Quyết định 1739/QĐ-BTTTT

Quyết định 1739/QĐ-BTTTT năm 2014 phân công nhiệm vụ triển khai trong Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp điện tử thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1739/QĐ-BTTTT năm 2014 nhiệm vụ phát triển công nghiệp điện tử khuôn khổ hợp tác Việt Nam Nhật Bản


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1739/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN TỬ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CÔNG NGHIỆP HÓA CỦA VIỆT NAM TRONG
KHUÔN KHỔ HỢP TÁC VIỆT NAM - NHẬT BẢN HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN 2030

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 1043/QĐ-TTg ngày 01/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030;

Căn cứ Quyết định số 1290/QĐ-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp điện tử thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công cho các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai trong Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp điện tử thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 như trong Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Các đơn vị được giao nhiệm vụ có trách nhiệm:

1. Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, định kỳ hàng quý gửi báo cáo tiến độ triển khai thực hiện về Vụ CNTT để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

2. Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầu tư, tổ chức lập dự án đầu tư (đối với nguồn vốn đầu tư phát triển) và dự toán kinh phí (đối với nhiệm vụ dùng nguồn vốn sự nghiệp), và tiến hành các thủ tục cần thiết trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Cổng TTĐT của Bộ;
- Lưu: VT, CNTT.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Son

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN TỬ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CÔNG NGHIỆP HÓA CỦA VIỆT NAM TRONG KHUÔN KHỔ HỢP TÁC VIỆT NAM - NHẬT BẢN HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN 2030
(Kèm theo Quyết định số 1739/QĐ-BTTTT ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

STT

Nội dung

Đơn vị chủ trì

Đơn vị  phối hp

Thời gian thực hiện

1.

Điều tra, khảo sát thực trạng nguồn nhân lực cho công nghiệp điện tử, nhu cầu lao động của ngành, đánh giá năng lực của các cơ sở đào tạo, dạy nghề trong lĩnh vực này và công bố

Vụ CNTT

Vụ TCCB

2015

2.

Dự án hỗ trợ sinh viên và nhân lực công nghiệp điện tử nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn, đạt các chứng chỉ đánh giá kỹ năng nghề quốc tế

Vụ CNTT

Các Vụ: KHTC, TCCB

2015-2020

3.

Xây dựng chương trình thu hút chuyên gia cao cấp và hỗ trợ khởi nghiệp cho lưu học sinh sau khi về nước, các kỹ sư mới ra trường trong ngành công nghiệp điện tử

Vụ TCCB

Các Vụ: CNTT, QLDN

2015-2020

4.

Điều tra khảo sát, đánh giá nhu cầu và tiềm năng thị trường một số sản phẩm điện tử chuyên dùng tại Việt Nam

Vụ CNTT

Vụ KHTC

2015-2017

5.

Xây dựng cơ chế khuyến khích các tổ chức, cơ quan nhà nước sử dụng các sản phẩm điện tử sản xuất trong nước

Vụ CNTT

Các Vụ: KHTC, QLDN

2015-2020

6.

Nâng cao năng lực nghiên cứu - phát triển, sản xuất thử nghiệm một số thiết bị mạng IpV6

Vụ KHCN

VNNIC, Các Vụ CNTT, QLDN, KHTC, các tập đoàn Viễn thông, CNTT

2015-2020

7.

Dự án hỗ trợ doanh nghiệp điện tử xây dựng quy trình sản xuất và đảm bảo chất lượng đạt các tiêu chuẩn quốc tế trong hoạt động sản xuất công nghiệp điện tử

Vụ CNTT

Các Vụ: QLDN, KHCN, KHTC, các tập đoàn Viễn thông, CNTT

2015-2020

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1739/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1739/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2014
Ngày hiệu lực21/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1739/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 1739/QĐ-BTTTT năm 2014 nhiệm vụ phát triển công nghiệp điện tử khuôn khổ hợp tác Việt Nam Nhật Bản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1739/QĐ-BTTTT năm 2014 nhiệm vụ phát triển công nghiệp điện tử khuôn khổ hợp tác Việt Nam Nhật Bản
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1739/QĐ-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýNguyễn Bắc Son
        Ngày ban hành21/11/2014
        Ngày hiệu lực21/11/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1739/QĐ-BTTTT năm 2014 nhiệm vụ phát triển công nghiệp điện tử khuôn khổ hợp tác Việt Nam Nhật Bản

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1739/QĐ-BTTTT năm 2014 nhiệm vụ phát triển công nghiệp điện tử khuôn khổ hợp tác Việt Nam Nhật Bản

            • 21/11/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/11/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực