Quyết định 174/2008/QĐ-CTN

Quyết định 174/2008/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với: 2000 công dân hiện đang cư trú tại Trung Quốc (Đài Loan); 01 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa liên bang Đức do Chủ tịch nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 174/2008/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam


CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 174/2008/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 1998;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 04/TTr-CP ngày 23/01/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với: 2000 công dân hiện đang cư trú tại Trung Quốc (Đài Loan); 01 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa liên bang Đức (có tên trong danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và những công dân có tên trong Danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Minh Triết

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI TRUNG QUỐC (ĐÀI LOAN) ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-CTN ngày 13 tháng 02 năm 2008 của Chủ tịch nước)

 

1. Trần Thị Hồng Trang, sinh ngày 09/9/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/1, đường Chính Nghĩa Tây, khóm 1, thôn Loan Tây, xã Thủy Lâm, huyện Vân Lâm

2. Nguyễn Hứa Thị Yến Như, sinh ngày 07/01/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 82, đường Hoàng Khê, khóm 12, phường Khê Bắc, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

3. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 03/5/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, ngõ Tiểu Kỳ, khóm 17, phường Thông Đầu, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

4. Nguyễn Thị Mỹ Long, sinh ngày 11/8/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43, lầu 4, ngõ 193, đường Trường An, khóm 11, phường Trường An, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

5. Nguyễn Thị Thơm, sinh ngày 06/4/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 200/1, Độ Tử Đầu, khóm 24, thôn Độ Đầu, xã Quan Điền, huyện Đài Nam

6. Trần Hoàng Nam, sinh ngày 03/4/1978 tại Tiền Giang

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Số 396, lầu 5, đường Viên Sơn, khóm 12, phường Tích Huệ, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

7. Trịnh Phương Thùy, sinh ngày 29/9/1977 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 169, đường Văn Xương,khóm 23, phường Phúc Giai, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

8. Bùi Thị Kim Oanh, sinh ngày 30/3/1982 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 122, đường Lan Châu, khóm 22, thông Trung Hưng, xã Hỗ Khẩu, huyện Tân Trúc

9. Huỳnh Thị Đỡ, sinh ngày 08/8/1973 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 53/39, đường Trung Hưng, khóm 9, thôn Long Điền, xã Quan Điền, huyện Đài Nam

10. Lương Kim Hạnh, sinh ngày 15/7/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36, lầu 4, ngõ 259, đường Phục Hưng, khóm 23, phường Đức An, khu Trung Sơn, thành phố Cơ Long

11. Ngô Thị Lý, sinh ngày 22/4/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22/2, đường Trường Mỹ, khóm 15, thôn Cựu Liên, xã Cao Thụ, huyện Bình Đông

12. Trần Thị Lâm Trân, sinh ngày 05/10/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 124, đoạn 1, đường Phần Thảo, khóm 27, phường Minh Chính, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

13. Bùi Bé Hai, sinh ngày 05/02/1979 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 60/1, phố Hạ Niêm, khóm 19, thôn Hạ Niêm, xã Phúc Hưng, huyện Chương Hóa

14. Huỳnh Thanh Bình, sinh ngày 30/4/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, đường Trung Châu, khóm 1, phường Thương Châu, thị trấn Kỳ Sơn, huyện Cao Hùng

15. Bùi Thị Dung, sinh ngày 12/8/1980 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, đoạn 1, đường Phiên Hoa, khóm 1, thôn Tam Biện, xã Phúc Hưng, huyện Chương Hóa

16. Hà Thị Bé Hồng, sinh ngày 31/12/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 590, đường Hòa Bình Tây, khóm 6, thôn Thượng Thôn, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

17. Nguyễn Thị Hồng Hoa, sinh ngày 25/10/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 75, Tân Uy, khóm 4, thôn Tân Uy, xã Lục Quy, huyện Cao Hùng

18. Đào Thị Tú Trinh, sinh ngày 12/4/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 70, ngõ Ma Tổ Tam, khóm 9, thôn Tân Viên, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

19. Trần Thị Nhẩn, sinh ngày 22/3/1970 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 921, đường Vạn Tân, khóm 4, thôn Thủy Tuyền, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

20. Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 23/02/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, đường Đại Quang, khóm 2, phường Đại Quang, thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

21. Nguyễn Thị Ngọc Bích, sinh ngày 26/4/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, lầu 4, hẻm 7, ngõ 929, đường Trung Chính, khóm 10, phường Long Phúc, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

22. Mai Thị Liên, sinh ngày 09/7/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, đường Đại Hòa, khóm 18, thôn Đại Hòa, xã Chim Tùng, huyện Cao Hùng

23. Lê Thị Loan, sinh ngày 15/01/1978 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, đường Dân Đài, khóm 11, thôn Cao Lãng, xã Diêm Phổm, huyện Bình Đông

24. Nguyễn Thị Bích Tuyền, sinh ngày 15/5/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21/1, ngõ Trường Thọ, khóm 15, thôn Phúc Quy, xã Quốc Tính, huyện Nam Đầu

25. Phan Thị Ý, sinh ngày 10/3/1975 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 112/1, đường Bảy Khoái, khóm 3, thôn Bảy Khoái, xã Nam Châu, huyện Bình Đông

26. Võ Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 27/8/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 201/48, đoạn 2, đường Tây Khang, khóm 2, phường Kiến Nông, thành phố Đài Đông

27. Hứa Sở Lệ, sinh ngày 15/02/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 80/3, ngõ 7, đường Bắc Thoại, khóm 9, phường Bác Ái, khu Diêm Trình, thành phố Cao Hùng

28. Lâm Thị Tâm, sinh ngày 13/10/1979 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 34, ngõ Thủy Hao, khóm 12, thôn Gia Thành, xã Đại Xã, huyện Cao Hùng

29. Huỳnh Ngọc Hằng, sinh ngày 21/8/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, Bạch Thu Cước, khóm 19, thôn Phục Kim, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa

30. Hồng Yến Lan, sinh ngày 15/6/1983 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 97, đường Đại Trúc Bắc, khóm 1, thôn Hùng Trúc, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

31. Nguyễn Thị Việt, sinh ngày 20/02/1963 tại Phú Thọ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11/2, hẻm 14, ngõ 231, đường Trung Sơn Bắc, khóm 4, phường Trung Hưng, thành phố Đào Viên

32. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 17/11/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, hẻm 14, ngõ 452, đường Bảo Sơn, khóm 3, phường Tiên Cung, khu Đông, thành phố Tân Trúc

33. Trần Thị Kim Dư, sinh ngày 06/4/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 487, đoạn 1, đường Trung Sơn, khóm 14, thôn Nhân Đức, xã Ô Nhật, huyện Đài Trung

34. Lê Thị Hồng Phương, sinh ngày 07/01/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7/1, ngõ Bình Trấn, khóm 1, phường Bình Trấn, khu Nam Đồn, thành phố Đài Trung

35. Châu Thị Tuyết Sang, sinh ngày 02/12/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19/1, lầu 4, đường Phục Môn, khóm 15, phường Chính Nghĩa, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

36. Huỳnh Thị Kim Ngọc, sinh ngày 02/02/1975 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, hẻm 7, ngõ 87, đường Khang Ninh, khóm 5, phường Thương Hoa, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc.

37. Lê Thị Cẩm Vân, sinh ngày 11/10/1985 tại Campuchia

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 279, đường Kim Đàm, khóm 21, thôn Đàm Đầu, xã Lâm Viên, huyện Cao Hùng

38. Lý Hồng Huệ, sinh ngày 20/5/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 100/3, Giám Liêu, khóm 9, phường Trúc Thôn, thành phố Phác Tử, huyện Gia Nghĩa

39. Nguyễn Thị Kim Sang, sinh ngày 10/4/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 194, đoạn 2, đường Dịch Hóa, khóm 11, phường Quốc Thuận, khu Đại Đồng, thành phố Đài Bắc

40. Nguyễn Út Nhỏ, sinh ngày 10/10/1983 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/29, Bắc Liêu, khóm 1, thôn Bắc Liêu, xã Nam Hóa, huyện Đài Nam

41. Trương Thị Huynh, sinh ngày 17/5/1982 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 44, ngõ 59, đoạn 2, đường Bảo Phúc, khóm 13, phường Trung Khê, thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

42. Phạm Thị Hiệp, sinh ngày 10/10/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 249, lầu 4, đường Tú Giang, khóm 14, phường Dịch Thọ, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

43. Trần Thị Lý, sinh ngày 18/3/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 109, Song Khê, khóm 4, thôn Long Thành, xã Thạch Định, huyện Đài Bắc

44. Trịnh Thu Trang, sinh ngày 27/02/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 124, đường Nhân Mỹ 2, khóm 7, phường Nhân Phúc, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

45. Bùi Thị Loan, sinh ngày 02/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, lầu 3, ngõ 56, đường Ngự Sử, khóm 26, thôn Thành Thái, xã Ngũ Cổ, huyện Đài Bắc

46. Nguyễn Thị Tuyết Hằng, sinh ngày 05/02/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 41, ngõ 280, đoạn 1, đường Dương Hồ, khóm 20, phường Thủy Mỹ, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

47. Hồ Thị Thúy Hằng, sinh ngày 16/6/1977 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19/3, Viên Đầu, khóm 3, phường Viên Bản, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

48. Nguyễn Thanh Em, sinh ngày 17/4/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 169, phố Tân Đông, khóm 16, phường Duy Tân, thành phố Miêu Lật

49. Nguyễn Thị Diễm Tiên, sinh ngày 20/02/1982 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, hẻm 8, ngõ 123, đường Trung Ái, khóm 8, thôn Luân Bình, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

50. Nguyễn Thị Nhân, sinh ngày 16/10/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, ngõ 48, phố Hoa Kiều, khóm 4, thôn Kiều Đầu, xã Hoa Đàn, huyện Chương Hóa

51. Bùi Thị Mỹ Liên, sinh ngày 09/01/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 637, đường Thành Công, khóm 13, phường Phong Chấn, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

52. Nguyễn Thị Thùy, sinh ngày 17/02/1974 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, hẻm 7, ngõ 144, đoạn 3, đường Diên Bình, khóm 3, phường Cảng Bắc, khu Bắc, thành phố Tân Trúc

53. Nguyễn Thị Chính, sinh ngày 01/3/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, ngõ 958, đường Vinh Dự, khóm 16, phường Trùng Quang, thành phố Đầu Lục, huyện Vân Lâm

54. Dương Thị Bích Thủy, sinh ngày 05/4/1982 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 225, đường Ngũ Đức, khóm 2, thôn Ngô Phụng, xã Phố Tâm, huyện Chương Hóa

55. Trương Thị Ái, sinh ngày 20/10/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 71, đường Hải An, khóm 12, phường An Dân, khu Bắc, thành phố Đài Nam

56. Vũ Thị Nhàn, sinh ngày 20/7/1982 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 130, đường Lập Tín, khóm 23, phường Tân Thượng, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

57. Trần Thị Thanh Huyền, sinh ngày 13/9/1977 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2001, lầu 9/4, đường Cửu Như 4, khóm 7, phường Hùng Phong, khu Cổ Sơn, thành phố Cao Hùng

58. Phan Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 16/8/1979 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8/2, ngõ 80, đường Trung Chính, khóm 5, phường Trung Thuyền, khu Trung Chính, thành phố Cơ Long

59. Thạch Thị Chane Trịa, sinh ngày 01/01/1982 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4/3, đường Hoa Ngũ, khóm 11, phường Quang Hoa, khu Nhân Ái, thành phố Cơ Long

60. Tô Xuân Phượng, sinh ngày 07/12/1986 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 119, Hậu Phố, khóm 15, thôn Tứ Hợp, xã Xích Đồng, huyện Vân Lâm

61. Trần Thị Huỳnh Hà, sinh ngày 12/3/1982 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 112, đường Khắc Cường, khóm 12, phường Bảo Thịnh, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

62. Huỳnh Thị Tuyết Trinh, sinh ngày 20/11/1975 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 266, đoạn 1, đường Trung Sơn, khóm 5, phường Đại Nam, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

63. Khưu Thị Thúy Mai, sinh ngày 12/01/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 252, đường Sơn Trung, khóm 22, phường Phúc Sơn, thành phố Chương Hóa

64. Nguyễn Thu Em, sinh ngày 15/9/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 350, lầu 10/2, đường Trung Sơn, khóm 18, thôn Thúy Bình, xã Đại Xã, huyện Cao Hùng

65. Lê Thị Ánh, sinh ngày 19/5/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 69, ngõ 106, phố Huệ Minh, khóm 9, phường Huệ Lai, thị trấn Vân Lâm, huyện Chương Hóa

66. Nguyễn Xuân Phượng, sinh ngày 01/01/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 58, Tổng Da Trang, khóm 6, phường Tổng Vinh, thị trấn Nha Đầu, huyện Đài Nam

67. Trần Thị Vẹn, sinh ngày 26/12/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 189, đường Đức Xương, khóm 3, phường Tín nghĩa, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

68. Đặng Thị Hồng Vân, sinh ngày 15/7/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 71, đường Trung Tín, khóm 23, phường Trung Hòa, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

69. Phạm Thị Thơ, sinh ngày 20/7/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 315/1, Đạo Châu, khóm 6, phường Sơn Lê, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

70. Trần Thị Thùy Dung, sinh ngày 16/02/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 482, đoạn 4, đường Viên Tập, khóm 2, thôn Hòa Hợp, xã Nhị Thủy, huyện Chương Hóa

71. Phạm Thị Kiều Hạnh, sinh ngày 16/11/1984 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 30, đường Trung Dũng, khóm 3, phường Hòa Đông, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

72. Nguyễn Hoàng Loan, sinh ngày 02/10/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 106, đường Gia Hưng, khóm 9, thôn Lục Gia, xã Phổ Đầu, huyện Chương Hóa

73. Trần Thị Anh Phương, sinh ngày 22/02/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45, ngõ 2, đoạn 3, đường Trung Sơn, khóm 1, thôn Đại Kiều, xã Đại thôn, huyện Chương Hóa

74. Phan Thị Ánh Tiên, sinh ngày 16/01/1975 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, đường Ái Quốc, khóm 11, phường Tam Tinh, thị trấn Triều Châu, huyện Bình Đông

75. Ngô Xuân Hồng Tuyết, sinh ngày 27/01/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 53/9, Đỉnh Tiêm, khóm 1, thôn Tiêm Sơn, xã Thủy Lâm, huyện Vân Lâm

76. Nguyễn Thị Khá, sinh ngày 19/02/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, lầu 3, hẻm 2, ngõ 478, đường Long An, khóm 28, phường Dân An, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

77. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 03/3/1975 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 82, đường Phong Điền, khóm 32, phường Phong Điền, thành phố Bình Đông

78. Võ Thị Bích Hạnh, sinh ngày 28/3/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 170, đường Nam Xương, khóm 2, thôn Nam Dương, xã Luân Bối, huyện Vân Lâm

79. Lâm Tú Phương, sinh ngày 17/3/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 222, ngõ Phụng Thố, đoạn 4, đường Viên Lộc, khóm 16, phường Tứ Liên, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

80. Đinh Thị Nguyệt, sinh ngày 28/10/1972 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15/3, ngõ 64, đường Dân Ý, khóm 16, phường Đại Linh, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

81. Trần Thị Cúc, sinh ngày 17/01/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50, hẻm 41, ngõ 180, đoạn 6, đường Dân Quyền Đông, khóm 2, phường Hồ Hưng, khu Nội Hồ, thành phố Đài Bắc

82. Phạm Thị Hằng, sinh ngày 29/9/1980 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 150, đoạn 3, đường Sơn Cước, khóm 9, phường Trấn Hưng, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

83. Lưu Thị Trường Anh, sinh ngày 17/12/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 96, đường Khê Châu 1, khóm 11, thôn Khê Châu, thị trấn Lâm Viên, huyện Cao Hùng

84. Nguyễn Tuyết Xương, sinh ngày 18/8/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, lầu 3/2, ngõ 50, đường Bảo Khánh, khóm 6, phường Phong Giáp, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

85. Lê Thị Mộng Trinh, sinh ngày 09/4/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 56, phố An Lạc Nhị, khóm 7, thôn Hậu An, xã Nhân Võ, huyện Cao Hùng

86. Dương Thị Thùy Nhung, sinh ngày 22/02/1971 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 64, đường Lâm Thố, khóm 34, thôn Lưu Cầu, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

87. Đoàn Thị Vân Khanh, sinh ngày 13/8/1976 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 219/4, Thạch Tử Lai, khóm 11, thôn Thạch Lâm, xã Đại Nội, huyện Đài Nam

88. Lê Mộng Tuyền, sinh ngày 22/8/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 167, đường Công Học, đoạn 1, khóm 8, phường Công Thân, khu An Nam, thành phố Đài Nam

89. Lâm Thị Tuyết Xuân, sinh ngày 28/10/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 153, đường Thủy Tú, khóm 14, phường Sơn Minh, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

90. Võ Thị Ánh Kiều, sinh ngày 10/02/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 121, đoạn 1, phường Phân Thảo, khóm 9, thôn Gia Hưng, xã Phân Viên, huyện Chương hóa

91. Vương Thị Lệ Uyên, sinh ngày 07/3/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 59, đường Vĩnh Khang, khóm 7, phường Lâm Vinh, thị trấn Trung Lâm, huyện Hoa Liên

92. Lương Thị Tiếng, sinh ngày 09/8/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 35, phố Phúc Hưng, khóm 9, phường Tân Phúc, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

93. Hồng Thị Xuân Linh, sinh ngày 15/7/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7/1, Tây Tam Hồ, khóm 9, thôn Tam Hồ, xã Tây Hồ, huyện Miêu Lật

94. Lê Thị Ngọc Thắm, sinh ngày 29/3/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 65/2, Hạ Thu, khóm 5, thôn Bổn Cảng, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

95. Bùi Ái Diễm, sinh ngày 15/6/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 57, lầu 2, đường Bảo Hòa, khóm 11, phường Bảo Hòa, thành phố Lô Châu, huyện Đài bắc

96. Đỗ Thị Phương Mai, sinh ngày 08/02/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 252, đường Từ Văn, khóm 7, phường Từ Văn, thành phố Đào Viên

97. Phan Thu Hiền, sinh ngày 19/11/1979 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 80, đường Kiến Quốc, khóm 22, phường Tây Lộ, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

98. Đặng Thị Hạnh, sinh ngày 13/01/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ Đại Loan, khóm 1, thôn Long Phú, xã Thủy Lý, huyện Nam Đầu

99. Phạm Thị Phương Lan, sinh ngày 24/7/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 572, đường Phục Hưng, khóm 15, phường Phục Hưng, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

100. Ngô Thị Thúy Trang, sinh ngày 14/4/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 239/2, đường Tân Sinh, khóm 10, phường Bình Hà, thành phố Trung Hòa, huyện Đài bắc

101. Phạm Thị Ngọc Thanh, sinh ngày 23/4/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30/18, đường Tam Phong, khóm 9, thôn Quảng Phúc, xã Hậu Lý, huyện Đài Trung

102. Đoàn Thị Hạnh, sinh ngày 01/01/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 138, đường Đông Áo, khóm 1, phường Đông Áo, thị trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan

103. Vũ Thị Minh Ánh, sinh ngày 06/3/1970 tại Đà Nẵng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, phố Đông Lý Thập Nhất, khóm 8, thôn Đông Xương, xã Cổ An, huyện Hoa Liên

104. Đinh Thị Nữ, sinh ngày 09/9/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 25, đường Nghĩa Hòa, khóm 1, thôn Tân Long, xã Phương Liêu, huyện Bình Đông

105. Phạm Thị Ngọc Thanh, sinh ngày 23/3/1984 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 112/1, đường Tạp Cổ, khóm 8, thôn Tạp Cổ, xã Thân Cảng, huyện Chương Hóa

106. Bùi Thị Xinh, sinh ngày 27/10/1982 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, phố Phúc Đức, thôn Diên Bắc, xã Diên Phú, huyện Bình Đông

107. Nguyễn Ngọc Lam, sinh ngày 01/01/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21/1, ngõ 158, đường Lăng Vân, đoạn 1, khóm 4, thôn Tập Hiền, xã Ngũ Cổ, huyện Đài Bắc

108. Nguyễn Thị Út, sinh ngày 04/5/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 352, Liêm Dùng, khóm 15, phường Liêm Dùng, thị trấn Hồ Vỹ, huyện Vân Lâm

109. Lâm Kim Quyên, sinh ngày 09/9/1972 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, lầu 8/2, ngõ 35, đường Tân Vinh, khóm 9, phường Trí Viễn, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

110. Nguyễn Thị Trắc, sinh ngày 27/7/1974 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40, ngõ Vĩnh Hòa, khóm 4, thôn Thái Hòa, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

111. Lưu Thúy Vi, sinh ngày 15/7/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 37, Nội Liêu, khóm 3, thôn Nội Liêu, xã Nguyên Tường, huyện Vân Lâm

112. Lê Thị Út, sinh ngày 18/02/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, đường Thập Cổ, khóm 1, thôn Thập Cổ, xã Thân Cảng, huyện Chương Hóa

113. Phạm Thị Mai Ly, sinh ngày 09/3/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 79, đường Tự Cường, khóm 17, thôn Tân Cảng, xã Thân Cảng, huyện Chương Hóa

114. Phan Thị Thanh Loan, sinh ngày 04/4/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, ngõ 840, đường Thanh Sa, đoạn 1, khóm 9, phường Sa Mãn, khu An Nam, thành phố Đài Nam

115. Lê Thị Lệ Huyền, sinh ngày 20/01/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 36, đường Tử Tân, khóm 16, phường Trúc Luân, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

116. La Thục Quỳnh, sinh ngày 15/11/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 165, lầu 2/1, đường Võ Lăng, khóm 10, phường Phố Trung, khu Bắc, thành phố Tân Trúc

117. Phạm Thị Hường, sinh ngày 01/12/1979 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 4, lầu 8/2, ngõ 947, đường Trung Hoa, khóm 14, phường Trung Thành, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

118. Phạm Thị Mỹ Nương, sinh ngày 17/7/1981 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 410, đường Ninh Nhã, khóm 11, phường Nhân Phủ, khu Ninh Nhã, thành phố Cao Hùng

119. Vũ Thị Hạnh, sinh ngày 22/9/1981 tại Hưng Yên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 720, đường Trung Chính, khóm 13, thôn Hòa Liên, xã A Liên, huyện Cao Hùng

120. Nguyễn Thị Bé Hai, sinh ngày 06/11/1977 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ Đức Thành, khóm 3, thôn Đức Hiệp, xã Trường Trị, huyện Bình Đông

121. Huỳnh Thị Bích Thủy, sinh ngày 20/8/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 181, đường Quang Phục, khóm 11, thôn Cộng Hòa, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

122. Nguyễn Thị Muội, sinh ngày 21/9/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 208, đường Hưng Long, khóm 14, thôn Long Bản, xã Quan Điền, huyện Đài Nam

123. Lê Thị Kim Thoa, sinh ngày 04/5/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, hẻm 26, ngõ 48, đường Thắng Lợi, khóm 23, thôn Long Bản, xã Quan Điền, huyện Đài Nam

124. Nguyễn Thị Kiều Chị, sinh ngày 04/5/1986 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 84, đường Nhân Hòa, khóm 10, thôn Khê Nam, xã Nam Châu, huyện Bình Đông

125. Huỳnh Thị Hồng Tươi, sinh ngày 09/6/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6/2, Bì Liêu, khóm 5, phường Bì liêu, thành phố Tân Doanh, huyện Đài Nam

126. Lê Thị Trang Đài, sinh ngày 19/9/1975 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43, ngõ 140, đường Chính Bình, khóm 22, phường Nam Hưng, thành phố Tân Doanh, huyện Đài Nam

127. Trương Thị Phụng, sinh ngày 16/8/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, hẻm 17, ngõ 243, đường Trung Sơn, khóm 23, thôn Khánh An, xã Tây Cảng, huyện Đài Nam

128. Ngô Thị Hồng Phương, sinh ngày 16/8/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13/1, ngõ Tuyền Châu, khóm 11, phường Xuất Thủy, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

129. Phạm Thị Thu Trang, sinh ngày 16/8/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 44, hẻm 32, ngõ 63, Số Trung Hưng, khóm 8, thôn Đông Hưng, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

130. Quan Tuyết Phương, sinh ngày 03/10/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 44/2, ngõ Bắc Khanh, khóm 2, phường Dân Chính, khu Thảo Đồn, thành phố Đài Trung

131. Dương Thị Hết, sinh ngày 21/8/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 257, đường Du Viên Nam, khóm 20, thôn Tân Đông, xã Long Tỉnh, huyện Đài Trung

132. Trương Mộng Tìm, sinh ngày 06/02/1984 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, hẻm 9, ngõ 451, đoạn 1, đường Phục Hưng, khóm 10, phường Tân Hưng, thành phố Bình Đông

133. Nguyễn Thị Đang, sinh ngày 19/10/1969 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, Huyện Phủ Tân Thôn, khóm 13, phường Quang Vinh, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

134. Vòng Nhục Kín, sinh ngày 18/8/1983 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26/2, Sơn Đỉnh, khóm 8, thôn Trung Hòa, xã Thất Mỹ, huyện Bành Hồ

135. Phan Thị Đa, sinh ngày 04/12/1986 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40, đường Đông Ninh, khóm 5, thôn Đông Ninh, xã Cửu Hòa, huyện Bình Đông

136. Nguyễn Thị Hồng Loan, sinh ngày 16/3/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 47, đường Thụy Xuân, khóm 33, phường Thụy Nam, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

137. Nguyễn Thị Hồng Liên, sinh ngày 15/8/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 57, đường Dân Sinh, khóm 15, phường Quang Minh, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

138. Hồ Thị Thảo, sinh ngày 20/12/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 69, đường Kiến Vinh, khóm 17, phường Quang Vinh, khu Cổ Sơn, thành phố Cao Hùng

139. Dương Thùy Tiên, sinh ngày 23/11/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 72, ngõ 43, đường Hóa Thành, khóm 3, phường Hóa Thành, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

140. Trương Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 24/01/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 143, đoạn 2, đường Đại Phúc, khóm 10, phường Tân Sinh, thành phố Nghi Lan

141. Bùi Thị Ngọc Thạch, sinh ngày 22/5/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, đường Hoàn Cảng, khóm 2, thôn Hoàng Cảng, xã Kim Sơn, huyện Đài Bắc

142. Bùi Thị Trang, sinh ngày 07/6/1986 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 222, đoạn 1, đường Thần Lâm, khóm 30, thôn Viên Lâm, xã Đại Nhã, huyện Đài Trung

143. Trần Thị Bé Ngân, sinh ngày 19/6/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 122, đường Phụng Lâm, khóm 12, phường Phụng Lâm, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

144. Diệp Thị Nhung, sinh ngày 01/01/1986 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, lầu 2, ngõ 116, đường Viên Thông, khóm 5, phường Tân Nam, thành phố Trung Hoà, huyện Đài Bắc

145. Huỳnh Thị Thúy Oanh, sinh ngày 13/10/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 66, đường Đại Khánh, khóm 30, phường Tam Hưng, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

146.  Lê Thị Bích Thủy, sinh ngày 15/12/1973 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, Đại Trang, khóm 9, phường Hạ Khê, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

147. Lê Thị Cẩm Tú, sinh ngày 13/12/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, hẻm 7, ngõ 226, đường Văn Hóa, khóm 15, phường Nam Thanh, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

148. Lê Thị Cúc, sinh ngày 20/11/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, hẻm 40, ngõ 33, đường Long Cung, khóm 16, phường Long Hữu, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

149. Nguyễn Thị Mỹ Loan, sinh ngày 12/12/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, lầu 2, hẻm 4, ngõ 21, đường Đại Đồn, khóm 14, phường Trung Hòa, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

150. Nguyễn Thị Thanh Thảo, sinh ngày 20/12/1985 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, hẻm Phú Mỹ, đường Tam Cảng, khóm 5, Thôn Lệ Thủy, xã Long Tỉnh, huyện Đài Trung

151. Nguyễn Thị Thu Vân, sinh ngày 17/3/1973 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23/1, Nội Thố Tử, khóm 3, phường Nội Thố, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

152. Trần Thị Loan, sinh ngày 20/8/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, hẻm 15, ngõ 303, đường Tân Phong, khóm 25, phường Tân Phúc, khu Trung Chính, thành phố Cơ Long

153. Nguyễn Hồng Cúc, sinh ngày 25/01/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 41, ngõ 228, đường Trung Hưng, khóm 15, thôn Bắc Hưng, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

154. Phạm Thị Thiệp, sinh ngày 01/8/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 32, đường Trung Ương, khóm 5, phường Nhân Phục, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

155. Trương Thị Bé Em, sinh ngày 19/6/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 589, đoạn 1, đường Trung Hoa, khóm 11, phường Tân hưng, thành phố Đài Đông

156. Nguyễn Thị Thu Ba, sinh ngày 01/7/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 247, ngõ 611, đoạn 4, đường Trung Hoa, khóm 4, phường Phong Nguyên, thành phố Đài Đông

157. Huỳnh Thị Kim Hoa, sinh ngày 29/6/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 839, đoạn 1, đường Trung Hoa, khóm 22, phường Tân Hưng, thành phố Đài Đông

158. Trần Kim Nuôi, sinh ngày 30/10/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 292, đoạn 4, đường Đăng Sơn, khóm 11, thôn Cựu My, xã Khê Châu, huyện Chương Hóa

159. Võ Thị Ánh Đào, sinh ngày 10/4/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16/2, hẻm 32, ngõ 39, đường Trúc Lâm, khóm 6, phường Thượng Lâm, thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

160. Trần Thị Thu Sương, sinh ngày 05/6/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39, đường Văn Hóa, khóm 16, phường Bảo An, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

161. Phan Ngọc Loan, sinh ngày 03/02/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6/5, hẻm 12, ngõ 175, đường Hậu Trúc Viên, khóm 33, phường Vĩnh Đức, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

162. Lê Thanh Thảo, sinh ngày 09/11/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, Tiểu Tô Khanh, khóm 10, thôn Đàm Biên, xã Thạch Định, huyện Đài Bắc

163. Đặng Thị Thơ, sinh ngày 13/01/1982 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45, ngõ 8, đường Quốc Long, khóm 6, phường Quốc Long, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

164. Bùi Thị Bích Hạnh, sinh ngày 15/10/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/2, hẻm 5, ngõ 315, đường Kiến Quốc Bắc, khóm 36, phường Thảo Nam, thị trấn Ngô Thê, huyện Đài Trung

165. Lê Ngọc Diễm, sinh ngày 20/4/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27/3, hẻm 53, ngõ 220, đoạn 2, đường Hưng Long, khóm 15, phường Hưng nghiệp, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

166. Dương Thị Thùy Trang, sinh ngày 19/8/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 139/2, đường Vạn Đại, khóm 11, phường Tân An, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

167. Hồ Thị Phượng, sinh ngày 10/10/1981 tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28/2, lầu 4, đường Hưng An, khóm 8, phường Chu Phức, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc

168. Võ Thị Kim Tuyền, sinh ngày 15/01/1985 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 20, đường Trung Chính Bắc, khóm 4, phường Cẩm Điền; thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

169. Phan Thị Thanh, sinh ngày 20/4/1981 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25; đường Trung Xa, khóm 6, thôn Trang Hậu, xã Thần Cương, huyện Đài Trung

170. Phù Có Phước, sinh ngày 17/11/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/7, ngõ 399, đường Trung Sơn, khóm 22, thôn Hải Khẩu, xã Đài Tây, huyện Vân Lâm

171. Nguyễn Thị Thùy Dung, sinh ngày 10/6/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 111, ngõ Vĩnh Thịnh, đường Đông Lan, khóm 5, phường Minh Chính, thị trấn Đông Thế, huyện Đài Trung

172. Nguyễn Thị Biên, sinh ngày 26/3/1973 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, đường Thái Bình 11, khóm 7, phường Thái Bình, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

173. Thái Thị Hương, sinh ngày 16/7/1966 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 59/6, đường Quảng Tam, khóm 6, phường Tân Cao, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

174. Trần Thanh Tuyền, sinh ngày 15/4/1976 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, đường Đông Nhị, khóm 25, phường Điền Tâm, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

175. Trương Thị Huệ, sinh ngày 20/11/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, Thôn Đông Thanh Tân, đường Đầu Trung, khóm 12, phường Đông Quang, thị trấn Bắc Đầu, huyện Chương Hóa

176. Trần Thị Thùy Linh, sinh ngày 09/01/1986 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 339, Giai Lý Hưng, khóm 11, phường Lễ Hóa, thị trấn Giai Lý, huyện Đài Nam

177. Phan Thị Ngọc Như, sinh ngày 12/8/1985 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/3, Đông Khê Châu, khóm 1, phường An Tây, thị trấn Mã Đại, huyện Đài Nam

178. Huỳnh Bích Hà, sinh ngày 07/9/1975 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 126/10, đường Thanh Hưng, khóm 2, thôn Sơn Hồ, xã Xã Đầu, huyện Chương Hóa

179.Lý Thị Kim My, sinh ngày 18/01/1978 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, Bắc Hồi, khóm 15, thôn Hồi Quy, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

180. Lê Thị Nhung, sinh ngày 17/9/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ Lâm Thố, khóm 10, phường Bát Trương, thị trấn Tập Tập, huyện Nam Đầu

181. Trương Thị Nhung, sinh ngày 10/01/1984 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 72, Luân Tử Đỉnh, khóm 4, thôn Đỉnh Luân, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

182. Trần Thị Phương, sinh ngày 10/9/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 59, Đỉnh Bộ, khóm 13, thôn Đỉnh Bộ, xã Trung Bộ, huyện Gia Nghĩa

183. Đinh Thị Bích Thùy, sinh ngày 07/8/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39, Hạ Liêu Tử, khóm 14, thôn Tam Vinh, xã Đông Sơn, huyện Đài Nam

184. Châu Lợi Phi, sinh ngày 29/7/1976 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20/9, đường Quang Minh, khóm 18, phường Đồ Thành, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

185. Nguyễn Thị Bền, sinh ngày 09/3/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29/1, Lâm Tử Đầu, khóm 3, phường Tam Hòa, thị trấn Đại Lâm, huyện Gia Nghĩa

186. Nguyễn Thị Bích Nguyệt, sinh ngày 11/12/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 142/4, Lương Văn Cảng, khóm 3, thôn Long Môn, xã Hồ Tây, huyện Bành Hồ

187.Lê Thị Hồng Nhung, sinh ngày 07/3/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, hẻm 2, ngõ 2, đường Trung Thứ, khóm 12, thôn Thứ Bộ, xã Đại Đỗ, huyện Đài Trung

188. Trương Diễm Thoa, sinh ngày 30/6/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 226, đường Trung Hoa, khóm 6, thôn Nhân Hòa, xã Phương Liêu, huyện Bình Đông

189. Huỳnh Thị Vẹn, sinh ngày 15/10/1986 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11/17, phố Phúc An Lục, khóm 11, phường Phúc Hòa, khu Tây Định, thành phố Đài Trung

190. Gịp Thúy Linh, sinh ngày 21/12/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 110, ngõ Phúc Đức, khóm 4, thôn Nam Phố, xã Điền Vỹ, huyện Chương Hóa

191. Diệp Thị Tú Anh, sinh ngày 05/4/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 105/1, đường Dân Tộc, đoạn 1, khóm 1, thôn Điền Vĩ, xã Điền Vĩ, huyện Chương Hóa

192. Phan Thị Trang, sinh ngày 10/01/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 336, đường Nhân Đức, khóm 1, thôn Đại Hồ, xã Phò Đầu, huyện Chương Hóa

193. Lư Thị Khánh Vân, sinh ngày 02/8/1977 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/53, lầu 7/1, đường Đại Tân, khóm 23, thôn Phúc Nhân, xã Đàm Tử, huyện Đài Trung

194. Từ Thanh Thúy, sinh ngày 17/10/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 417, ngõ Quang Vinh, khóm 13, thôn Hải Phong, xã Điền Vĩ, huyện Chương Hóa

195. Nguyễn Thị Thư, sinh ngày 29/9/1983 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 178/9, đường Long Môn, khóm 7, thôn Tây Thế, huyện Bình Đông

196. Phạm Thị Thanh Thúy, sinh ngày 10/02/1977 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 95/1, Quả Diệp, khóm 10, thôn Quả Diệp, xã Hồ Tây, huyện Bành Hồ

197. Phạm Thị Trang, sinh ngày 08/3/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, lầu 3/5, hẻm 50, ngõ 180, đường Trung Thanh, khóm 29, phường Cảng Vỹ, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

198. Diệp Phạm Ngọc Phương, sinh ngày 24/4/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 357, đường Nam Xã, khóm 11, phường Nam Xã, thị trần Thanh Thủy, huyện Đài Trung

199. Lâm Ngọc Hân, sinh ngày 15/02/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, đường Đại Chí, khóm 26, phường Dương Minh, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

200. Trần Thị Bích Liên, sinh ngày 10/02/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 56, hẻm 26, ngõ 4, đường Trung Thanh, khóm 22, phường Thủy Nam, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

201. Trương Hoàng Liên, sinh ngày 11/6/1980 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 83, Ô Khảm, khóm 3, phường Ô Khảm, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

202. Trần Thị Nhanh, sinh ngày 04/11/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 116, đường Trung Hoa, khóm 11, thôn Nhân Hòa, xã Phương Liêu, huyện Bình Đông

203. Nguyễn Thị Hồng Loan, sinh ngày 08/8/1972 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 141, phố Nhân Thái Nhị, khóm 17, thôn Loan Nội, xã Nhân Võ, huyện Cao Hùng

204. Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 13/7/1978 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 101, đường Bảo An, khóm 9, thôn Trung Liêu, xã Phượng Liêu, huyện Bình Đông

205. Trương Thị Thanh Thúy, sinh ngày 08/10/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, lầu 3, hẻm 4, ngõ 6, đường Thúy Hoa, khóm 9, phường Chấn Hưng, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

206. Tsần Giồng Khoằn, sinh ngày 16/7/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 68, lầu 5, đường Đông Minh, khóm 11, phường Lễ Nghĩa, khu Tín Nghĩa, thành phố Cơ Long

207. Cao Thị Tuyết Sương, sinh ngày 23/12/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 186, đường Ngũ Quyền Tây, khóm 27, phường Cát Long, khu Tây, thành phố Đài Trung

208. Phạm Hồng Loan, sinh ngày 10/11/1975 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 110, lầu 10, ngõ 77, đoạn 4, đường Tân Hợi, khóm 13, phường Hưng Xương, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

209. Chạc Cấm Lìn, sinh ngày 10/12/1982 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 338/3, đoạn 3, đường Đình Thảo, khóm 18, phường Đầu Nam, thị trấn Lộc Cảm, huyện Chương Hóa

210. Châu Thị Diệu, sinh ngày 01/01/1973 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40, Đại Nam Thế, khóm 8, thôn Đại Nam, xã Đại Hồ, huyện Miêu Lật

211. Phùng Thị Thu Hồng, sinh ngày 23/01/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21/1, ngõ 220, đường Long An, khóm 13, phường Đức Hậu, khu Nhân Ái, thành phố Cơ Long

212. Thân Lệ Huyền, sinh ngày 26/6/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 600/200, Nguyệt Vĩ Đàm, khóm 6, thôn Nguyệt Vĩ, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa

213. Trần Nàm Moi, sinh ngày 18/3/1984 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 6, đường Chí Trân, khóm 20, phường Tân Trung, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

214. Trần Thị Hạnh, sinh ngày 19/4/1982 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, lầu 4, hẻm 3, ngõ 10, đường Khắc Cường, khóm 13, phường Lan Hưng, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

215. Lương Lý Khoăn, sinh ngày 05/3/1979 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15/3, Hoàng Đạo, khóm 3, phường Hoàng Đạo, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài bắc

216. Ngô Thị Huệ, sinh ngày 10/01/1982 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 45, đoạn 2, đường Diên Bình, khóm 12, phường Hổ Lâm, khu Hương Sơn, thành phố Tân Trúc

217. Nguyễn Thanh Hồng, sinh ngày 03/3/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, lầu 5, hẻm 2, ngõ 258, đường Phục Hưng, khóm 16, phường Lâu Thố, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

218. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 03/3/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 80/4, đường Văn Xương Đông 6, khóm 17, phường Bình An, khu Bắc Đồn, thành phố Đài trung

219. Nguyễn Thị Kim Nhung, sinh ngày 12/12/1969 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 98, lầu 3, đường Phúc Tân, khóm 18, phường Phúc Hưng, khu Nam, thành phố Đài Trung

220. Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 18/7/1979 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 427, đường Trung Dũng, khóm 16, phường Đại Dũng, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

221. Nguyễn Thị Xuân Hạnh, sinh ngày 13/02/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18/46, đường Tam Điền, khóm 4, phường Quốc Tính, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

222. Trần Thị Hoa, sinh ngày 05/02/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, Xuân Phúc Nhất Đồn, khóm 10, thôn Đại Ân, xã Tam Tinh, huyện Nghi Lan

223. Lê Thị Như Quỳnh, sinh ngày 19/02/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1032, đường Quang Hưng, khóm 2, phường Quang Phong, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

224. Lê Thị Trúc, sinh ngày 08/4/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, lầu 3, ngõ 150, đường Dân An Tây, khóm 3, phường Quang Minh, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

225. Phan Thị Tuyết Mai, sinh ngày 02/10/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, lầu 3, ngõ 83, đoạn 2, đường Trung Chính, khóm 8, phường Đại Bố, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

226. Võ Thị Thu Phượng, sinh ngày 01/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 67/17, đường Tam Phúc, khóm 29, phường Tam Phúc, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài bắc

227. Phạm Thị Mỹ Phượng, sinh ngày 07/02/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42/1, đường Phụng Lâm, khóm 2, phường Phụng Thâm, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

228. Phạm Thị Yến, sinh ngày 20/11/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 87, đường Ôn Tử, khóm 7, thôn Ôn Tử, xã Tuyến Tây, huyện Chương Hóa

229. Bùi Thị Ngọc Điệp, sinh ngày 26/8/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 110, lầu 9/4, đường Trung Thái Đông, khóm 20, phường Minh Tân, khu Bắc, thành phố Đài Trung

230. Lý Trần Ngọc Cẩm, sinh ngày 25/8/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ Chiêu An, khóm 3, phường Chiêu An, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

231. Lê Bé Hiền, sinh ngày 09/9/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 107, phố Lục An, khóm 5, Phường Lục An, thị trấn Giai Lý, huyện Đài Nam

232. Hồ Thị Thu Trang, sinh ngày 20/01/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, đường Đại Đàm, khóm 9, phường Đại Đàm, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

233. Lê Thị Loan, sinh ngày 16/4/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 432/3, đường Phục Hưng Bắc, khóm 4, phường Hạ Bì, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc

234. Lưu Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 02/11/1980 tại Đắk Lắk

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, Phong Lâm, khóm 14, thôn Phú Cơ, xã Thạch Môn, huyện Đài Bắc

235. Lê Mỹ Tú, sinh ngày 18/02/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4/5, ngõ 22, đường Học Thành, khóm 17, phường Bì Lâm, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

236. Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 19/10/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, Đỉnh Thu Hữu, khóm 1, phường Tú Hữu, thị trấn Bạch Hà, huyện Đài Nam

237. Lê Thị Bích Ly, sinh ngày 20/7/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15/1, hẻm 35, ngõ 125 đường Hằng Nam, khóm 34, phường Sơn Cước, thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

238. Hồ Thị Kim Thoa, sinh ngày 03/02/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 121, Phong Quỹ Vĩ, khóm 8, phường Phong Quỹ, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

239. Trần Kim Liên, sinh ngày 14/8/1986 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 64, Ngõa Đồng, khóm 6, thôn Ngõa Đồng, xã Bạch Sa, huyện Bành Hồ

240. Trương Thị Ngọc Tươi, sinh ngày 04/5/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46/15, Trung Trang Tử, khóm 7, thôn Giáp Trung, xã Hạ Doanh, huyện Đài Nam

241. Lưu Thị Cẩm Vân, sinh ngày 17/9/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 41, Vân Lâm Tân Thôn, khóm 14, phường Trúc Vi, thị trấn Nam Sơn, huyện Nam Đầu

242. Ngô Lê Hương, sinh ngày 28/5/1986 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 213, Ngô Thố, khóm 10, phường Ngô Thố, thị trấn Tây Loa, huyện Vân Lâm

243. Nguyễn Thị Tiên, sinh ngày 12/3/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 164, đường Thành Nhân, khóm 15, phường Đại Đường, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

244. Đặng Thị Thu, sinh ngày 17/8/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 109/10, Nhị Trấn, khóm 13, thôn Nhị Trấn, xã Quan Điền, huyện Đài Nam

245. Dương Thị Ly, sinh ngày 30/12/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 126, Đại Đức, khóm 9, thôn Đại Đức, xã Đại Bì, huyện Vân Lâm

246. Nguyễn Anh Thư, sinh ngày 01/7/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 140, Điền Mỹ, khóm 17, thôn Điền Mỹ, xã Nam Trung, huyện Miêu Lật

247. Vi Hỷ Linh, sinh ngày 17/02/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 223, Hạ Đại Quật, khóm 10, thôn Đại Quật, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

248. Trần Thị Tuyết Ba, sinh ngày 19/6/1973 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, Đại Khưu Điền, khóm 12, thôn Lão Mai, xã Thạch Môn, huyện Đài Bắc

249. Nguyễn Thị Kim Tho, sinh ngày 10/02/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 744/3, đường Đại Tân, khóm 5, thôn Đại Tân, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

250. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 01/3/1983 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 353/7, đường Văn Nhân, khóm 17, phường Hoa Thắng, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

251. Lê Thị Thúy Mai, sinh ngày 09/4/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 61, đường Kiến An, khóm 6, phường An Nguyên, khu Trung Tây, thành phố Đài Nam

252. Lê Kim Ngọc, sinh ngày 02/8/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 25, đường Trung Hòa 3, khóm 7, thôn Phục Hưng, xã Tân Xã, huyện Đài Trung

253. Dịp Huệ Bình, sinh ngày 02/11/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, hẻm 28, ngõ 61, đoạn 1, đường Thành Tây, khóm 3, phường Thành Nam, khu An Nam, thành phố Đài Nam

254. Cao Thị Thảo, sinh ngày 19/12/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5/1, lầu 3, ngõ 167, đoạn 2, đường Cơ Long, khóm 13, phường Lê Thuận, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

255. Nguyễn Thị Hoàng Mỹ Dung, sinh ngày 09/01/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, phố Vĩnh Sinh, khóm 13, phường Quang Phục, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

256. Trương Ngọc Hạnh, sinh ngày 24/02/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1-3, đường Nam Bắc, khóm 4, thôn Cựu Trang, xã Cao Thụ, huyện Bình Đông

257. Trương Thị Ánh Dung, sinh ngày 26/4/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, lầu 3, ngõ 79, đường Thái Thuận, khóm 2, phường Bành Thố, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

258. Lê Thị Diễm Trinh, sinh ngày 18/11/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 83, lầu 4, đường Tam Trương, khóm 2, phường Lập Đức, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

259. Lê Thị Thu Đông, sinh ngày 18/9/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45, đường Đại Đầm, khóm 7, phường Đại Đầm, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

260. Lê Thị Tuyết Hạnh, sinh ngày 20/10/1979 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, hẻm 19, ngõ 86, đường Trung Chính, khóm 4, thôn Trung Dân, xã Bảo Trung, huyện Vân Lâm

261. Nguyễn Thị Kim Loan, sinh ngày 13/11/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, lầu 2, ngõ 302, đường Nam Kinh Tây, khóm 14, phường Kiện Công, khu Đại Đồng, thành phố Đài Bắc

262. Tiêu Thị Thại, sinh ngày 20/6/1980 tại Campuchia

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 88, Thổ Long, khóm 5, thôn Hưng Long, xã Lục Quy, huyện Cao Hùng

263. Trần Kim Phượng, sinh ngày 08/8/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 30, thôn Hợp Đức Tây, khóm 1, phường Ma Liêu, thành phố Thái Bảo, huyện Gia Nghĩa

264. Cao Thị Oanh Na, sinh ngày 23/7/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 125, đoạn 1, đường Dao Phụng, khóm 13, thôn Ngõa Bắc, xã Phố Tâm, huyện Chương Hóa

265. Huỳnh Thị Cẩm Nhung, sinh ngày 10/9/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 129/1, đường Canh Sinh bắc, khóm 4, phường Ty Nam, thành phố Đài Đông

266. Võ Kim Cương, sinh ngày 04/4/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 93, đoạn 2, đường Trường Long, khóm 3, phường Đầu Bin, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

267. Đinh Thị Huế, sinh ngày 16/7/1979 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 60, đường Bác Ái, khóm 8, phường Trung Sơn, thành phố Trung Nguyên, huyện Đài Trung

268. Nguyễn Thị Hoa, sinh ngày 13/9/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 163, lầu 8/11, đoạn 1, đường Vạn Thọ, khóm 23, thôn Hồi Long, xã Qui Sơn, huyện Đào Viên

269. Võ Thị Thúy Diễm, sinh ngày 20/7/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 82/7, đường Hòa Bình, khóm 3, phường Trung Hòa, thành phố Đào Viên

270. Trần Thị Kim Chi, sinh ngày 19/01/1986 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, đường Phúc Điền, khóm 3, thôn Thụ Cước, xã Trúc Đường, huyện Chương Hóa

271. Lê Thanh tuyền, sinh ngày 01/01/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 55, đường Nghi Phúc, khóm 18, phường Nghi Giai, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

272. Vũ Thị Chiến, sinh ngày 01/4/1973 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 60, ngõ 61, đoạn 1, đường Tây Tân, khóm 10, phường Cảng Bắc, khu Bắc, thành phố Tân Trúc

273. Đặng Thị Kim Huệ, sinh ngày 07/9/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 811, đoạn 2, đường Chính Bình, khóm 24, phường Hổ Sơn, khu Hương Sơn, thành phố Tân Trúc

274. Trương Thị Lan, sinh ngày 24/12/1981 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, Đỉnh Chắp Tử Liêu, khóm 3, thôn Đỉnh Chắp, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

275. Phan Thuỵ Thu Nga, sinh ngày 28/02/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, Giang Thố Tử, khóm 9, thôn Trung Hưng, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

276. Huỳnh Thị Kim Ngoan, sinh ngày 26/01/1982 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 430, đường Tiến Hóa Bắc, khóm 15, phường Lại Phúc, khu Bắc, thành phố Đài Trung

277. Đỗ Thị Thúy Linh, sinh ngày 26/02/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50/2, Toan Cam, khóm 2, phường Đại Vũ, thị trấn Ngọc Lý, huyện Hoa Liên

278. Lê Thị Mỹ Huyền, sinh ngày 07/03/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 143/4, Thiêm Phúc, khóm 6, phường Thiêm Phúc, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

279. Võ Thị Diệu, sinh ngày 15/6/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16/5, ngõ 22, đoạn 1, đường Thủy Nguyên, khóm 20, phường Bạch Vân, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

280. Nguyễn Thị Ngọc Phụng, sinh ngày 07/10/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6/2, hẻm 10, ngõ 21, đường Trung Chính Đông, khóm 12, phường Can Trăn, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đài Bắc

281. Lê Thị Điệp, sinh ngày 02/01/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/2, đường Tam Dân, khóm 4, phường Đàm Kiền, xã Đại Thành, huyện Chương Hóa

282. Dương Thị Thu Hà, sinh ngày 30/9/1979 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12/10, ngõ 10, đường Quang Hoa, khóm 2, phường Quang Hưng, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

283. Lê Thị Thẩm, sinh ngày 09/6/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/5, hẻm 2, ngõ 105, đường Chính Hòa, khóm 21, phường Bình Hòa, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

284. Dương Thị Mộng Thu, sinh ngày 10/12/1985 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 182, đường Oanh Đào, khóm 1, phường Vĩnh Xương, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

285. Sú Mùi Hương, sinh ngày 15/10/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 287/4, lầu 2, đường Trung Chính, khóm 6, phường Nhị Kiều, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

286.Lý Thị Hết, sinh ngày 09/02/1979 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, Trúc Vi Tử, khóm 4, phường Trung Liêu, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đài Bắc

287. Nguyễn Thị Mỹ Nhan, sinh ngày 20/3/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21/7, lầu 2, Thiêm Phúc, khóm 2, phường Thiêm Phúc, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

288. Phan Thị Bích Thuyền, sinh ngày 03/9/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14/3, hẻm 7, ngõ 92, đoạn 2, đường Dân Quyền Đông, khóm 10, phường Tân Sinh, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc

289. Ngô Thị Mỹ Ngọc, sinh ngày 07/11/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 342, đường Canh Sinh Bắc, khóm 29, phường Ty Nam, thành phố Đài Đông

290. Hoàng Ngọc Dung, sinh ngày 25/9/1979 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 180, lầu 5/5, đường Viên Thông, khóm 12, phường Lực Hành, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

291. Diệp Băng Yến, sinh ngày 19/5/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, hẻm 36, ngõ 468, đường Vĩnh Cát, khóm 22, phường Vĩnh Xuân, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

292. Phạm Thị Su Ly, sinh ngày 16/9/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 61, đường Hoàng Cảng, khóm 5, thôn Hoàng Cảng, xã Kim Sơn, huyện Đài Bắc

293. Nguyễn Thị Trúc Phương, sinh ngày 01/01/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 210/1, đường Sơn Cước, khóm 7, thôn Đại Hoa, xã Điểu Tùng, huyện Cao Hùng

294. Đinh Thị Thơ, sinh ngày 28/3/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 36, đường Đông Môn, khóm 25, phường Dục Hưng, khu Cổ Sơn, thành phố Cao Hùng

295. Nguyễn Thị Yến, sinh ngày 17/02/1976 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 635, đường Đỉnh Trung, khóm 21, phường Đỉnh Lực, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

296. Trần Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 24/02/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4/4, đường Huệ Đức, khóm 19, phường Bảo Long, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

297. Tô Thị Thúy, sinh ngày 22/10/1985 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, hẻm 1, ngõ 53, đường Phú Sơn, khóm 4, phường Song Ngọc, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

298. Nguyễn Thị Thanh Yên, sinh ngày 04/02/1985 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/3, hẻm 11, ngõ 615, đường Trung Cảng, khóm 17, phường Trung Nguyên, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

299. Trần Thị Thu Thảo, sinh ngày 26/12/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23/2, hẻm 37, ngõ 34, đường Tín Nghĩa, khóm 7, phường Dân Hòa, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

300. Phạm Thị Kiều, sinh ngày 24/11/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 256, đường Tân Thái, khóm 14, phường Lập Đức, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

301. Lê Ngọc Hạnh, sinh ngày 09/3/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5/1, hẻm 37, ngõ 10, đoạn 3, đường Tú Lãng, khóm 11, phường Tú Phúc, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

302. Lê Thị Dung, sinh ngày 13/5/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13/4, hẻm 3, ngõ 287, đường Tùng Sơn, khóm 18, phường Vĩnh Xuân, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

303. Nguyễn Thị Kim Thành, sinh ngày 14/12/1976 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 82, đường Hổ Lâm, khóm 3, phường Trường Xuân, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

304. Hồ Phộc Vằn, sinh ngày 02/12/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 92/1, đường Hồng Điệp, khóm 12, thôn Phục Hưng, xã Trang Vi, huyện Nghi Lan

305. Nguyễn Thị Bích Thủy, sinh ngày 06/7/1982 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, ngõ 233, đường Công Chính, khóm 10, phường Hiền Văn, thị trấn La Đông, huyện Nghi Lan

306. Đào Thu Sang, sinh ngày 20/3/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, Hải Ngạn, khóm 3, phường Hải Ngạn, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

307. Nguyễn Thị Bé Hai, sinh ngày 20/09/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 37, đường Đức Nghĩa, khóm 9, phường Phiên Đào, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

308. Lê Ngọc Hà, sinh ngày 09/3/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 73, Quảng Thịnh, khóm 4, thôn Quảng Thịnh, xã Tam Nghĩa, huyện Miêu Lật

309. Huỳnh Thị Hồng Hương, sinh ngày 22/02/1980 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 267, đoạn 3, đường Trung Chính, khóm 11, thôn Hồ Kính, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

310. Bùi Thị Mỹ Phương, sinh ngày 18/11/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 74/1, đường Ky Lập Đơn, khóm 20, thôn Đức Dương, xã Tiêu Khê, huyện Nghi Lan

311. Võ Ánh Tuyết, sinh ngày 25/11/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, Đại Kỳ Tân Thôn, đường Tam Cát, khóm 26, thôn Đại Cát, xã Ngũ Kết, huyện Nghi Lan

312. Phạm Thị Trúc Ngân, sinh ngày 12/02/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8/1, lầu 3, hẻm 21, ngõ 280, đường Đại Nghiệp, khóm 25, phường Trung Ương, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

313. Trần Thị Loan, sinh ngày 19/7/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 3, ngõ 80, đường Từ An, phường Từ An, thành phố Nghi Lan

314. Nguyễn Thị Hồng Phượng, sinh ngày 10/10/1979 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 258, đường Trung Hiếu, khóm 17, phường Chấn Hưng, khu Đông, thành phố Đài Trung

315. Nguyễn Thị Phương Mai, sinh ngày 03/10/1973 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 275, đường Lý Nam, khóm 3, phường Luân Trúc, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

316. Nguyễn Thị Linh, sinh ngày 15/10/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 1149, đường Trung Lâm, khóm 11, thôn Trung Lâm, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

317. Huỳnh Thị Mai, sinh ngày 02/09/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40, đường Trung Hưng, khóm 8, thôn Mễ Luân, xã Nam Châu, huyện Bình Đông

318. Trần Thị Ngọc Diệu, sinh ngày 06/9/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 80, lầu 8/1, đường Huyện Chính 9, khóm 16, phường Đẩu Luân, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

318. Tạ Thị Toàn, sinh ngày 01/01/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 66, lầu 3, ngõ 372, đoạn 2, đường Tây Viên, khóm 18, phường Hòa Đức, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

320. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 08/3/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 53, đường Hưng Nông, khóm 6, phường Hưng Nông, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

321. Nguyễn Thùy Trinh, sinh ngày 12/01/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 41, ngõ 6, đường Tam Dân, khóm 22, thôn Khê Châu, xã Nam Châu, huyện Bình Đông

322. Võ Thị Nghi, sinh ngày 26/01/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 53/3, đường Thị Trường, khóm 16, thôn Nam Yến, xã Yến Sào, huyện Cao Hùng

323. Trần Thị Thanh Thúy, sinh ngày 13/8/1970 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 41, đường Lâm Tây, khóm 12, thôn Bút Tú, xã Kiều Đầu, huyện Cao Hùng

324. Lê Thị Đua, sinh ngày 23/4/1984 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 195, đường Dục Anh, khóm 29, phường Thanh Tân, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

325. Nguyễn Thị Hồng Gấm, sinh ngày 17/3/1977 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 222/12, đường Thạch Lựu, khóm 19, phố Lưu Trung, thành phố Đẩu Lục, huyện Vân Lâm

326. Văn Ngọc Diễm, sinh ngày 28/7/1981 tại Sóc trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, đường Hưng Nghị, khóm 7, phường Thạch Ngư, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

327. Phạm Kim Hoàng, sinh ngày 09/02/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19/1, đường Long Nam, khóm 12, thôn Tây Thế, xã Trúc Điền, huyện Bình Đông

328. Võ Xuân Nhung, sinh ngày 11/4/1977 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39/10, đường Trung Vinh, khóm 28, phường Trung Tín, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

329. Lê Thị Son, sinh ngày 11/10/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 2, đường Chí Công, khóm 13, phường Thanh Miêu, thành phố Miêu Lật

330. Lê Hồng Anh, sinh ngày 20/12/1978 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4/7, Đại Trang, khóm 9, phường Đại Trang, thị trấn Diêm Thủy, huyện Đài Nam

331. Nguyễn Thị Hồng Thắm, sinh ngày 20/7/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 277, đoạn 3, đường Liễu Doanh, khóm 10, thôn Nhân Hòa, xã Liễu Doanh, huyện Đài Nam

332. Nguyễn Thị Hồng Xuân, sinh ngày 18/01/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 832/1, đường Song Hòa, khóm 6, thôn Nhân Hòa, xã Liễu Doanh, huyện Đài Nam

333. Voòng Thị Thao, sinh ngày 26/7/1979 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 955, Trung Doanh, khóm 3, thôn Trung Doanh, xã Hạ Doanh, huyện Đài Nam

334. Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 11/10/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 385/5, Giai Lý Hưng, khóm 1, phường Hưng Hóa, thị trấn Giai Lý, huyện Đài Nam

335. Hồ Như Thảo, sinh ngày 05/4/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23/3, Linh Hòa, khóm 3, thôn Linh Hòa, xã Tướng Quân, huyện Đài Nam

336. Nguyễn Thị Ngân, sinh ngày 24/6/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/3, hẻm 2, ngõ 41, đường Quảng Minh, khóm 23, phường Thụy Hưng, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

337. Nguyễn Thị Kim Loan, sinh ngày 25/01/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45, Nghĩa Trù, khóm 3, phường Nghĩa Trù, thị trấn Diêm Thủy, huyện Đài Nam

338. Nguyễn Thúy Oanh, sinh ngày 16/10/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 60/2, Ước Điếm Khẩu, khóm 5, thôn Bình An, xã Hậu Bích, huyện Đài Nam

339. Võ Thị Trúc Ngoa, sinh ngày 01/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 537/3, Liễu Doanh, khóm 26, thôn Đông Thăng, xã Liễu Doanh, huyện Đài Nam

340. Nguyễn Thị Kim Lợi, sinh ngày 29/3/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 71, Hải Khâu, khóm 12, phường Loan Bảo, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

341. Tằng Cún Mùi, sinh ngày 02/02/1983 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/4, ngõ 91, đường Thụy Tường, khóm 12, phường Cẩm Châu, khu Bắc, thành phố Đài Trung

342. Võ Thị Diễm Thúy, sinh ngày 02/4/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, hẻm 58, ngõ 351, đường Đồ Thành, khóm 34, phường Đồ Thành, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

343. Trương Thị Chân, sinh ngày 15/9/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 105/7, đường Thụ Hiến, khóm 8, phường Tân Thành, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

344. Huỳnh Thị Lợi, sinh ngày 20/6/1980 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7/6, ngõ 226, đường Nam Kinh, khóm 27, phường Hải Tường, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

345. Phạm Thị Rol, sinh ngày 23/7/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, đường Cao Nam 4, khóm 6, thôn Cao Nam, xã Nhân Võ, huyện Cao Hùng

346. Trần Mỹ Thua, sinh ngày 15/3/1977 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 107, đoạn 1, đường Nam Trúc, khóm 21, thôn Nam Vinh, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

347. Nguyễn Kim Quyến, sinh ngày 16/8/1981 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 138, đường Đại Đồng, khóm 19, thôn Đại Đồng, xã Qui Sơn, huyện Đào Viên

348. Trịnh Thị Kiều Giang, sinh ngày 14/6/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 212, đường Hạ Hồ, khóm 12, thôn Đại Cương, xã Qui Sơn, huyện Đào Viên

349. Nguyễn Thị Lê Huyền, sinh ngày 15/11/1986 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11/10, Linh Hòa, khóm 2, thôn Linh Hòa, xã Tướng Quân, huyện Đài Nam

350. Thạch Thị Long, sinh ngày 03/01/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35/2, ngõ 147, đường Tam Dân, khóm 7, thôn Phố Khương, xã Bao Trung, huyện Vân Lâm

351. Huỳnh Thị Nhị, sinh ngày 25/9/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27/1,Khê Đế, khóm 22, thôn Đại Mỹ, xã Thứ Đồng, huyện Vân Lâm

352. Nguyễn Thị Cẩm Hồng, sinh ngày 06/10/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35/3, ngõ 246, đường Quang Xương, khóm 24, thôn Vĩnh Xương, xã Cổ Khanh, huyện Vân Lâm

353. Phan Thị Bích Hạnh, sinh ngày 26/9/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 257, đường Đại Võ, đoạn 3, khóm 10, thôn Võ Đông, xã Quy Nhân, huyện Đài Nam

354. Đặng Thị Bích Hợp, sinh ngày 03/01/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 256/2, Đông Thạch, khóm 5, thôn Đông Thạch, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

355. Trương Thị Thu Hà, sinh ngày 09/02/1974 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 110/4, đường Cung Thố, khóm 7, thôn Cung Thố, xã Lâm Viên, huyện Cao Hùng

356. Nguyễn Ngọc Linh, sinh ngày 13/3/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 105, phố Trấn Sơn, khóm 22, phường Trấn Sơn, thị trấn Giai Lý, huyện Đài Nam

357. Nguyễn Thị Thu Anh, sinh ngày 10/5/1971 tại Ninh Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 118, hẻm 21, ngõ 301, đường Trung Sơn, đoạn 1, khóm 13, thôn Hồ Đông, xã Hồ Nội, huyện Cao Hùng

358. Lâm Hồng Trang, sinh ngày 10/11/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 68, đường Nhân Ái, khóm 2, thôn Vĩnh Phong, xã Đài Tây, huyện Vân Lâm

359. Huỳnh Thị Mai, sinh ngày 15/11/1976 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 126/1, Tây An, khóm 48, phường Tây An, thị trấn Giai Lý, huyện Đài Nam

360. Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 29/6/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 61, phố Văn Nam Nhị, khóm 25, phường Văn Hoa, khu Nam, thành phố Đài Nam

361. Nguyễn Thị Xuyên, sinh ngày 26/3/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 118, Thảo Hồ, khóm 9, thôn Thảo Hồ, xã Luân Bối, huyện Vân Lâm

362. Võ Thị Thúy, sinh ngày 29/01/1986 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 58, phố Vĩnh Bình, khóm 15, phường Dương Minh, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

363. Sơn Thị Liên, sinh ngày 15/8/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, đường Bảo Sinh, khóm 21, thôn Trung Liêu, xã Phương Liêu, huyện Bình Đông

364. Nguyễn Thị Kim Hạnh, sinh ngày 15/11/1975 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 181, đường Thành Công, đoạn 2, khóm 10, thôn Vạn Toàn, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

365. Võ Thị Bích Trang, sinh ngày 24/9/1979 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 161/55, đường Phụng Lâm Tam, khóm 38, thôn Hội Xã, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

366. Nguyễn Thị Lài, sinh ngày 07/9/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 145, đường Tự Lập Nam, khóm 37, phường Vĩnh An, thành phố Bình Đông

367. Nguyễn Thị Bông, sinh ngày 10/4/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 126, đường Dân Quyền, khóm 11, thôn Đông Bắc, xã Đông Thế, huyện Vân Lâm

368. Phạm Thị Hân, sinh ngày 08/5/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 62, ngõ 6, đoạn 3, đường Trung Chính, khóm 13, phường Thanh Thủy, thị trấn Mỹ Nông, huyện Cao Hùng

369. Lê Thị Ngọc Thảo, sinh ngày 17/8/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 76, đường Đại Khâu, khóm 3, thôn Đại Khâu, xã Cửu Như, huyện Bình Đông

370. Đào Thị Mỹ Nữ, sinh ngày 21/4/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 138/13, Thái Liêu, khóm 1, thôn Xã Trung, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

371. Lưu Thị Hường, sinh ngày 16/9/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 59, đường Tân Cát, khóm 9, phường Tân Thượng, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

372. Đặng Thị Giàu, sinh ngày 04/02/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, lầu 12/2, ngõ 947, đường Trung Hoa Ngũ, khóm 23, phường Trung Thuần, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

373. Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 20/4/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 60/3, Cương Sơn, khóm 4, thôn Cương Sơn, xã A Liêu, huyện Cao Hùng

374. Huỳnh Thị Loan, sinh ngày 03/5/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 56, đường Tiến Học, khóm 20, thôn Gia Thi, xã Gia Định, huyện Cao Hùng

375. Trần Thị Mỹ Loan, sinh ngày 18/11/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 367/10, Quả Nghi Hậu, khóm 12, thôn Thần Nông, xã Liễu Doanh, huyện Đài Nam

376. Nguyễn Thị Oanh, sinh ngày 10/4/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, lầu  7/11, hẻm 40, ngõ 117, đường Nam Chỉ, khóm 24, phường Nam Chi, thành phố Tân Doanh, huyện Đài Nam

377. Phàm Nghi Mẫn, sinh ngày 07/10/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46, hẻm 36, đường Văn Hóa, khóm 1, thôn Trúc Đường, xã Trúc Đường, huyện Chương Hóa

378. Sú Chếch Phấn, sinh ngày 26/3/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, lầu 2, ngõ 18, đường Phú Quý, khóm 10, phường Mai Côi, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

379. Vòng Lày Kín, sinh ngày 22/02/1969 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 157, lầu 5, đường Phúc Thọ, khóm 12, phường Xương Minh, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

380. Bùi Trung Hoa, sinh ngày 19/6/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, đường Phúc Kim, khóm 12, phường Quảng Thanh, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

381. Đỗ Thị Hồng Thúy, sinh ngày 25/02/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, đường Bình Hòa, khóm 2, phường Nam Quang, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

382. Hồ Thị Thương, sinh ngày 21/02/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 217, lầu 2, đường Cẩm Lân Nam, khóm 11, phường Tây Thịnh, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

383. Liềng A Lục, sinh ngày 04/7/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 106, đoạn Tam Hợp, đường Đầu Uyển, khóm 6, thôn Tam Hợp, xã Phương Uyên, huyện Chương Hóa

384. Lương Thị Thêm, sinh ngày 27/11/1983 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 726, đoạn 2, đường Chương Thủy, khóm 6, thôn Đại Hồ, xã Bì Đầu, huyện Chương Hóa

385. Nguyễn Thị Ngọc Thúy, sinh ngày 12/10/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 47, lầu 5, đường Nhân Ái, khóm 22, phường Hòa Bình, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

386. Võ Thị Hồng Cúc, sinh ngày 22/5/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26/3, ngõ 214, đoạn 1, đường Khang Ninh, khóm 14, phường Sài Vân, khu Nội Hồ, thành phố Đài Bắc

387. Trần Duy Linh, sinh ngày 15/02/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40/5, đường Tự Trùng, khóm 22, phường Tự Lập, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

388. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 12/3/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/40, Bin Đầu, khóm 3, thôn Long Hưng, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

389. Lâm Thị Len, sinh ngày 15/5/1975 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50, ngõ 54, đường Kiến Đông, khóm 31, phường Hậu Giáp, khu Đông, thành phố Đài Nam

390. Trần Thị Ngọc Lan, sinh ngày 15/10/1973 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6/2, ngõ 1259, đường Xuân Nhật, khóm 11, phường Xuân Nhật, thành phố Đào Viên

391. Châu Thị Huyền Em, sinh ngày 01/7/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 253, đường Khê Châu, khóm 4, phường Khê Châu, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

392. Nguyễn Thị Kim Tuyến, sinh ngày 12/7/1980 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 11, đường Đồng Sơn, khóm 19, phường Văn Bắc, khu Trung Chính, thành phố Đài Bắc

393. Lê Thị Hồng Phương, sinh ngày 21/4/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 54, đường Trung Hồ, khóm 10, phường Trung Hồ, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

394. Lê Thị Kim Ngân, sinh ngày 17/4/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 474/4, đường Nhân Ái, khóm 13, phường Từ Hữu, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

395. Phạm Thị Hoàng, sinh ngày 19/4/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, Diêm Quản, khóm 5, thôn Diêm Quản, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

396. Nguyễn Thị Ngọc Trang, sinh ngày 03/7/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 673, đường Mai Đình, khóm 12, phố Trung Minh, khu Tây, thành phố Đài Trung

397. Dương Thị Điệp, sinh ngày 29/10/1972 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, Miêu Hậu, khóm 2, phường Trúc Viên, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

398. Nguyễn Thị Tươi, sinh ngày 16/10/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 37, lầu 3, ngõ 87, phố Thắng Lợi Thập Nhị, thôn Cam Gia, xã Đàm Tử, huyện Đài Trung

399. Trương Thị Bích Loan, sinh ngày 29/10/1980 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8/1, ngõ 107, đường Kiến Quốc, khóm 18, phường Vĩnh An, thành phố Bình Đông

400. Nguyễn Ngọc Triệu, sinh ngày 17/3/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 134, đường Xương Nam, khóm 2, thôn Lão Bì, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

401. Nguyễn Ngọc Chấm, sinh ngày 30/4/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ Trang Vĩ, khóm 9, thôn Tam Quyến, xã Khê Châu, huyện Chương Hóa

402. Trần Thị Bé Bảy, sinh ngày 10/12/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 66, hẻm 2, ngõ 164, đường Trung Sa, khóm 15, thôn Tự Cường, xã Đại Đỗ, huyện Đài trung

403. Lê Thị Hồng Loan, sinh ngày 06/05/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 132, đường Vĩnh Phúc, khóm 7, phường Văn Xương, thị trấn Thiện Hóa, huyện Đài Nam

404. Nguyễn Thị Tuyết Hoa, sinh ngày 02/02/1980 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 66, ngõ 158, phố Bị Nội, khóm 4, phường Pha Nội, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

405. Nguyễn Thị Kim Hiền, sinh ngày 04/10/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 272, đường Mao Nam, khóm 6, thôn Lão Bì, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

406. Lê Thị Linh Phương, sinh ngày 01/10/1984 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, ngõ 6, đường Đông Châu, khóm 7, phường Tây Nam, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

407. Lê Thị Nhớ, sinh ngày 24/02/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 3, ngõ 211, đường Nhân Hòa, khóm 5, phường Đại Nhân, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

408. Lộc Mỹ Vân, sinh ngày 23/12/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 127, lầu 3, đường Quan Công, khóm 13, phường Bắc Gia, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

409. Ngô Bích Thảo, sinh ngày 02/9/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40/10, đường Hưng Nông, khóm 12, phường Dân Vinh, thị trấn Tân Doanh,  huyện Đài Nam

410. Ngô Thị Thanh Thủy, sinh ngày 28/7/1975 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50, ngõ 162, đường Nam Chi, khóm 16, phường Nam Chi, thành phố Tân Doanh, Huyện Đài Nam

411. Nguyễn Thị Ánh Ngọc, sinh ngày 28/9/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, Viên Đôn, khóm 16, phường Tân Xuyên, thành phố Miêu Lật

412. Bùi Thu Hương, sinh ngày 16/3/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 276, lầu 3/3, đường Tiến Hóa, khóm 27, phường Hợp tác, khu Đông, thành phố Đài Trung

413. La Thị Thanh Thủy, sinh ngày 04/9/1981 tại Cần thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22/11, đường Văn Sương, khóm 8, phường Đại Hùng, thành phố Tân Doanh, huyện Đài Nam

414. Huỳnh Ngọc Giàu, sinh ngày 29/8/1984 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 4, đường Tự Lập 1, khóm 14, phường Vĩnh Phong, thành phố Nam Đầu

415. Bùi Thị Khéo, sinh ngày 24/4/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 112/2, Độ Tử Đầu, khóm 11, thôn Cẩm Hồ, xã Bắc Môn, huyện Đài Nam

416. Bùi Châu Trinh, sinh ngày 07/3/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 101, đường Thọ Sơn, khóm 27, phường Châu Phụng, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

417. Võ Kim Phượng, sinh ngày 12/01/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4/5, Quả Nghị Hậu, khóm 1, thôn Quả Nghị, xã Liễu Doanh, huyện Đài Nam

418. Trần Thị Út, sinh ngày 18/02/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 337, Thanh Liêu, khóm 13, thôn Mực Lâm, xã Hậu Bích, huyện Đài Nam

419. Trần Thị Tuyết Linh, sinh ngày 27/7/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, Thượng Gia Đông, khóm 4, thôn Gia Điền, xã Hậu Bức, huyện Đài Nam

420. Trần Thị Ánh Đào, sinh ngày 17/9/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 41, đường Thổ Khố 3, khóm 5, thôn Thổ Khố, xã Nhân Đức, huyện Đài Nam

421. Thái Thị Mùi, sinh ngày 15/5/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 103/28, Doanh Đỉnh, khóm 9, phường Doanh Đỉnh, thị trấn Giai Lý, huyện Đài Nam

422. Quách Thị Thủy Tiên, sinh ngày 10/01/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 54, ngõ Qua Câu 3, khóm 16, thôn Đại Kiều, xã Đại Thôn, huyện Chương Hóa

423. Phan Thị Phượng, sinh ngày 16/10/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, Nam Hồ, khóm 18, thôn Quả Nghị, xã Liễu Doanh, huyện Đài Nam

424. Phan Thị Hằng, sinh ngày 15/6/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 378, Trung Trang, khóm 13, thôn Trung Trang, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

425. Nguyễn Thị Nhanh, sinh ngày 25/12/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 383, đoạn 3, đường Nghĩa Thành, khóm 52, thôn Quần Anh, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

426. Nguyễn Thị Mọng Nhi, sinh ngày 24/01/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 56, đường Gia Định, khóm 11, thôn Cát Định, xã Gia Định, huyện Cao Hùng

427. Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 03/9/1983 tại Bình Phước

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, đoạn 1, đường Tân Hưng, khóm 1, thôn Phúc Nhân, xã Đàm Tử, huyện Đài Trung

428. Nguyễn Thị Kim Tiến, sinh ngày 19/8/1978 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 108/6, Thái Công Điếm, khóm 4, thôn Hạ Khang, xã Phiên Lộ, huyện Gia Nghĩa

429. Nguyễn Thị Kim Loan, sinh ngày 15/01/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 500/3, lầu 11, đường Tân Tiến, đoạn 2, khóm 3, phường Dân Vinh, thành phố Tân Vinh, huyện Đài Nam

430. Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 20/12/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 5, đường Vĩnh Trung, khóm 20, phường Thụy Tường, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

431. Tô Chí Mộng, sinh ngày 04/9/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, đường Trung Tâm, khóm 7, phường Phê Ba, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

432. Võ Thị Diễm Trang, sinh ngày 20/10/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 128/2, ngõ An Thôn, khóm 6, thôn Thượng An, xã Thủy Lý, huyện Nam Đầu

433. Đặng Thị Phúc, sinh ngày 26/3/1971 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 58/1, ngõ Dân Sinh, khóm 6, phường Trung Kỳ, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

434. Nguyễn Thị Hồng Thắm, sinh ngày 20/4/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 26, đoạn 2, đường Long Sinh, khóm 2, phường Khê Nam, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

435. Lê Thị Thùy Linh, sinh ngày 14/02/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 115, đường Nam Tân, khóm 31, phường Nội Hưng, thành phố Nam Đầu

436. Vòng A Mùi, sinh ngày 22/12/1977 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 69, đường Tân Hưng, khóm 13, phường Quan Công, thành phố Nam Đầu

437. Trương Thị Kim Xuyến, sinh ngày 24/8/1976 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 196, đường Đồ Thành, khóm 17, phường Đồ Thành, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

438. Đặng Thị Hương, sinh ngày 06/8/1977 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, lầu 3, hẻm 21, ngõ 220, đoạn 4, đường Trung Khánh Bắc, khóm 9, phường Hồ Đông, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

439. Giang Thanh Huệ, sinh ngày 02/01/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 75, ngõ 39, đường Vinh Tuyền, khóm 4, thôn Vinh Tuyền, xã Ô Nhật, huyện Đài Trung

440. Lê Thị Diễm, sinh ngày 12/10/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 297, hẻm 195, đoạn 2, đường Trung Hưng, khóm 22, phường Tam Trọng, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

441. Liêu Thị Ngọc, sinh ngày 10/9/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36, lầu 5, đường Hợp Tác, khóm 17, phường Thái Bình, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

442. Nguyễn Thị Ngọc Linh, sinh ngày 24/01/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, hẻm 72, ngõ 296, đường Dân Sinh, khóm 21, thôn Cát Phong, xã Vụ Phong, huyện Đài Trung

443. Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 02/4/1974 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 25, đường Trúc Quang, khóm 2, phường Văn Nhã, Khu Bắc, thành phố Tân Trúc

444. Phạm Minh Thu, sinh ngày 02/9/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, ngõ 166, đường Cổ Sơn 2, khóm 13, phường Bảo Thụ, khu Cổ Sơn, thành phố Cao Hùng

445. Võ Thị Hằng, sinh ngày 16/8/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 261, đường Thanh Giang, khóm 24, phường Thanh Giang, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

446. Cao Thị Vân, sinh ngày 06/11/1978 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 56/1, ngõ 23, hẻm 1, đường Dân Sinh, khóm 22, phường Dân Sinh, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đài Bắc

447. Nguyễn Thị Ngọc Hương, sinh ngày 15/4/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 148, Tây Thủy Khanh, khóm 7, thôn Thanh An, xã Thái An, huyện Miêu Lật

448. Trần Mỹ Di, sinh ngày 13/9/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, lầu 7, ngõ 399, đường Thúy Hạnh Bắc, khóm 9, phường Hưng Bang, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

449. Phạm Thị Đào, sinh ngày 09/4/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 56, ngõ 92, đường Dân Tộc, khóm 20, thôn Ngọc Quang, xã Giai Đông, huyện Bình Đông

450. Hứa Thị Thu Trinh, sinh ngày 16/02/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, đường Trung Sơn, đoạn 4, khóm 4, phường Nam Thôn, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

451. Trần Thị Kiều Tiên, sinh ngày 07/5/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 170, đường Sơn Cước, đoạn 3, khóm 5, phường Trấn Hưng, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

452. Lê Ngọc Huệ, sinh ngày 18/3/1967 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 343/6, lầu 2, đường Phùng Giáp, khóm 11, phường Long Sơn, thị trấn Thụy Phương, huyện Đài Bắc

453. Nguyễn Thị Phương, sinh ngày 02/11/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, hẻm 8, ngõ 199, đường Đại Đồng, đoạn 2, khóm 7, phường Tam Tín, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

454. Trịnh Thị Kim Loan, sinh ngày 19/02/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 13 đường Đại Xuân, khóm 3, phường Đại Hồ, thành phố Bình Đông

455. Bùi Thị Mỹ Phương, sinh ngày 12/10/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 95, lầu 1 ngõ 583, phố Ngô Hưng, khóm 10, phường Thái Hòa, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

456. Trần Thị Kim Tuyền, sinh ngày 20/10/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39, đường Long Nham, khóm 8, thôn Long Nham, xã Bảo Trung, huyện Vân Lâm

457. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 27/8/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 41, đường Tân Cương, khóm 26, phường Quang Vinh, khu Cổ Sơn, thành phố Cao Hùng

458. Huỳnh Thị Hường, sinh ngày 01/7/1960 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 108, đường Long Nham, khóm 1, thôn Long Nham, xã Bao Trung, huyện Vân Lâm

459. Huỳnh Thị Thắng, sinh ngày 01/9/1984 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31, lầu 9, đường Đức Tường, khóm 38, phường Thúy Bình, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng

460. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 02/5/1984 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 167, đường Công Học, đoạn 1, khóm 8, phường Công Thân, khu An Nam, thành phố Đài Nam

461. Phạm Mỹ Châu, sinh ngày 20/5/1958 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 104, Điều Nhị Nhận, đoạn 1, khóm 13, thôn Bảo An, xã Nhân Đức, huyện Đài Nam

462. Trần Thị Kim Thoa, sinh ngày 04/01/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 8, đường Nam Hoành, khóm 8, thôn Lão Nồng, xã Lục Qui, huyện Cao Hùng

463. Nguyễn Thị Ánh Ngọc, sinh ngày 28/9/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 364, ngõ A Bảo, khóm 5, phường Đại Phong, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

464. Nguyễn Thị Nhạn, sinh ngày 20/8/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, hẻm 22, ngõ 177, đường Đại Xuân, khóm 7, phường Đại Hồ, thành phố Bình Đông

465. Trần Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 15/6/1985 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 116/1, lầu 5, phố Nhu Lâm, khóm 12, phường Ngọc Phong, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

466. Trương Diệu Lanh, sinh ngày 20/02/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 195/2, đường Tân Duy, khóm 20, phường Minh Thúy, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

467. Hồ Thị Mộng Thu, sinh ngày 11/11/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/5, ngõ Trung Liêu, khóm 10, thôn Điền Tử, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu

468. Nguyễn Thị Lượm, sinh ngày 12/7/1980 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, đường Mai Lâm, khóm 19, phường Mai Lâm, thành phố Đầu Lục, huyện Vân Lâm

469. Nguyễn Thị Minh Giang, sinh ngày 01/5/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, hẻm 35, ngõ 159, đường Cảnh Bình, khóm 23, phường Cảnh Bình, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

470. Nguyễn Thị Thúy An, sinh ngày 07/7/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36/2, ngõ Điền Đầu, khóm 5, thôn Trúc Lâm, xã Lộc Cốc, huyện Nam Đầu

471. Trần Ngọc Minh, sinh ngày 28/10/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 161, đường Thanh Giang, khóm 13, phường Thanh Giang, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

472. Trần Thúy Trang, sinh ngày 15/10/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 99, Ngư Liêu, khóm 11, thôn Ngư Liêu, xã Lục Cước, huyện Gia Nghĩa

473. Nguyễn Thị Thanh Loan, sinh ngày 13/7/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, hẻm 11, ngõ 2, đường Nam Chính 1, khóm 8, phường Phú Vinh, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

474. Nguyễn Thị Thu Vân, sinh ngày 05/8/1965 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 247, đường Hưng Điền, khóm 6, thôn Hưng Điền, xã Đại Thụ, huyện Cao Hùng

475. Phạm Thị Mai, sinh ngày 17/3/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, lầu 2, ngõ 70, đoạn 2, đường Nghiên Cứu Viện, khóm 27, phường Trung Nghiên, khu Nam Cảng, thành phố Đài Bắc

476. Lê Kim Quý, sinh ngày 06/11/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5/3, hẻm 4, ngõ 110, đường Tín Nghĩa, khóm 13, phường Tín Nghĩa, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

477. Nguyễn Thị Thùy Mỵ, sinh ngày 19/4/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, lầu 4, ngõ 12, đường Phục Hưng, khóm 5, phường Phục Hưng, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

478. Nguyễn Thị Sen, sinh ngày 14/3/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, hẻm 5, ngõ 47, đường Đồng Nghĩa, khóm 15, thôn Đồng Hưng, xã Thái Sơn, huyện Đài Bắc

479. Trần Ngọc Tuyền, sinh ngày 27/7/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50, lầu 2, đường Trung Hưng, khóm 1, phường Lầu Thố, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

480. Phạm Thị Lam, sinh ngày 16/6/1977 tại Hà Tĩnh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 333, đường Cường Quốc, khóm 4, phường Bảo Tang, thành phố Đài Đông, huyện Đài Đông

481. Mã Thị Thúy Oanh, sinh ngày 12/10/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16/19, lầu 4, Luân Đỉnh, khóm 8, thôn Khê Hải, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

482. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 09/02/1981 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 106, đường Tân Hưng, khóm 9, thôn Khánh An, xã Tây Cảng, huyện Đài Nam

483. Phạm Thị Dung, sinh ngày 05/6/1976 tại Ninh Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 48, Hạ Sơn, khóm 5, thôn Hạ Sơn, xã Khung Lâm, huyện Tân Trúc

484. Bùi Thị Út, sinh ngày 19/5/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 283, Ngũ Cốc, khóm 9, thôn Ngũ Cốc, xã Công Quản, huyện Miêu Lật

485. Đàm Thị Kim Hương, sinh ngày 20/8/1968 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 83, ngõ 104, đường Võ Xương, khóm 9, phường Trung Tân, khu Trung Chính, thành phố Cơ Long

486. Ngọ Thị Hà, sinh ngày 13/12/1976 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 41, đường Trung Hoa, khóm 7, phường Dân Quyền, thành phố Nghi Lan

487. Trần Thị Ngọc Lúa, sinh ngày 15/9/1978 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 150/2, phố Tiền Trấn, khóm 3, phường Trấn Trung, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

488. Nguyễn Thị Lăng, sinh ngày 10/4/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, đường Đông Tây, khóm 6, thôn Công Quán, xã Đại Thành, huyện Chương Hóa

489. Phạm Thị Hồng, sinh ngày 19/9/1978 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 232/4, Thái Tử Cung, khóm 9, phường Thái Nam, thành phố Tân Doanh, huyện Đài Nam

490. Nguyễn Thị Kiều Diễm, sinh ngày 14/8/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 159, đường Văn Phủ, khóm 29, phường Thái Công, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

419. Võ Thị Khánh Dương, sinh ngày 15/11/1976 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29/8, Tử Công, khóm 3, thôn Hòa Mỹ, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

492. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 03/6/1984 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31, đường Miếu Tiền, khóm 8, thôn Trung Hòa, xã Bì Đầu, huyện Chương Hóa

493. Nguyễn Thị Phương, sinh ngày 01/7/1982 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8/1, Thạch Lỗi, khóm 3, thôn Thạch Lỗi, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

494. Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 05/02/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29/1, Hậu Hồ, khóm 3, thôn Hậu Hồ, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

495.Lê Thị Thùy Linh, sinh ngày 25/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 47, ngõ Vĩnh Hưng, đường Trúc Tây, khóm 1, thôn Tiểu Tây, xã Hồ trúc, huyện Chương Hóa

496. Nguyễn Thị Viền, sinh ngày 15/3/1980 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31/1, đường Phong Hồ, khóm 8, phường Hồ Sơn, thành phố Đẩu Lục, huyện Vân Lâm

497. Phạm Thị Thùy Diễm, sinh ngày 27/01/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 242/1, đường Trung Sơn, khóm 7, thôn Tân Ốc, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

498. Nguyễn Thị Mỹ Thúy, sinh ngày 09/10/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, Từ Trang Thượng, khóm 4, thôn Đông Minh, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

499. Trần Thị Kim Hoa, sinh ngày 31/12/1974 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, lầu 2, ngõ 330, đường Chương Thụ Nhị, khóm 5, phường Sơn Quang, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

500. Nguyễn Thị Ba, sinh ngày 12/6/1973 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, lầu 5, đường Trung Hưng, khóm 5, phường Chương Thụ, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

501. Nguyễn Thị Ngọc Hiền, sinh ngày 27/6/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32, Phường Tử Lâm, khóm 4, phường Quảng An, thị trấn Bạch Hà, huyện Đài Nam

502. Trần Thị Cam, sinh ngày 13/3/1985 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 154, đường Trung Chính, khóm 24, phường Phú Cương, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

503. Liu Thị Lệ Thu, sinh ngày 15/3/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 1, đường Phiên Kim, khóm 4, thôn Thiên Minh, xã Phổ Diêm, huyện Chương Hóa

504. Tô Thị Mai, sinh ngày 16/9/1977 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 145, Hạ, khóm 12, phường Gia Phúc, thị trấn Giai Lý, huyện Đài Nam

505. Trương Thị Mỹ Tuyền, sinh ngày 13/10/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 52, lầu 7, đường Kiến An, khóm 25, phường Hậu Cảng, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

506. Nguyễn Thúy Trang, sinh ngày 23/12/1975 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 129, lầu 2, đường Tứ Duy, khóm 9, phường Tứ Duy, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

507. Phạm Thị Tú, sinh ngày 10/01/1984 tại Nghệ An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 143, đường Nghĩa Hòa, khóm 7, thôn Nghĩa Hòa, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

508. Huỳnh Thị Thiên Thanh, sinh ngày 02/10/1978 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 26, đường Nghĩa Đức, khóm 13, phường Trúc Phong, thị trấn Kỳ Sơn, huyện Cao Hùng

509. Thạch Thị Sa Phép, sinh ngày 13/02/1973 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46, ngõ 300, đoạn 1, đường Phú Nông, khóm 8, phường Phục Hưng, khu Đông, thành phố Đài Nam

510. Thẩm Thị Sơn, sinh ngày 30/12/1984 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 55, ngõ 581, đoạn 2, đường Trường Khê, khóm 11, phường Tô Đỉnh, khu An Nam, thành phố Đài Nam

511. Lê Thị Thu Thủy, sinh ngày 26/7/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40, ngõ 221, đường Công Hưng, khóm 9, phường Công Quản, thành phố Bình Đông

512. Trần Mỹ Kim, sinh ngày 15/9/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, ngõ 221, đường Công Hưng, khóm 9, phường Công Quản, thành phố Bình Đông

513. Danh Ngọc Ngoan, sinh ngày 27/01/1984 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 95, đường Nguyên Đức, khóm 14, phường Trung Hưng, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đài Bắc

514. Trần Thị Hiền, sinh ngày 03/9/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 162, đường Tam Dân, khóm 11, thôn Quan Âm, xã Đại Xã, huyện Cao Hùng

515. Lê Thị Hoàng, sinh ngày 02/12/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 129, đường Thắng Lợi, khóm 8, phường Khê Châu, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

516. Nguyễn Thị Cẩm Lình, sinh ngày 13/9/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, Ngoại Khê Châu, khóm 1, thôn Khê Châu, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

517. Tăng Thị Phượng, sinh ngày 23/8/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, hẻm 20, ngõ 1, Trung Hòa Nam, khóm 1, phường Trung Hòa, khu Nam Đồn, thành phố Đài Trung

518. Phạm Thị Thu Hồng, sinh ngày 31/12/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35, đường Tân Sinh, khóm 2, thôn Quan Âm, xã Đại Xã, huyện Cao Hùng

519. Nguyễn Thị Lệ, sinh ngày 07/5/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 44, phố Trung Hưng, khóm 2, phường Trung Hòa, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

520. Phạm Thị Ở, sinh ngày 21/01/1977 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 451, đường Dân Lạc, khóm 1, phường Lịch Thố, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

521. Lư Tú Trinh, sinh ngày 15/4/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25 hẻm 1, ngõ 174, phố Dân Sinh, khóm 5, thôn Miêu Lâm, xã Đàm Tử, huyện Đài Trung

522. Đặng Thị Thanh Tâm, sinh ngày 12/4/1978 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 291, đường Đức Xương, khóm 22, phường Tín Nghĩa, khu Tiền Thành, thành phố Cao Hùng

523. Nguyễn Thị Hồng Cẩm, sinh ngày 13/9/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 237, đường Xã Bì, đoạn 1, khóm 5, thôn Thượng Thôn, xã Vạn Đan, huyện Bình Đông

524. Trần Thị Thúy An, sinh ngày 25/8/1975 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 69, Đỉnh Đại Phú, khóm 5, phường Đỉnh Phú, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

525. Nguyễn Thị Bích Thuận, sinh ngày 03/9/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 209, phố Quốc Phú Thập, khóm 30, phường Quốc Phú, thành phố Hoa Liên

526. Trương Thị Kiều Linh, sinh ngày 20/3/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25/1, đường Chu Sinh, khóm 8, phường Chu Cách, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

527. Nguyễn Thị Loan Phương, sinh ngày 01/6/1983 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, hẻm 13, ngõ 80, đường Toàn Phúc, khóm 17, thôn Thành Công, xã Nhân Đức, huyện Đài Nam

528. Trương Thanh Tuyền, sinh ngày 11/11/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 65/6, phố Phúc Đức, khóm 14, phường Bát Đức, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

529. Bùi Thị Hiệp, sinh ngày 07/8/1981 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30/1, đường Hậu Thố, khóm 2, phường Bình Đỉnh, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

530. Trần Thị Bích Hưng, sinh ngày 16/02/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, Thành Nội, khóm 3, thôn Thành Nội, xã Thất Đầu, huyện Đài Nam

531. Nguyễn Thị Kim Loan, sinh ngày 20/11/1976 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45, ngõ Thái Bình, khóm 7, thôn Đồng Phú, xã Tín Nghĩa, huyện Nam Đầu

532. Trương Thị Trúc Linh, sinh ngày 13/11/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 508, đường Trương Long, đoạn 1, khóm 4, phường Đầu Biện, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

533. Huỳnh Thị Bích Thảo, sinh ngày 13/10/1973 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, lầu 5, hẻm 1, ngõ 160, phố Vĩnh Đức, khóm 29, phường Tiền Phong, khu Cổ Sơn, thành phố Cao Hùng

534. Võ Thị Thanh Hoa, sinh ngày 11/01/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33/8, đường Trang Nội, khóm 8, thôn Vĩnh Tịnh, xã Mãn Châu, huyện Bình Đông

535. Bùi Thị Kim Sang, sinh ngày 23/5/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, lầu 5, ngõ 16, đường Đông Hồ, khóm 2, phường Ngũ Phần, khu Nội Hồ, thành phố Đài Bắc

536. Đồng Ngọc Ngoan, sinh ngày 28/5/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 270, đường Phong Giáp, khóm 9, phường Long Sơn, thị trấn Thoại Phương, huyện Đài Bắc

537. Huỳnh Thị Chín, sinh ngày 02/9/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 490, lầu 18, đoạn 3, đường Trung Sơn, khóm 19, phường Đan Phụng, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

538. Lê Cẩm Tuyền, sinh ngày 12/6/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, đường Vạn Triều 1, khóm 18, thôn Phúc Văn, xã Trì Thượng, huyện Đài Đông

539. Lê Thị Thu Thảo, sinh ngày 05/11/1982 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, Ngư Trù Để, khóm 4, thôn Tân Phú, xã Nghĩa Trúc, huyện Gia Nghĩa

540. Lê Thị Thúy Khanh, sinh ngày 20/3/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 333, đường Đại An, đoạn 2, khóm 6, phường Đại Luân, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

541. Liều A Múi, sinh ngày 10/11/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36, ngõ 126, phố Khê Vĩ, khóm 6, phường Phúc Lạc, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

542. Ngô Thị Thanh Thủy, sinh ngày 25/4/1985 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 71, phố Đại Tân khóm 11, phường Lạc Vương, khu Trung Tây, thành phố Đài Nam

543. Phạm Thị Thu Nga, sinh ngày 10/8/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 73, đường Thánh Nam, khóm 5, phường Kim Hoa, khu Nam, thành phố Đài Nam

544. Trần Thị Bé Năm, sinh ngày 08/8/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, hẻm 40, ngõ 111, phố Vĩnh Phúc, khóm 15, phường Vĩnh Thuận, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

545. Trần Thị Hồng Thiệt, sinh ngày 13/7/1973 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, lầu 4 ngõ 2, đường Hòa Bình, khóm 11, phường Kiều Đông, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

546. Trần Thị Tiền, sinh ngày 02/4/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 34, ngõ 2, đoạn 1, đường Sa Điền, khóm 3, thôn Vương Điền, xã Đại Đỗ, huyện Đài Trung

547. Trình Thị Kim Thùy, sinh ngày 11/11/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 53, hẻm 22, ngõ 270, đường Quốc Dân, khóm 37, phường Đại Trung, khu Nam, thành phố Đài Nam

548. Nguyễn Thị Mộng Thu, sinh ngày 05/9/1986 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 109, đường Nam Viên, khóm 13, phường Hoa Hưng, khu Bắc, thành phố Đài Nam

549. Nguyễn Thị Phương Ánh, sinh ngày 24/10/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, lầu 4, ngõ 143, phố Diên Thọ, khóm 9, phường Trung Lộ, thành phố Đào Viên.

50. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 12/6/1984 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4/1, hẻm 20, ngõ 105, đường Hưng Nam, đoạn 1, khóm 23, phường Trung Hiếu, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

551. Phạm Thị Hồng, sinh ngày 03/9/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 54, ngõ 729, đường Gia Trung, khóm 1, thôn Gia Lão, xã Phân Viên, huyện Chương Hóa

552. Phạm Thị Ngọc Bích, sinh ngày 09/01/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 111, phố Phúc Cảng, khóm 3, phường Phúc Trung, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

553. Phạm Thị Thanh Thúy, sinh ngày 20/01/1985 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 99, lầu 7/3, đường Tân Dân, khóm 21, phường Nam Cảng, khu Nam Cảng, thành phố Đài Bắc

554. Nguyễn Thị Huỳnh như, sinh ngày 03/11/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 34, ngõ Điền Đầu, khóm 5, thôn Trúc Lâm, xã Lộc Cốc, huyện Nam Đầu

555. Võ Thị Mén, sinh ngày 19/8/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 84, đường Hưng Đông, khóm 6, phường Hưng Đông, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

556. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 19/7/1980 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, lầu 9, ngõ 69, đường Trường Lạc, khóm 10, phường Phục Hưng, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

557. Trần Thị Ngọc Trâm, sinh ngày 22/10/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32, lầu 3, ngõ 54, đường Hồ Lô, khóm 17, phường Phú Quang, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

558.Lê Thị Tím, sinh ngày 20/02/1979 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 29, đường Phục Hưng, khóm 6, phường Phục Hưng, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

559. Cao Thị Hồng Thí, sinh ngày 12/02/1982 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 90, lầu 5, đường Vĩnh An, khóm 8, phường Vĩnh An, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

560. Nguyễn Thị Bích Tuyền, sinh ngày 09/7/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 93/3, đường Cử Quang, khóm 9, phường Quán Tuệ, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

561. Lê Thị Chúc Thanh, sinh ngày 23/8/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15/2, đường Trung Hưng, khóm 14, thôn Thiên Phúc, xã Lưu Gù, huyện Bình Đông

562. Nguyễn Thị Đẹp, sinh ngày 25/10/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25/1, Thiên Phúc, khóm 2, phường Thiên Phúc, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

563. Đặng Thị Kim Vui, sinh ngày 01/9/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, đường Phú Ngự Tứ, khóm 19, phường Thạnh Ngự, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

564. Hà Mộng Tấm, sinh ngày 10/10/1979 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 41, đường Minh Đức, khóm 4, thôn Đại Phú, xã Quang Phục, huyện Hoa Liên

565. Lý Thị Đèo, sinh ngày 02/4/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, hẻm 12, ngõ 7, phố Tân Hạ, khóm 12, phường Tân Thượng, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

566. Lê Thị Hạnh, sinh ngày 31/7/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 70/1, Qui Đơn, khóm 6, thôn Qui Đơn, xã Nam Tây, huyện Đài Nam

567. Tiêu Thị Bình, sinh ngày 20/10/1976 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3/2, Hậu An, khóm 1, thôn Hậu An, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

568. Nguyễn Thị Thanh Lâm, sinh ngày 03/10/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 98, phố Dân Tộc, khóm 5, thôn Cự Cống, xã Thủy Lý, huyện Nam Đầu

569. Phan Thị Ngọc Thảo, sinh ngày 04/6/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, Thành Công, khóm 3, thôn Trung Trị, xã Ô Lai, huyện Đài Bắc

570. Cao Thị Tiến, sinh ngày 06/9/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, đường Lâm Hải 1, khóm 9, phường Lệ Hưng, khu Cổ Sơn, thành phố Cao Hùng

571. Trương Thị Phỉ, sinh ngày 06/01/1971 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, đường Phủ Phan, khóm 1, phường Phủ Phan, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

572. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 22/02/1984 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, Sơn Liêu, khóm 17, thôn Xuân Phố, xã Thủy Lâm, huyện Vân Lâm

573. Phan Thị Đặng, sinh ngày 01/7/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, đường Gia Thắng, khóm 4, thôn Gia Long, xã Đông Thế, huyện Vân Lâm

574. Nguyễn Thị Kim Thoa, sinh ngày 22/8/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 48, ngõ 76, đường Bắc Châu, khóm 14, thôn Đông Châu, xã Khê Châu, huyện Chương Hóa

575. Nguyễn Thị Cẩm Nhung, sinh ngày 29/02/1984 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15/4, đường Cảng Hậu, khóm 17, thôn Cảng Hậu, xã Nhị Luân, huyện Vân Lâm

576. Nguyễn Thị Hường, sinh ngày 25/5/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 568, đường Đại Các, khóm 7, thôn Bảo An, xã Đại Xã, huyện Cao Hùng

577. Nguyễn Thị Kim Liên, sinh ngày 22/5/1979 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 150/9, đường Bình Đẳng, khóm 2, phường Lục Lộ, thị trấn Sa Lộc, huyện Đài Trung

578. Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh ngày 07/7/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 88, đường Tân Bình, đoạn 3, khóm 8, phường Tân Bình, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

579. Mai Thị Huỳnh Trân, sinh ngày 23/6/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8/5, đường Quang Phục, khóm 16, phường Trung Sơn, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

580. Nguyễn Thị Thanh Tâm, sinh ngày 05/6/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 210, Hậu Liên, khóm 9, thôn Hậu Liên, xã Bạch Sa, huyện Bành Hồ

581. Trần Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 29/6/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 219, đường An Trung, đoạn 3, khóm 13, phường Khê Tâm, khu An Nam, huyện Đài Nam

582. Trần Thị Tuyết Minh, sinh ngày 19/9/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, hẻm 19, ngõ 16, đường Tự Do, khóm 15, phường Đông Viên, khu Đông, thành phố Tân Trúc

583. Lê Thị Mỹ, sinh ngày 11/4/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20/4, hẻm 21, ngõ 130, phố Quang Hóa, khóm 37, phường An Tây, thị trấn Giai Lý, huyện Đài Nam

584. Dương Tuyết Ly, sinh ngày 20/6/1977 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 243/10, Chung Lộ, khóm 23, thôn Chung lộ, xã A Liên, huyện Cao Hùng

585. Lê Thị Màu, sinh ngày 02/6/1972 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 4, đường Cát Long, khóm 14, phường Nhật Tân, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

586. Nguyễn Thị Ngọc Yên, sinh ngày 26/4/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 47, ngõ 193, phố Trung Sơn, khóm 16, phường Tân Trang, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

587. Nguyễn Thị Hồng Phượng, sinh ngày 02/5/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 96/1, Tam Tánh, khóm 21, thôn Văn Cảng, xã Đài Tây, huyện Vân Lâm

588. Huỳnh Thị Thắm, sinh ngày 03/4/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26/6, Hưng Hóa, khóm 2, thôn Hưng Hóa, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

589. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 16/02/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 79, đường Dân Sinh, khóm 2, thôn Luân Đông, xã Khẩu Hồ, huyện Vân Lâm

590. Nguyễn Thị Bé Phượng, sinh ngày 10/10/1985 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42, đường Hằng Đông, khóm 12, phường Sơn Cước, thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

591. Trần Thị Ngọc Hồng, sinh ngày 13/7/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/33, Quảng Phúc, khóm 1, thôn Câu Bình, xã Nội Môn, huyện Cao Hùng

592. Lê Thị Mỹ Xuyên, sinh ngày 15/01/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 218, đường Phục Hưng, đoạn 2, khóm 14, phường Duy Tường, thành phố Miêu Lật

593. Nguyễn Thị Xuyên, sinh ngày 20/02/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 72/5, ngõ 64, đường Gia Hảo, khóm 1, thôn Cà Đông, xã Tử Quan, huyện Cao Hùng

594. Hà Thanh Thúy, sinh ngày 12/5/1980 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 207, Sa Luân Hậu, khóm 11, thôn Luân Hậu, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

595. Trần Thị Mai Xuân, sinh ngày 10/2/1983 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32, lầu 13/7, ngõ 312, đường Dân Tộc Nhất, khóm 5, phường Loan Phục, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

596. Trần Thị Thúy Em, sinh ngày 08/9/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 99, đường Trung Chính, khóm 15, thôn Mạch Phong, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

597. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 09/02/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 111/1, Tam Thổ Khố, khóm 13, thôn Tam Gia, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

598. Nguyễn Thị Thúy Oanh, sinh ngày 24/11/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 71, lầu 8, Thiên Hỉ Tân Thành, đường Quang Phong, khóm 25, thôn Tinh Trung, xã Qui Sơn, huyện Đào Viên

599. Võ Thị Hằng, sinh ngày 06/6/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 173, Kha Liêu, khóm 6, thôn Bảo Cát, xã Bắc Môn, huyện Đài Nam

600. Nguyễn Thị Thúy Liễu, sinh ngày 15/10/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, hẻm 22, ngõ 7, đoạn 1, đường Nam Nhã Nam, khóm 23, phường Nam Hưng, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

601. Huỳnh Thị Diễm Trang, sinh ngày 10/11/1977 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 263, đoạn 3, đường Đại Xã, khóm 1, phường Đại Xã, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

602. Nguyễn Thị Chúc Phương, sinh ngày 02/12/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43, Tỉnh Tử Cước, khóm 5, thôn Vĩnh Hoa, xã Bắc Môn, huyện Đài Nam

603. Hồ Thị Trúc, sinh ngày 10/8/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 349, đường Loan Lý, khóm 8, phường Đồng An, khu Nam, thành phố Đài Nam

604. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 25/10/1968 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 30, đường Dân Sinh, khóm 12, thôn Mai Bắc, xã Mai Sơn, huyện Gia Nghĩa

605. Lê Ngọc Cầm, sinh ngày 20/01/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3/1, Khanh Khẩu, khóm 5, thôn Tử Vân, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa

606. Nguyễn Thị Nhín, sinh ngày 16/7/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 22, đường Bắc Môn, khóm 2, phường Thái An, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

607. Đinh Thị Châu, sinh ngày 03/02/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 73, Long Sơn Cước, khóm 10, thôn Long Môn, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

608. Lê Thị Mỹ Lan, sinh ngày 25/4/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 48/6, Đại Bình, khóm 6, thôn Thái Bình, xã Mai Sơn, huyện Gia Nghĩa

609. Võ Thị Thắm, sinh ngày 03/5/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25/5, Tân Trang Tử, khóm 19, thôn Bắc Đẩu, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

610. Nguyễn Thị Đây, sinh ngày 24/8/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 96/1, Đông Thế Liêu, khóm 10, phường Đông Xương, thị trấn Thiện Bắc, huyện Đài Nam

611. Huỳnh Mỹ Xuyên, sinh ngày 15/01/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, ngõ Lạc Điền, khóm 8, phường Song Lạc, khu Nam Đồn, thành phố Đài Trung

612. Nguyễn Thị Dung, sinh ngày 15/5/1975 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, đường Vĩnh Thái, khóm 41, phường Vinh Hoa, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

613. Nguyễn Thị Ngoan, sinh ngày 02/01/1985 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 297, đoạn 1, đường Đông Ninh, khóm 4, phường Trung Chính, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

614. Nguyễn Thùy Dương, sinh ngày 04/5/1985 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46, ngõ 428, đường Đại Nam, khóm 18, phường Hậu Cảng, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

615. Cao Cẩm Nhung, sinh ngày 17/12/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 317/1, lầu 11, đoạn 3, đường Thành Thái, khóm 13, thôn Thành Công, xã Ngũ Cổ huyện Đài Bắc

616. Đoàn Thị Mỹ Hồng, sinh ngày 09/04/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 68, đoạn 1, đường Khê Hạ, khóm 2, thôn Cẩm Viên, xã Khê Châu, huyện Chương Hóa

617. Chềnh Phùng Hếnh, sinh ngày 31/7/1984 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32, lầu 2, ngõ 61, đoạn 2, đường Trung Ương, khóm 19, phường Viên Lâm, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc.

618. Lâm Hồng Như, sinh ngày 19/6/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 140, lầu 2/1, đường Quang Minh, khóm 9, phường Kiến Quốc, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

619. Nguyễn Thị Mỹ Huyền, sinh ngày 18/9/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 117, đường Bát Đức, khóm 25, phường Văn Võ, thị trấn Đại Giáp, huyện Đài Trung

620. Nguyễn Thị Vũ, sinh ngày 10/11/1958 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, đường Phục Hưng, khóm 10, phường Song Tuyền, thị trấn Quan Sơn, huyện Đài Đông

621. Trần Thị Rỉ, sinh ngày 20/10/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11/2, đường Đại Đồng, khóm 32, thôn Điểu Tùng, xã Điểu Tùng, huyện Cao Hùng

622. Nguyễn Thị Cẩm Tú, sinh ngày 16/4/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 48/1, đường An Chính, khóm 8, thôn An Chiêu, xã Yến Sào, huyện Cao Hùng

623. Lai Ngọc Thu Đào, sinh ngày 06/3/1976 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 15, đường Cửu Cung, khóm 3, phường Vĩnh An, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

624. Leo Dịt Moi, sinh ngày 14/4/1981 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 132, khóm 5, thôn Lạc Hoa, xã Đông Dẫn, huyện Liên Giang, tỉnh Phúc Kiến

625. Vũ Thị Sim, sinh ngày 16/8/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, Hạ Phố, khóm 7, thôn Hạ Phố, xã Tây Hồ, huyện Miêu Lật

626. Trần Thị Thanh, sinh ngày 05/8/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 105, Lục Hợp Nhị Thôn, khóm 19, phường Tân Hoa, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

627. Nguyễn Thị Linh, sinh ngày 03/01/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 70, đường Đông Hưng 1, khóm 17, phường Ba Thành, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

628. Huỳnh Thị Huệ, sinh ngày 11/3/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 158, đường Trúc Tử Cước, khóm 14, phường Chuyên Diêu, thành phố Chương Hóa

629. Thạch Thị Mã Ra, sinh ngày 25/7/1978 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 91, lầu 5, ngõ 135, đường Cơ Kim 1, khóm 13, phường Võ Luân, khu An Lạc, thành phố Cơ Long

630. Lê Thị Kim Tuyến, sinh ngày 03/4/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50, Luân Vĩ, khóm 9, thôn Mỹ Bắc, xã Khê Khẩu, huyện Gia Nghĩa

631. Võ Thị Tho, sinh ngày 19/02/1983 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17/79, đường Đông Cảng, khóm 2, phường Đông Thôn, thành phố Nghi Lan

632. Nguyễn Bạch Huệ, sinh ngày 01/02/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, đường Kim Hoa, khóm 5, thôn Hoa Mỹ, xã Điểu Tùng, huyện Cao Hùng

633. Quách Thị Tú Trang, sinh ngày 17/01/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, lầu 5, ngõ 52, đường Ôn Châu, khóm 6, phường Đại Học, khu Đại An, thành phố Đài Bắc

634. Hoàng Thụy Thùy Dung, sinh ngày 10/3/1973 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, đường Kiến Võ, khóm 7, phường Bảo An, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

635. Hồ Thị Thủy Tiên, sinh ngày 05/3/1983 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 468, đường Đông Ninh, khóm 1, thôn Đông Ninh, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

636. Nguyễn Ngọc Điệp, sinh ngày 15/3/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 102, ngõ 660, đường Học Đại, khóm 15, thôn Hòa Hưng, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

637. Chẻm Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 05/7/1982 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10/1, đường Nga Mi 2, khóm 23, phường Bin Châu, thành phố Đào Viên

638. Lê Thị Mỹ Dung, sinh ngày 01/7/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 37, Thủy Vĩ Tử, khóm 9, thôn Kim Hồ, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

639. Cháu Lỷ Kíu, sinh ngày 10/10/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, lầu 5, ngõ 591, đường Trung Cảng, khóm 34, phường Trung Tín, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

640. Dương Ngọc Út, sinh ngày 17/12/1968 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 48, đường Hành Chính, khóm 6, phường Trung Oanh, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

641. Nguyễn Ngọc Mai, sinh ngày 28/8/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, đường Dân sinh, khóm 8, thôn Song Ngư, xã Kim Sơn, huyện Đài Bắc

642. Trần Thị Hương, sinh ngày 22/01/1983 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 332, đoạn 2, đường Trung Chính, khóm 5, phường Trung Đàn, thị trấn Mỹ Nông, huyện Cao Hùng

643. Thái Thị Thùy Linh, sinh ngày 07/02/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 17, đường Phú Quý, khóm 20, phường Đài Thượng, thị trấn Cương Sơn, huyện Cao Hùng

644. Phạm Thị Cam, sinh ngày 30/3/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 104/12, Tân Trang Tử, khóm 8, thôn Tân Trang, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

645. Bùi Thị Kim Sa, sinh ngày 17/01/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 59, ngõ 43, đường An Hưng, khóm 4, phường Công Vạn, khu An Nam, thành phố Đài Nam

646. Phạm Thị Huệ, sinh ngày 15/4/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28/1, ngõ 192, đoạn 2, đường Lâm Sâm, khóm 2, phường Sùng Hải, khu Đông, thành phố Đài Nam

647. Trần Thị Thúy Nga, sinh ngày 08/10/1984 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 41, lầu 3, hẻm 2, ngõ 346, đường Xã Trung, khóm 5, phường Vĩnh Luân, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

648. Trần Bích Vân, sinh ngày 12/5/1983 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 41/6, đường Viên Sơn, khóm 7, phường Khôi Diêu, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

649. Trần Thị Thu Thủy, sinh ngày 09/5/1971 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, lầu 6, ngõ 100, đường Long Thọ, khóm 6, phường Long Thọ, thành phố Đào Viên

650. Hồ Thị Sơn, sinh ngày 06/02/1986 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40, lầu 4/1, hẻm 33, ngõ 192, phố Quảng Đức, khóm 5, phường Phục Hưng, thị trấn Bình Trấn, huyện Đào Viên

651. Nguyễn Ngọc Sương, sinh ngày 19/11/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 123/5, đoạn 1, đường Văn Trung, khóm 24, thôn Trung Phúc, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

652. Nguyễn Thị Linh, sinh ngày 28/5/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, lầu 3, ngõ 426, đường Đức Dân, khóm 12, phường Thúy Bình, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng

653. Nguyễn Thị Út, sinh ngày 21/12/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6/1, ngõ 261, đường Hưng Nam, đoạn 2, khóm 34, phường Nội Nam, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

654. Phạm Thị Ngọc Hiền, sinh ngày 04/6/1979 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, lầu 2, hẻm 2, ngõ 410, đường Dân Tộc Đông, khóm 8, phường Hành Hiếu, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc

655. Phan Thị Trúc Loan, sinh ngày 09/4/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 69, ngõ Trúc Trung, khóm 11, thôn Trúc Tử, xã Vĩnh Tịnh, huyện Chương Hóa

656. Trần Thị Bích Ngọc, sinh ngày 19/9/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 367, lầu 5, đường Đại Thuận Nhị, khóm 17, phường Chánh Thuận, khu Tam Dân, thành phố Cao hùng

657. Trần Thị Kim Dung, sinh ngày 06/01/1985 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, hẻm 17, ngõ 193, đường Hán Sinh Đông, khóm 6, phường Trường An, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

658. Trần Thị Kim Uyên, sinh ngày 17/01/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 131, lầu 3, đường Đại Đông, khóm 16, phường Nhân Dũng, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

659. Vòng Nàm Dính, sinh ngày 14/7/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, phố Bình Thanh, khóm 2, phường Thanh Sơn, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

660. Vòng Sủi Lìn, sinh ngày 08/5/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, Trúc Sâm, khóm 4, thôn Trúc Sâm, xã Đồng La, huyện Miêu Lật

661. Vũ Thị Doan, sinh ngày 23/01/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, đường Tín Nghĩa, khóm 21, thôn Trung Nghĩa, xã Đại Nhã, huyện Đài Trung

662. Hồ Thị Thúy Hằng, sinh ngày 06/02/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 537, đường Trung Hòa, khóm 20, thôn Văn Nam, xã Lô Trúc, huyện Cao Hùng

663. Lê Cẩm Hồng, sinh ngày 04/5/1984 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 221, lầu 2/2, đường Hoa Sơn, khóm 20, phường Sơn Minh, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

664. Lê Thị Diễm Phí, sinh ngày 16/6/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32, ngõ 190, đường Kỳ Lưu, khóm 3, thôn Kỳ Lưu, xã Gia Định, huyện Cao Hùng

665. Lê Thị Kim The, sinh ngày 13/01/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 123, Giới Thọ Tây, khóm 2, phường Hiệp Vinh, thị trấn Cang Sơn, huyện Cao Hùng

666. Đinh Thị Thảo, sinh ngày 19/01/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, Thủy Tùng Thê Khang, khóm 3, thôn Thủy Đức, xã Bình Lâm, huyện Đài Bắc

667. Đoàn Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 05/02/1979 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, lầu 3, ngõ 2, phố Tân Điếm Hậu, khóm 12, phường Tân Điếm Hậu, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

668. Dương Ánh Tuyết, sinh ngày 02/02/1977 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, lầu 4, phòng 403, ngõ Dương Trù, đường Trung Sơn, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

669. Hồ Thị Thu Chuyện, sinh ngày 10/6/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13/14, đường Đông Xã, khóm 25, phường Diên Bình, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

670. Hồ Kim Loan, sinh ngày 24/4/1983 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, Nam Thế Trúc, khóm 4, phường Nam Trúc, thành phố Qua Tử, huyện Gia Nghĩa

671. Nguyễn Hồng Ngọc, sinh ngày 10/3/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 291, đường Bắc Môn, đoạn 2, khóm 5, phường Đại Nhân, khu Bắc, thành phố Đài Nam

672. Nguyễn Nữ Minh Lý, sinh ngày 06/6/1984 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, lầu 2, hẻm 70, ngõ 180, đường Vĩnh Cát, khóm 12, phường Lục Nghệ, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

673. Nguyễn Thanh Thúy, sinh ngày 25/12/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29/1, đường Phụng Cương, khóm 12, phường Phụng Cương, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

674. Nguyễn Thị Lùng, sinh ngày 15/02/1985 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 978, đường Kỳ Tân 3, khóm 14, phường Trung Hoa, khu Kỳ Tân, thành phố Cao Hùng

675. Nguyễn Thị Ngọc Dung, sinh ngày 01/12/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35, lầu 2, ngõ 279, phố Dương Minh,khóm 24, phường Tân Thúy, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

676. Phan Thị Mỹ Nên, sinh ngày 10/02/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ Tân Trang, khóm 18, thôn Trúc Lâm, xã Lộc Cốc, huyện Nam Đầu

677. Lê Thị Thảo, sinh ngày 20/10/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11/7, đường Long Phụng, khóm 12, phường Phụng Minh, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

678. Hồ Thị Thu Linh, sinh ngày 05/5/1973 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, đường Bắc Cạn, khóm 2, thôn Cựu Chính, xã Vụ Phong, huyện Đài Trung

679. Trần Thị Hiểu, sinh ngày 10/02/1982 tại Quảng Ngãi

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, ngõ 246, đoạn 1, đường Hải Điền, khóm 5, phường Khê Càn, khu An Nam, thành phố Đài Nam

680.Trần Thị Hồng Hoa, sinh ngày 29/10/1972 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 611, lầu 15, đường Tân Thụ, khóm 15, phường Tây Thịnh, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

618. Võ Thị Hồng Xuyến, sinh ngày 30/10/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 284, Lư Trúc, khóm 1, thôn Lư Trúc, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

682. Châu Thị Thành, sinh ngày 26/10/1967 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 136, lầu 2, đường Trung Hưng, đoạn 1, khóm 16, phường Văn Minh, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

683. Chế Nàm Cứu, sinh ngày 08/10/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 53, lầu 4/3, phố Xuân Dương, khóm 19, phường Bảo Ngọc, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

684. Đặng Thị Bé Phường, sinh ngày 16/02/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 132/5, đường Thủy Chiêu, khóm 13, thôn Thủy Chiêu, xã Cổ Khang, huyện Vân Lâm

685. Đặng Thị Hợp, sinh ngày 27/10/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, lầu 4, hẻm 1, ngõ 35, đường Bảo Khánh, khóm 7, phường Tín nghĩa, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

686. Nguyễn Thị Thanh Trúc, sinh ngày 04/10/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, Sơn Tử Môn, khóm 11, thôn Du Xa, xã Nhị Luân, huyện Vân Lâm

687. Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh ngày 23/3/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7/3, ngõ 166, phố Nhân Hòa, khóm 12, phường Thanh Thúy, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

688. Nguyễn Thị Thùy Mỹ, sinh ngày 07/01/1984 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 290, phố Đại Hưng, khóm 11, phường Đại Cảng, khu Bắc, thành phố Đài Nam

689. Nguyễn Thị Hận, sinh ngày 11/11/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 122, đường Dục An 4, khóm 11, phường Tân Thuận, khu An Nam, thành phố Đài Nam

690. Nguyễn Thúy Phượng, sinh ngày 15/02/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 101, lầu 3, đường Dân Tộc 5, khóm 5, phường Bắc Phong, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

691. Nguyễn Ngọc Bích, sinh ngày 01/10/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 689, đoạn 1, đường Viên Sơn, khóm 29, thôn Thương Đức, xã Viên Sơn, huyện Nghi Lan

692. Nguyễn Thị Bảy, sinh ngày 15/5/1980 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 121, đường Dân Phong, khóm 3, phường Thụy Nguyên, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

693. Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, sinh ngày 08/02/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 274/2, Thạch Tử Lại, khóm 6, thôn Thạch Hồ, xã Đại Nội, huyện Đài Nam

694. Nguyễn Thị Mỹ Thùy, sinh ngày 19/02/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, hẻm 4, ngõ 109, đường Bắc Nghi, đoạn 1, khóm 13, phường Văn Trung, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

695. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 28/01/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 53/1, đường Càn, khóm 14, phường Huệ Lai, thị trấn Hồ Vĩ, huyện Vân Lâm

696. Huỳnh Thị Kim Hoàng, sinh ngày 08/02/1971 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, lầu 5, hẻm 36, ngõ 292, đường Bảo Bình, khóm 17, phường Bảo Bình, thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

697. Lê Thị Kiều Trang, sinh ngày 01/6/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, lầu 5, hẻm 60, ngõ 430, đường Long Nam, khóm 24, phường Đông An, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

698. Lê Thị Mỹ Phương, sinh ngày 10/5/1985 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, đường Nam Minh, khóm 16, phường Tây An, thị trấn La Đông, huyện Nghi Lan

699. Mìu Sám Múi, sinh ngày 25/01/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 90, phố Tân Hưng 1, khóm 23, phường Hưng Đông, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

700. Nguyễn Mẫn Tuyên, sinh ngày 20/3/1982 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, đường Nam Phong, khóm 8, phường Dũng Phong, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

701. Trần Thị Kim Phượng, sinh ngày 01/01/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43, Bắc Thế, khóm 18, thôn Thanh Hoa, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

702. Thiềm Thị Minh Giang, sinh ngày 22/8/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 131/1, Đông Thế, khóm 20, thôn Đông Chính, xã Đông Sơn, huyện Đài Nam

703. Trần Thị Yến Nhi, sinh ngày 01/01/1982 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 48, ngõ 79, đường Long Thiện 1, khóm 25, thôn Tam Hòa, xã Đại Nhã, huyện Đài Trung

704. Lê Hồng Nhi, sinh ngày 28/02/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 150/9, ngõ Vĩnh Thịnh, đường Đông Lan, khóm 9, phường Minh Chính, thị trấn Đông Thế, huyện Đài Trung

705. Nguyễn Thị Tuyết Phượng, sinh ngày 15/02/1986 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36, ngõ 682, đường Đại Oanh, khóm 10, phường Thụy Hưng, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

706. Vũ Thị Lan, sinh ngày 04/2/1977 tại Quảng Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, lầu 6, ngõ 296, đường Đào Oanh, khóm 26, phường Đại Lâm, thành phố Đào Viên

707. Trần Thị Thúy Linh, sinh ngày 22/10/1985 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, lầu 3, ngõ 369, đường Trung Hiếu, khóm 11, phường Hòa Bình, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

708. Trần Thanh Xuân, sinh ngày 20/02/1986 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, đường Tam Đa, khóm 13, thôn Lộc Liêu, xã Vạn Loan, huyện Bình Đông

709. Đàm Thị Vĩnh, sinh ngày 02/8/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 205, đường Nhiêu Bình, khóm 6, thôn Nhiêu Bình, xã Xích Đồng, huyện Vân Lâm

710. Nguyễn Thị Kim Xuyến, sinh ngày 05/11/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, lầu 4/1, đường Tất Tín, khóm 10, phường Hà Tân, khu Diêm Tinh, thành phố Cao Hùng

711. Trương Huỳnh Như, sinh ngày 28/5/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 47, lầu 7, đường Cầu Đình, khu Tân Hưng, thành phố Cao Hùng

712. Ngô Thị Thoảng, sinh ngày 01/01/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, lầu 3, hẻm 36, ngõ 154, đường Trung Thanh, khóm 33, phường Cảng Vĩ, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

713. Phùng Thị Ngọc Anh, sinh ngày 15/4/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, Khê Đỉnh, khóm 1, thôn Hương Lan, xã Thái Ma Lý, huyện Đài Đông

714. Ngô Thị Sâm, sinh ngày 03/9/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 92/18, Tân Hưng, khóm 9, thôn Tân Hưng, xã Trì Thượng, huyện Đài Đông

715. Nguyễn Thị Thúy Duy, sinh ngày 10/10/1986 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 25, đường Vĩnh Phúc, khóm 12, phường Vĩnh Phúc, thành phố Chương Hóa

716. Đặng Thanh Lan, sinh ngày 14/4/1977 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 207/10, lầu 8, đoạn 2, đường Nam Đồn, khóm 2, phường Hướng Tâm, khu Nam Đồn, thành phố Đài Trung

717. Nguyễn Kim Ngân, sinh ngày 08/9/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 240, Điểu Dư, khóm 10, thôn Điểu Dư, xã Bạch Sa, huyện Bành Hồ

718. Trần Bích Phượng, sinh ngày 12/02/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 22, đường Tín Nghĩa, khóm 25, thôn Ngọc Điền, xã Ngọc Tỉnh, huyện Đài Nam

719. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 18/9/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/1, Hỏa Thiêu Châu, khóm 8, thôn Hiền Kiến, xã Hạ Doanh, huyện Đài Nam

720. Trần Thị Kiều Nan, sinh ngày 25/8/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 76, Vạn hưng, khóm 37, thôn Hòa Phong, xã Đài Tây, huyện Vân Lâm

721. Trần Thị Lá, sinh ngày 19/4/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 68, đường Tín Nghĩa, khóm 6, phường An Nam, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

722. Trịnh Thị Uyển, sinh ngày 15/3/1981 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 74, Ôn Tuyền, khóm 16, thôn Kim Luân, xã Thái Ma Lý, huyện Đài Đông

723. Phạm Thị Mến, sinh ngày 01/01/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 127, Đông Thế Hồ, thôn Đông Hồ, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

724. Lâm Muội, sinh ngày 16/7/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 192/41, Liễu Tử Lâm Cước, khóm 13, thôn Liễu Hương, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

725. Phạm Thị Mỹ Hằng, sinh ngày 15/5/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 218, Tử Lâm Cước, khóm 16, thôn Lâm Cước, xã Khê Khẩu, huyện Gia Nghĩa

726. Nguyễn Thị Chúc Ly, sinh ngày 23/3/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 34, Sùng Đức, khóm 2, thôn Sùng Đức, xã Tú Lâm, huyện Hoa Liên

727. Võ Thị Mỹ Xuyên, sinh ngày 31/12/1985 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, đường Hải Biên, khóm 28, thôn Bảo Sinh, xã Phương Liêu, huyện Bình Đông

728. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 01/01/1975 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32, đường Kiến Quốc, khóm 13, phường Trúc Tây, xã Lộ Trúc, huyện Cao Hùng

729. Bùi Thị Ngọc Tím, sinh ngày 09/10/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 241, đường Nội Thố, khóm 30, thôn Sơn Đỉnh, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

730. Tô Lệ Linh, sinh ngày 17/4/1983 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, lầu 5, ngõ 40, đường Dục Dân 1, khóm 16, phường Chấn Hoa, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

731. Lê Thị Thúy Liễu, sinh ngày 14/6/1980 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 182, ngõ 106, đoạn 7, đường Diên Bình Bắc, khóm 10, phường Phúc An, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

732. Lê Thị Ngọc Lan, sinh ngày 04/5/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 77, lầu 6, đường Hưng Thành, khóm 16, phường Bì Đường, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

733. Lê Thị Hoài Lan, sinh ngày 01/01/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 261, đoạn 2, đường Đông Đại, khóm 9, phường Phúc Lâm, khu Bắc, thành phố Tân Trúc

734. Huỳnh Thị Thùy Linh, sinh ngày 24/4/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 77, lầu 6/1, đường Triều Dương, khóm 25, phường Triều Dương, thành phố Mã Cung, huyện Bành Hồ

735. Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 20/4/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, đường Thập Đầu, khóm 1, thôn Thập Đầu, xã Thân Cảng, huyện Chương Hóa

736. Võ Thị Kim Phượng, sinh ngày 15/4/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/1, ngõ 104, đường Khang Trang, khóm 28, phường Chính Linh, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

737. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 26/9/1972 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 123, đường Kim Phúc, khóm 13, phường Minh Nghĩa, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

738. Nguyễn Thị Liên, sinh ngày 10/02/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, lầu 3/8, hẻm 6, ngõ 36, đường Long Đức, khóm 36, phường Long Hưng, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

739. Phạm Thị Thùy Duyên, sinh ngày 28/8/1973 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 95/28, phố Tân Hưng, khóm 15, phường Thúy Hưng, thị trấn Mỹ Nông, huyện Cao Hùng

740. Nguyễn Kim Mai, sinh ngày 16/3/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 175, Gia thiêm, khóm 6, phường Gia Thiêm, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

741. Trần Thị Minh Hạnh, sinh ngày 19/02/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 154/2, lầu 6, đường Cát Lâm, khóm 25, thôn Dương Điều, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

742. Nguyễn Thị Ngọc, sinh ngày 09/7/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 75, ngõ 79, đoạn 2, đường Lịch Viên, thôn Gia Bộ, xã Đại Đỗ, huyện Đài Trung

743. Phan Thị Kiều Oanh, sinh ngày 10/10/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, đường Trung Gia, khóm 4, thôn Gia Bộ, xã Đại Đỗ, huyện Đài Trung

744. Huỳnh Thị Thảo Quyên, sinh ngày 03/6/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, lầu 3, ngõ 19, đường Tiệp Vận, khóm 10, phường Trùng Minh, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

745. Nguyễn Bích Mợp, sinh ngày 02/9/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8/2, hẻm 15, ngõ 605, đường Đỉnh Sơn, khóm 2, phường Loan Trung, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

746. Lê Thị Thúy Phượng, sinh ngày 19/7/1975 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 96/45, Thụ Lâm, khóm 11, thôn Thụ Lâm, xã Thất Cổ, huyện Đài Nam

747. Nguyễn Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 02/3/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 41, Hương Tử Liêu, khóm 3, phường Thụy Nguyên, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

748. Văn Thị Tuyết Vân, sinh ngày 27/11/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32, lầu 3, ngõ 135, đường Dục Anh, khóm 8, phường Dục Anh, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

749. Nguyễn Thị Kim Cương, sinh ngày 20/6/1985 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 919, lầu 9/3, đường Trung Chính, khóm 13, phường Trung Ninh, thành phố Đào Viên

750. Võ Thị Hồng Lan, sinh ngày 13/01/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 757, đoạn 2, đường Trung Sơn, khóm 5, thôn Đại Đồng, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

751. Thái Kim Thảo, sinh ngày 10/6/1983 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/1, ngõ 558, đường Mai Long, khóm 38, thôn Bát Đức, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

752. Phạm Cẩm Nang, sinh ngày 22/6/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33/2, Phố Đỉnh, khóm 12, thôn Hoàng Hưng, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

753. Huỳnh Như, sinh ngày 20/5/1986 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, lầu 5, ngõ 1, đường Đỉnh Hưng, khóm 4, thôn Sơn Phúc, xã Qui Sơn, huyện Đào Viên

754. Lê Huỳnh Đào, sinh ngày 01/01/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, lầu 2, ngõ 29, đoạn 2, đường Oanh Đào, khóm 29, phường Phụng Phú, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

755. Trương Thị Lan, sinh ngày 22/10/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, hẻm 7, ngõ 19, đường Dân Sinh, khóm 38, phường Long Phố, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

756. Đặng Thị Thúy, sinh ngày 17/8/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 99, lầu 4, đoạn 3, đường Tự Cường, khóm 6, phường Vĩnh Cát, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

757. Nguyễn Thị Ngọc Khanh, sinh ngày 15/6/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 208, lầu 2, đường Minh Phong, khóm 6, phường Bắc Phong, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

758. Nguyễn Thị Lợi, sinh ngày 28/7/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, đường Ngao Phong 1, khóm 33, phường Tây Xã, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

759. Phạm Thị Xuân Thảo, sinh ngày 25/7/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, lầu 5/1, ngõ 23, đường Cáp Mập, khóm 14, phường Trùng Khánh, khu Đại Đồng, thành phố Đài Bắc

760. Lìu Say Vằn, sinh ngày 04/12/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, Thượng Hồ, khóm 6, thôn Tây Hồ, xã Tam Nghĩa, huyện Miêu Lật

761. Phạm Thị Hồng Quyên, sinh ngày 10/10/1974 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 117, đường Kim Sơn, khóm 3, thôn Phong Sơn, xã Phương Liêu, huyện Bình Đông

762. Nguyễn Thị Linh Qui, sinh ngày 23/12/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 262, đoạn 2, đường Vạn Đơn, khóm 2, thôn Tứ Duy, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

763. Nguyễn Thị Nhã, sinh ngày 01/9/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 65/3, lầu 4, đường Tam Thủy, khóm 14, phường Phú Phúc, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

764. Phạm Thị Trang, sinh ngày 09/11/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 65, đường Tiến Hóa, khóm 17, thôn Nhị Giáp, xã Lục Giáp, huyện Đài Nam

765. Nguyễn Thị Hồng Cẩm, sinh ngày 09/9/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42, đường An Lâm, khóm 6, phường Lâm Thổ, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

766. Bùi Thị Trang, sinh ngày 12/02/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 38, đường Dân Sinh, khóm 16, thôn Xã Nam, xã Thần Cương, huyện Đài Trung

767. Nguyễn Thị Kiều, sinh ngày 20/7/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 180, lầu 6, đường Sùng Đức, khóm 17, phường Tùng Trúc, khu Bắc Đầu, thành phố Đài trung

768. Quách Tú Như, sinh ngày 10/01/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, Tiêm Sơn, khóm 9, thôn Húc Sơn, xã Liễu Doanh, huyện Đài Nam

769. Võ Thị Thu Thủy, sinh ngày 11/02/1978 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 48, đường Phục Hưng, khóm 11, phường Thạch Khê, thị trấn Đầu Nam, huyện Vân Lâm

770. Đặng Thanh Phương, sinh ngày 15/02/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 83, đường Tân Gia, khóm 6, phường Nhân Ái, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

771. Hà Lệ Uyên, sinh ngày 16/7/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, ngõ Hòa An, khóm 9, thôn Đài Tây, xã Đại Thành, huyện Chương Hóa

772. Huỳnh Thị Nhung, sinh ngày 10/6/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16/1, Đệ Phân, khóm 5, phường Đông Phong, thị trấn Ngọc Lý, huyện Hoa Liên

773. Huỳnh Thị Thu Hiền, sinh ngày 12/11/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 158, ngõ 445, đường Vĩnh Mỹ, khóm 11, phường Thụy Mật, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

774. Lâm Thị Bé Tư, sinh ngày 09/01/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 70, đường Tân Phố, khóm 19, thôn Cảng Đông, xã Khang Định, huyện Bình Đông

775. Lâm Thị Xuân Hương, sinh ngày 25/01/1966 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 85, Cam Thổ, khóm 8, thôn Cam Thổ, xã Thích Đông, huyện Vân Lâm

776. Trương Thanh Xuân, sinh ngày 18/7/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, đường Dục Lạc, khóm 27, phường Thành Đại, khu Đông, thành phố Đài Nam

777. Võ Hòng Nguyên, sinh ngày 21/7/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, hẻm 100, ngõ 102, đường Cao Tùng, khóm 2, phường Tùng Kim, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

778. Võ Thị Diễm, sinh ngày 02/11/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, đường Tây Hoa, khóm 17, phường Tam Hòa, thị trấn Triều Châu, huyện Bình Đông

779. Võ Thị Kim Thảo, sinh ngày 06/02/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26/78, đường Phong Thành, khóm 24, phường Phong Vinh, thành phố Đài Đông

780. Triệu Thị Thu Trang, sinh ngày 11/7/1979 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 48/1, Phong Quý Vĩ, khóm 9, phường Phong Quỹ, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

781. Trịnh Thị Thanh Thúy, sinh ngày 29/4/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/4 đường Thuyền Đầu, khóm 1, phường Thuyền Đầu, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

782. Trần Thị Thúy Hằng, sinh ngày 12/02/1980 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 61, Nhị Trùng Khê, khóm 6, thôn Điền Khê, xã Đại Nội, huyện Đài Nam

783. Phồng Kim Loan, sinh ngày 02/11/1978 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, Phong Quý Vĩ, khóm 13, phường Phong Quý, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

784. Tăng Thị Thanh Thúy, sinh ngày 07/02/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, Hạ Huyền Thố Tử, khóm 5, thôn Hòa Bình, xã Đào Viên, huyện Đào Viên

785. Trần Thị Gấm, sinh ngày 28/01/1984 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39, đường Tứ Hoàn, khóm 3, thôn Lò Ngói, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

786. Trần Thị Kiều, sinh ngày 12/10/1981 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/4, Trúc Tử Cước, khóm 1, phường Trúc Phố, thị trấn Diêm Thủy, huyện Đài Nam

787. Phan Thị Thúy Liễu, sinh ngày 28/02/1985 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 188/92, đường Hương Nội, khóm 4, thôn Hương Xã, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

788. Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh ngày 23/8/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 62, đường Trung Hoa, khóm 2, thôn Lâm Thố, xã Tây Hồ, huyện Vân Lâm

789. Nguyễn Thị Tú Tâm, sinh ngày 26/5/1981 tại Quảng Nam

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 86, đường Lâm Viên Bắc, khóm 7, thôn Đông Lâm, thị trấn Lâm Viên, huyện Cao Hùng

790. Phạm Thanh Ngọc, sinh ngày 28/01/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, hẻm 52, ngõ 46, đoạn 2, đường Viên Đại, khóm 3, phường Đại Thố, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

791. Phạm Thị Hồng Nhung, sinh ngày 20/3/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 51, phố Tín Nghĩa, khóm 28, phường Bình Lâm, thị trấn Đại Lâm, huyện Gia Nghĩa

792. Phan Thị Nga, sinh ngày 24/10/1978 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, hẻm 65, ngõ Khê Bạn, khóm 8, thôn Khê Bạn, xã Điền Vĩ, huyện Chương Hóa

793. Võ Thị Thu Thảo, sinh ngày 15/7/1986 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 92, đường Dân Lạc, khóm 23, phường Án Sơn, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

794. Nguyễn Thị Kim Thanh, sinh ngày 08/4/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, hẻm 5, ngõ 53, phố Tân Hưng, khóm 13, phường Hạ Hưng, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

795. Nguyễn Thị Mến, sinh ngày 18/5/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45/3, Phong Quý Vĩ, khóm 11, phường Phong Quý, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

796. Nguyễn Thị Nguyệt Anh, sinh ngày 15/6/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, Đàm Nội, khóm 2, thôn Đàm Tây, xã Nguyên Trường, huyện Vân Lâm

797. Nguyễn Thị Sang, sinh ngày 19/5/1985 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 66/21, Phong Quý Vĩ, khóm 9, phường Phong Quý, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

798. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 26/02/1972 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 58, đường Song Lâm, khóm 3, thôn Song Khê, xã Bảo Sơn, huyện Tân Trúc

799. Phan Thị Mộng Thúy, sinh ngày 02/4/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, ngõ 12, đường Duy Tường, khóm 1, phường Duy Tường, thành phố Miêu Lật

800. Phạm Thị Đỗ Thùy, sinh ngày 11/9/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 318, đoạn 3, đường Trung Chính, khóm 8, thôn Hải Phong, xã Điền Vĩ, huyện Chương Hóa

801. Trần Thị Kim Chi, sinh ngày 11/11/1964 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 152, đường Hồ Trung, khóm 3, thôn Công Quản, xã Nội Hồ, huyện Cao Hùng

802. Lê Thị Bưởi, sinh ngày 26/4/1984 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 88, đường Quang Hoa, khóm 21, phường An Tây, thị trấn Giai Lý, huyện Đài Nam

803. Lê Bé Hiền, sinh ngày 10/3/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, đường Đỉnh Tam Trang, khóm 2, phường Dương Thố, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

804. Lê Thị Hoa, sinh ngày 01/12/1978 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 84, Mai Thố Tử, khóm 10, phường Mai Thố, thành phố Thái Bảo, huyện Gia Nghĩa

805. Lê Thị Hoàng Phương, sinh ngày 01/8/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 519, đường Đông Quan, khóm 4, phường Đài Phúc, thị trấn Đông Thế, huyện Đài Trung

806. Nguyễn Mộng Thúy, sinh ngày 09/9/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, ngõ Hưng Phong Sơn Trang Đông Tứ, khóm 12, thôn Tu Hưng, xã Đàm Tử, huyện Đài Trung

807. Hoàng Thị Hân, sinh ngày 15/8/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30/6, đường Quật Giang, khóm 12, phường Giang Nam, khu Diêm Tinh, thành phố Cao Hùng

808. Trương Thị Lý, sinh ngày 15/10/1970 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 105, đường Đại Xá Đông, khóm 5, thôn Đại Xá, xã Tử Quan, huyện Cao Hùng

809. Hồ Thị Huyền, sinh ngày 10/4/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 260/8, Liệt Nội, khóm 20, phường Liệt Nội, thị trấn Hồ Vĩ, huyện Vân Lâm

810. Lư Quế Liên, sinh ngày 10/4/1963 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, đường Hành Đại, khóm 7, thôn Nhị Hành, xã Nhân Đức, huyện Đài Nam

811. Danh Hoài Thanh, sinh ngày 03/12/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7/1, ngõ 3, đường Tự Cường, khóm 21 phường Chính Cường, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

812. Lê Thị Hồng Thắm, sinh ngày 10/02/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 248, đường Tây Vân, khóm 7, thôn Thành Châu, xã Ngũ Cổ, huyện Đài bắc

813. Diệp Thanh Thảo, sinh ngày 26/11/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, lầu 10/1, ngõ 196, đường Quốc Khánh, khóm 20, phường Trùng Khánh, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

814. Lê Thị Niềm, sinh ngày 09/5/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, lầu 3, ngõ 50, đường Phong Niên, khóm 12, phường Hải Sơn, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

815. Nguyễn Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 10/10/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 186/17, Luân Bình, khóm 11, thôn Luân Bình, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

816. Nguyễn Thị Giàu, sinh ngày 12/02/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, lầu 8, hẻm 30, ngõ 221, đường Minh Hưng, khóm 28, thôn Sơn Đỉnh, xã Qui Sơn, huyện Đào Viên

817. Huỳnh Ái Linh, sinh ngày 14/01/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 9, đường Thái Nguyên 7, khóm 3, phường Minh Tân, khu Bắc, thành phố Đài Trung

818. Trần Thị Kim Phụng, sinh ngày 05/4/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/1, đoạn 3, đường Đông Lan, khóm 4, thôn Nam Thế, xã Bình Hòa, huyện Đài Trung

819. Tô Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 14/4/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, lầu 2, ngõ 422, đường Hưng Hoa 1, khóm 7, thôn Cam Gia, xã Đàm Tử, huyện Đài Trung

820. Lê Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 19/4/1975 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 213, Cam Thố, khóm 14, thôn Cam Thố, xã Khích Đồng, huyện Vân Lâm

821. Hồ Thị Mỹ Châu, sinh ngày 19/4/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 220, hẻm 48, đoạn 1, đường Sơn Cước, khóm 6, phường Lâm Thế, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

822. Nguyễn Thị Yến, sinh ngày 07/02/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 248, đường Phương Thảo, khóm 2, phường Gia Hiếu, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

823. Đồng Thị Phỉ, sinh ngày 15/9/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25/2, đường Hiếu Nhị, khóm 10, phường Đồng Phong, khu Nhân Ái, thành phố Cơ Long

824. Châu Lệ Thường, sinh ngày 25/10/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, lầu 3, hẻm 23, ngõ 185, đường Trung Chính, khóm 18, phường Quang Hoa, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

825. Nguyễn Thị Thanh Trúc, sinh ngày 08/10/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, đường Thuận Sơn, khóm 11, phường Sơn Cước, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

826. Nguyễn Thị Sa Ly, sinh ngày 03/10/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38/8, đường Tự Cường, khóm 21, phường Ngọc Thanh, thành phố Miêu Lật

827. Phan Thanh Tiền, sinh ngày 19/9/1976 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 82, lầu 3, đường Đông Vinh, khóm 31, phường Đông Vinh, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

828. Phạm Ánh Tuyết, sinh ngày 23/02/1966 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, hẻm 12, ngõ 67, đường Phúc Đại Bắc, khóm 25, phường Nhật Tân, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

829. Nguyễn Thị Yến, sinh ngày 29/4/1970 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, Lãnh Đỉnh, khóm 3, thôn Đại Khưu, xã Lục Giáp, huyện Đài Nam

830. Huỳnh Thị Cẩm Tú, sinh ngày 03/01/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, lầu 3, hẻm 295, đường Thanh Vân, khóm 10, phường Thanh Thủy, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

831. Huỳnh Thanh Tân, sinh ngày 27/3/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 58/1, Lương Văn Cảng, khóm 7, thông Long Môn, xã Hồ Tây, huyện Bành Hồ

832. Trương Thị Hồng Ngọc, sinh ngày 27/8/1976 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40, đường Cửu Giáp, khóm 10, thôn Hậu Lý, xã Hậu Lý, huyện Đài trung

833. Tằng Kim Ngân, sinh ngày 04/01/1982 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 259, đường Chính Quang, khóm 16, phường Quang Long, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

834. Quách Thị Mận, sinh ngày 08/3/1976 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 78, hẻm Hòa Bình, đường Nam Loan, khóm 15, phường Nam Loan, thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

835. Cao Thị Lan, sinh ngày 26/11/1980 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17/3, hẻm 19, ngõ 242, đoạn 2, đường Hưng Nam, khóm 32, phường Nội Nam, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

836. Bùi Kim Ngọc Bích, sinh ngày 20/10/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 46, đường Trung Sơn, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

837. Võ Thị Hằng, sinh ngày 20/6/1978 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, hẻm 2, ngõ 389, đoạn 5, đường Trung Nam, khóm 2, phường Phúc Điền, thành phố Chương Hóa

838. Nguyễn Thị Xuyến, sinh ngày 19/4/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 187, đường Thổ Thành, khóm 10, thôn Thổ Thành, xã Ngoại Phố, Huyện Đài Trung

839. Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 14/6/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, lầu 3, ngõ 48, đường Tự Cường, khóm 10, thôn Thủy Tiêu, xã Ngũ Đầu, huyện Đài Bắc

840. Lâm Thị Bích Trâm, sinh ngày 07/10/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, đường Vĩnh An, khóm 2, phường Vĩnh Xương, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

841. Huỳnh Thị Hồng Nhung, sinh ngày 26/6/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 79, Bình Đỉnh, khóm 8, phường Bình Đỉnh, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

842. Huỳnh Mỹ Hương, sinh ngày 06/02/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 61, đường Vạn Long, khóm 21, phường Vạn Long, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

843. Đào Thị Hồng Diệp, sinh ngày 27/02/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 88, đường Long Kiều, khóm 22, phường Long Đàm, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

844. Đinh Thị Còn, sinh ngày 30/12/1978 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/1, lầu 5, hẻm 3, ngõ 68, đường Dân Lợi, khóm 16, phường Dân An, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

845. Nguyễn Thị Quỳ, sinh ngày 03/02/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 37, Hậu Bích Liên, khóm 11, phường Chấn Liêu, thị trấn Bố Đại, huyện Gia Nghĩa

846. Nguyễn Thị Lê Nhi, sinh ngày 13/5/1983 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 96, lầu 4, đường Quang Châu, khóm 13, phường Phúc Âm, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

847. Nguyễn Thị Lệ Chúc, sinh ngày 15/6/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, đường Thư Tín, khóm 15, thôn Gia Long, xã Đông Thế, huyện Vân Lâm

848. Nguyễn Thị Kiều Trang, sinh ngày 20/10/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, đường Lực Xã, khóm 7, thôn Lực Xã, xã Khải Định, huyện Bình Đông

849. Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 27/11/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, đường Ngũ Cốc, khóm 2, phường Gia Tân, thành phố Miêu Lật

850. Nguyễn Thị Diệu, sinh ngày 06/02/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 939, lầu 13/1, đường Phúc Liêu, khóm 13, phường Phúc Liên, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

851. Mai Thị Tuyết Nga, sinh ngày 29/9/1984 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 58/12, Uyên Khang, khóm 6, phường Uyên Khang, thị trấn Uyên Lý, huyện Miêu Lật

852. Lê Phương Nguyệt, sinh ngày 11/01/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, Đông Cao Nạp, khóm 11, thôn Vương Gia, xã Lục Giáp, huyện Đài Nam

853. Quách Mỹ Hạnh, sinh ngày 10/8/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 84, Phân Cơ Hồ, khóm 6, phường Hà Đông, thị trấn Bạch Hà, huyện Đài Nam

854. Lý Thị Rớt, sinh ngày 16/6/1985 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 76, đường Trung Sơn, khóm 6, phường Nam Xương, thị trấn Đẩu Nam, huyện Vân Lâm

855. Huỳnh Thị Ý, sinh ngày 08/10/1983 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 63, đường Đồng An, khóm 17, thôn Đồng An, xã Đông Thế, huyện Vân Lâm

856. Trịnh Thị Thu Hà, sinh ngày 10/9/1975 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 75, đường Thạch Lựu, khóm 16, phường Lựu Trung, thành phố Đẩu Lục, huyện Vân Lâm

857. Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 05/5/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 145/6, đường Đại Đồng, khóm 22, thôn Cửu Khung, xã Lâm Nội, huyện Vân Lâm

858. Bùi Thị Trinh, sinh ngày 27/8/1976 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 10, đường Vạn Hoa, khóm 4, thôn Vạn Hoa, xã Nam Châu, huyện Bình Đông

859. Trần Thị Kiều Tiên, sinh ngày 16/02/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 222, đường Hưng Nam, khóm 2, phường Phật Đàn, khu Nam, thành phố Đài Nam

860. Lê Thị Kim Lài, sinh ngày 01/01/1983 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 112/1, Phú Bắc, khóm 13, thôn Thạch Bài, xã Phú Lý, huyện Hoa Liên

861. Võ Thị Bích, sinh ngày 10/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4/6, đường Đại Hạ, khóm 8, thôn Tân Quang, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu

862. Nguyễn Thị Mỹ ngân, sinh ngày 27/01/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 371, đường Chương Nam, khóm 18, thôn Tân Cường, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu

863. Tào Thị Phượng, sinh ngày 22/3/1976 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31, Điều Liêu, khóm 5, thôn Gia Hưng, xã Đại Bì, huyện Vân Lâm

864. Nguyễn Thị Lệ Thủy, sinh ngày 27/8/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31/5, ngõ 50, đường Trung Chính, khóm 2, phường Bắc Quang, thành phố Thái Bảo, huyện Gia Nghĩa

865. Huỳnh Kim Hương, sinh ngày 07/4/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27/3, ngõ 162, đường Viên Thông, khóm 9, phường Lực Hành, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

866. Phạm Thị Gái Hiền, sinh ngày 28/02/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 221, Đại Phố, khóm 10, thôn Đại Phố, xã Đại Phố, huyện Gia Nghĩa

867. Nguyễn Thị Của, sinh ngày 17/02/1979 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 165, đường Đăng Sơn, khóm 9, phường Tuyền Nguyên, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

868. Nguyễn Thị Hường, sinh ngày 03/12/1982 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 868, đường Hồ Tử Nội, khóm 16, phường Hồ Nội, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

869. Lê Thị Mỹ Duyên, sinh ngày 01/3/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 86, Qui Đơn, khóm 7, thôn Qui Đơn, xã Nam Tây, huyện Đài Nam

870. Nguyễn Thị Thi, sinh ngày 09/6/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 65, Cam Liêu, khóm 7, phường Cam Liêu, thị trấn Giai Lý, huyện Đài Nam

871. Võ Thị Bé, sinh ngày 16/9/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, lầu 3/4, ngõ 182, đường Trung Hoa 1, khóm 40, phường Thắng Lợi, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

872. Nguyễn Thị Út Hết, sinh ngày 29/01/1985 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, lầu 7, đường Vĩnh Hoa 3, khóm 20, thôn Vĩnh Tựu, xã Tân Phố, huyện Đài Nam

873. Trần Lý Tuyết Ngọc, sinh ngày 04/9/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 287, đường Tùng Linh, khóm 11, thôn Tùng Sơn, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu

874. Đinh Thị Ngọc, sinh ngày 15/3/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 325, đoạn 1, đường Dân Quang, khóm 6, phường Tam Quang, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

875. Sẩm Phượng Y, sinh ngày 14/5/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 108/1, ngõ 262, đường Thái Bình, khóm 19, thôn Hạ Khanh, xã Lộ Trúc, huyện Cao Hùng

876. Nguyễn Thị Kim Chi, sinh ngày 18/5/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 94, ngõ Trung Châu, khóm 2, phường Trung Châu, khu Kỳ Tân, thành phố Cao Hùng

877. Nguyễn Thị Bích Tuyền, sinh ngày 26/02/1979 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 233, đường Phục Hưng, khóm 17, thôn Phục Hưng, xã Trường Trị, huyện Bình Đông

878. Nguyễn Thị Thanh Phương, sinh ngày 19/7/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, hẻm 27, ngõ 119, đoạn 2, đường An Thông, khóm 18, phường An Tây, khu An Nam, thành phố Đài Nam

879. Huỳnh Thị Ngọc Hạnh, sinh ngày 03/9/1983 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 80, đường Tử Hoa, khóm 8, phường Thái Công, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

880. Nguyễn Thị Tươi, sinh ngày 05/8/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 57, đường Khánh Phúc, khóm 4, phường Khánh Phúc, thị trấn Đông Thế, huyện Đài Trung

881. Lê Thị Thúy, sinh ngày 26/4/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 66, đoạn 3, đường Trí Bản, khóm 3, phường Trí Bản, thành phố Đài Đông

882. Triệu Thị Thanh Thúy, sinh ngày 10/4/1986 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 224, Tùng Tử Cước, khóm 7, phường Ngạn Nội, thị trấn Diêm Thủy, huyện Đài Nam

883. Nguyễn Thị Thúy Loan, sinh ngày 20/6/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, Diêm Địa Tải, khóm 1, phường Trung An, thị trấn Bố Đại, huyện Gia Nghĩa

884. Võ Thị Bông, sinh ngày 10/7/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 166, phố Đại An, khóm 7, phường Đại An, khu An Nam, thành phố Đài Nam

885. Nguyễn Thị Thu Ba, sinh ngày 16/02/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, Trung Châu, khóm 6, thôn Đông Luân, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

886. Huỳnh Thị Tuyết Trinh, sinh ngày 23/3/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36, ngõ 421, đường Vân Lâm, đoạn 2, khóm 13, phường Trấn Tây, thị trấn Đẩu Lục, huyện Vân Lâm

887. Thiều Thị Thanh Thúy, sinh ngày 12/4/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/3, Khẩm Tiền, khóm 12, phường Khẩm Tiền, thành phố Phác Tử, huyện Gia Nghĩa

888. Trương Thị Kim Yến, sinh ngày 27/8/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 8, đường Hiến Nghiệp, khóm 9, phường Hiến Nghiệp, thành phố Nghi Lan

889. Nguyễn Thị Thu Sang, sinh ngày 10/4/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 63, Cảng Biên, khóm 9, thôn Phong Cảng, xã Phong Sơn, huyện Bình Đông

890. Phan Thị Tiết, sinh ngày 10/12/1969 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 90, đường Tái Hưng, khóm 11, thôn Tái Hưng, xã Lý Cảng, huyện Bình Đông

891. Ngô Thúy Hằng, sinh ngày 03/10/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 41, ngõ 71, phố Trung Trang, khóm 4, thôn Ngọc Tuyền, xã Cửu Như, huyện Bình Đông

892. Lù Thị Ngọc Quỳnh, sinh ngày 16/02/1986 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 66, phố Tín Nghĩa, khóm 8, thôn Cửu Khối, xã Cửu Như, huyện Bình Đông

893. Dương Thị Cẩm Thúy, sinh ngày 26/02/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 124, đường Bình Hòa, khóm 4, thôn Hiệp Hưng, xã Cửu Như, huyện Bình Đông

894. Phạm Thị Đẹt, sinh ngày 19/3/1972 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 433, Cựu Phân, khóm 1, thôn Ngũ Biện, xã Vĩnh Tịnh, huyện Chương Hóa

895. Huỳnh Thị Kim Ngọc, sinh ngày 30/5/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9/3, ngõ 218, đường Phục Hưng, đoạn 1, khóm 11, phường Trung Mỹ, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

896. Nguyễn Thị Tuyết Nga, sinh ngày 17/02/1984 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 295, đường Bình Hòa, khóm 9, thôn Kỳ Lão, xã Cửu Như, huyện Bình Đông

897. Nguyễn Thị Phương Mai, sinh ngày 25/4/1978 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 60, ngõ 190, đường Kỳ Lão, khóm 10, thôn Kỳ Lão, xã Cửu Như, huyện Bình Đông

898. Trần Thị Minh Nguyệt, sinh ngày 31/8/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1511, Đại Khang Lang, khóm 22, phường Đại Các, thành phố Bộc Tử, huyện Gia Nghĩa

899. Ông Thị Bùi Chên, sinh ngày 02/01/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 96, phố Chính Hòa, khóm 17, phường Trung Lộ, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

900. Mạc Thị Phượng, sinh ngày 08/02/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 44/1, Hạ Xã, khóm 24, thôn Đại Bằng, xã Vạn Lý, huyện Đài Bắc

901. Đoàn Thị Kiều, sinh ngày 18/6/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, phố Vĩnh Hòa, khóm 7, phường Bình Đỉnh, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

902. Phan Thị Hồng Đào, sinh ngày 05/5/1985 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, phố Húc Nhật, khóm 16, phường Khổng Chạc, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

903. Lê Thị Kim Thắm, sinh ngày 04/11/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 64/3, Bắc Thế, khóm 3, thôn Thanh Hoa, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

904. Tăng Thanh Thúy, sinh ngày 24/3/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30/3, phố Nhân Ái, khóm 29, phường Trung Hiếu, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

905. Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 30/01/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 1, phố Huệ Long, khóm 9, thôn Phúc Long, xã Cống Liêu, huyện Đài Bắc

906. Thái Mỹ Nhi, sinh ngày 28/9/1980 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32, ngõ 249, đường Trung Sơn, đoạn 2, khóm 11, phường Đông Sơn, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

907. Phan Thị Hợi Em, sinh ngày 18/02/1986 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45, Thiên Phúc, khóm 3, phường Thiên Phúc, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

908. Lê Thị Hoa, sinh ngày 30/6/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 147, lầu 4, đường Ngũ Phong, khóm 25, phường Ngũ Phong, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

909. Nguyễn Thị Bông, sinh ngày 07/7/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 483, đường Hưng Long, khóm 18, phường Thượng Bộ, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

910. Trương Thị Phượng, sinh ngày 20/02/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 52, lầu 2, đường Bảo Bình, khóm 19, phường Hiệp Hòa, thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

911. Phạm Thị Bé Thơ, sinh ngày 01/01/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 62/3, ngõ Quang Hoa, khóm 1, thôn Luân Thượng, xã Trường Trị, huyện Bình Đông

912. Phạm Diễm Thúy, sinh ngày 30/5/1985 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1111/2, đường Bích Sơn, khóm 2, phường Bích Phong, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

913. Phạm Hoa Lý, sinh ngày 02/4/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ Trung Tây, khóm 9, thôn Càn Câu, xã Quốc Tính, huyện Nam Đầu

914. Võ Thị Kim Chi, sinh ngày 13/10/1966 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 138, hẻm Vĩnh Thị, đường Đông Lan, khóm 8, phường Minh Chính, thị trấn Đông Thế, huyện Đài Trung

915. Nguyễn Thị Bé Năm, sinh ngày 06/02/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 37/2, ngõ 441, đoạn 2, đường Văn Hóa, khóm 10, phường Bá Thủy, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

916. Huỳnh Thị Lan, sinh ngày 22/9/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 215, đường Phụng Tùng, khóm 17, phường Văn Sơn, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

917. Nguyễn Thị Trang, sinh ngày 25/5/1976 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, lầu 3, ngõ 610, đoạn 3, đường Khang Trang, khóm 10, phường Nghĩa Hòa, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

918. Nguyễn Thị Nha, sinh ngày 14/10/1977 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 157, Thập Lục Trương, khóm 4, thôn Đông Quang, xã Quan Tây, huyện Tân Trúc

919. Võ Thị Kim Thảo, sinh ngày 08/3/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, hẻm 102, đường Lộc Phố, khóm 1, thôn Lộc Phố, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

920. Trương Thị Nương, sinh ngày 01/11/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 401, đoạn 1, đường Diên Bình, khóm 14, phường Nam Thế, khu Bắc, thành phố Tân Trúc

921. Bùi Thị Ngọc Thanh, sinh ngày 05/12/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, đường nhân Ái, khóm 13, thôn Quang Hòa, xã Ni Đà, huyện Cao Hùng

922. Nguyễn Thị Út Nhân, sinh ngày 12/5/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19/3, Cảng Khẩu, khóm 3, thôn Cảng Nam, xã An Định, huyện Đài Nam

923. Phạm Thu Tâm, sinh ngày 17/3/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 182, ngõ 215, đường Nam Dương, khóm 4, phường Nam Dương, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

924. Thòng Và Dếnh, sinh ngày 17/8/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, phố Hòa Bình, khóm 9, thôn Vạn An, xã Thạch Cương, huyện Đài Trung

925. Trần Thị Kim Miền, sinh ngày 06/3/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 88, đường Đông Sơn, khóm 14, thôn Hưng Hòa, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

926. Chung Thị Hồng Châu, sinh ngày 05/3/1986 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, hẻm 284, đoạn 1, đường Nam Kinh Đông, khóm 16, phường Can Khê, khu Đông, thành phố Đài trung

927. Đặng Thị Nhung, sinh ngày 10/4/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, đường Nhân Trung 4, khóm 4, thôn Nhân Hòa, xã Nhân Võ, huyện Cao Hùng

928. Đỗ Thị Hồng Điệp, sinh ngày 24/4/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, hẻm 93, đường Sơn Tiên, khóm 5, thôn Thượng Bình, xã Sam Lâm, huyện Cao Hùng

929. Đỗ Thị Mộng Tuyền, sinh ngày 06/02/1980 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 101, đường Cảng Càn, khóm 1, thôn Cảng Càn, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

930. Đoàn Thị Kim Phấn, sinh ngày 01/01/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 59, đường Lâm Nội, khóm 4, thôn Lâm Nội, thị trấn Lâm Viên, huyện Cao Hùng

931. Hồng Ngọc Loan, sinh ngày 10/01/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 80, hẻm Thủy Lý Cảng, đường Tam Cảng, khóm 2, thôn Lệ Thủy, xả Long Tỉnh, huyện Đài Trung

932. Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 19/3/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 128, đường Trường An, Khóm 1, phường Tự Cường, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

933. Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày 12/01/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, hẻm 50, đường Trí An 2, khóm 4, phường Uyên Đông, khu An Nam, thành phố Đài Nam

934. Nguyễn Thị Thanh Sương, sinh ngày 02/4/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 21, hẻm 10, đường Tam Thành, khóm 15, phường Phúc Thành, thành phố Trung Sơn, huyện Cao Hùng

935. Nguyễn Thị Ngoa, sinh ngày 16/5/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 93, đường Huyền Trang, khóm 1, phường Đông Hương, khu Hương Sơn, thành phố Tân Trúc

936. Nguyễn Thị Mỹ Nương, sinh ngày 16/02/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, đường Tam Phúc, khóm 12, phường Tam Phúc, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

937. Huỳnh Thị Kim Hoa, sinh ngày 10/4/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 27, đường Trung Ương, đoạn 1, khóm 4, thôn Trương Thố, xã Khê Châu, huyện Chương Hóa

938. Huỳnh Ngọc Thi, sinh ngày 28/02/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 66, Năng Nhã, khóm 4, phường Đức Võ, thị trấn Ngọc Lý, huyện Hoa Liên

939. Hồ Thị Thân, sinh ngày 08/02/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 412, đường Thuận An, khóm 8, phường Tây Ký, thị trấn Đầu Nam, huyện Vân Lâm

940. Dương Thị Bích Thủy, sinh ngày 12/12/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, đường Phúc Trương, khóm 3, phường Phúc Hưng, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

941. Đỗ Thị Hừng, sinh ngày 20/6/1981 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 64, đường Thâm Khang, khóm 4, thôn Thâm Khang, xã Thâm Khang, huyện Đài Bắc

942. Lê Thị Yến, sinh ngày 12/10/1976 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 57, đường Sài Vi, khóm 7, thôn Bạch Nga, xã Tiêu Khê, huyện Nghi Lan

943.Lê Thị Ngọc Linh, sinh ngày 10/01/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50, ngõ 229, đường Phúc Hưng, khóm 2, phường Phúc Hưng Lý, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

944. Đặng Thị Sang, sinh ngày 09/01/1986 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, ngõ Điền Dương, khóm 9, phường Chiếu An, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

945. Đặng Thị Thà, sinh ngày 20/3/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 68, An Khê, khóm 2, phường An Khê, thị trấn Hồ Vĩ, huyện Vân Lâm

946. Huỳnh Thị Luyến, sinh ngày 19/8/1981 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 51, đường Quang Minh, khóm 8, phường Bắc Đẩu, thị trấn Quan Tây, huyện Tân Trúc

947. Lê Thị Hợp, sinh ngày 25/4/1974 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 75, phố Ngọc Tỉnh, khóm 13, phường Khang Thọ, thành phố Nam Đầu

948. Lương Kim Khanh, sinh ngày 29/01/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39, ngõ Hưng Thiện, khóm 3, thôn Đông Quang, xã Ngư Trì, huyện Nam Đầu

949. Lầu Súi Lìn, sinh ngày 06/3/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 81/2, đường Thần Thanh, khóm 1, phường Đông Sơn, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

950. Ngô Thị Bé Thông, sinh ngày 08/7/1976 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 124, đường Thắng Lợi, khóm 1, thôn Điền Tử, xã Cao Thụ, huyện Bình Đông

951. Lê Thị Hồng Loan, sinh ngày 19/11/1980 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 199, đường Noãn Trung, khóm 22, phường Qua Cảng, khu Noãn Noãn, thành phố Cơ Long

952. Nguyễn Thị Ngọc Nga, sinh ngày 15/6/1979 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 451, đoạn 3, đường Chương Nam, khóm 14, phường Tân Hưng, thành phố Nam Đầu

953. Trần Thị Mỹ Quằn, sinh ngày 18/01/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 73, đoạn 1, đường Lê Minh, khóm 8, phường Trung Hòa, khu Nam Trân, thành phố Đài Trung

954. Phồng Thị Anh, sinh ngày 24/4/1976 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 230/15, Thiên Hồ, khóm 10, thôn Hóa Viên, xã Ngũ Phong, huyện Tân Trúc

955. Nguyễn Thị Kim Chung, sinh ngày 17/02/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50, đường Sơn Cước, khóm 8, thôn Hoàng Thố, xã Đại Thôn, huyện Chương Hóa

956. Nguyễn Thị Hà Tiên, sinh ngày 07/1/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 68, ngõ 105, đường Trung Hoa, khóm 19, phường Thông Minh, Khu Trung Sơn, thành phố Cơ Long

957. Phan Thị Thanh Hậu, sinh ngày 10/7/1976 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 8, đường Tân Hưng, khóm 11, thôn Đồng La, xã Đồng La, huyện Miêu Lật

958. Phan Thị Phượng, sinh ngày 25/3/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 120, Bắc Thế, khóm 32, phường Bắc Hưng, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

959. Hà Thị Mộng Thu, sinh ngày 19/7/1982 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 145/2, Tô thố, khóm 13, thôn Tô Lâm, xã An Định, huyện Đài Nam

960. Lê Thị Mới, sinh ngày 24/9/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, lầu 2, ngõ 19, đường Trường An Tây, khóm 6, phường Dân An, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc

961. Trịnh Thị Kim Cung, sinh ngày 30/8/1979 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, hẻm 28, ngõ 860, đường Nam Đồn, đoạn 2, khóm 10, phường Vĩnh Định, khu Nam Đồn, thành phố Đài Trung

962. Trần Ngọc Hương, sinh ngày 28/8/1968 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 320, phố Định Bình, khóm 3, phường Công Khoa, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

963. Lâm Thị Thúy Diễm, sinh ngày 25/02/1979 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5/2, ngõ 2, phố Mãn Bình, khóm 1, phường Khê Châu, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

964. Lê Thị Ngọc Thọ, sinh ngày 2/02/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 374, đường Dân Tộc Nhất, khóm 18, phường Phục Loan, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

965. Lê Thị Tố Quyên, sinh ngày 04/02/1984 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 94, lầu 2, đường Tín Nghĩa Bắc, khóm 15, thôn Quy Nhân, xã Quy Nhân, huyện Đài Nam

966. Lê Thị Bé Diễm, sinh ngày 10/6/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, đường Vĩnh Thái, khóm 6, phường Linh Đông, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng

967. Trần Lệ Thắm, sinh ngày 19/7/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 352, đường Phong Lâm Thập, khóm 6, thôn Vạn Đức, xã Tam Tinh, huyện Nghi Lan.

968. Lê Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 28/11/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35/1, Hậu Liên, khóm 18, thôn Hậu Liên, xã Bạch Sa, huyện Bành Hồ

969. Trần Thị Thùy Hương, sinh ngày 28/01/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 107, đường Dân Tộc, khóm 31, phường Quang Minh, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

970. Huỳnh Ngọc Kim, sinh ngày 20/02/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 283/3, đường Khải Tuyền Tam, khóm 2, phường Trúc Đông, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

971. Nguyễn Thị Thanh Thẩm, sinh ngày 09/7/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, hẻm 6, ngõ Hổ Nhất, khóm 18, phường Tân Bình, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

972. Lê Thị Hiền, sinh ngày 29/10/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 238, đường Vĩnh Hưng, đoạn 2, khóm 2, thôn Quang Vân, xã Vĩnh Tinh, huyện Chương Hóa

973. Nguyễn Thị Kiều Diễm, sinh ngày 06/02/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ Đại Phố, khóm 16, thôn Tân Giai, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu

974. Lê Thị Thu Hồng, sinh ngày 10/01/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6/2, ngõ 4, phố Tân Tây, khóm 3, phường Tây Châu, khu An Lạc, thành phố Cơ Long

975. Lưu Mỹ Phượng, sinh ngày 17/01/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 92/3, đường Đức An, khóm 3, phường Đức An, khu Trung Sơn, thành phố Cơ Long

976. Lê Thị Điều, sinh ngày 19/10/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 111, phố Thái Bạch, khóm 4, phường Thái Bạch, khu Trung Sơn, thành phố Cơ Long

977. Nguyễn Thị Hồng Diễm, sinh ngày 13/9/1975 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, lầu 4, ngõ 77, đường Trung Sơn, khóm 4, phường Điền An, thành phố Tam Trùng, huyện Đài bắc

978. Nguyễn Thị Bích Liễu, sinh ngày 16/01/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12/4, hẻm 1, ngõ 158, đường Viên Thông, khóm 5, phường Lực Hành, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

979. Trương Kim Thị Anh Đào, sinh ngày 03/3/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, ngõ Thánh Đức, khóm 3, thôn Mục Nghi, xã Điền Vĩ, huyện Chương Hóa

980. Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, sinh ngày 18/10/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 406, phố Khang Lạc, khóm 6, phường An Dân, khu Bắc, thành phố Đài Nam

981. Nguyễn Thị Ngà, sinh ngày 20/4/1981 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, phố Nam Xương, khóm 26, phường Bình An, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

982. Trịnh Thị Ngọc Tiết, sinh ngày 28/3/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 24, đường Roosevelt, đoạn 4, khóm 1, phường Thủy Nguyên, khu Trung Chính, thành phố Đài Bắc

983. Trần Thị Bích Trăm, sinh ngày 03/5/1982 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 72, đường Miếu Tiền, khóm 6, thôn Thủy Bắc, xã Thủy Lâm, huyện Vân Lâm

984. Phan Thị Kim Thúy, sinh ngày 10/6/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, hẻm 26, ngõ 300, đường Kinh Quốc, đoạn 1, khóm 5, phường Tiên Khê, khu Đông, thành phố Tân Trúc

985. Trần Thị Ngọc Hường, sinh ngày 24/9/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35, đường Noãn trung, khóm 1, phường Cửa Cảng, khu Noãn Noãn, thành phố Cơ Long

986. Trần Hồng Phượng, sinh ngày 10/12/1984 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 101, lầu 2, ngõ 751, đường Tân Trang, khóm 3, phường Quốc Thái, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

987. Đinh Thị Tú, sinh ngày 16/11/1981 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 81, đường Dân Hữu, đoạn 1, khóm 22, phường Thụy Nguyên, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

988. Nguyễn Thị Diễm Phương, sinh ngày 10/11/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35, lầu 5, phố Vĩnh An, khóm 14, phường Giới Thọ, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

989. Đoàn Thụy Diễm Hồng, sinh ngày 02/11/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 333, đường Quang Minh, khóm 8, thôn Nam Thế, xã Vụ Phong, huyện Đài Trung

990. Dương Thị Mộng Diễm, sinh ngày 19/11/1976 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 166, lầu 2, đường Tân Quang, đoạn 1, khóm 25, phường Vạn Hưng, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

991. Huỳnh Thị Mỹ Ngân, sinh ngày 23/9/1977 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20/2, đường Diên Chính, khóm 17, phường Diên Chính, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

992. Bùi Thị Mỹ An, sinh ngày 17/7/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 261, đường Trang Tân, khóm 7, thôn Quá Lĩnh, xã Trang Vi, huyện Nghi Lan

993. Sẩm Cỏng Dếnh, sinh ngày 11/10/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31/2, đường Nhiêu Bình Tây, khóm 9, thôn Nhiêu Bình, xã Thích Đông, huyện Vân Lâm

994. Trần Thị Thanh Hương, sinh ngày 16/8/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 133, Sơn Hạ, khóm 11, phường Sơn Đông, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

995. Đỗ Thị Phi, sinh ngày 28/10/1975 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 57, Tân Trang, khóm 28, thôn Đông Lý, xã Phú lý, huyện Hoa Liên

996. Nguyễn Thị Ngọc Mai, sinh ngày 30/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, đường Đông Phát, khóm 4, phường Trung Nhân, thị trấn Thành Công, huyện  Đài Đông

997. Nguyễn Thị Kim Lệ, sinh ngày 8/9/1984 tại Quảng Trị

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, hẻm 42, ngõ 55, đường Đông Vinh, khóm 7, phường Trường Vinh, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

998. Nguyễn Thị Lan Phương, sinh ngày 24/01/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 108, phố Hậu Trang Lục, khóm 2, phường Hậu Trang, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

999. Văn Thị Cẩm Thoa, sinh ngày 10/4/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 149, Sơn Hạ, khóm 12, phường Sơn Đông, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

1000. Nguyễn Thị Kim Vàng, sinh ngày 20/4/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 37, ngõ 385, đường Tam Tinh, đoạn 1, khóm 4, thôn Đại Ân, xã Tam Tinh, huyện Nghi Lan

1001. Nguyễn Thị Hoa, sinh ngày 03/11/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 490, đường Ngưu Phố, khóm 10, phường Phổ Tiền, khu Hương Sơn, thành phố Tân Trúc

1002. Tào Hòa Tuyết, sinh ngày 25/11/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, lầu 6, hẻm 62, ngõ 67, đường Trung Hoa, đoạn 6, khóm 11, phường Diên Thủy, khu Hương Sơn, thành phố Tân Trúc

1003. Cao Thị Mỹ Lệ, sinh ngày 27/11/1982 tại Đà Nẵng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 418, lầu 4/3, phố Đại An, khóm 1, phường Đại Loan, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

1004. Trương Ngọc Trâm, sinh ngày 02/02/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/1, Ngưu Lan Độ, khóm 5, phường Tân Hoa, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

1005. Nguyễn Thị Linh, sinh ngày 24/4/1976 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 506, lầu 10/1, đường Trung Hoa, đoạn 2, khóm 19, thôn Cựu Thành, xã Bát Lý, huyện Đài Bắc

1006. Trần Thị Mỹ Kiều, sinh ngày 20/2/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, hẻm 1, ngõ 193, đường Trung Chính, khóm 11, phường Trung Thiên, thị trấn Đẩu Nam, huyện Vân Lâm

1007. Nguyễn Thị Sáu, sinh ngày 04/02/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 555/1, đường Đông Quan, khóm 12, phường Di Phúc, thị trấn Đông Thế, huyện Đài Trung

1008. Đỗ Tuyết Thanh, sinh ngày 17/01/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 488, đường Đông Quan, khóm 3, phường Di Phúc, thị trấn Đông Thế, huyện Đài Trung

1009. Nguyễn Thị Dương, sinh ngày 21/9/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 189, lầu 2, đường Hưng Long, đoạn 4, khóm 3, phường Thuận Hưng, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

1010. Trần Thị Hồng Xuân, sinh ngày 21/12/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 56, phố Hòa Bình, khóm 7, phường Trung Chính, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

1011. Nguyễn Thị An, sinh ngày 02/7/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 905, đường Bích Sơn, khóm 14, phường Bích Phong, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

1012. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 07/8/1983 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 57, phố Tân Sinh, khóm 7, thôn Quan Âm, xã Đại Xã, huyện Cao Hùng

1013. Huỳnh Thị Huỳnh Liên, sinh ngày 08/4/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10/2, ngõ Hoành Sơn Nhị, thôn Nhân Phúc, xã Nhân Võ, huyện Cao Hùng

1014. Lại Thị Thanh Thúy, sinh ngày 26/6/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 41, phố Cao Nam Lục, khóm 8, thôn Cao Nam, xã Nhân Võ, huyện Cao Hùng

1015. Nguyễn Thị Lài, sinh ngày 29/12/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 513, đường Nghĩa Hòa, khóm 9, phường Bảo Trung, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

1016. Lưu Hồng Diễm, sinh ngày 02/02/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, phố Canh Tân, khóm 4, phường Đức Bắc, khu Tam dân, thành phố Cao Hùng

1017. Nguyễn Thị Cẩm Thạch, sinh ngày 16/3/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 753/14, đường Đỉnh Trung, khóm 26, phường Đỉnh Thịnh, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

1018. Lý Thị Hạnh Lai, sinh ngày 19/5/1978 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27/1, đường Bình Hòa, khóm 5, thôn Nội Trang, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

1019. Lê Thị Thu Trang, sinh ngày 03/3/1984 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 62/1, đường Quang Phục, khóm 19, phường Thông Tây, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

1020. Huỳnh Thị Tuyết Loan, sinh ngày 10/02/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 230, đường Nhân Ái, khóm 9, thôn Sơ Hương, xã Lộc Cốc, huyện Nam Đầu

1021. Phạm Thị The, sinh ngày 05/7/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 52/8, Phong Vinh, khóm 20, thôn Đại, xã Tân Phố, huyện Đài Nam

1022. Ừng Cóc Liên, sinh ngày 05/11/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 203, lầu 6/1, đường Nam Hòa, khóm 12, phường Nam Hòa, khu Nam, thành phố Đài Trung

1023. Phan Thị Kim Y, sinh ngày 26/8/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 247, phố Quang Thái, khóm 14, phường Sơ Dương, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

1024. Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 02/01/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24/8, đường Chảy Bóng, khóm 17, thôn Chảy Bóng, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

1025. Phan Thanh Điểm, sinh ngày 10/5/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43, ngõ 82, phố Quang Chính, khóm 20, phường Đoản Trúc, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

1026. Võ Thị Sa Ri, sinh ngày 10/5/1984 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, lầu 5, ngõ 151, phố Ngũ Thường, khóm 1, phường Dục Đức, khu Bắc, thành phố Đài trung

1027. Trần Ngọc Điệp, sinh ngày 08/11/1982 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 124/3, Ngưu Đẩu Sơn, khóm 10, thôn Sơn Trung, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

1028. Nguyễn Thị Ngọc Mai, sinh ngày 09/01/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 121, đường Hòa Bình, khóm 15, thôn Hải Sơn, xã Hồ Nội, huyện Cao Hùng

1029. Nguyễn Bé Ba, sinh ngày 24/9/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 255, đường Trang Kính, khóm 38, thôn Bắc Xương, xã Cát An, huyện Hoa Liên

1030. Phạm Thị Minh Lượng, sinh ngày 13/02/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 54, lầu 4, ngõ 136, đường An Khang, đoạn 2, khóm 15, phường Công Luận, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

1031. Nguyễn Kim Đồng, sinh ngày 11/12/1979 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, hẻm 164, ngõ Nam Can, khóm 11, thôn Đinh Đài, xã Ngô Phong, huyện Đài Trung

1032. Trương Thị Thúy Hằng, sinh ngày 10/10/1981 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50, đường Tượng Sơn, khóm 6, thôn Tượng Sơn, xã Đầu Ốc, huyện Miêu Lật

1033. Lê Thị Hồng Lanh, sinh ngày 20/02/1981 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, ngõ 6/16, phố Đại Khánh, đoạn 2, khóm 2, phường Thụ Nghĩa, khu Nam, thành phố Đài Trung

1034. Nguyễn Thị Loan Em, sinh ngày 10/5/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42, ngõ 1, phố Đông Phương nhất, khóm 6, phường Phúc Long, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

1035. Nguyễn Thị Chi Em, sinh ngày 20/10/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39, đường Nam Sơn Bắc, đoạn 1, khóm 7, thôn Sơn Cước, xã Lộ Trúc, huyện Đào Viên

1036. Ngô Thị Thu Đông, sinh ngày 26/6/1972 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26/8, đường Bắc Hưng, khóm 17, thôn Ngõa Dao, xã Nguyên Trường, huyện Vân Lâm

1037. Thạch Thúy Oanh, sinh ngày 01/01/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, Cổ An, khóm 16, phường Cổ Dương, thị trấn Mỹ Phong, huyện Cao Hùng

1038. Nguyễn Ngọc Xứ, sinh ngày 20/10/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ Tân Thố, khóm 9, thôn An Chiêu, xã Yến Sào, huyện Cao Hùng

1039. Nguyễn Kim Hằng, sinh ngày 15/01/1980 tại ĐồngTháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20/4, ngõ 125, phố Trung Hưng, khóm 45, phường Phục Hưng, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

1040. Nguyễn Thị Thu Quỳnh, sinh ngày 29/5/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 66/3, đường Trung Hiếu, đoạn 3, khóm 20, phường Thượng Đức, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1041. Lê Thị Ngọc Bích, sinh ngày 04/3/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 538, đường Trung Hưng, khóm 14, thôn Đại Hoa, xã Quang Phục, huyện Hoa Liên

1042. Cao Thị Xuyến, sinh ngày 20/02/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 59, ngõ 36, phố Đại Nhân, khóm 12, phường Trùng Dương, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1043. Huỳnh Thị Hội, sinh ngày 06/5/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, lầu 3, ngõ 38, đường Tự Cường Bắc, khóm 28, thôn Qui Sơn, xã Qui Sơn, huyện Đào Viên

1044. Nguyễn Mộng Tuyền, sinh ngày 12/02/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, phố Phú Phúc, khóm 13, phường Phú Phúc, thành phố Tam trùng, huyện Đài Bắc

1045. Tằng Mỹ Kín, sinh ngày 13/3/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 199, ngõ Hoa Long, khóm 13, thôn Tú Thủy, xã Tú Thủy, huyện Chương Hóa

1046. Phạm Ngọc Bích, sinh ngày 08/3/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18/26, Đại Bì Liêu, khóm 2, thôn Đại Bì, xã Hạ Doanh, huyện Đài Nam

1047. Nguyễn Thị Bích Tuyền, sinh ngày 12/4/1985 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42, đường Kim Sơn Nam, đoạn 2, khóm 6, phường Quang Minh, khu Đại An, thành phố Đài Bắc

1048. Nguyễn Thị Ngọc Hên, sinh ngày 10/10/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 163, đường Quang Phục, đoạn 1, khóm 23, phường Kim Sơn, khu Đông, thành phố Tân Trúc

1049. Đinh Thị nga, sinh ngày 22/7/1980 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 581, đường Kiến Quốc, khóm 4, phường Quang Đức, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

1050. Phan Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 07/3/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, ngõ 376, đường Quan Đông, khóm 2, phường Tân Trang, khu Đông, thành phố Tân Trúc

1051. Nguyễn Thị Điểm, sinh ngày 06/01/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, đường Hiếu Ngũ, khóm 11, thôn Bắc Cơ, xã Vạn Lý, huyện Đài Bắc

1052. Nguyễn Thị Liên, sinh ngày 23/3/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 76, phố Trung Chính, khóm 8, phường Trung Ương, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

1053. Trần Thị Mỹ Nữ, sinh ngày 13/9/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50, đường Thất Hùng, khóm 27, phường Phúc Thành, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

1054. Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, sinh ngày 30/9/1983 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, đường Đồng An, khóm 1, thôn Đồng An, xã Đông Thế, huyện Vân Lâm

1055. Lê Kim Loan, sinh ngày 02/02/1982 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 71, đường Trung Chính, khóm 11, phường Thành Nam, thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

1056. Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 24/01/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 49, ngõ 401, đường Trường Vinh, đoạn 5, khóm 12, phường Kiến Bình, khu Bắc, thành phố Đài Nam

1057. Phan Thị Mỹ Hiền, sinh ngày 25/11/1984 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 305, ngõ An Tâm Tứ Hoành, khóm 41, phường Thoại Quang, thành phố Bình Đông

1058. Nguyễn Thị Kim Hằng, sinh ngày 24/02/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, hẻm 24, ngõ 96, đường Gia Phong, khóm 5, thôn Gia Nhân, xã Đàm Tử, huyện Đài trung

1059. Trần Thị Ngọc Trí, sinh ngày 16/6/1986 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7/1, ngõ 10, đường Bảo Kiến, khóm 12, phường Thái An, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

1060. Nguyễn Thị Minh, sinh ngày 30/8/1975 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32, Quy Đông, khóm 4, thôn Quy Đông, xã Quan Miếu, huyện Đài Nam

1061. Nguyễn Thị Luyến, sinh ngày 10/10/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 34/2, Sao Ao Tử, khóm 7, thôn Kim Sa, xã Tây Cảng, huyện Đài Nam

1062. Nguyễn Thị Kim Loan, sinh ngày 08/12/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 53, đường Triều Dương, khóm 7, thôn Triều Dương, xã Cổ Khánh, huyện Vân Lâm

1063. Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 27/8/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 111, đường Duyên Hải, đoạn 1, khóm 2, thôn Ôn Tử, xã Tuyền Tây, huyện Chương Hóa

1064. Lê Thị Ngọc Lẹ, sinh ngày 13/6/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, lầu 12/1, ngõ 154, đường Tiền Phong, khóm 10, phường Thọ Phong, thị trấn Cảnh Sơn, huyện Cao Hùng

1065. Trần Kim Thanh, sinh ngày 17/10/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 84, Tiêm Tử Lộc, khóm 14, thôn Tiêm Lộc, xã Thạch Môn, huyện Đài Bắc

1066. Đoàn Thị Diệu, sinh ngày 09/3/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 77, phố Chính Nghĩa, khóm 18, phường Trung Chính, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

1067. Lê Thị Thanh Thủy, sinh ngày 10/5/1977 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 156, phố trung Nam, khóm 13, phường Trung Nam, khu Nam Cảng, thành phố Đài Bắc

1068. Nguyễn Thị Mộng Kiều, sinh ngày 10/4/1974 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 223, Trúc Cao Loan, khóm 3, thôn Trúc Loan, xã Tây Dữ, huyện Bành Hồ

1069. Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 10/6/1979 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 136, Tiền Liêu, khóm 3, phường Tiền Liêu, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

1070. Nguyễn Ngọc Bích, sinh ngày 27/3/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 483, đường Trung Chính, đoạn 1, khóm 7, phường Quang Phục, thành phố Chương Hóa

1071. Nguyễn Ngọc Trân, sinh ngày 09/10/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, lầu 9, ngõ 268, đoạn 2, đường Vạn Thọ, khóm 15, thôn Qui Sơn, xã Qui Sơn, huyện Đào Viên

1072. Võ Thị Trường An, sinh ngày 29/5/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 116, đường Trung Chính, đoạn 2, khóm 3, thôn Nam Phú, xã Quang Phục, huyện Hoa Liên

1073. Nguyễn Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 05/10/1974 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 50, phố Phú Điền Nhị, khóm 12, thôn Bắc Phú, xã Quang Phục, huyện Hoa Liên

1074. Trần Thị Thanh Thúy, sinh ngày 13/9/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 76, ngõ 41, phố Nhân Hòa, khóm 8, phường Đại Nhân, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

1075. Lê Thị Hoa, sinh ngày 10/10/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 170/10, Thái Khang, khóm 21, thôn Thái Khang, xã Liễu Doanh, huyện Đài Nam

1076. Phạm Thị Quỳnh Trang, sinh ngày 17/9/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 143, ngõ Lượng Văn, khóm 3, thôn Long Môn, xã Hồ Tây, huyện Bành Hồ

1077. Nguyễn Ánh Mai, sinh ngày 21/5/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/24, ngõ 231, đường Cao Mỹ, khóm 7, phường Kiều Đầu, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

1078. Triệu Thị Thiệp, sinh ngày 05/8/1973 tại Ninh Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40, đường Lang Tử Khanh, khóm 11, phường Đại Hưng, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

1079. Huỳnh Thị Trang, sinh ngày 15/02/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, lầu 8/2, ngõ 133, đường Chí Thiện, khóm 21, phường Chí Thiện, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

1080. Nguyễn Thị Hồng Khanh, sinh ngày 08/8/1968 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, lầu 2, đường Đông Thế, khóm 10, phường Đông Thế, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

1081. Nguyễn Thị Chiều, sinh ngày 09/01/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 81, hẻm 141, ngõ 134, đường Quang Chính, khóm 35, phường Đồ Thành, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

1082. Nguyễn Thị Nguyệt, sinh ngày 20/10/1983 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, lầu 1, phố Hòa Bình, khóm 23, phường Phúc Đức, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

1083. Lê Thị Mỹ Châu, sinh ngày 02/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 570, lầu 8/2, đường Văn Tâm Nam, khóm 23, phường Thụ Đức, khu Nam, thành phố Đài Trung

1084. Nguyễn Thị Hồng Thúy, sinh ngày 12/01/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 25, đường Trúc Chính, khóm 6, phường Hoàng Trúc, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

1085. Thòng Cắm Cú, sinh ngày 12/6/1957 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36, ngõ 261, đường Quang Minh, khóm 19, phường Tân Mỹ, thị trấn Đại Giáp, huyện Đài Trung

1086. Nguyễn Thị Kiều Oanh, sinh ngày 07/4/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ Ngũ Cung, đường Ngũ Quang, khóm 9, thôn Ngũ Quang, xã Ô Nhật, huyện Đài Trung

1087. Trần Thị Thanh Hoa, sinh ngày 12/01/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 56, ngõ Đào Mễ, khóm 7, phường Đào Mễ, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

1088. Vũ Thị Yến, sinh ngày 06/4/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33/19, ngõ Nam Khang, đường Thủy Nguyên, khóm 17, phường Nam Cao, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

1089. Phạm Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 01/8/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 242/1, đường Thành Công, khóm 21, phường Tây An, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

1090. Nguyễn Thị Phương Trang, sinh ngày 02/8/1978 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, Đông Sa, khóm 7, phường Châu Sa, thị trấn Kim Thanh, huyện Kim Môn

1091. Trần Thị Trinh, sinh ngày 12/01/1979 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 116, phố Dân Quyền, khóm 20, thôn Tử Tín, xã Tử Quan, huyện Cao Hùng

1092. Trần Thị Kim Hoa, sinh ngày 17/01/1983 tại Quảng Nam

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 356, đường Trung Sơn, khóm 18, thôn Thúy Bình, xã Đại Xã, huyện Cao Hùng

1093. Nguyễn Thị Mỹ Lệ, sinh ngày 01/12/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 110, phố Cao Nam Cửu, khóm 16, thôn Cao Nam, xã Nhân Đức, huyện Cao Hùng

1094. Huỳnh Thị Kiều Oanh, sinh ngày 02/01/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/8, Trang Lễ Liêu, khóm 6, phường Thái Phố, thị trấn Ma Đậu, huyện Đài Nam

1095. Vòng Nhì Múi, sinh ngày 10/10/1979 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, đường Trung Sơn Nam, đoạn 2, khóm 23, thôn Hoàn Phong, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

1096. Trần Thị Mộng Trinh, sinh ngày 20/11/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, hẻm 6, ngõ 46, đường Trung Sơn, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

1097. Hoàng Thị Ngọc Huyền, sinh ngày 16/7/1969 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 30, đường Tín Nhất, khóm 2, phường Nghĩa Dân, khu Tín Nghĩa, thành phố Cơ Long

1098. Trần Thị Bích Dân, sinh ngày 05/01/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 37, Phổ Tâm, khóm 19, thôn Hồ Khẩu, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

1099. Nguyễn Thị Hồng Loan, sinh ngày 01/01/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 14, đường Bội Đức, khóm 18, phường Đông An, khu Tín Nghĩa, thành phố Cơ Long

1100. Trần Thị Hướng, sinh ngày 12/4/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 182, đường Tân Hưng, khóm 19, thôn Điền Tâm, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

1101. Nguyễn Thị Huyền Trân, sinh ngày 02/5/1981 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 228, đường Quang Xương, khóm 3, thôn Vĩnh Xương, xã Cổ Khanh, huyện Vân Lâm

1102. Nguyễn Thị Do, sinh ngày 10/6/1975 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 118, đường Nam Dương, khóm 18, phường Bắc Dương, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

1103. Bùi Ngọc Mỹ, sinh ngày 15/3/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, phố Quang Phục, khóm 10, thôn Song Khê, xã Song Khê, huyện Đài Bắc

1104. Nguyễn Thị Gấm, sinh ngày 29/12/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 155, đường Đại Thành, khóm 11, phường Dương Mai, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

1105. Nguyễn Thị Ngọc Phướng, sinh ngày 02/9/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 128/2, Nội Loan, khóm 11, phường Nội Loan, thị trấn Trác Lan, huyện Miêu Lật

1106. Võ Ngọc Phương Linh, sinh ngày 04/7/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, lầu 4, ngõ 236, đường Bảo Bình, khóm 19, phường Hòa Bình, thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

1107. Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 18/8/1984 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, lầu 5, ngõ 252, đường Tây Vân, khóm 7, thôn Thành Châu, xã Ngũ Cổ, huyện Đài Bắc

1108. Trần Thị Bích Nhu, sinh ngày 10/4/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 190/1, đoạn 5, đường La Tư Phúc, khóm 13, phường Vạn Niên, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

1109. Hà Thị Thùy Trang, sinh ngày 20/01/1983 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, hẻm 5, ngõ 18, đường Kim Bao Lý, khóm 2, thôn Đại Đồng, xã Kim Sơn, huyện Đài Bắc

1110. Làu Chắn Lày, sinh ngày 11/5/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38/3, đường Văn Minh Tây, khóm 5, thôn Loan Tây, xã Thủy Vân, huyện Vân Lâm

1111. Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 05/6/1985 tại Quảng trị

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, hẻm 6, ngõ 263, đoạn 1, đường Trung Chính, khóm 4, thôn Trung Chính, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

1112. Nguyễn Thị Nhanh, sinh ngày 10/5/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 5, đường Quảng An 3, khóm 11, thôn Khang Lạc, xã Tân Thành, huyện Hoa Liên

1113. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 25/02/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 72, đường Quốc Cường, khóm 19, phường Kiến Đức, khu Bắc, thành phố Đài Trung

1114. Lê Bích Nhung, sinh ngày 18/6/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ Vĩnh Tường, đoạn 2, đường Đông Dương, khóm 12, thôn Vĩnh An, xã Trúc Đường, huyện Chương Hóa

1115. Huỳnh Nữ Quỳnh Trâm, sinh ngày 15/7/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, hẻm 989, ngõ 401, đoạn 7, đường Thừa Đức khóm 12, phường Bát Tiên, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

1116. Trần Mỹ Anh, sinh ngày 26/12/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, lầu 2, hẻm 7, ngõ 252, đường Chương Thụ 1, khóm 14, phường Hậu Đức, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

1117. Trần Thị Thu Hà, sinh ngày 26/3/1974 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 64, phố Nhân Phúc, khóm 12, phường Thụy Đức, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1118. Lê Thị Hồng, sinh ngày 25/01/1980 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 409, đường Viên Tập, đoạn 3, khóm 9, thôn Dụ Dân, xã Nhị Thủy, huyện Chương Hóa

1119. Đào Thị Trinh, sinh ngày 09/9/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, hẻm 1, ngõ 101, đường Trung Bình, đoạn 1, khóm 11, thôn Trung Thế, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

1120. Ngô Thị Bé Giàu, sinh ngày 10/4/1983 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 59, ngõ Kỳ Bàn, khóm 10, phường Câu Càn, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

1121. Lê Thị Tuyến, sinh ngày 01/7/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 69/3, ngõ 700, đường An Trung, đoạn 1, khóm 10, phường Phượng Hoàng, khu An Nam, thành phố Đài Nam

1122. Nguyễn Thị Thanh Phượng, sinh ngày 22/4/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, lầu 5/5, Phố Lợi Đông, khóm 25, phường Nhân Hòa, khu Đông, thành phố Đài Nam

1123. Tống Thị Lệ Thủy, sinh ngày 10/01/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32, Nhị Khanh, khóm 8, thôn Thanh Đồng, xã Bình Khê, huyện Đài Bắc

1124. Trương Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 21/11/1986 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 189, đường Hòa Bình, khóm 13, thôn Tân Phát, xã Lục Qui, huyện Cao Hùng

1125. Lê Thị Hồng Nhị, sinh ngày 06/3/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 80/1, Kiến Nghiệp Tân Thôn, khóm 7, phường Minh Kiến, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

1126. Nguyễn Thị Giúp, sinh ngày 10/11/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, hẻm 131, ngõ 168, đường Trường Khê, đoạn 1, khóm 3, phường An Khánh, khu An Nam, thành phố Đài Nam

1127. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 20/02/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, Tiền Đầu, khóm 16, thôn Khanh Khẩu, xã Lộ Trúc, huyện Đào Viên

1128. Đặng Thị Diện, sinh ngày 02/4/1978 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 267, phố Bảo Tân, khóm 14, phường Bảo Trường, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

1129. Dương Thị Thúy Quyên, sinh ngày 03/02/1983 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 121, đường Thành Công, thôn Khảo Đàm, xã Nhân Vũ, huyện Cao Hùng

1130. Nguyễn Thị Mộng Nhi, sinh ngày 10/9/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 39, đường Bắc Mỹ, khóm 2, phường Hoàn Xã, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

1131. Trần Cẩm Loan, sinh ngày 19/02/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 158/5, Hậu Bích Liêu, khóm 6, phường Chấn Liêu, thị trấn Bố Đại, huyện Gia Nghĩa

1132. Phan Thị Bích, sinh ngày 29/4/1975 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 620, đường Đông Quan, khóm 11, phường Tân Thành, thị trấn Đông Thế, huyện Đài Trung

1133. Nguyễn Thị Ngọc Bích, sinh ngày 01/02/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 326, phố Văn Bắc, khóm 13, phường Bắc Hưng, thị trấn Đông Thế, huyện Đài Trung

1134. Lê Thị Ngọc Trinh, sinh ngày 04/3/1980 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 219, ngõ Trương Lịch, khóm 4, thôn Đã Liêm, xã Điền Vĩ, huyện Chương Hóa

1135. Nguyễn Thị Lan Phương, sinh ngày 22/4/1967 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, phố Thành Môn, khóm 14, thôn Nam Hưng, xã Bắc Phố, huyện Tân Trúc

1136. Lê Thị Nhi, sinh ngày 08/12/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 118, đường Cộng Hòa, khóm 6, phường Văn Xương, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

1137. Lê Thị Bé Hai, sinh ngày 31/12/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 53, Trang Nội, khóm 15, thôn Phú Thu, xã Trung Thố, huyện Gia Nghĩa

1138. Nguyễn Thị Bích Vân, sinh ngày 30/12/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 155, đường Hòa Sơn, khóm 10, thôn Hòa Sơn, xã Đại Thụ, huyện Cao Hùng

1139. Trần Thị Mai, sinh ngày 20/5/1979 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 80, đường Tam Dân, khóm 13, thôn Thái Sơn, xã Cao Thụ, huyện Bình Đông

1140. Vương Thị Kim Thoại, sinh ngày 30/10/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 250, phố Trấn Sơn, khóm 20, phường Trấn Sơn, thị trấn Giai Lý, huyện Đài Nam

1141. Trần Thị Bích, sinh ngày 31/12/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 294, đường Tân Nhân, đoạn 1, khóm 4, phường Lập Nhân, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

1142. Mai Tuyết Linh, sinh ngày 07/8/1980 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, đường Trung Trinh, khóm 3, phường Công Minh, thị trấn Sa Lộc, huyện Đài Trung

1143. Chu Thị Thảo, sinh ngày 27/02/1980 tại Hà Tĩnh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 86, phố Quốc Dân Cửu, khóm 23, phường Quốc Thịnh, thành phố Hoa Liên

1144. Lê Thị Mỹ Tho, sinh ngày 09/02/1986 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 56, phố Tự Do, khóm 11, phường Chủ Cần, thành phố Hoa Liên

1145. Lê Thị Ngọc Diện, sinh ngày 04/01/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 22, đường Tân Sinh Nam, khóm 10, phường Tân Kiến, thị trấn Ma Đậu, huyện Đài Nam

1146. Dương Thị Trúc Ly, sinh ngày 02/02/1983 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 70/4, ngõ Luân Vĩ, khóm 9, phường Sơn Luân, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

1147. Lê Thị Thu Thủy, sinh ngày 10/12/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13/2, ngõ 265, đường Đạo Hương, khóm 3, thôn Bình Nguyên, xã Bì Đầu, huyện Chương Hóa

1148. Trịnh Thị Phương, sinh ngày 06/01/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, lầu 2, hẻm 22, ngõ 100, phố Hưng Hoa, khóm 19, phường Bình Hưng, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

1149. Lê Thị Kim Tiền, sinh ngày 16/02/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10/2, Xuất Thủy Cảng, khóm 15, phường Xuất Thủy, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

1150. Hứa Thị Phượng, sinh ngày 06/7/1974 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, lầu 2, ngõ 63, phố Ngũ Hoa, khóm 2, phường Ngũ Hoa, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1151. Diệp Mỹ Châu, sinh ngày 17/9/1979 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45, ngõ 331, đường Nam Hương, khóm 12, phường Chấn Hưng, thành phố Nam Đầu

1152. Lê Kim Phụng, sinh ngày 20/10/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28/2, Quan Đế Miếu, khóm 5, phường Nam Thế, thị trấn Ma Đậu, huyện Đài Nam

1153. Trần Thị Diệu Huyền, sinh ngày 21/8/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 88, phố Đảo Sơn, khóm 17, phường Cát An, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

1154. Huỳnh Thị Ngoan, sinh ngày 09/02/1986 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 230, phố Tân Hạ, khóm 5, phường Tân Hạ, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

1155. Võ Thị Hồng Cẩm, sinh ngày 09/7/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, đường Hương Xã, khóm 14, thôn Hương Xã, xã Phúc Hưng, huyện Chương Hóa

1156. Châu Thụy Phượng Loan, sinh ngày 29/5/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 77, đường Phục Hưng, khóm 18, thôn Bắc Phố, xã Tân Thành, huyện Hoa Liên

1157. Huỳnh Thị Thanh Trang, sinh ngày 08/7/1986 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 37, lầu 4, ngõ 38, đường Vĩnh Lạc, khóm 16, phường Vĩnh Lạc, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

1158. Trương Thị Diễm Tú, sinh ngày 25/3/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 472, đường Trung Chính, khóm 11, phường Bảo Tân, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

1159. Phan Thị Bích Liên, sinh ngày 02/02/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 75, phố Phong Niên, khóm 60, phường Đại Liên, huyện Bình Đông

1160. Vòng Nhục Chấp, sinh ngày 10/9/1972 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 87, ngõ 121, đoạn 1, đường Sơn Cước, khóm 8, thôn Huệ Dân, xã Nhị Thủy, huyện Chương Hóa

1161. Trần Thị Linh, sinh ngày 20/3/1974 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 104, đường Thảo Khê, khóm 12, phường Bích Châu, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

1162. Trần Hải Phương, sinh ngày 16/7/1999 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 104, đường Thảo Khê, khóm 12, phường Bích Châu, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

1163. Văn Thị Bạch Tuyết, sinh ngày 15/4/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46, ngõ 328, đường Tự Cường, khóm 36, thôn Cát Phong, xã Vụ Phong, huyện Đài Trung

1164. Nguyễn Thị Bé Tám, sinh ngày 26/10/1977 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 169, đường Vĩnh An, khóm 23, phường Dục Anh, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

1165. Nguyễn Thị Tuyết Phương, sinh ngày 18/8/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 270, Nguyệt Mi Đàm, khóm 13, thôn Nguyệt Đàm, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa

1166. Đỗ Thị Phương, sinh ngày 15/3/1976 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43/2, phố Bắc Tường, khóm 2, phường Trấn Bắc, thị trấn Đẩu Lục, huyện Vân Lâm

1167. Nguyễn Thị Thu Thảo, sinh ngày 27/9/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 84, đường Trung Thái Tây, khóm 5, phường Minh Tân, khu Bắc, thành phố Đài Trung

1168. Nguyễn Thị Mỹ Linh, sinh ngày 03/9/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/10, lầu 5, đường Phú Khang, khóm 4, phường Tân Phú, khu Nam Cảng, thành phố Đài bắc

1169. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 2/11/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ Hưng Nông, khóm 2, thôn Mục Nghi, làng Điền Vĩ, huyện Chương Hóa

1170. Nguyễn Lưu Mai Thanh, sinh ngày 23/6/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, đường Hạ Điền, khóm 14, thôn Thành Công, xã Khê Châu, huyện Chương Hóa

1171. Nguyễn Kim Sa, sinh ngày 18/12/1976 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 618, đường Học Nhân, khóm 14, thôn Hòa Hưng, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

1172. Nguyễn Hồng Thanh, sinh ngày 13/01/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 86, lầu 5, ngõ 465, đoạn 2, đường Trung Sơn, khóm 7, phường Chấn Hưng, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1173. Phạm Thị Hồng, sinh ngày 11/8/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, hẻm 84, ngõ 296, đường Oanh Đào, khóm 31, phường Vĩnh Cát, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

1174. Triệu Bé Nga, sinh ngày 18/10/1977 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 157, đoạn 1, đường Kiến Hưng, khóm 30, thôn Viên Sơn, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

1175. Phan Thị Tuyết Hồng, sinh ngày 25/4/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, lầu 3, hẻm 347, đường Trường An, khóm 21, phường Thành Công, thị xã Lư Châu, huyện Đài Bắc

1176. Phạm Thị Ánh Thủy, sinh ngày 02/01/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 67/4, đường Trung Sơn, khóm 19, thôn Bản Phúc, xã Lưu Cầu, huyện Bình Đông

1177. Nguyễn Thị Trúc Linh, sinh ngày 14/3/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31, đường Văn Trung, khóm 15, phường Ái Định, thị trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan

1178. Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh ngày 30/3/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, hẻm 99, ngõ 10, đoạn 4, đường Sơn Cước, phường 1, khóm 10, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

1179. Nguyễn Thị Thúy Kiều, sinh ngày 27/5/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 595, đường Phục hưng, khóm 1, phường Bắc Lộ, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

1180. Phạm Thị Kiều Tuyên, sinh ngày 06/3/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ Trung Sơn, khóm 5, thôn Đại Trang, xã Khê Châu, huyện Chương Hóa

1181. Nguyễn Thị Tường Thanh, sinh ngày 01/01/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18/2, Cựu Trang, khóm 17, thôn Phong Cảng, xã Phương Sơn, huyện Bình Đông

1182. Ngô Kim Oanh, sinh ngày 01/01/1981 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, lầu 2, ngõ 222, đường Tín Nghĩa, khóm 4, phường Nhân Nghĩa, thành phố Lưu, huyện Đài Bắc

1183. Huỳnh Thị Tuyết, sinh ngày 22/11/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8/7, lầu 4 ngõ 111, phố Tuấn Anh, khóm 4, phường Quyến An, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

1184. Dương Thị Phấn, sinh ngày 12/3/1985 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 311, đường Hòa Gang, khóm 21, phường Thượng Quan, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

1185. Cao Thị Son, sinh ngày 06/01/1981 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 91/1, đường Tam Hòa, khóm 11, thôn Tam Bộ, xã Lý Cảng, huyện Bình Đông

1186. Phùng Thị Tấm, sinh ngày 15/11/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, lầu 10, hẻm 15, ngõ 7, đoạn 1, đường Thành Thái, khóm 18, thôn Đức Thái, xã Ngũ Cổ, huyện Đài Bắc

1187. Võ Thị Minh Tâm, sinh ngày 23/4/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/3, ngõ Chấn Hưng, khóm 3, phường Đại Nam, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

1188. Đỗ Thị Hồng Tâm, sinh ngày 19/01/1982 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 339, đường Bắc Dương, khóm 1, phường Nam Cao, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

1189. Mai Hoàng Liễu, sinh ngày 24/4/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 55, đường Trung Hiếu, ngõ 22, phường Đức Nghĩa, khu Nam, thành phố Đài Trung

1190. Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 5/6/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 107/5, lầu 14/2, đường Trung Dũng, khóm 20, phường Bảo Sơn, khu Nam Đồn, thành phố Đài Trung

1191. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 15/7/1977 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 302, đường Trung Chính 3, khóm 10, phường Nhị Kiều, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

1192. Thái Thị Liễu, sinh ngày 18/4/1976 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 155 đường Dân An Tây, khóm 11, phường Quang Chính, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

1193. Phạm Thị Diễm, sinh ngày 14/4/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 115, đường Thực Phẩm, khóm 15, phường Đông Sơn, khu Đông, thành phố Tân Trúc

1194. Nguyễn Thị Bích, sinh ngày 07/7/1986 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 56/2, lầu 4, ngõ 416, đoạn 2, đường Trung Sơn, khóm 12, phường Phố Càn, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1195. Trịnh Xuân Mai, sinh ngày 02/7/1986 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, Giáo Tử Trúc, khóm 1, thôn Thái Công, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa

1196. Đinh Kim Cương, sinh ngày 08/01/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 150, đường Thực Tiễn, khóm 14, phường Phục Hưng, huyện Chương Hóa

1197. Trần Mộng Trinh, sinh ngày 18/8/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 86/7, đường An Bình, khóm 7, thôn Cảng Hậu, xã Nhị Luân, huyện Vân Lâm

1198. Đỗ Ngọc Diệu, sinh ngày 13/02/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 34, Sùng Đức, khóm 2, thôn Sùng Đức, xã Tú Lâm, huyện Hoa Liên

1199. Trần Thị Liềm, sinh ngày 20/9/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31/3, Hậu Trang, khóm 10, thôn Cộng Hòa, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa

1200. Dương Thị Ngọc Dung, sinh ngày 20/7/1982 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, Bạch Viên Khanh, khóm 2, thôn Bạch Khanh, xã Hồ Tây, huyện Bành Hồ

1201. Đinh Thị Linh Chi, sinh ngày 21/6/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, Tiểu Đông Hà, khóm 14, thôn Nam Giang, xã Nam Trang, huyện Miêu Lật

1202. Nguyễn Ngọc Trinh, sinh ngày 11/01/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, đoạn 1, đường Đại Khê, khóm 8, phường Trung Trúc, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

1203. Văn Thị Út, sinh ngày 10/3/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 57, đoạn 1, đường Hòa Bình Đông, khóm 13, phường Tam Hòa, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

1204. Thạch Thị Bé Quân, sinh ngày 27/4/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ Nam Đế, khóm 9, thôn Nam Đế, xã Xã Đầu, huyện Chương Hóa

1205. Nguyễn Phương Linh, sinh ngày 15/01/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 448, đoạn 1, đường Viên Tập, khóm 1, thôn Lý Nhân, xã Xã Đầu, huyện Chương Hóa

1206. Nguyễn Thị Thu Thảo, sinh ngày 14/6/1983 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 78, ngõ Hương Điền Nhị, khóm 5, thôn Hợp Hòa, xã Nhị Thủy, huyện Chương Hóa

1207. Nguyễn Thị Út, sinh ngày 15/8/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, Bào Tử Liêu, khóm 7, thôn Đại Khưu, xã Lục Giáp, huyện Đài Nam

1208. Phan Thị Thanh Thảo, sinh ngày 29/6/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 56, đường Quang Minh, khóm 1, phường Trung Hiếu, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

1209. Trần Thị Thu Bốn, sinh ngày 07/01/1982 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 182, lầu 2, đường Côn Dương, khóm 10, phường Tân Quang, khu Nam Cảng, thành phố Đài Bắc

1210. Đoàn Thị Thúy, sinh ngày 06/10/1964 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, hẻm 197, ngõ Luân Trúc, khóm 9, phường Chính Tường, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

1211. Nguyễn Thị Quân, sinh ngày 10/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 107, Sơn Hạ, khóm 8, phường Sơn Đông, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

1212. Đặng Thị Nga, sinh ngày 16/02/1967 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 175/4, Loan Nội, khóm 10, thôn Loan Bắc, xã Lục Cước, huyện Gia Nghĩa

1213. Trần Thị Mỹ Em, sinh ngày 08/02/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, Khâm Tử Cước, khóm 17, thôn Long Sơn, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa

1214. Võ Thị Ngoan, sinh ngày 06/10/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 12, đường Nguyệt Tân, khóm 15, phường Kiều Nam, thị trấn Diêm Thủy, huyện Đài Nam

1215. Nguyễn Thị Mị, sinh ngày 06/01/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 181/2, Đỗ Tử Đầu, khóm 23, thôn Độ Đầu, xã Quan Điền, huyện Đài Nam

1216. Nguyễn Kim Thúy, sinh ngày 11/10/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33/2, hẻm 5, ngõ 50, phố Hoa Sơn, khóm 10, phường Hoa Sơn, thành phố Bình Đông

1217. Cao Thị Phe, sinh ngày 15/5/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19/2, Uyển Khanh, khóm 2, phường Uyển Khanh, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

1218. Lâm Thị Giàu, sinh ngày 31/7/1983 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngỏ 323, đường Kim Hoa, đoạn 2, khóm 7, phường Văn Hoa, khu Nam, thành phố Đài Nam

1219. Lê Thị Mộng Đào, sinh ngày 10/7/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 88, đường Thái Bình, khóm 11, phường Mai Phương, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

1220. Trần Thị Tuyết Mai, sinh ngày 20/5/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 472, lầu 13, phố Vinh An Nhất, khóm 52, phường Tự Lập, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

1221. Phan Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 16/3/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 137, lầu 12/7, đường Phong Bắc, xã Lộ Trúc, huyện Đào Viên

1222. Đỗ Thị Tuyết Minh, sinh ngày 11/10/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50, hẻm 135, ngõ 1, đường Tam Vinh Thập Lục, khóm 7, thôn Vinh Tuyền, xã Ô Nhật, huyện Đài Trung

1223. Nguyễn Thị Mộng Thường, sinh ngày 23/4/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10/22, đường Vạn Hoa, đoạn 1, khóm 3, phường Phong Lạc, khu Nam Đầu, thành phố Đài Trung

1124. Lê Thị Ngọc Hiền, sinh ngày 14/3/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ Canh Sinh, khóm 9, phường Đông Vinh, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

1225. Tiêu Thị Bốn, sinh ngày 20/5/1983 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 898, đường Trung Sơn, đoạn 1, khóm 12, phường Môn Sơn, thị trấn Đại Giáp, huyện Đài Trung

1226. Nguyễn Thị Bích Hạnh, sinh ngày 30/5/1980 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 122, đường Lập Nhân, khóm 13, phường Lập Đức, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

1227. Đinh Thị Thanh Thúy, sinh ngày 04/10/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, lầu 5, ngõ 16, đường Anh Sỹ, khóm 9, phường Tân Thúy, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1228. Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh ngày 22/3/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17/14, Lưu Trúc Tử Cước, khóm 3, thôn Hưng Hòa, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

1229. Nguyễn Thị Ngộ, sinh ngày 05/7/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 259, đường Trúc Vi, khóm 15, phường Trúc Hưng, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

1230. Đặng Thị Thắm, sinh ngày 12/9/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 184, Phố Đầu, khóm 7, thôn Phố Hòa, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

1231. Nguyễn Thị Thảo Linh, sinh ngày 24/9/1986 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21/4, hẻm 17, ngõ 490, đoạn 2, đường Giới Thọ, khóm 18, phường Luân Thái, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

1232. Trần Nhật Quyên, sinh ngày 26/9/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, lầu 3, hẻm 3, ngõ 400, đường Trung Hoa Nam, đoạn 2, khóm 3, phường Nam Hòa, khu Nam, thành phố Đài Nam

1233. Nguyễn Thị Bích Hạnh, sinh ngày 04/9/1979 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, đường trung Nghĩa, khóm 8, thôn Vĩnh Hưng, xã Kim Sơn, huyện Đài Bắc

1234. Lê Thị Đào, sinh ngày 04/11/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42, Đại Đồng, khóm 9, thôn Phúc Văn, xã Trì Thượng, huyện Đài Đông

1235. Trương Thị Hồng Nghi, sinh ngày 28/4/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 57, ngõ 12, đoạn 4, đường Thừa Đức, khóm 9, phường Minh Thắng, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

1236. Nguyễn Thị Thu Tâm, sinh ngày 26/6/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 164, hẻm 20, ngõ 467, đường Cảnh Tân, khóm 27, phường Cảnh Nam, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

1237. Nguyễn Ngọc Xứng, sinh ngày 09/6/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 63/1, đường Đông Thế, khóm 9, phường Noãn Tây, khu Noãn Noãn, thành phố Cơ Long

1238. Đào Sá Rôul, sinh ngày 12/3/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, phố Phúc Tây, khóm 2, phường Phúc Tây, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng

1239. Võ Thị Kiều Lam, sinh ngày 20/01/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7/6, đường Tân Sinh, khóm 25, thôn Quảng Thịnh, xã Tân Nghĩa, huyện Miêu Lật

1240. Võ Thị Bích Liên, sinh ngày 11/8/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 159, phố Lập Long, khóm 2, thôn Tam Long, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

1241. Trần Bé Ngoan, sinh ngày 15/3/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 263, đoạn 1, đường An Hòa, khóm 3, phường An Tây, khu An Nam, thành phố Đài Nam

1242. Nguyễn Thị Ngọc Loan, sinh ngày 01/5/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40, đường Quất Tử Cổ, khóm 25, thôn Tây Cảng, xã Tây Cảng, huyện Đài Nam

1243. Nguyễn Thị Ngoan, sinh ngày 05/11/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3/3, hẻm 3, phố Diên Cát, khóm 24, phường An Khang, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

1244. Nguyễn Thị Mỹ Châu, sinh ngày 16/3/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 470, lầu 2, Chung Cảng, khóm 10, phường Trung Long, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

1245. Trần Thị Kim Thúy, sinh ngày 04/01/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 96, Cao Nguyên, khóm 11, thôn Cao Nguyên, xã Đông Sơn, huyện Đài Nam

1246. Ngô Ngọc Tuyền, sinh ngày 15/11/1972 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 390, đoạn 1, đường Tây Đồn, khóm 8, phường Kiến Hành, khu Bắc, thành phố Đài Trung

1247. Lê Xuân Hồng, sinh ngày 28/4/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, hẻm 90, ngõ 166, đường Thiện Hoa, khóm 16, phường Nhân Hoa, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

1248. Lê Thu Thủy, sinh ngày 02/3/1978 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 69/1, đường Côn Nam, khóm 9, thôn Côn Sơn, xã Tân Xã, huyện Đài Trung

1249. Lầu Nhộc Quay, sinh ngày 27/8/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 357, đường Quang Hoa Nhị, khóm 19, phường Phục Quốc, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

1250. Hồ Thị Thủy, sinh ngày 30/12/1976 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, Đại Doanh, khóm 1, thôn Đại Doanh, xã Tân Thị, huyện Đài Nam

1251. Đỗ Thị Ngọc Hiếu, sinh ngày 07/02/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 56, hẻm 1, Trấn Xuyên, khóm 11, phường Trấn Đông, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

1252. Trần Thị Thiều, sinh ngày 24/8/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 243, đường Yên Bình, khóm 8, phường Bát Đức, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

1253. Phan Thị Hoa, sinh ngày 21/02/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46, đường Trung Sơn, khóm 18, thôn Bản Phúc, xã Lưu Cầu, huyện Bình Đông

1254. Nguyễn Thị Nhành, sinh ngày 05/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 355, phố Đại Hưng, khóm 22, phường Đại Phong, khu Bắc, thành phố Đài Nam

1255. Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 15/6/1975 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 175, đường Đông Bình, thôn Cảng Đông, xã Khảm Đỉnh, huyện Bình Đông

1256. Nguyễn Thị Thúy Oanh, sinh ngày 08/4/1982 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, ngõ Đỉnh Hưng, thôn Khảm Đỉnh, xã Khảm Đỉnh, huyện Bình Đông

1257. Phan Thị Bích Nhường, sinh ngày 07/3/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43/7, đường Trung Sơn, khóm 23, thôn Bản Phúc, xã Lưu Cầu, huyện Bình Đông

1258. Vi Thị Bông, sinh ngày 03/12/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 248, lầu 4, đường Dân Tộc, khóm 8, phường Phúc Lộc, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1259. Trịnh Thị Thấm, sinh ngày 11/10/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 398, hẻm 23, đoạn 1, đường Phụng Cương, khóm 11, phường Đại My, thành phố Tân Bắc, huyện Tân Trúc

1260. Trần Thị Kim Hiền, sinh ngày 21/4/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, Bảo Tử Liêu, khóm 6, thôn Đại Khưu, xã Lục Giáp, huyện Đài Nam

1261. Trần Hữu Hạnh, sinh ngày 12/5/1985 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, hẻm 30, ngõ 399, đường Lâm Sâm Bắc, khóm 13, phường Tụ Thịnh, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc

1262. Nguyễn Út Ngoan, sinh ngày 15/5/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 112, Lâm Phụng Dinh, khóm 17, thôn Trung Xã, xã Lục Giáp, huyện Đài Nam

1263. Nguyễn Thị Tố Nguyên, sinh ngày 31/12/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, lầu 5, hẻm 15, ngõ 135, đường Hồ Lư, khóm 14, phường Hồ Lư, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

1264. Nguyễn Thị Hương Giang, sinh ngày 12/6/1978 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, lầu 2, ngõ 35, đường Quốc Quang, khóm 10, thôn Đức Thịnh, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

1265. Nguyễn Thị Diệu, sinh ngày 09/9/1978 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, Hưng Hóa Bộ, khóm 16, thôn Phú Thu, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

1266. Ngô Khánh Đức, sinh ngày 22/10/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, lầu 5, hẻm 2 ngõ 188, đường Tín Nghĩa, khóm 13, phường Nhân Nghĩa, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

1267. Đặng Thị Hồng Hiếu, sinh ngày 16/12/1983 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, hẻm 15, ngõ 252, đoạn 2, đường Giới Thọ, khóm 1, phường Đại Xương, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

1268. Võ Thị Hạnh, sinh ngày 20/10/1975 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 59, ngõ Đông Tam, khóm 2, thôn Trường Phong, xã Quốc Tính, huyện Nam Đầu

1269. Thái Thị Mụi, sinh ngày 08/02/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 630, đoạn 7, đường Nhị Khê, khóm 9, phường Tây Trang, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

1270. Nguyễn Thị Hồng Xa, sinh ngày 11/7/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 184, Cam Tây, khóm 15, thôn Cam Tây, xã Thích Đồng, huyện Vân Lâm

1271. Lê Thị Nhật Trường, sinh ngày 22/01/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19/1, Hạ Đồ Câu, khóm 4, thôn Đồ Câu, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

1272. Trương Thị Thúy Nga, sinh ngày 27/10/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 175, Nguyệt My Đàm, khóm 3, thôn Nguyệt Đàm, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa

1273. Văn Nhộc Lìn, sinh ngày 28/2/1986 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 81, ngõ Thuyền Đầu, khóm 11, thôn Doanh Phố, xã Đại Đỗ, huyện Đài Trung

1274. Bùi Thị Liễu, sinh ngày 09/4/1974 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19/1, Bản Đầu Thố, khóm 5, thôn Bản Đầu, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa

1275. Phạm Thị Thu Ba, sinh ngày 26/10/1979 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 259, Đông Hậu Liêu, khóm 2, thôn Đông Vinh, xã Nghĩa Trúc, huyện Gia Nghĩa

1276. Lý Thanh Kiều, sinh ngày 24/8/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46, ngõ 442, đường Tả Doanh Đại, khóm 2, phường Miếu Đông, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

1277. Lê Thị Chúc Thùy, sinh ngày 10/02/1986 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, Tảo Trí, khóm 10, phường Hồ Bắc, thị trấn Đại Lâm, huyện Gia Nghĩa

1278. Nguyễn Thị Trúc Hương, sinh ngày 17/11/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, lầu 2, ngõ 264, đường Trung Chính, khóm 9, thôn Tây Lâm, xã Lâm Khẩu, huyện Đài Bắc

1279. Phạm Thị Thu Trang, sinh ngày 05/02/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, đường Kiến Hưng, khóm 5, thôn Chấn Hưng, xã Diêm Phố, huyện Bình Đông

1280. Nhan Thị Mai Linh, sinh ngày 02/9/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 110, đoạn 2, đường Sơn Cước, khóm 17, phố Chấn Hưng, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

1281. Dịp Sáng Và, sinh ngày 10/8/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 83/1, Đại Trì Giác, khóm 5, thôn Đại Trì, xã Tây Dũ, huyện Bành Hồ

1282. Châu Thị Cẩm Tú, sinh ngày 09/02/1974 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 67, lầu 3, đường Minh Đức, khóm 25, thôn Thủy Đôi, xã Ngũ Cổ, huyện Đài Bắc

1283. Nguyễn Thị Ánh, sinh ngày 27/4/1980 tại Quảng Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 200, lầu 2, đoạn 2, đường Thừa Đức, khóm 19, phường Dân Quyền, khu Đại Đồng, thành phố Đài Bắc

1284. Trịnh Thị Thu, sinh ngày 02/02/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 161/3, đường Nhân Nghĩa, khóm 28, phường Ngũ Thường, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1285. Phạm Thị Ngọc Tiếm, sinh ngày 24/7/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 59, ngõ 161, đường Ngao Phong, khóm 5, phường Nam Xã, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

1286. Trần Huỳnh Thị Thùy Duyên, sinh ngày 10/02/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11/11, phố Tử, khóm 15, thôn Phố Tử, xã Thích Đồng, huyện Vân Lâm

1287. Huỳnh Hải Yến, sinh ngày 27/11/1977 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 86, phố Điền Vĩ, khóm 7, phường Đông Viên, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

1288. Cao Thị Kim Hạnh, sinh ngày 12/02/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 64, phố Dân Nghĩa, khóm 1, phường Trung Hiếu, thành phố Lục Châu, huyện Đài Bắc

1289. Lê Hồng Thắm, sinh ngày 09/7/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, đường Đỉnh Tam Trang, khóm 7, phường Dương Thố, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

1290. Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 10/11/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, hẻm 2, ngõ 241, đường Đông Sơn, đoạn 1, khóm 15, phường Quân Công, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

1291. Nguyễn Thị Hiếu, sinh ngày 20/12/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, đường Tân Hưng, đoạn 1 khóm 1, thôn Phức Nhân, xã Đàm Tử, huyện Đài Trung

1292. Trần Thị Thanh Nhàn, sinh ngày 01/01/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 47, Tam Hòa, khóm 19, thôn Phú Kỳ, xã Đài Tây, huyện Vân Lâm

1293. Lê Thị Nhật Phượng, sinh ngày 23/4/1984 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 15, phố Tùng An, khóm 9, phường Tùng Sơn, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

1294. Phùng Học Hạnh, sinh ngày 14/8/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 129, phố Tuyền Thuận, khóm 3, thôn Thủy Tuyền, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

1295. Nguyễn Thị Cẩm Thơm, sinh ngày 27/3/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 18, đường Loan Lý, khóm 2, phường Loan Lý, thị trấn Cương Sơn, huyện Cao Hùng

1296. Võ Thị Huyền, sinh ngày 16/4/1976 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/1, ngõ 20, đường Phụng Tùng, khóm 5, phường Bắc Môn, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

1297. Phan Thị Mỹ Lan, sinh ngày 31/12/1979 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7/3, ngõ Trần Thố, khóm 7, phường Bát Trương, thị trấn Tập Tập, huyện Nam Đầu

1298. Huỳnh Thị Sao Xuyến,  sinh ngày 25/11/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7/3, đường Thái Viên, khóm 13, phường Trung Chính, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

1299. Trần Thị Hoa Lang, sinh ngày 09/10/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 170, đường Ngư Trì, khóm 4, thôn Đông Trì, xã Ngư Trì, huyện Nam Đầu

1300. Hà Bảo Xuân, sinh ngày 12/12/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, đường Dân tộc 4, khóm 6, phường Thái An, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

1301. Lê Thị Phương, sinh ngày 26/3/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, đường Dục Lạc 1, khóm 6, phường Bình Hòa, thành phố Nam Đầu

1302. Nguyễn Thị Diễm Kiều, sinh ngày 13/9/1979 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6/2, ngõ Nam Thôn 1, khóm 4, phường Nam Thôn, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

1303. Huỳnh Thị Kim Yến, sinh ngày 30/3/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/10, Thôn Tuyết Sơn 1, đường Đông Kỳ, khóm 17, phường Thái Xương, thị trấn Đông Thế, huyện Đài Trung

1304. Ngô Thanh Thảo, sinh ngày 03/3/1977 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 60, đoạn 4, đường Chương Nam, khóm 1, thôn Xã Khẩu, xã Phân Viên, huyện Chương Hóa

1305. Bùi Thị Cuộc, sinh ngày 09/12/1973 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 81, đường Công Dục, khóm 8, phường Bắc Thế, thành phố Bình Đông

1306. Lê Thị Vi, sinh ngày 30/12/1984 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45, đường Trung Liêu, khóm 7, phường Trung Liêu, thị trấn Bắc Đầu, huyện Chương Hóa

1307. Ngô Thị Đời, sinh ngày 19/02/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 68, ngõ 88, đường Trung Chính, đoạn 4, khóm 1, phường Nguyệt My, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

1308. Nguyễn Ngọc Thi, sinh ngày 22/01/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 75, đường Phố Vĩ, khóm 4, thôn Hòa Phong, xã Bì Đầu, huyện Chương Hóa

1309. Lê Thị Bích Thủy, sinh ngày 10/8/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, đường Điền Trung, khóm 4, thôn Điền Trung, xã Liên Thành, huyện Bình Đông

1310. Nguyễn Thị Trà Tim, sinh ngày 09/11/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 1, đường Vạn Hoa, khóm 8, thôn Vạn Hoa, xã Nam Châu, huyện Bình Đông

1311. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 20/12/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42, đường Nhân Ái, đoạn 2, khóm 18, thôn Bảo Định, xã Gia Định, huyện Cao Hùng

1312. Huỳnh Thanh Thúy, sinh ngày 18/01/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33/9, ngõ Chung Chính, phường Quế Lâm, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

1313. Ngô Thị Chúc Linh, sinh ngày 18/10/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 22, đường Tín Nghĩa, khóm 16, thôn Tử Nghĩa, xã Tử Quan, huyện Cao Hùng

1314. Nguyễn Thị Ngọc Loan, sinh ngày 09/10/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 135, lầu 6, đường Thành Công, khóm 4, thôn Điền Viên, xã Vụ Phong, huyện Đài Trung

1315. Trần Kim Quang, sinh ngày 02/02/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/2, đường Xạ Liêu, khóm 1, thôn Xạ Liêu, xã Liên Thành, huyện Bình Đông

1316. Nguyễn Hoàng Linh, sinh ngày 30/3/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/17, đường Long Tỉnh, khóm 10, thôn Bảo Lực, xã Liên Thành, huyện Bình Đông

1317. Phan Thị Hằng Ni, sinh ngày 19/8/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 133, ngõ Ngũ Phúc, khóm 13, thôn Cảng Tây, xã Vĩnh Thường, huyện Chương Hóa

1318. Trần Thị Ngọc Dung, sinh ngày 15/8/1967 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 68, Phú Bắc, khóm 10, thôn Thạch Bàn, xã Phú Lý, huyện Hoa Liên

1319. Võ Thị Hồng, sinh ngày 26/8/1972 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 41, đường Nam Bình, khóm 9, phường Bình Đỉnh, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

1320. Lê Thị Hồng Thi, sinh ngày 27/02/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 155, lầu 5, đường Trung Hưng, khóm 22, phường Trung Hưng, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

1321. Nguyễn Thị Chăm, sinh ngày 25/5/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/10, ngõ Đông Tân, đường Trung Tân, khóm 13, phường Thái Xương, thị trấn Đông Thế, huyện Đài Trung

1322. Lưu Thị Kiều, sinh ngày 23/02/1986 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 90, ngõ 1535, đường Trung Chính, khóm 15, phường Trang Kính, thành phố Đào Viên

1323. Huỳnh Thị Hồng Xương, sinh ngày 10/10/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, lầu 5, ngõ 180, đường Điều Hòa, khóm 17, phường Sa Tử, khu Trung Chính, thành phố Cơ Long

1324. Huỳnh Hồng Cúc, sinh ngày 21/6/1983 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 58, Sơn Trư Hồ, khóm 7, thôn Tứ Hồ, xã Khung Lâm, huyện Tân Trúc

1325. Đinh Thúy Ngọc, sinh ngày 21/02/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43, lầu 3, đường Hòa Bình, khóm 11, phường Hòa Bình, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

1326. Võ Thị Kim Cương, sinh ngày 05/6/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 139, đường Trung Chính, khóm 9, thôn Nam Vinh, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

1327. Nguyễn Tây Thuy, sinh ngày 02/01/1986 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, Vĩnh An, khóm 2, thôn Ô Ma, xã Lâm Nội, huyện Vân Lâm

1328. Ngô Thị Xinh, sinh ngày 10/5/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28/1, đường Thất Trương, khóm 5, phường Thất Trương, thành phố Nghi Lan

1329. Dương Thị Mạnh, sinh ngày 11/11/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 189, đường Thái Hoa, khóm 42, phường Tân Thượng, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

1330. Nguyễn Thị Tuyết, sinh ngày 19/01/1976 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, Đường Bối, khóm 5, thôn Vũ Ủy, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

1331. Nguyễn Thị Thanh Ly, sinh ngày 23/8/1977 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ Thạch Cương Tử 606, khóm 13, phường Thạch Quang, thị trấn Quan Tây, huyện Tân Trúc

1332. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 10/11/1969 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, hẻm 5, ngõ 30, đường Khai Bình, phường Bát Gia, thị trấn Triều Châu, huyện Bình Đông

1333. Nguyễn Thị Hường, sinh ngày 20/9/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10/1, đường Trung Sơn, khóm 15, phường Bát Bì, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

1334. Lê Thị Giang, sinh ngày 17/10/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13/3, Đại Khang, khóm 1, thôn Đại Khang, xã Công Quản, huyện Miêu Lật

1335. Nguyễn Thị Kim Đào, sinh ngày 15/11/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, lầu 3, hẻm 17, ngõ 303, đường Tân Phong, khóm 29, phường Tân Phú, khu Trung Chính, thành phố Cơ Long

1336. Hổ Cỏng Dếnh, sinh ngày 01/8/1984 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 128, đường Tân Sinh, khóm 14, thôn Cửu Khối, xã Cửu Như, huyện Bình Đông

1337. Hoàng Thị Liên, sinh ngày 01/02/1982 tại Quảng Ngãi

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 138, đường Dân Sinh, khóm 8, thôn Quan Miếu, xã Quan Miếu, huyện Đài Nam

1338. Lý Hạnh Phúc, sinh ngày 19/02/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, đường Thái Bình, khóm 5, phường Mai Phương, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

1339. Nguyễn Thị Thắm, sinh ngày 28/4/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, hẻm 136, ngõ 223, đoạn 1, đường Sơn Cước, khóm 5, thôn Huệ Dân, xã Nhị Thủy, huyện Chương Hóa

1340. Trần Thị Ngọc Điệp, sinh ngày 09/7/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46/3, hẻm 111, ngõ 92, đường Phong Nam, khóm 1, phường Phong Điền, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

1341. Phan Thị Nga, sinh ngày 05/5/1979 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, lầu 5, ngõ 3, hẻm 28, đường Hậu Cảng 1, khóm 10, phường Hậu Cảng, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

1342. Phan Thị Ghé, sinh ngày 20/5/1984 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 235, đường Trung Chính, khóm 20, thôn Quan Âm, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

1343. Phùng Thị Kim Loan, sinh ngày 22/02/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 881/13, lầu 5, đường Trung Chính, khóm 1, phường Dụ Dân, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

1344. Phan Thị Bảy, sinh ngày 19/9/1978 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ Nam Thế, khóm 7, thôn Nam Thế, xã Đại Thôn, huyện Chương Hóa

1345. Đặng Thị Ngọc Trang, sinh ngày 28/6/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10/8, đường Vĩnh Điền, đoạn 2, khóm 5, phường Bồng Lai, thị trấn Triều Châu, huyện Bình Đông

1346. Nguyễn Thị Lim Loan, sinh ngày 31/7/1981 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, lầu 3, ngõ 293, đường Chương Thụ Nhị, khóm 24, phường Hậu Đức, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

1347. Võ Thị Thanh Thúy, sinh ngày 19/6/1976 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 254, Hậu An, khóm 13, thôn Hậu An, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

1348. Trương Thị Thúy Oanh, sinh ngày 15/01/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/1, ngõ 68, đường Kiên Hòa, khóm 22, phường Chính Hưng, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

1349. Võ Thị Ngọc Sương, sinh ngày 27/01/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 62, ngõ 710, đường Đại Cát, khóm 5, thôn Bảo An, xã Đại Xã, huyện Cao Hùng

1350. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 20/8/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 163/3, lầu 5, đường Khảo Đàm, khóm 14, thôn Khảo Đàm, xã Đại Liên, huyện Cao Hùng

1351. Nguyễn Thị Thùy Dương, sinh ngày 04/6/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ Đỉnh Thố, khóm 1, phường Đỉnh Thố, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

1352. Lê Thị Thanh Loan, sinh ngày 22/8/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, ngõ Sài Tây, đường Nam Loan, khóm 4, phường Nam Loan, thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

1353. Nguyễn Thị Nhẫn, sinh ngày 24/5/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 118, đường Hòa Dương, khóm 11, phường Minh Hiếu, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

1354. Đoàn Thị Liêm, sinh ngày 17/4/1978 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 65, phố Trấn Phát, khóm 7, phường Trấn Trung, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

1355. Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh ngày 12/02/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, ngõ Nam Thế, khóm 13, phường Đầu Nam, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

1356. Nguyễn Thị Kim Đà, sinh ngày 22/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 209/48, Ngưu Đầu Sơn, khóm 1, thôn Sơn Trung, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa.

1357. Nguyễn Thị Kim Nguyên, sinh ngày 01/10/1982 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 204/18, Phúc An, khóm 12, thôn Phúc An, xã A Liên, huyện Cao Hùng

1358. Tạ Thị Duyên, sinh ngày 01/5/1983 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, hẻm 11, ngõ 56, đường Quang Hoa 2, khóm 23, phường Kim Hoa, khu Bắc, thành phố Tân Trúc

1359. Phan Thị Kim Hà, sinh ngày 02/9/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42, đường Song Phong, khóm 17, phường Đại Hưng, thành phố Đào Viên

1360. Nguyễn Bích Thủy, sinh ngày 19/02/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40, lầu 3, ngõ 25, đường Quảng Nghĩa, khóm 15, phường Bình Hưng, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

1361. Lê Thị Thời, sinh ngày 08/3/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 359, đường Vương Hành, khóm 8, phường Vương Hành, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

1362. Trần Thị Thúy, sinh ngày 26/7/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 23, đường Mỹ Thôn Nam, khóm 18, phường Bình Hòa, khu Nam, thành phố Đài Trung

1363. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 21/5/1975 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, Lâm Tử Vĩ, khóm 3, thôn Tú Lâm, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

1364. Hoàng Thị Hải, sinh ngày 06/01/1982 tại Ninh Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 157, lầu 4, đường Quang Minh, khóm 17, phường Văn Minh, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

1365. Nguyễn Thị Trúc Phương, sinh ngày 20/4/1984 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36/5, Quảng Hưng, khóm 4, phường Quảng Hưng, thị trấn Tây Loa, huyện Vân Lâm

1366. Tô Hua, sinh ngày 12/12/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, lầu 3, ngõ 355, đường Vĩnh Trinh, khóm 18, phường Hòa Bình, thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

1367. Tô Thị Thanh Diễm, sinh ngày 24/12/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 224, đường Đông Phát, khóm 8, phường Tân Trang, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

1368. Lê Thị Tố Quyên, sinh ngày 13/10/1986 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ Nổi Xuyên, khóm 8, phường Nổi Xuyên, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

1369. Nguyễn Thị Duyên, sinh ngày 11/8/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 254, ngõ 168, đường Trường Khê, đoạn 1, phường An Khánh, khu An Nam, thành phố Đài Nam

1370. Nguyễn Thị Mỹ Phương, sinh ngày 22/8/1982 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, lầu 4, hẻm 5, ngõ 202, đường Hưng Long, đoạn 1, khóm 8, phường Vạn Hữu, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

1371. Dương Thị Ngọc Thu, sinh ngày 10/9/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 107, đường Tuyền Châu, khóm 9, thôn Tuyền Châu, xã Thần Cảng, huyện Chương Hóa

1372. Tạ Ngọc Tú Uyên, sinh ngày 03/8/1982 tại Đà Nẵng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42/1, đường Điền Nam, khóm 21, thôn Điền Dương, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

1373. Nguyễn Thị Kim Thúy, sinh ngày 01/7/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42/1, ngõ 134, phố Tự Cường, khóm 14, phường Lưu Thố, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

1374. Huỳnh Thị Thanh Thủy, sinh ngày 31/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 286, Nội Ngư, khóm 13, phường Nội Ngư, thị trấn Bạch Hà, huyện Đài Nam

1375. Trần Thị Phương Đang, sinh ngày 08/3/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 92, lầu 2, đường Quang Minh, khóm 5, phường Vĩnh Xuân, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1376. Trương Nhì Muối, sinh ngày 20/1/1979 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ Tân Xuyên, khóm 13, thôn Nổi Xuyên, xã Vĩnh Tịnh, huyện Chương Hóa

1377. Phạm Thị Hải Huyên, sinh ngày 01/7/1977 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31, ngõ 46, đường Dũng An Tam, khóm 3, phường Dũng An, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

1378. Thạch Thị Xê, sinh ngày 19/11/1980 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 89, đường Kỳ Võ Lan, khóm 9, thôn Nhị Long, xã Tiêu Khê, huyện Nghi Lan

1379. Trần Thanh Thảo, sinh ngày 10/7/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12/1, ngõ 89, đường Hòa Bình 1, khóm 24, phường Lâm Trung, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng

1380. Huỳnh Nhộc Phùng, sinh ngày 12/5/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 55, ngõ 67, đường Dân Sinh, khóm 3, phường Dân Sinh, thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

1381. Nguyễn Thị Kim Anh, sinh ngày 17/6/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5/1, hẻm 2, ngõ 157, đường Ngũ Giáp 3, khóm 31, phường Ngũ Phúc, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

1382. Trương Ngọc Huệ, sinh ngày 05/11/1966 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20/3, đường Thụy Trúc, khóm 19, phường Thụy Trúc, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

1383. Nguyễn Thị Kiều Tiên, sinh ngày 26/12/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 53, hẻm 3, ngõ 496, đoạn 1, đường An Hòa, khóm 18, phường An Đông, khu An Nam, thành phố Đài Nam

1384. Hà Thị Hậu, sinh ngày 31/12/1974 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 122, đường Đại Miếu 6, khóm 14, thôn Đại Miếu, xã Qui Nhân, huyện Đài Nam

1385. Tống Thị Huệ, sinh ngày 19/8/1982 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, hẻm 51, ngõ 373, đoạn 3, đường Trường Khê, khóm 2, phường Trường An, khu An Nam, thành phố Đài Nam

1386. Phạm Thị Bích Nhiên, sinh ngày 10/9/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, lầu 3, ngõ 121, đường Sùng Đức, khóm 9, phường Lê Thuận, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

1387. Nguyễn Thị Bé Oanh, sinh ngày 06/02/1981 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 85/2, đoạn 3, đường Dân Sinh Bắc, khóm 11, phường Tân Trang, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc

1388. Nguyễn Thị Mỹ Tú, sinh ngày 10/10/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 310, đoạn 2, đường Cam Viên, khóm 12, phường Tây Viên, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

1389. Lê Thị Trúc Duyên, sinh ngày 10/01/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, đường Gia Phúc, khóm 16, phường Gia Đông, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

1390. Phan Thị Tiên, sinh ngày 15/02/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 348, đường Nhất Khanh, khóm 5, phường Long Xuyên, thị trấn Thụy Phương, thành phố Đài Bắc

1391. Nguyễn Thị Diễm Trinh, sinh ngày 05/5/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 80, đoạn 1, đường Nhã Nam Tây, khóm 11, phường Nam Hưng, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1392. Nguyễn Thị Danh, sinh ngày 13/9/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, Đỉnh Đại Thố, khóm 6, phường Đỉnh Thố, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

1393. Lê Thị Trang, sinh ngày 09/8/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, lầu 3, đường Vũ Thánh, khóm 11, phường Nội Liêu, khu An Lạc, thành phố Cơ Long

1394. Hồ Thị Mỹ Duyên, sinh ngày 06/9/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8/8, đường Mã Minh, khóm 10, thôn Học Minh, xã Tú Thủy, huyện Chương Hóa

1395. Phạm Kim Chi, sinh ngày 01/01/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, Cửu Trùng Kiều, khóm 11, thôn Đại Khưu, xã Lục Giáp, huyện Đài Nam

1396. Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh ngày 27/02/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 94, đường Tự Cường 1, khóm 54, phường Thảo Nam, thị trấn Ngô Thê, huyện Đài Trung

1397. Nguyễn Thị Hồng Trinh, sinh ngày 10/11/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 160/2, lầu 4, đường Đại Nhân Nam, khóm 22, phường Hậu Hồng, thị trấn Cương Sơn, huyện Cao Hùng

1398. Nguyễn Thị Hồng Diễm, sinh ngày 17/11/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, ngõ Đông Một, khóm 4, thôn Trường Phong, xã Quốc Tính, huyện Nam Đầu

1399. Nguyễn Thị Út Nuôi, sinh ngày 13/6/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 6, đoạn 2, đường Diên Hải, khóm 27, thôn Đông Lâm, xã Lâm Viên, huyện Cao Hùng

1400. Lưu Thị Châu, sinh ngày 17/10/1966 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39, ngõ 185, đường Văn Hóa 2, khóm 13, thôn Văn Hóa, xã Quý Sơn, huyện Đào Viên

1401. Lữ Thị Kim Pha, sinh ngày 19/02/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, đoạn 2, đường Giới Thọ, khóm 1, phường Đại Hoa, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

1402. Lê Thị Phượng, sinh ngày 13/9/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, hẻm 179, đường Tân Hưng, khóm 5, phường Nghĩa Hằng, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

1403. Huỳnh Thị Kim Ba, sinh ngày 01/7/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, hẻm 120, ngõ 801, đường Trường Hưng, khóm 7, phường Tiên Lý, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

1404. Dương Thị Vũ Hiền, sinh ngày 12/3/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 4, đường Đường Bắc, khóm 25, thôn Kiều Nam, xã Kiều Đầu, huyện Cao Hùng

1405. Dương Thị Hạnh, sinh ngày 01/02/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, lầu 2, đường Dân Đức, khóm 7, phường Quốc Quang, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

1406. Đặng Thị Thùy, sinh ngày 15/9/1977 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, Cát Tường Viên, ngõ 48, đường Trung Ương, khóm 11, phường Cát Khánh, thị trấn Thoại Phương, huyện Đài Bắc

1407. Thạch Thị Tơ, sinh ngày 04/01/1982 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, hẻm 1, ngõ 379, đường Trung Chính, khóm 8, phường Trung Chính, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1408. Bùi Thị Thiệt, sinh ngày 04/01/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, đường Kiến Long 1, khóm 3, thôn Ô Lâm, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

1409. Trần Thị Thúy Hằng, sinh ngày 25/12/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, Hà Bao Thố, khóm 1, thôn Hà Bao, xã Cổ Khang, huyện Vân Lâm

1410. Nguyễn Thị Kim Đào, sinh ngày 24/7/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 65, đường Vạn Nguyên, đoạn 1, khóm 4, phường Nguyên Đẩu, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

1411. Nguyễn Thị Của, sinh ngày 16/5/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, lầu 3, hẻm 17, khóm 10, đường Dân Nghĩa, phường Thủy Nam, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

1412. Nguyễn Thị Hoàng Anh, sinh ngày 15/02/1984 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, hẻm 65, ngõ Thuận Xương, đường Trung Bình, khóm 18, phường Trung Chính, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

1413. Nguyễn Hồng Nữ, sinh ngày 08/8/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 87, đường Đại Đồng Nam, khóm 2, phường Hòa Bình, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1414. Mai Hồng Diễm, sinh ngày 05/10/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 308, đường Khê Đông, khóm 14, phường Khê Đông, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

1415. Phạm Thị Mỹ Điều, sinh ngày 01/7/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, lầu 10, ngõ 73, đường Quang Hưng, khóm 29, phường Phục Hưng, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

1416. Nguyễn Thanh Lan, sinh ngày 11/9/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 137, đường Tỉnh Cước, khóm 12, thôn Tỉnh Cước, xã Đại Thu, huyện Cao Hùng

1417. Nguyễn Thị Kim Cương, sinh ngày 06/6/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, phố Nhân Đức, khóm 9, phường Nhân Hòa, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

1418. Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, sinh ngày 27/9/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 433, đường Bát Quái, khóm 18, phường Phúc Sơn, thị trấn Nam Đầu, huyện Nam Đầu

1419. Nguyễn Thị Ngọc Xuyến, sinh ngày 10/7/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 104, phố Bắc Hưng, khóm 7, phường Khánh Xương, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

1420. Lỷ Dì Lìn, sinh ngày 17/9/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, Đồng Tử Cước, khóm 4, thôn Đông Hưng, xã Trung Thố, huyện Gia Nghĩa

1421. Trần Thị Thúy, sinh ngày 16/02/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 82, Đại Đức, khóm 6, thôn Đại Đức, xã Đại Bì, huyện Vân Lâm

1422. Trần Thúy Hằng, sinh ngày 20/5/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 168, đường Nhân Bảo, khóm 16, phường Sơn Lợi, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

1423. Nguyễn Thị Trúc, sinh ngày 18/7/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 679, đường Đơn Vinh, khóm 9, thôn Vạn Kim, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

1424. Nguyễn Thị Bích Tuyền, sinh ngày 27/3/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 132/7, hẻm 52, ngõ 46, đường Viên Đại, đoạn 2, khóm 2, phường Đại Phổ, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

1425. Cao Thị Điểm, sinh ngày 12/3/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 47, đường Hàn Dương, khóm 4, phường Vĩnh Quang, thành phố Bình Đông

1426. Lý Phổ Cú, sinh ngày 16/10/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/61, đường Trần Thanh, khóm 10, phường Đông Sơn, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

1427. Trương Thị Diễm Trang, sinh ngày 19/4/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, lầu 4, ngõ 125, đường Bảo An, khóm 8, phường Hạ Khê, thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

1428. Hữu Út Hơn, sinh ngày 10/5/1977 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 250, ngõ 125, đường Viên Tân, đoạn 3, khóm 5, phường Trung Đàm, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

1429. Trần Thị Mộng Điệp, sinh ngày 10/4/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 77, ngõ Thủy Lý Cảng, đường Tam Cảng, khóm 2, thôn Lệ Thủy, xã Long Tỉnh, huyện Đài Trung

1430. Lê Thị Hồng Vân, sinh ngày 16/12/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 98, đường Tân Sinh, khóm 19, thôn Hóa Phong, xã Be Đầu, huyện Chương Hóa

1431. Trịnh Thị Út, sinh ngày 16/4/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 110, hẻm 177, đoạn 2, đường Trung Hoa Nam, khóm 11, phường Kiến Nam, khu Nam, thành phố Đài Nam

1432. Dương Thị Ngọc Nhứt, sinh ngày 19/12/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 61, đường Trang Tiền, khóm 9, thôn Trang Tiền, xã Thần Cương, huyện Đài Trung

1433. Dương Thị Mỹ Liên, sinh ngày 06/4/1964 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 167, đường Phúc Đông, khóm 4, phường Thiệu An, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

1434. Bùi Kim Ngân, sinh ngày 14/11/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42, Thoại Phong, khóm 11, thôn Thoại Phong, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

1435. Sỳ Kim Phụng, sinh ngày 29/10/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20/8, đường Thị Đông, khóm 20, phường Hòa Bình, thành phố Phác Tử, huyện  Gia Nghĩa

1436. Nguyễn Thị Ngọc Lợi, sinh ngày 21/5/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, hẻm 1, đường Đại Phong, khóm 4, thôn Biện Lý, xã Thần Cương, huyện Đài Trung

1437. Nguyễn Thị Lương, sinh ngày 09/01/1983 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, Lạc Dã, khóm 1, thôn Lạc Dã, xã A Lý Sơn, huyện Gia Nghĩa

1438. Nguyễn Thị Hồng Thảo, sinh ngày 08/10/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, đường Dân Sinh, khóm 18, thôn Cửu Trùng, xã Lâm Nội, huyện Vân Lâm

1439. Nguyễn Thị Bé Ba, sinh ngày 16/12/1980, tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, lầu 5, hẻm 20, ngõ 53, đường Hồng Đạo, khóm 29, phường Hoàng Khoa, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

1440. Huỳnh Thị Kim Chi, sinh ngày 26/7/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10/1, Đàm Kiền, khóm 1, phường Tam Thôn, thị trấn Đại Lâm, huyện Gia Nghĩa

1441. Nguyễn Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 23/11/1986 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, Hạ Nội Lịch, khóm 5, phường Nội Định, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

1442. Nguyễn Thị Tọt, sinh ngày 15/9/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 180, hẻm Khai Nam, khóm 16, thôn Tú Thủy, xã Tú Thủy, huyện Chương Hóa

1443. Huỳnh Thanh Thủy, sinh ngày 11/11/1978 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, hẻm 189, đường Linh Nhã 2, khóm 11, phường Linh Nhã, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng

1444. Dương Thị Diễm, sinh ngày 08/5/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36/11, lầu 4, đường Bảo Kiến, khóm 1, phường Hậu Hồ, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

1445. Từ Kiết Phương, sinh ngày 11/9/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 123, đường nam Kinh Đông, đoạn 5, khóm 19, phường Đông Quang, khu Tùng Sơn, thành phố Đài Bắc

1446. Thóng Ửng Mùi, sinh ngày 17/7/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, Sơn Đỉnh, khóm 9, thôn Trung Hòa, xã Thất Mỹ, huyện Bành Hồ

1447. Phan Thanh Hiền, sinh ngày 19/12/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, lầu 4/1, hẻm 4, ngõ 345, đoạn 2, đường Trung Hoa, khóm 25, phường Trung Cần, khu Trung Chính, thành phố Đài Bắc

1448. Nguyễn Thị Yến Oanh, sinh ngày 21/11/1971 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 81, ngõ 149, đường Trung Ương, đoạn 2, khóm 8, thôn Tam Đức, xã Long Tỉnh, huyện Đài Trung

1149. Ngô Mỹ Phúc, sinh ngày 26/5/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 120, đường Thắng Lợi, khóm 15, phường Nhất Đức, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

1450. Lâm Thị Xuyên, sinh ngày 21/3/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 47, đường Trung Trực, khóm 8, thôn Quan Âm, xã Ngũ Đầu, huyện Đài Bắc

1451. Võ Kim Phụng, sinh ngày 24/6/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 16, hẻm 288, đường Tả Doanh Đại, khóm 3, phường Đỉnh Tây, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

1452. Trần Thị Thu, sinh ngày 16/11/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, lầu 2, ngõ 222, đường Kim Long, khóm 9, phường Kim Thoại, khu Nội Hồ, thành phố Đài Bắc

1453. Trần Thị Thu Vân, sinh ngày 12/5/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/1, Nam Thế, khóm 1, phường Nam Thế, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

1454. Ngô Ngọc Thúy, sinh ngày 22/5/1976 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 122, đường Viên Thủy, đoạn 1, khóm 13, phường Chấn Hưng, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

1455. Lê Thị Mộng Thùy, sinh ngày 20/11/1980 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28 đường Phúc Phong, khóm 1, phường Phúc An, thành phố Đào Viên

1456. Trần Thị Mười, sinh ngày 10/01/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 571, đường Trung Anh, khóm 1, phường Hiệp Hưng, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

1457. Lê Thị Phượng, sinh ngày 10/01/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 125, phố Trường An, khóm 1, phường Tự Cường, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

1458. Lê Thị Ngọc Mai, sinh ngày 01/10/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 77, đường Tín Nghĩa, khóm 17, phường Bắc An, thị trấn Bộ Lý, huyện Nam Đầu

1459. Nguyễn Thị Bé Thơ, sinh ngày 15/01/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 459, đường Lâm Sâm, đoạn 2, khóm 15, phường Dĩnh Xuyên, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

1460. Nguyễn Bé Nguyên, sinh ngày 02/02/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 252/14, Tướng Nội, khóm 14, phường Tướng Nội, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

1461. Hoàng Thị Quyên, sinh ngày 26/02/1975 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, hẻm 22, ngõ 115, đường Tịch Vạn, đoạn 1, khóm 12, phường Giang Bắc, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

1462. Nguyễn Thị Hoàng Thúy, sinh ngày 20/7/1985 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46, ngõ 388, đường Tuyền Quảng, khóm 40, phường Tân Sinh, thành phố Đài Đông

1463. Võ Thị Thanh Thúy, sinh ngày 21/6/1975 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 510, đường Phúc Mỹ, khóm 14, phường Phúc An, thị trấn Mỹ Nông, huyện Cao Hùng

1464. Lê Thị Mỹ, sinh ngày 05/8/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 263, ngõ Hoa Long, khóm 11, thôn Tú Thủy, xã Tú Thuỷ, huyện Chương Hóa

1465. Trương Thị Mộng Huyền, sinh ngày 03/12/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 424, đường Dụ Viên Bắc, khóm 17, thôn Đông Hải, xã Long Chỉnh, huyện Đài Trung

1466. Nguyễn Thị Nguyền, sinh ngày 10/01/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 9, phố Vĩnh Hòa, khóm 15, phường Trấn Nam, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

1467. Huỳnh Thị Thủy, sinh ngày 10/4/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 313, Bắc Môn, khóm 12, thôn Bắc Môn, xã Bắc Môn, huyện Đài Nam

1468. Phan Thị Thanh Hiền, sinh ngày 10/10/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 542, đường An Trung, đoạn 6, khóm 6, phường Thành Bắc, khu An Nam, thành phố Đài Nam

1469. Trương Thị Kim Cương, sinh ngày 01/01/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 307, đường Trung Hưng, khóm 22, thôn Mạch Tân, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

1470. Trần Kim Đến, sinh ngày 28/5/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6/2, Lội Thố, khóm 6, thôn Lội Thố, xã Mạch liêu, huyện Vân Lâm

1471. Nguyễn Thị Bích Hạnh, sinh ngày 08/10/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, phố Bảo An, khóm 22, thôn Mạch Tân, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

1472. Trần Thị Kim Huyền, sinh ngày 16/4/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 34/14, đường Bắc Hưng, khóm 2, thôn Diệm Ôn, xã Giai Đông, huyện Bình Đông

1473. Nguyễn Thị Phương Diệu, sinh ngày 22/11/1978 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ Khê Long, khóm 11, thôn Tú Thủy, xã Tú Thủy, huyện Chương Hóa

1474. Nguyễn Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 10/3/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 375, đường Hải Hồ Đông, khóm 21, thôn Hải Hồ, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

1475. Nguyễn Thị Phương, sinh ngày 14/9/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 139, phố Diên Bình, khóm 16, thôn Chân Lý, xã Cống Liêu, huyện Đài Bắc

1476. Trần Thị Liên, sinh ngày 30/8/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 324, đường Khê Đông, khóm 14, phường Khê Đông, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

1477. Lê Thị Thúy, sinh ngày 09/02/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12/1, đường Tín Nghĩa, khóm 10, thôn Quang Lâm, xã Lâm Biên, huyện Bình Đông

1487. Lưu Ỷ Văn, sinh ngày 23/01/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, lầu 7/7, đường Hòa Bình, khóm 24, phường Phúc Đức, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

1479. Nguyễn Thị Thúy Oanh, sinh ngày 24/12/1983 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 114, lầu 2, hẻm 138, ngõ 800, đường Trung Sơn Nam, khóm 22, phường Thượng Hồ, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

1480. Cao Thị Trúc Phượng, sinh ngày 06/11/1980 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 288/1, lầu 12/1, đoạn 1, đường Trung Chính, khóm 17, phường An Khê, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

1481. Nguyễn Thị Ngọc Thương, sinh ngày 25/5/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, lầu 5, ngõ 94, đường Trung Tín, khóm 20, phường Trung Nguyên, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

1482. Võ Kiều Oanh, sinh ngày 27/3/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 55, đường Phúc Hưng, khóm 2, thôn Trường Lạc, xã Mân Châu, huyện Bình Đông

1483. Bùi Ngọc Chắc, sinh ngày 18/11/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 148, đường Tứ Lâm, khóm 6, thôn Tứ Lâm, xã Mẫu Đơn, huyện Bình Đông

1484. Nguyễn Thị Ngọc Hiền, sinh ngày 18/6/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 887/3, đường Trung Chính, khóm 25, phường Dụ Tân, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

1485. Mai Thị Huyền Trâm, sinh ngày 02/01/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 158, đường Đại Đồng Nam, khóm 8, phường Nhân Nghĩa, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1486. Cao Thị Dánh, sinh ngày 24/11/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 44, đoạn 2, đường Tín Nghĩa, khóm 4, phường Quang Minh, khu Đại An, thành phố Đài Bắc

1487. Lê Thị Tường Oanh, sinh ngày 20/01/1986 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17,ngõ 209, đường Thành Công 1, phường Linh Thăng, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng

1488. Nguyễn Thị Bé Chi, sinh ngày 03/12/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 184, đường Đại Bị, khóm 1, thôn Long Đàm, xã Tiêu Khê, huyện Nghi Lan

1489. Cao Thị Trúc Giang, sinh ngày 12/11/1977 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 56, Hải Nam, khóm 10, phường Hải Nam, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

1490. Phan Thị Phượng, sinh ngày 02/01/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 189, đường Hiệp Trung, khóm 19, thôn Hiệp Thành, xã Tân Xã, huyện Đài Trung

1491. Đỗ Thị Ngọc Thơ, sinh ngày 10/9/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, hẻm 30, ngõ 742, đường Đông Tây, khóm 14, thôn Vĩnh Phong, xã Bì Đầu, huyện Chương Hóa

1492. Dương Thị Thảo, sinh ngày 01/02/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 142, đoạn 5, đường Chương Nam, khóm 6, phường Khoái Quan, huyện Chương Hóa

1493. Tạ Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 07/12/1977 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, lầu 4, hẻm 1, ngõ 303, đường Phục Hưng, khóm 6, phường Diên Sơn, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

1494. Lê Thúy Em, sinh ngày 12/12/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1 hẻm 1, ngõ 43, đường Cát Dương, khóm 26, phường Sĩ  Lâm, khu Bắc, thành phố Tân Trúc

1495. Nguyễn Thị Quới Mỹ, sinh ngày 06/7/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50/4, Phiên Xã, khóm 4, phường Trung Mỹ, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

1496. Trần Ngọc Ngà, sinh ngày 24/10/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 61, đường Nhân Nghĩa, khóm 6, thôn Vĩnh Long, xã Lộc Cốc, huyện Nam Đầu

1497. Nguyễn Thị Mỹ Ngân, sinh ngày 20/4/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, hẻm 23, ngõ 128, đường Lâm Sâm 2, khóm 3, phường Mỹ Điền, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng

1498. Lê Thị Lặc, sinh ngày 18/7/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 116, đoạn 3, đường Trường Xuân, khóm 21, phường Vĩnh Hoa, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

1499. Lê Thị Oanh, sinh ngày 10/4/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31, ngõ 351, đoạn 6, đường An Trung, khóm 8, phường Thành Bắc, khu An Nam, huyện Đài Trung

1500. Nguyễn Thanh Huệ, sinh ngày 27/7/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 418, đường Trung Hiếu, khóm 2, phường Nhân Nghĩa, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

1501. Từ Thu Hương, sinh ngày 29/12/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, Hậu Trang, khóm 1, phường Hậu Trang, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

1502. Nguyễn Thị Út, sinh ngày 30/5/1972 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, hẻm 1, ngõ 104, đoạn Ngũ Phố, đường Tân Quan, khóm 12, phường Ngũ Phố, thị trấn Tân Phố, huyện Tân Trúc

1503. Nguyễn Thị Thanh Hằng, sinh ngày 20/01/1981 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 336, lầu 5/35, đoạn 2, đường Trung Hoa, khóm 10, phường Tân Trang, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

1504. Trần Thị Cẩm Tiên, sinh ngày 16/9/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 105/1, ngõ 101, đường Hải Trung, khóm 8, phường Hải Tây, khu An Nam, thành phố Đài Nam

1505. Phạm Thị Hạnh, sinh ngày 26/10/1976 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, hẻm 5, ngõ 274, đường Trung Hoa, khóm 21, phường Phúc Tinh, thành phố Miêu Lật

1506. Trịnh Thị Hường, sinh ngày 27/5/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23/1, lầu 2, hẻm 48, ngõ 493, đường Vạn Đại, khóm 9, phường Hưng Đức, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

1507. Lâm Lệ Phấn, sinh ngày 26/4/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 146, đường Dân Quyền, khóm 2, phường Cảnh Phúc, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

1508. Lê Thị Hồng Hoa, sinh ngày 19/7/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31, ngõ 5, Dụ Nông Tân Thôn, khóm 4, phường Diên Tường, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

1509. Nguyễn Thị Như Ngọc, sinh ngày 04/6/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 156, ngõ 61, đoạn 1, đường Thành Tây, khóm 6, phường Thành Nam, khu An Nam, thành phố Đài Nam

1510. Bành Thị Thu Nga, sinh ngày 10/10/1973 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 124, ngõ Gia Đông, khóm 12, thôn Mộc Tử, xã Sam Lâm, huyện Cao Hùng

1511. Quách Hồng Nghi, sinh ngày 10/12/1982 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46/10, đường Ngũ Phòng, khóm 14, thôn Ngũ Phòng, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

1512. Trần Thị Trang, sinh ngày 20/6/1976 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, Gia Đồng Tử, khóm 9, thôn Quang Hoa, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa

1513. Chốn Sìn Ôn, sinh ngày 19/11/1974 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 54, ngõ Quang Hoa, khóm 22, thôn Luân Thượng, xã Trường Trị, huyện Bình Đông

1514. Nguyễn Thị Ngọc Mai Loan, sinh ngày 29/7/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 125, phố Hoa Hưng, khóm 27, phường Chính Nghĩa, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

1515. Nguyễn Thị Lệ Huyên, sinh ngày 01/3/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 76, phố Phong Sơn, khóm 16, thôn Phong Sơn, xã Thọ Phong, huyện Hoa Liên

1516. Phan Thị Ngọc Mai, sinh ngày 22/10/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 170/7, đường Mỹ Hoa, khóm 24, thôn Vĩnh Lạc, xã Lâm Biên, huyện Bình Đông

1517. Nguyễn Thị Thanh Thuý, sinh ngày 30/4/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 82, ngõ 53, đường Cổ Sơn Nhát, khóm 1, phường Đằn Sơn, khu Cổ Sơn, thành phố Cao Hùng

1518. Cao Kha Ly, sinh ngày 19/11/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 284/24, đường Trung Lâm, khóm 26, thôn Vĩnh Lạc, xã Lâm Biên, huyện Bình Đông

1519. Võ Bích Trâm, sinh ngày 01/02/1986 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 90, ngõ 92, đường Dân Quyền, khóm 22, thôn Thanh Liên, xã A Liên, huyện Cao Hùng

1520. Hồ Hồng Tiệp, sinh ngày 06/9/1985 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 51, đường Thần Nông, khóm 28, thôn Điểu Tùng, xã Điểu Tùng, huyện Cao Hùng

1521. Nguyễn Thị Sương, sinh ngày 22/11/1970 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, đường Cửu An 2, khóm 9, phường Đại Trúc, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

1522. Thạch Thị Thanh Trang, sinh ngày 22/5/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 49, đường Long Mục, khóm 5, thôn Long Mục, xã Đại Thụ, huyện Cao Hùng

1523. Ngô Thị Ngọc hương, sinh ngày 04/7/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23 lầu 2 đường Đông Hưng, khóm 26, phố Tân Tụ, khu Tùng Sơn, thành phố Đài Bắc

1524. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 05/6/1973 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39/31, lầu 4, đường Tuyền Nguyên, khóm 10, phường Trung Tâm, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

1525. Lê Thị Lài, sinh ngày 14/12/1975 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 101, đoạn 3, đường Tam Hòa, khóm 4, phường Thương Đức, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1526. Lâm Thị Thùy Linh, sinh ngày 04/6/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, đường Đông Sơn, khóm 3, phường Ngô Thổ, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

1527. Phan Thị Kim Quyên, sinh ngày 20/6/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, hẻm 3, đoạn 5, đường Tùng Dương, khóm 5, phường Thương Đức, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1528. Nguyễn Thu Thúy, sinh ngày 05/6/1984 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 97, đoạn 3, đường Huyện Dân, khóm 2, phường Vĩnh An, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1529. Phạm Hồng Liễu Xuyến, sinh ngày 09/02/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, lầu 2, hẻm 69, đường Dân Lạc, khóm 12, phường Dân Bổn, thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

1530. Nguyễn Thị Thảo Xương, sinh ngày 17/4/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ Nguyên Thành, khóm 8, phường Phục Phong, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

1531. Nguyễn Thị Hòa, sinh ngày 24/3/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, ngõ 241, đường Luân Bình Nam, khóm 14, phường Hướng Dương, thành phố Chương Hóa

1532. Lưu Thị Kim Dung, sinh ngày 14/3/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 110, đoạn 1, đường Chương Mỹ, khóm 12, phường Tân Hoa, thành phố Chương Hóa

1533. Trương Nguyễn Tường Vi, sinh ngày 16/02/1982 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 436/2, đường Trung Hòa, khóm 13, phường Trung An, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

1534. Trần Thị Thu, sinh ngày 28/3/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 12, đường Hòa Bình Đông, khóm 23, phường Nhân Mỹ, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

1535. Phan Thị Tuyết Liêu, sinh ngày 13/7/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, lầu 10/1, đường Nam Xuyên Thất, khóm 33, thôn Nam Hưng, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

1536. Đàm Cẩm Quảng, sinh ngày 22/8/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12/1, ngõ 541, đường Trung Châu Tam, khóm 3, phường Phục Hưng, khu Kỳ Tân, thành phố Cao Hùng

1537. Võ Thị Bích Phượng, sinh ngày 28/6/1976 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 127/4, Đại Liêu, khóm 1, phường Vĩnh An, thị trấn Bố Đại, huyện Gia Nghĩa

1538. Nguyễn Thị Phượng Linh, sinh ngày 10/6/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 190, đường Bắc Dương, khóm 16, phường Bắc Dương, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

1539. Nguyễn Thị Ngọc Thanh, sinh ngày 05/8/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, lầu 2, phố Đăng Sơn, khóm 12, phường Tân Dân, khu Cổ Sơn, thành phố Cao Hùng

1540. Nguyễn Thị Kim Oanh, sinh ngày 19/9/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, hẻm 1, ngõ 187, đường Trung Hưng, khóm 13, thôn Đông Hưng, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

1541. Lâm Thị Hồng Loan, sinh ngày 12/6/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, Bát Cổ, khóm 9, thôn Đại Hà, xã Tam Loan, huyện Miêu Lật

1542. Đoàn Thị Tố Phụng, sinh ngày 01/6/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 118/1, Cảng Sơn, khóm 9, phường Cảnh Sơn, thị trấn Trác Lan, huyện Miêu Lật

1543. Định Thị Phượng, sinh ngày 18/9/1982 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 216, đường Nhân Trung, khóm 5, phường Nhân Hạnh, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

1544. Nguyễn Thị Nhận, sinh ngày 25/9/1976 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15/1, phố Đại Nhân Cửu, khóm 17, thôn Giáp Bát, xã Quy Nhân, huyện Đài Nam

1545. Huỳnh Thị Mộng Thu, sinh ngày 13/6/1980 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 121/18, đường Ông Viên, khóm 13, thôn Ông Viên, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

1546. Trần Thị Trang, sinh ngày 28/7/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 72, lầu 3, đường Phật Động, khóm 20, phường Thảo Nha, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

1547. Lê Thị Hằng, sinh ngày 29/6/1977 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 53/5, đường Tân Hưng, khóm 13, thôn Tân Hưng, xã Long Tỉnh, huyện Đài Trung

1548. Trương Thị Bé Em, sinh ngày 26/3/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 262, ngõ Nam Xương, khóm 12, thôn Ô Lâm, xã Nhân Võ, huyện Cao Hùng

1549. Đinh Thị Phượng, sinh ngày 08/5/1982 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, lầu 6/2, hẻm 17, ngõ 428, đường Giới Thọ, khóm 17, phường Đại Xương, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

1550. Hoàng Thị Mỹ Phương, sinh ngày 14/3/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, lầu 4, hẻm 7, ngõ 20, đoạn 1, đường Bảo An, khóm 25, phường Bảo An, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

1551. Hồ Thị Mỹ Châu, sinh ngày 12/5/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 2, ngõ 37, đường Khai Phong, khóm 22, thôn Đại Liêu, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

1552. Lê Thị Thúy Duy, sinh ngày 31/12/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 51/8, đường Quang Minh, khóm 10, phường Quang Minh, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1553. Huỳnh Thị Duyên, sinh ngày 15/8/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, hẻm 2, ngõ 119, đoạn 2, đường Vạn Thọ, khóm 17, thôn Lĩnh Đỉnh, xã Qui Sơn, huyện Đào Viên

1554. Lưu Ngọc Ánh, sinh ngày 04/10/1967 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 485, đường Chương Nam, đoạn 3, khóm 14, phường Tân Hưng, thành phố Nam Đầu

1555. Lê Thị Kim Lệ, sinh ngày 03/01/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, lầu 2, ngõ 136, đường Tân Bình, đoạn 1, khóm 18, phường Vĩnh Bình, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

1556. Nguyễn Thị Hồng Thanh, sinh ngày 26/02/1983 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 278, ngõ Đông Bắc, đường Sơn Cước, đoạn 6, khóm 15, phường Đông Bắc, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

1557. Trần Thị Thu Hương, sinh ngày 15/6/1984 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 100, phố Quang Minh, khóm 19, phường Lê Minh, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

1558. Nguyễn Thị Hồng Cẩm, sinh ngày 16/7/1984 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42/1, phố Đông Long, khóm 10, phường Đông Long, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

1559. Lê Thị Diễm Thúy, sinh ngày 24/9/1977 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, hẻm 17, ngõ 753, đường Hòa Sinh, đoạn 1, khóm 4, phường Đỉnh Trạch, thành phố Bình Đông

1560. Nguyễn Thị Nương, sinh ngày 01/10/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 83, Trung Hòa, Khóm 4, thôn Hải Phong, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

1561. Mai Thị Tuyết Hồng, sinh ngày 06/6/1973 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7/1, ngõ Trung Phúc, khóm 10, thôn Lâm Biên, xã Lâm Biên, huyện Bình Đông

1562. Huỳnh Thị Cẩm Thúy, sinh ngày 25/12/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1294, đường Hậu Xương, khóm 6, phường Dụ Xương, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng

1563. Lâm Thị Ngọc Dung, sinh ngày 18/9/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, phố Phụng Tây, khóm 16, phường Phụng Nguyên, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

1564. Nguyễn Thị Kim Hưng, sinh ngày 15/10/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 113, Tây Vệ, khóm 13, phường Tây Vệ, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

1565. Phạm Thị Cẩm Loan, sinh ngày 2/11/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, lầu 5, ngõ 52, đường Doãn Thông, khóm 8, phường Chu Viên, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc

1566. Bùi Ánh Sương, sinh ngày 18/02/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 48, đoạn 1, đường Xa Trạm, khóm 1, thôn Thạch Bài, xã Phú Lý, huyện Hoa Liên

1567. Phan Thị Ở, sinh ngày 10/12/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, hẻm 122, ngõ 445, đường Vĩnh Mỹ, khóm 8, phường Thụy Đường, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

1568. Phạm Thị Bé Tư, sinh ngày 10/6/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, hẻm 57, ngõ 294, đường Dân Tộc, khóm 10, thôn Kiến Lâm, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

1569. Phạm Thị Hương, sinh ngày 27/12/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, đường Văn Hóa, khóm 13, thôn Học Điền, xã Phú Lý, huyện Hoa Liên

1570. Đoàn Thị Cầu, sinh ngày 25/12/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 54, Thủy Nguyên, khóm 12, phường Nguyên Thành, thị trấn Ngọc Lý, huyện Hoa Liên

1571. Nguyễn Thị Châm, sinh ngày 05/5/1974 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 261, đoạn 1, đường Lộc Hòa, khóm 24, phường Đỉnh Thố, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

1572. Nguyễn Thị Hồng Nhan, sinh ngày 14/9/1974 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46, đoạn 3, đường Đại Phong, khóm 11, thôn Đại Phong, xã Đàm Tử, huyện Đài Trung

1573. Võ Thị Chung, sinh ngày 16/01/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 143, ngõ 380, đường Trường Khê, đoạn 3, khóm 21, phường Trường An, khu An Nam, thành phố Đài Nam

1574. Võ Thị Bé Qué, sinh ngày 20/10/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 48, đường Phúc Hưng 3, khóm 9, thôn Phúc Hưng, xã Cát An, huyện Hoa Liên

1575. Trịnh Thị Thu Nhiên, sinh ngày 21/9/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, đoạn 1, đường Đỉnh Thảo, khóm 3, phường Phan Đỉnh, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

1576. Lương Thị Tố Nga, sinh ngày 13/5/1986 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, hẻm 6, ngõ 236, đường Minh Thánh, đoạn 4, khóm 15, thôn Ngóa Trung, xã Phố Tân, huyện Chương Hóa

1577. Lê Thị Thanh Thủy, sinh ngày 26/01/1977 tại Đắk Lắk

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 110, lầu 5, ngõ 43, đường Tam Dân, khóm 7, phường Kim Khê, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

1578. Lý Ngọc Bền, sinh ngày 04/01/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 156, Ngưu Đầu Sơn, khóm 13, thôn Sơn Trung, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

1579. Lê Thị Nga, sinh ngày 20/12/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 56, đường Liêu Dương Nam, khóm 5, phường Bình Điền, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

1580. Lê Thị Hồng Gấm, sinh ngày 28/9/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 52, hẻm Bảo Sơn, khóm 5, thôn Bảo Sơn, xã Đào Nguyên, huyện Cao Hùng

1581. Đặng Thị Bé Tám, sinh ngày 12/10/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, hẻm 37, đường Cát Lâm 2, khóm 13, phường Văn Hóa, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

1582. Đặng Kim Loan, sinh ngày 26/01/1983  tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 8, hẻm 178, đường Nhân Ái, khóm 7, thôn Lưu Gia, xã Hồ Nội, huyện Cao Hùng

1583. Trương Thị Điệp, sinh ngày 09/6/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16/41, ngõ 234, đoạn 1, đường Thần Lâm, khóm 8, thôn Viên Lâm, xã Đại Nhã, huyện Đài Trung

1584. Nguyễn Phúc Hiền, sinh ngày 21/4/1983 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 127/6, đường Tam Mỹ, khóm 7, phường Quốc Tánh, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

1585. Lê Thị Diệu Ngoan, sinh ngày 11/9/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 67, ngõ 399, đường Trung Chính, khóm 3, phường Trung Chính, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1586. Nguyễn Thị Mỹ Linh, sinh ngày 08/02/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 71, ngõ 416, đường Tây Viên, khóm 11, phường Tây Trường, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

1587. Ngô Thị Thúy, sinh ngày 10/3/1981 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, đường Nam Khang, khóm 4, thôn Bảo Đầu, xã Bảo Sơn, huyện Tân Trúc

1588. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 25/02/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40, lầu 2, đường Tự Cường, khóm 13, thôn Nhật Hiền, xã Hồ Nội, huyện Cao Hùng

1589. Nguyễn Ngọc Lợi, sinh ngày 19/7/1983 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 82/1, Lục Khối Liêu, khóm 10, thôn Lục Gia, xã An Định, huyện Đài Nam

1590. Lê Thị Tú Trinh, sinh ngày 10/8/1978 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 223/1, đường Trung Sơn, khóm 18, phường Lạc Tiền, thị trấn Xa Lộc, huyện Đài Trung

1591. Lê Thị Mỹ Kiều, sinh ngày 01/6/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42, đường Quế Viên, khóm 12, phường Quế Lâm, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

1592. Đào Thị Đông, sinh ngày 23/11/1978 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 163, đường Trung Ương, khóm 12, thôn Cửu Khung, xã Lâm Nội, huyện Vân Lâm

1593. Phùng Thị Hồng Hoa, sinh ngày 22/9/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 59, hẻm 2, ngõ 492, đường Viên Tập, khóm 18, phường Đại Diệu, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

1594. Trần Kim Lan, sinh ngày 07/11/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, Mã Phố, khóm 20, thôn Nguyệt My, xã Đông Thế, huyện Vân Lâm

1595. Trần Thị Hải Nhỏ, sinh ngày 08/6/1982 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, lầu 4, hẻm 1, ngõ 124, đường Phật Công, khóm 28, phường Thảo Nha, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

1596. Nguyễn Thị Xuân Trang, sinh ngày 24/02/1978 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 60/1, đoạn 1, đường Gia Định, khóm 9, thôn Cát Định, xã Cát Định, huyện Cao Hùng

1597. Tằng Say Nhịt, sinh ngày 26/7/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, hẻm 23, phố Hưng Thịnh, khóm 11, phường Ngũ Thường, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng

1598. Huỳnh Thị Mộng Nghi, sinh ngày 09/6/1978 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39, ngõ 539, đường Kim Mã, khóm 15, phường Tây Hưng, thành phố Chương Hóa

1599. Võ Thị Hiếu, sinh ngày 16/5/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, hẻm 164, đường Trung Hoa, khóm 27, phường Khải Mục, thị trấn Ngọc Lý, huyện Hoa Liên

1600. Trần Mỹ Anh, sinh ngày 14/9/1983 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40, đường Cựu Thôn 3, khóm 16, thôn Phúc Hưng, xã Cát An, huyện Hoa Liên

1601. Nguyễn Thị Thanh Nga, sinh ngày 14/9/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40/1, đường Tân Nam, khóm 4, thôn Mỹ Phước, xã Trang Vi, huyện Nghi Lan

1602. Triệu Kim Hằng, sinh ngày 10/12/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, đường Tín Nghĩa, khóm 8, thôn Thất Miếng, xã Nam Châu, huyện Bình Đông

1603. Lê Thị Thắm, sinh ngày 20/5/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 109/4, đường Văn Hóa, khóm 11, phường Tây Bình, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

1604. Nguyễn Thị Thắm, sinh ngày 16/02/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 134, đường Thắng Lợi, khóm 4, thôn Diêm Trung, xã Diêm Bạc, huyện Bình Đông

1605. Lê Thị Ngân, sinh ngày 31/12/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 410, ngõ 85, đường Trung Hiếu, khóm 17, phường Nhị Vương, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

1606. Dương Tuyết Anh, sinh ngày 04/12/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 48, lầu 3, đường Minh Đăng, đoạn 2, khóm 4, phường Long Trấn, thị trấn Thụy Phương, huyện Đài Bắc

1607. Trần Thị Hồng Ngọc, sinh ngày 13/5/1983 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 131, đường Sơn Cước, đoạn 3, khóm 16, thôn Nhân Hòa, xã Xã Đầu, huyện Chương Hóa

1608. Nguyễn Thị Anh, sinh ngày 06/12/1982 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, Thanh Phổ Tử, khóm 1, thôn Thanh Phổ, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

1609. Nguyễn Thị Hồng Thúy, sinh ngày 21/12/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, lầu 2, hẻm 2, ngõ 47, đường Song Thập, đoạn 2, khóm 5, phường Trung Thúy, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1610. Nguyễn Thảo Lan, sinh ngày 02/8/1984 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 323, đường Trung Sơn, khóm 5, thôn Mạch Tân, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

1611. Tạ Thị Kim Thoa, sinh ngày 09/5/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 327, Cảng Khoa Quản, khóm 5, phường Khoa Cảng, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

1612. Phan Thị Bích Trâm, sinh ngày 17/11/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 623, lầu 2, đoạn 5, đường Trung Hiếu Đông, khóm 9, phường Vĩnh Xuân, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

1613. Nguyễn Thị Phương Lam, sinh ngày 08/4/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 51, Thiết Tuyến Kiều, khóm 5, phường Thiết Tuyến, thành phố Tân Doanh, thành phố Đài Nam

1614. Biện Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 15/12/1979 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 37, hẻm 105, ngõ 192, đường Trung Sơn Đông, khóm 9, phường Phụng Đông, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

1615. Tống Thị Cẩm Bào, sinh ngày 15/3/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, đường Tân Sinh, khóm 11, thôn Đại Thụ, xã Đại Thụ, huyện Cao Hùng

1616. Sơn Hồng Lụa, sinh ngày 10/4/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ Luân Bắc, khóm 13, phường Đông Bình, thị trấn Kỳ Sơn, huyện Cao Hùng

1617. Lê Minh Trang, sinh ngày 18/10/1982 tại Vĩnh long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, đường Lưu Đồn 16, khóm 12, phường Lưu Nam, thành phố Đẩu Lục, huyện Vân Lâm

1618. Đặng Thị Lệ Quyên, sinh ngày 06/01/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 66, ngõ 92, đường Phong Nam, khóm 2, phường Phong Điền, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

1619. Trần Thị Tươi, sinh ngày 16/10/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 58, đường Trường Bắc, khóm 10, phường Tam Đức, khu Bắc, thành phố Đài Nam

1620. Tiêu Thị Liên, sinh ngày 15/91976 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32, ngõ Luân Nhã, khóm 4, thôn Lý Nhân, xã Xã Đầu, huyện Chương Hóa

1621. Nguyễn Thị Thêu, sinh ngày 01/02/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 20, đường Trung Chính Bắc, khóm 4, phường Cẩm Điền, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1622. Lưu Thanh Thúy, sinh ngày 18/8/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 75/7, Hổ Tinh, khóm 9, phường Hổ Tinh, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

1623. Trần Thị Bảy, sinh ngày 20/6/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/5, ngõ Phục Hưng, khóm 16, phường Nam Thắng, thị trấn Kỳ Sơn, huyện Cao Hùng

1624. Bùi Thị Diễm Trang, sinh ngày 15/9/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 182, phố Dân Hưởng Ngũ, khóm 14, phường Tú Thủy, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

1625. Phạm Thị Lệ, sinh ngày 16/3/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 65, Thủy Trụy, khóm 4, thôn Phú Hưng, xã Trì Thượng, huyện Đài Đông

1626. Phạm Thị Ngọc Vân, sinh ngày 06/3/1985 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4/1, ngõ 240, đường Khải Tuyền, khóm 21, phường Quốc Thái, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

1627. Đỗ Thị Thu Đông, sinh ngày 10/11/1985 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21/2, ngõ Tuyền Tây, khóm 6, phường Tây Trang, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

1628. Đinh Thị Bích Huyền, sinh ngày 09/5/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8/1, Hưng Phong Sơn Trang, khóm 7, thôn Tụ Hưng, xã Đàm Tử, huyện Đài Trung

1629. Bùi Thị Bích Diệp, sinh ngày 12/01/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 170, đường Đông Thôn, khóm 9, phường Đông Hòa, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

1630. Đoàn Thị Sáu, sinh ngày 18/5/1983 tại Quảng Trị

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, ngõ Đắc Thắng, khóm 8, phường Nam Thắng, thị trấn Kỳ Sơn, huyện Cao Hùng

1631. Trần Mộng Thúy, sinh ngày 01/01/1984 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, ngõ 180, đường Đàn Châu, khóm 31, thôn Diêm Phố, xã Tân Vân, huyện Bình Đông

1632. Ngô Thị The, sinh ngày 19/6/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50, đường Văn Trung, khóm 11, phường Bắc Vinh, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

1633. Lê Thị Kim Liên, sinh ngày 28/3/1973 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, lầu 4, phố Hạnh Phúc Thập Tam, khóm 15, thôn Hạnh Phúc, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

1634. Phan Thị Xuân Hạnh, sinh ngày 04/5/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16/13, Trúc Oa Tử, khóm 36, thôn Lăng Vân, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

1635. Nguyễn Thúy Hằng, sinh ngày 12/4/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 33, ngõ 247, phố Nam Công, khóm 12, phường Tam Hợp, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

1636. Phạm Thị Tú, sinh ngày 01/01/1976 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 41, phố Bắc Hưng, khóm 1, phường Trúc Văn, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

1637. Lương Thị Tuyết Linh, sinh ngày 16/5/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 93, đường Trường Vinh, khóm 10, phường Vân Liên, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

1638. Trần Thị Hồng Nhi, sinh ngày 25/11/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, Hồng Tử Câu, khóm 8, phường Nhân An, thị trấn Quan Tây, huyện Tân Trúc

1639. Phạm Mai Thanh, sinh ngày 18/12/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, hẻm 30, ngõ 160, đường Dân Quyền Tây, khóm 9, phường Dân Quyền, khu Đại Đồng, thành phố Đài Bắc

1640. Nguyễn Thị Hằng Nga, sinh ngày 15/6/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, ngõ 103, đoạn 3, đường Chương Nam, khóm 1, phường Bình Sơn, thành phố Nam Đầu

1641. Huỳnh Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 29/8/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 280, đoạn 2, đường Trung Chính, khóm 34, thôn Nhân Hòa, xã Cát An, huyện Hoa Liên

1642. Đặng Thị Thu Thủy, sinh ngày 06/11/1973 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 79, Đại Bì Liêu, khóm 9, thôn Đại Bì, xã Hạ Doanh, huyện Đài Nam

1643. Trịnh Thị Hoàng Anh, sinh ngày 30/8/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 59, hẻm 71, ngõ 656, đường Trung Chính, khóm 12, phường Trung Chính, khu Trung Chính, thành phố Cơ Long

1644. Huỳnh Thị Thủy, sinh ngày 16/9/1974 tại Campuchia

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 35, đường Quang Hoa, khóm 3, thôn Đại Hoa, xã Quang Phục, huyện Hoa Liên

1645. Võ Thị Ngọc Mai, sinh ngày 27/01/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 85, Đại Phố, khóm 9, thôn Đại Phố, xã Đại Phố, huyện Gia Nghĩa

1646. Nguyễn Na Mùi, sinh ngày 08/7/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 18, đường Nội Duy, khóm 5, phường Trung Chính, khu Cổ Sơn, thành phố Cao Hùng

1647. Dương Thị Mỹ Huỳnh, sinh ngày 10/12/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7/1, ngõ 22, đường Trung Quang, khóm 18, phường Thanh Đảo, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

1648. Ngô Thị Thanh Lệ, sinh ngày 12/3/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50/14, đường Tải Hưng, khóm 7, thôn Tải Hưng, xã Lý Cảng, huyện Bình Đông

1649. Đỗ Thị Anh Đài, sinh ngày 06/7/1981 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, đường Tháp Lầu, khóm 4, thôn Tháp Lầu, xã Lý Cảng, huyện Bình Đông

1650. Huỳnh Thị Hoa, sinh ngày 01/7/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43/2, đường Phú Hưng, khóm 13, thôn Giai Tá, xã Vạn Loan, huyện Bình Đông

1651. Lý Nhì Múi, sinh ngày 01/4/1957 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, hẻm 4, ngõ 132, đoạn 2, đường Sa Điền, khóm 15, thôn Tân Hưng, xã Đại Đỗ, huyện Đài Trung

1652. Huỳnh Thị Vui, sinh ngày 26/02/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 84, Sa Khanh, khóm 8, thôn Sa Khanh, xã Hoàng Sơn, huyện Tân Trúc

1653. Nguyễn Thị Duyên, sinh ngày 11/5/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 48, đường Cảng Can, khóm 4, thôn Cảng Can, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

1654. Trần Mộng Điệp, sinh ngày 04/12/1973 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, Lăng Vân Nhị Thôn, khóm 8, thôn Liễu Tân, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

1655. Lê Thị Nương, sinh ngày 06/3/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 57, đường Trung Chính, khóm 4, thôn Tín Kha, xã Tử Quan, huyện Cao Hùng

1656. Lưu Thị Tuyết Sương, sinh ngày 8/7/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39, ngõ 23, đường Dự Nhân Nam, khóm 10, thôn Dự Đông, xã Tử Quan, huyện Cao Hùng

1657. Phùng Thị Điểm, sinh ngày 17/01/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, Tân Trang, khóm 2, phường Tân Trang, thị trấn Thổ Khố, huyện Vân Lâm

1658. Đặng Thị Tuyết Vân, sinh ngày 25/4/1978 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 295, đường Thanh Vân, khóm 10, phường Thanh Thủy, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

1659. Dương Thị Kiều Oanh, sinh ngày 20/11/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, đường An Nam, khóm 2, thôn Nam An, xã Đông Thế, huyện Vân Lâm

1660. Trần Thị Kim Đào, sinh ngày 06/6/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40, phố Nam Xương, khóm 26, phường Bình An, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

1661. Trần Thị Hồng Mai, sinh ngày 10/9/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, ngõ Trung Thôn, khóm 8, thôn Sơ Hương, xã Lộc Cốc, huyện Nam Đầu

1662. Lê Thị Lan Em, sinh ngày 31/12/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, Luân Tử, khóm 3, thôn Luân Dương, xã Lục Cước, huyện Gia Nghĩa

1663. Hoàng Thị Dậu, sinh ngày 21/3/1981 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 254, đường Tự Do, khóm 1, thôn Tử Nghĩa, xã Tử Công, huyện Cao Hùng

1664. Trần Thị Kim Dung, sinh ngày 26/11/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3/4, hẻm 3, ngõ An Lạc, đường Hòa Bình, khóm 16, phường Hòa Bình, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1665. Đinh Thị Thủy, sinh ngày 20/8/1979 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 217, đoạn 2, đường Quốc tế, khóm 7, thôn Hậu Thổ, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

1666. Lê Thị Xuân Hương, sinh ngày 05/4/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, lầu 4, ngõ 10, đường Nghi Hưng, khóm 17, phường Nghi Hưng, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

1667. Nguyễn Sầm Chên, sinh ngày 09/9/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 79/3, đường Tam Trảo Tử Khang, khóm 10, phường Trảo Phong, thị trấn Thoại Phương, huyện Đài Bắc

1668. Nguyễn Thị Kiều, sinh ngày 25/12/1984 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, hẻm 1, ngõ 13, phường Phụng Tây, khóm 12, phường Phụng Hưng, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

1669. Nguyễn Thị Linh Trang, sinh ngày 20/01/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 51, Quan Hải Đại Đạo, đường Quan Hải, khóm 10, thôn Đại Khảm, xã Bát Lý, huyện Đài Bắc

1670. Nguyễn Thị Trúc, sinh ngày 09/10/1979 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 95, lầu 1, đường Phụng Minh, khóm 12, phường Huyện Nha, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

1671. Nguyễn Thị Yến Nhi, sinh ngày 27/12/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, hẻm 1, ngõ 793, đường Trùng Lập, khóm 23, phường Thái Công, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

1672. Phạm Thị Dung, sinh ngày 29/5/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 65, đường Đại Chí, khóm 4, thôn Đại Loan, xã Nhân Vũ, huyện Cao Hùng

1673. Trần Kim Thúy, sinh ngày 14/8/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1193, lầu 25/1, đoạn 1, đường Quốc tế, khóm 5, phường Trung Thánh, thành phố Đào Viên

1674. Trần Thị Kim Đào, sinh ngày 01/12/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, đường Dân Quyền, khóm 27, thôn A Liên, huyện Cao Hùng

1675. Võ Thị Kim Xuyến, sinh ngày 09/7/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, lầu 3, ngõ 76, đường Trung Hoa, khóm 36, phường Điền An, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1676. Hồng Thị Kiều Nhi, sinh ngày 25/5/1984 tại kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 269, đường Tự Cường, khóm 13, phường Phúc Đức, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đài Bắc

1677. Ngô Thị Thắm, sinh ngày 30/8/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46/1, đường Tân Nam, khóm 1, thôn Tân Nam, xã Trang Viên, huyện Nghi Lan

1678. Trần Thị Kim Lến, sinh ngày 02/01/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 204/2, đường Tây Định, khóm 2, phường Tây Định, khu Trung Sơn, thành phố Cơ Long

1679. Đào Thị Ngọc Sang, sinh ngày 21/11/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43, ngõ 196, đoạn 1, đường Đại Khanh, khóm 11, thôn Đại Khanh, xã Qui Sơn, huyện Đào Viên

1680. Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 14/5/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, đường Viên Lâm Khanh, khóm 8, thôn Đại Khanh, xã Qui Sơn, huyện Đào Viên

1681. Nguyễn Thị Đèo, sinh ngày 12/5/1980 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 53/4, đường Thiên Tường, khóm 10, phường Hợp Phụng, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

1682. Nguyễn Thị Hoàng Oanh, sinh ngày 04/3/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 72, đoạn 1, đường Tây Viên, khóm 2, phường Thanh Sơn, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

1683. Nguyễn Thị Mỹ Nhung, sinh ngày 25/02/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 235/14, Cảng Khẩu, khóm 1, thôn Cảng Khẩu, xã An Định, thành phố Đài Nam

1684. Huỳnh Thị Quyên, sinh ngày 16/4/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 48, đường Trung Thái, khóm 8, phường Thái Xương, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng

1685. Lê Thị Châu, sinh ngày 20/8/1986 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, lầu 13, Thiên Hỷ Tân Thành, đường Quang Phong, khóm 11, thôn Tinh Trung, xã Qui Sơn, huyện Đào Viên

1686. Nguyễn Hoàng Oanh, sinh ngày 01/01/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 66/2, đường Vân Lâm, khóm 6, phường Vân Lâm, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

1687. Lý Kim Lành, sinh ngày 21/11/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 200/7, lầu 5, đường Tự Cường, khóm 13, phường Hạ Bộ, huyện Chương Hóa

1688. Lê Diễm Thúy Linh, sinh ngày 06/3/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 406, đường Đồng Tân, khóm 18, thôn Đồng La, xã Viên Sơn, huyện Nghi Lan

1689. Lâm Thị Thuận, sinh ngày 27/10/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 56, đường Nam Long, khóm 3, thôn Long An, xã Trung Liêu, huyện Nam Đầu

1690. Hồ Lan Phương, sinh ngày 08/7/1976 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10/2, hẻm 2, ngõ 26, phố Tự Cường, khóm 10, phường Tự Lập, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

1691. Nguyễn Thị Sen, sinh ngày 02/4/1984 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 685, đường Chương Nam, đoạn 2, khóm 5, phường Bình Sơn, thành phố Nam Đầu

1692. Trần Thị Mỹ Hường, sinh ngày 16/7/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 889, đường Đồ Thành, khóm 17, phường Kim Thành, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

1693. Nguyễn Thị Kim Thanh, sinh ngày 15/7/1976 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16/1, đường Võ Lĩnh, khóm 10, phường Ngoại Liêu, khu An Lạc, thành phố Cơ Long

1694. Đặng Thị Loan, sinh ngày 25/5/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 904, đoạn 1, đường Sa Điền, khóm 14, thôn Xã Cước, xã Đại Đỗ, huyện Đài Trung

1695. Lê Mộng Tuyên, sinh ngày 30/12/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 306, đoạn 2, đường Nghĩa Dân, khóm 6, phường Thương Liêu, thị trấn Tân Phố, huyện Tân Trúc

1696. Trần Thị Quế Mai, sinh ngày 01/01/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 53, hẻm Tân Đàm, khóm 9, thôn Tân Đàm, xã Trường Trị, huyện Bình Đông

1697. Trần Thị Lệ Hằng, sinh ngày 16/10/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29/2, Đại Trình, khóm 3, thôn Đại Trình, xã Thất Đầu, huyện Đài Nam

1698. Nguyễn Thị Xuyến, sinh ngày 21/01/1989 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12/15, Ngõ Thủy Vĩ, khóm 5, thôn Trung Sơn, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu

1699. Nguyễn Thị Yến Thu, sinh ngày 24/11/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, đường Chủng Quả, khóm 7, phường Đào Mễ, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

1700. Dương Thị Út Em, sinh ngày 09/01/1982 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, hẻm 29, ngõ 93, đường Thất Giáp, khóm 2, thôn Thất Giáp, xã Lục Giáp, huyện Đài Nam

1701. Phạm Thị Hiền, sinh ngày 28/10/1977 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 73/3, Đông Giang, khóm 5, thôn Nam Giang, xã Nam Trang, huyện Miêu Lật

1702. Nguyễn Thị Ngọc Phương, sinh ngày 10/02/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 787, lầu 2, đường Trung Hoa, khóm 16, phường Thái Hòa, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

1703. Nguyễn Thị Cẩm Diệu, sinh ngày 01/01/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, Nội Thố Tử, khóm 2, phường Nội Thố, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

1704. Mai Thị Ly, sinh ngày 19/6/1975 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 248, lầu 2, khóm 1, đường Phúc Hưng, phường Thụ Hưng, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

1705. Nhan Thị Dung, sinh ngày 04/10/1975 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43/2, ngõ 53, đoạn 1, đường Thủy Nguyên, khóm 9, phường Trung Hưng, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đài Bắc

1706. Nguyễn Thúy Hồng, sinh ngày 01/3/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, lầu 5, ngõ 342, đường Long Giang, khóm 10, phường Hành Nhân, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc

1707. Nguyễn Thị Ngọc Dư, sinh ngày 16/8/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 186, đường Quang Phục, khóm 9, phường Quang Phục, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1708. Vương Thanh, sinh ngày 25/01/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 55, lầu 3, ngõ 125, đường Tam Hòa, đoạn 4, khóm 9, phường Phúc Lạc, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1709. Trần Thị Tú Loan, sinh ngày 07/10/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 859, đường Lê Minh, đoạn 1, khóm 16, phường Phong Lạc, khu Nam Đầu, thành phố Đài Trung

1710. Nguyễn Thị Hoa, sinh ngày 06/01/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 396, đường Khải Tuyền Tam, khóm 17, phường Anh Minh, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng

1711. Tiêu Học yến, sinh ngày 12/10/1983, tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 459, phố Hòa Giang, khóm 28, phường Thượng Quân, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

1712. Tô Thị Kim Đồng, sinh ngày 06/11/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21/2, đường Thanh Thủy, khóm 13, phường Đông Vinh, thị trấn Triều Châu, huyện Bình Đông

1713. Võ Thị Thùy An, sinh ngày 01/01/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, hẻm 4, ngõ Câu Đầu, khóm 8, phường Quảng Hưng, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

1714. Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh ngày 14/3/1977 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 11, đường Diên Châu, khóm 22, thôn Diên Phú, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

1715. Trần Thị Ngọc Hiền, sinh ngày 22/11/1978 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, lầu 3, ngõ 57, đường Thụ Hiếu, khóm 1, phường Tân Thành, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

1716. Đặng Thị Tuyết Mơ, sinh ngày 24/12/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 251, đường Trung Sơn, khóm 20, phường Tân Phong, thị trấn Kỳ Sơn, huyện Cao Hùng

1717. Bùi Thị Lan, sinh ngày 10/8/1980 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 37, ngõ 46, đường Viên Tập, khóm 14, thôn Trọc Thủy, xã Danh Khai, huyện Nam Đầu

1718. Trần Thị Thắm, sinh ngày 17/10/1980 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 69, đường Thanh Châu, khóm 6, thôn Vĩ Khiêm, xã Tam Sao, huyện Nghi Lan

1719. Nguyễn Thị Kim Hoa, sinh ngày 20/8/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ Đình Liên, khóm 2, thôn Thành Công, xã Khê Châu, huyện Chương Hóa

1720. Trần Thị Mỹ Châu, sinh ngày 13/3/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 56, đường Phuc Hoa 8, khóm 35, phường Phục Hoa, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

1721. Dương Thị Kim Thoa, sinh ngày 19/7/1982 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 10, đường An Tứ, khóm 7, phường Ngọc Điền, khu Nhân Ái, thành phố Cơ Long

1722. Đổng Thị Nhung, sinh ngày 09/5/1982 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 70, đoạn 2, đường Dân Quyền, khóm 4, phường Vĩnh Quang, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

1723. Đặng Thị Tý, sinh ngày 20/11/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, lầu 3, hẻm 93, đường Thủy Nguyên, khóm 9, phường Viện Tín, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

1724. Phạm Ngọc Sang, sinh ngày 12/6/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, hẻm Đại Phố, khóm 16, thôn Tân Nhại, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu

1725. Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 02/01/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 22, đường Văn Tầm, khóm 8, phường Quảng Minh, thị trấn Tập Tập, huyện Nam Đầu

1726. Trần Thị Ngọc Trinh, sinh ngày 16/3/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 235, đường Hưng Điền, khóm 6, thôn Hưng Điền, xã Đại Thụ, huyện Cao Hùng

1727. Lê Thị Kim Hồng, sinh ngày 24/11/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, hẻm 96, ngõ Mã Lộ, khóm 6, thôn Triều Dương, xã Khê Châu, huyện Chương Hóa

1728. Huỳnh Thanh Vân, sinh ngày 13/02/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42/44, Lâm Tử Vĩ, khóm 16, thôn Tú Lâm, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

1729. Hoàng Thị Thanh Tươi, sinh ngày 26/9/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, lầu 5, hẻm 2, ngõ 41, đường Quảng Minh, khóm 23, phường Thụy Hưng, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

1730. Hồ Thị Phố, sinh ngày 24/01/1975 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46, đường Trung Chính, khóm 10, thôn Trung Chính, xã Tân Xã, huyện Đài Trung

1731. Lê Thị Kim Tuyến, sinh ngày 04/4/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, lầu 3, hẻm 28, ngõ 34, đường Hưng Nam, đoạn 2, khóm 29, phường Phúc Nam, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

1732. Huỳnh Thị Ngọc Duyên, sinh ngày 20/8/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, Thập Tam Liêu Luân, khóm 6, phường Tiêu Khang, thị trấn Tân Hoa, huyện Đài Nam

1733. Huỳnh Thị Đào, sinh ngày 21/12/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 39/1, Ngưu Trù Tử, khóm 5, thôn Lĩnh Nam, xã Đông Sơn, huyện Đài Nam

1734. Huỳnh Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 14/5/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 649, đường Trung Chính, khóm 18, thôn Thủy Lâm, xã Lục Giáp, huyện Đài Nam

1735. Trương Ngọc Thúy, sinh ngày 15/10/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 231, đường Trung Sơn Tây, khóm 14, thôn Thy Hồ, xã Tứ Hồ, huyện Vân Lâm

1736. Nguyễn Thị Thùy Trinh, sinh ngày 16/4/1977 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, hẻm 7, ngõ 76, đường Đức Hòa, khóm 20, thôn Đông Hưng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

1737. Nguyễn Thị Diệu Hiền, sinh ngày 09/3/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 62, hẻm 88, ngõ 439, đoạn 1, đường Trung Bình, khóm 15, thôn Trường Lĩnh, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

1738. Mai Hồng Loan, sinh ngày 10/11/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 140, Tam Thập Lục Luân, khóm 6, phường Tiêu Khang, thị trấn Tân Hóa, huyện Đài Nam

1739. Lê Thị Thanh Nhàn, sinh ngày 11/10/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38, Đại Dương, khóm 4, thôn Nam Thế, xã Đông Sơn, huyện Đài Nam

1740. Lê Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 20/8/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, lầu 13, phố Hoa Nhất, khóm 23, phường Quang Hoa, khu Nhân Ái, thành phố Cơ Long

1741. Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 15/02/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, lầu 2, ngõ 298, phố Huệ Phong, khóm 14, phường Huệ Phong, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng

1742. Nguyễn Thị Kim Loan, sinh ngày 19/11/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, đường Kiến Quốc Tứ, khóm 5, phường Tân Phong, khu Diêm Trình, thành phố Cao Hùng

1743. Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 02/4/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, Bổ Đỉnh, khóm 8, thôn Bổ Đỉnh, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

1744. Nguyễn Thị Xuyên, sinh ngày 25/11/1963 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 69, Tiền Đại Phố, khóm 6, thôn Đông Nguyên, xã Đông Sơn, huyện Đài Nam

1745. Lê Thị Ngọc Hạnh, sinh ngày 15/01/1978 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, hẻm 1, ngõ 315, đường Trung Hoa Nam, đoạn 2, khóm 11, phường Nam Đô, khu Nam, thành phố Đài Nam

1746. Cao Ngọc Lợi, sinh ngày 22/10/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38/4, ngõ Hạ Thụ, khóm 5, thôn Quyến Liêu, xã Khê Châu, huyện Chương Hóa

1747. Phún Sám Múi, sinh ngày 05/8/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, Ngưu Trừu Tử, khóm 4, thôn Lĩnh Nam, xã Đông Sơn, huyện Đài Nam

1748. Lê Thị Tư, sinh ngày 12/5/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 96, Kiệm Bắc, khóm 22, phường Võng Sa, thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

1749. Nguyễn Thị Kim Phụng, sinh ngày 19/11/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 22/11, đường Trung Hoa Nhất, khóm 27, phường Long Tử, khu Cổ Sơn, thành phố Cao Hùng

1750. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 05/6/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 31, phố Bảo An Nhất, khóm 25, phường Nam Thành, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

1751. Nguyễn Thị Sáu, sinh ngày 31/12/1968 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33/1, Ngưu Trừ Tử, khóm 4, thôn Lĩnh Nam, xã Đông Sơn, huyện Đài Nam

1752. Huỳnh Thị Mỹ Hằng, sinh ngày 16/02/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8/3, ngõ 39, phố Hỗ Trợ, khóm 5, phường Tân Thúy, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1753. Ngô Thị Hồng Loan, sinh ngày 06/01/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, lầu 4, hẻm 12, ngõ 1, đường Nam Viên 2, khóm 23, phường Vĩnh Phúc, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

1754. Lê Thị Xoàn, sinh ngày 25/12/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, lầu 4, ngõ 91, đường Gia Đông, khóm 24, phường Gia Minh, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

1755. Lâm Thị Út Hạnh, sinh ngày 30/4/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, đường Tín Nghĩa, khóm 4, thôn Nhị Luân, xã Trúc Điền, huyện Bình Đông

1756. Nguyễn Thị Cẩm Nhung, sinh ngày 19/4/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 52, ngõ Đức Thành, khóm 8, thôn Đức Thành, xã Trường Trị, huyện Bình Đông

1757. Nguyễn Kim Huệ, sinh ngày 25/6/1979 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15/6, hẻm 45, ngõ 490, đoạn 2, đường Giới Thọ, khóm 19, phường Thụy Thái, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

1758. Huỳnh Thị Minh Trang, sinh ngày 30/8/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, đường Phúc Hưng, khóm 17, thôn Văn Hiền, xã Lâm Viên, huyện Cao Hùng

1759. Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 27/3/1978 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 33, đường Long Thố, khóm 2, thôn Long Thố, xã Lâm Viên, huyện Cao Hùng

1760. Nguyễn Mỹ Tân, sinh ngày 03/9/1976 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 48, lầu 6/4, đường Trúc Vi Nam, khóm 9, phường Trúc Vi, thị trấn Cương Sơn, huyện Cao Hùng

1761. Huỳnh Ngọc Yên, sinh ngày 20/9/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20/3, hẻm 14, ngõ 883, đoạn 2, đường Phụng Lâm, khóm 7, thôn Trung Thố, xã Lâm Viên, huyện Cao Hùng

1762. Huỳnh Thị Hằng, sinh ngày 06/7/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, ngõ Phục Hưng 3, khóm 11, phường Phục Hưng, khu Kỳ Tân, thành phố Cao Hùng

1763. Lý Thị Úc, sinh ngày 22/7/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 58, đường Phật Đông, khóm 20, phường Thảo Nha, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

1764. Nguyễn Thị Lê Quyên, sinh ngày 04/11/1983 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 23, Đàm Càn, khóm 2, phường Tam Thôn, thị trấn Đại Lâm, huyện Gia Nghĩa

1765. Đỗ Thị Chính, sinh ngày 12/7/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 65, phố Trung Kiều, khóm 4, thôn Trung Trang, xã Hoa Đàn, huyện Chương Hóa

1766. Nguyễn Thị Hồng Quyên, sinh ngày 21/02/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, ngõ 162, phố Kiến Thành, khóm 4, phường Kiến Quốc, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

1767. Lê Thị Cẩm Em, sinh ngày 09/01/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, đường Trung Châu Tam, khóm 17, phường Bắc Sơn, khu Kỳ tân, thành phố Cao Hùng

1768. Trần Thị Huyên, sinh ngày 01/01/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 37, ngõ 395, lầu 4/3, phố Trấn Đông, khóm 11, phường Trấn Hải, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

1769. Hàng Thị Tuyền, sinh ngày 16/01/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, đường Hằng Tây, khóm 4, phường Thành Tây, thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

1770. Quách Thị Hạnh, sinh ngày 09/10/1977 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 74, Nhan Thố Liêu, khóm 1, thôn Thủy Bắc, xã Thủy Lâm, huyện Vân Lâm

1771. Hỷ Phu Mỷ, sinh ngày 23/9/1979 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 217/5, Khê Đỉnh, khóm 28, thôn Khê Đỉnh, xã Đài Tây, huyện Vân Lâm

1172. Nguyễn Thị Gấm, sinh ngày 09/01/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 62, đường Văn Phong, khóm 28, thôn Tam Long, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

1773. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 03/9/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 84, phố Tân An, khóm 14, phường Tân Cường, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

1174. Đặng Thị Kim Phượng, sinh ngày 10/5/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 298/1, lầu 2/3, đường Trung Sơn, khóm 8, phường Điền Tâm, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

1175. Vũ Thị Huệ, sinh ngày 23/2/1976 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 378, đường Dân Tộc, khóm 14, thôn Thủy Lâm, xã Lục Giáp, huyện Đài Nam

1776. Phan Thị Hồng Cúc, sinh ngày 08/8/1985 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 154, lầu 9, đoạn 2, đường Nam Cảng, khóm 5, phường Đông Minh, khu Nam Cảng, thành phố Đài Bắc

1777. Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 25/01/1973 tại Nghệ An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22, lầu 2, ngõ 20, đường Trường Thái, khóm 11, phường Thọ Đức, khu Van Hoa, thành phố Đài Bắc

1178. Võ Thị Thanh Hưởng, sinh ngày 22/01/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 117, đoạn 1, đường Dân Nghĩa, khóm 13, thôn Dân Nghĩa, xã Ngũ Cổ, huyện Đài Bắc

1779. Hình Ngọc Thảo, sinh ngày 01/10/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, Khánh An Tân Thôn, đường Đại Phố, khóm 12, phường Cát An, thị trấn Thụy Phương, huyện Đài Bắc

1780. Lê Thị Thanh Vân, sinh ngày 21/12/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, Lộc Đào Dương, khóm 2, thôn Lộc Điền, xã Nam Tây, huyện Đài Nam

1781. Nguyễn Thị Ngan, sinh ngày 10/12/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 108, Lộc Đào Dương, khóm 6, thôn Lộc Điền, xã Nam Tây, huyện Đài Nam

1782. Vũ Ái Thụy, sinh ngày 18/8/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 89, Tổng Gia Trang, khóm 10, phường Tổng Vinh, thị trấn Ma Đậu, huyện Đài Nam

1783. Nguyễn Thị Bích Liễu, sinh ngày 01/7/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 33, đường Trung Học, khóm 9, phường Tân Đạt, thị trấn Học Giáp, huyện Đài Nam

1784. Trương Thị Phiên, sinh ngày 19/5/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 292, đường Tân Sinh Nam, khóm 7, phường Hưng Nông, thị trấn Ma Đậu, huyện Đài Nam

1785. Trần Thị Út, sinh ngày 24/4/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 81, Đỉnh Đàm, khóm 8, thôn Bích Đàm, xã Lộc Thảo, huyện Gia Nghĩa

1786. Nguyễn Thị Bích Thủy, sinh ngày 08/5/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, Quả Nghi Hậu, khóm 2, thôn Quả Nghị, xã Liễu Doanh, huyện Đài Nam

1787. Khổng Kế Liên, sinh ngày 14/11/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 96, Tây Hồ, khóm 25, thôn Tây Hòa, xã Tướng Quân, huyện Đài Nam

1788. Bùi Trúc Ly, sinh ngày 15/6/1983 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 89/1, Long Sơn, khóm 9, thôn Long Sơn, xã Thất Cổ, huyện Đài Nam

1789. Nguyễn Thị Ngọc Phượng, sinh ngày 06/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 95, Du Xa, Khóm 12, thôn Lộc Điền, xã Nam Tây, huyện Đài Nam

1790. Hỷ Cóng Phùng, sinh ngày 03/02/1979 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, Quang Lộc Tân Thành, khóm 25, thôn Đồng La, xã Đồng La, huyện Miêu Lật

1791. Trần Thị Mỹ Tiên, sinh ngày 14/02/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 6, đường Nhân Lý, khóm 3, thôn Khê Bắc, xã Nam Châu, huyện Bình Đông

1792. Huỳnh Thị Kim Oanh, sinh ngày 31/12/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 88/2, đường Long Đàm, khóm 7, thôn Hưởng Đàm, xã Tân Bì, huyện Bình Đông

1793. Vũ Thị Thu Nga, sinh ngày 04/02/1975 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, lầu 4, hẻm 7, ngõ 709, đường Tây Đại, khóm 13, phường Bồn Thạch, khu Bắc, thành phố Tân Trúc

1794. Trần Thị Lệ Thu, sinh ngày 02/3/1977 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, hẻm 4, ngõ 11, phố Hà Biên, khóm 18, phường Lục Xuyên, khu Cổ Sơn, thành phố Cao Hùng

1795. Lê Thị Lài, sinh ngày 26/11/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 196/24, đường Đông Lan, khóm 6, phường Mậu Hưng, thị trấn Đông Thố, huyện Đài Trung

1796. Lý Thị Dung, sinh ngày 04/7/1972 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 308, phố Kiến Hoa Nhất, khóm 17, phường Hậu Sinh, thành phố Bình Đông

1797. Bùi Thị Đắc, sinh ngày 07/8/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 448/26, đường Đông Quan, khóm 3, phường Đài Phúc, thị trấn Đông Thố, huyện Đài Trung

1798. Trần Thị Tuyết Xa, sinh ngày 01/01/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 18, phố Kiến Nam Nhất, khóm 11, phường Phổ Giang, thị trấn Ma Đậu, huyện Đài Nam

1799. Nguyễn Thị Tiềm, sinh ngày 5/01/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 75, đường Diên Bình Bắc, đoạn 9, khóm 17, phường Phú Châu, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

1800. Dương Thị Tha, sinh ngày 04/6/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 97/2, Ngọc Sơn, khóm 11, thôn Ngọc Sơn, xã Tướng Quân, huyện Đài Nam

1801. Trần Thị Ngọc Hạnh, sinh ngày 5/12/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28/8, Thổ Khố, khóm 4, phường Thổ Khố, thành phố Tân Danh, huyện Đài Nam

1802. Phạm Thị Đông, sinh ngày 12/6/1981 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 232, phố Văn Trung, khóm 27, phường Văn Đức, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

1803. Trần Thị Tuyền, sinh ngày 15/8/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, lầu 5, hẻm 9, ngõ 63, phố Xã Tử, khóm 8, phường Xã Tân, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

1804. Hứa Yến Em, sinh ngày 16/11/1982 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 122, Loan Nhã, khóm 7, phường Loan Nhã, thị trấn Diêm Thủy, huyện Đài Nam

1805. Lý Thị Mỹ Liễu, sinh ngày 15/3/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5/3, hẻm 2, ngõ 151, đường Viên Sơn, khóm 14, phường Thọ Thụy, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

1806. Trần Kim Phượng, sinh ngày 15/02/1978 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22/1, phố Trung Viên, khóm 7, phường Bát Trượng, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

1807. Nguyễn Kiều Nha, sinh ngày 12/11/1985 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 48, Quả Nghị Hậu, khóm 4, thôn Quả Nghị, xã Liểu Dinh, huyện Đài Nam

1808. Trần Thị Hồng, sinh ngày 16/7/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 42, phố Tường Hòa Nhị, khóm 18, phường Trấn Sơn, thị trấn Giai Lý, huyện Đài Nam

1809. Phạm Thị Thơ, sinh ngày 06/10/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 67, phố Đông Dương, khóm 1, thôn Thủy Nam, xã Thủy Lâm, huyện Vân Lâm

1810. Nguyễn Thúy Hằng, sinh ngày 15/01/1980 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 57/33, ngõ Dân Sinh, khóm 13, phường Trung Kỳ, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

1811. Nguyễn Thị Chăm, sinh ngày 12/8/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, hẻm 36, ngõ 1, đường Hương Dương, khóm 8, thôn Hương Dương, xã Trường Trị, huyện Bình Đông

1812. Dương Kim Ngọc, sinh ngày 23/3/1987 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 110, Số Đức An, khóm 8, phường Đức Long, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

1813. Trần Thị Diệu, sinh ngày 17/10/1987 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26/1, lầu 5, đường Tam Hòa, khóm 3, phường Tam Thôn, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

1814. Trần Ngọc Diễm, sinh ngày 01/5/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 7, đường Tân Hưng, khóm 30, thôn Đồng La, xã Đông La, huyện Miêu Lật

1815. Nguyễn Thị Phương Kiều, sinh ngày 14/01/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 80, Đông Xã, khóm 7, phường Tân Dân, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

1816. Trần Thị Hạnh, sinh ngày 01/01/1985 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 139, đường Khảm Đỉnh, khóm 8, phường Đỉnh Đàm, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

1817. Lê Thị Bích Thủy, sinh ngày 21/02/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, hẻm 9, ngõ 540, đoạn 2, đường Trung Sơn, khóm 14, thôn Tín Đường, xã Bát Lý, huyện Đài Bắc

1818. Thái Thị Hoa, sinh ngày 01/7/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, đường Hòa Bình, khóm 18, phường Phục hưng, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

1819. Hồ Thị Phước Thanh, sinh ngày 12/12/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 89/403, phố Lan Châu Tứ, khóm 9, thôn Thắng Lợi, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

1820. Lê Thị Hồng Nhung, sinh ngày 27/3/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43, ngõ 30, đường Phục Hưng, khóm 12, thôn Thiên Thời, xã Phương Liêu. Huyện Bình Đông

1821. Trần Thị Tuyết Loan, sinh ngày 13/7/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 197, ngõ Phúc Tuyền, đường Đại Đồng, đoạn 2, khóm 45, thôn Đông Thế, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

1822. Tăng Bích Liễu, sinh ngày 10/7/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6/1, Trung Vỉ, khóm 8, phường Hưng Tân, thị trấn Thổ Khố, huyện Vân Lâm

1823. Huỳnh Thị Quốc, sinh ngày 28/10/1984 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, lầu 10/1, ngõ 62, đường Tân Quang, khóm 13, phường Ý Thành, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng

1824. Đinh Thị Nhi, sinh ngày 20/10/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40, Phố Thị, khóm 28, phường Diên Bình, thành phố Chương Hóa

1825. Huỳnh Thanh Hương, sinh ngày 18/10/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 41, ngõ 2, đường Phiên Kim, khóm 8, thôn Thạch Bi, xã Diêm Bộ, huyện Chương Hóa

1826. Nguyễn Ngọc Điệp, sinh ngày 20/6/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 125, đường Đại Hưng Thập Nhất, khóm 9, phường Quang Minh, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

1827. Lại Thị Minh, sinh ngày 10/10/1967 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 96, đường Bộ Đầu, khóm 10, thôn Trung Trang, xã Đại An, huyện Đài Trung

1828. Đặng Thị Hồng Phát, sinh ngày 18/6/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, đường Phúc Đức, khóm 10, phường Thông Tây, thị trấn Thông Tiên, huyện Miêu Lật

1829. Nguyễn Thị Tâm, sinh ngày 09/9/1972 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 51/7,  Đông Hòa, khóm 29, phường Dân Hiếu, thành phố Hoa Liên

1830. Lý Thị Oanh Soda Ni, sinh ngày 02/7/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, lầu 4, hẻm 5, ngõ 900, đường Kỳ Đường 3, khóm 26, phường Phục Hưng, khu Kỳ Đường, thành phố Cao Hùng

1831. Nghiêm Chí Loan, sinh ngày 10/10/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 69, đường Vạn Xương Đông 7, khóm 9, phường Bình An, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

1832. Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày 18/7/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, lầu 3, đường Trang Kính 7, khóm 14, phường Thập Hưng, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

1833. Nguyễn Thị Tuyết, sinh ngày 20/12/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, lầu 3, ngõ 47, đường Thiên Dương, khóm 12, phường Hợp Phụng, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

1834. Phạm Hồng Nhung, sinh ngày 18/4/1979 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 157, đường Quang Minh, khóm 11, phường Trường An, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

1835. Phan Thị Hiếu Thảo, sinh ngày 15/02/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 293/3, An Khang, đoạn 2, khóm 20, phường Đức An, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

1836. Thái Thị Bích Phượng, sinh ngày 10/02/1980 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 542, đường Hưng Đạt, khóm 18, phường Bảo An, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

1837. Trần Thị Kiều, sinh ngày 17/10/1980 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 89, lầu 11/1, đường Nam Lâm, khóm 16, thôn Đại Liệu, xã Thái Sơn, huyện Đài Bắc

1838. Nguyễn Thị Ngọc Điệp, sinh ngày 10/12/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 380/27, đường Ngao Phong, khóm 18, phường Nam Xã, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

1839. Trần Thị Phương Linh, sinh ngày 18/12/1984 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, đường Văn Minh, khóm 13, phường Hoa Luân, thị trấn Nhị Luân, huyện Chương Hóa

1840. Nguyễn Thị Huyền Diệu, sinh ngày 06/4/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 3, hẻm Tây Liêu khóm 3, phường Tây Liêu, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

1841. Nguyễn Thị Lài, sinh ngày 21/8/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 48/1, Đại Dương, khóm 5, thôn Nam Thế, xã Đông Sơn, huyện Đài Nam

1842. Lâm Bích Hằng, sinh ngày 06/4/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 283, lầu 10/1, đoạn 3, đường Trung Ương, khóm 36, phường Vĩnh Ninh, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

1843. Huỳnh Thị Thanh Trúc, sinh ngày 19/5/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 129, đường Quảng Phúc, khóm 7, phường Phục Hưng, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

1844. Dương Thị Cẩm Hà, sinh ngày 26/5/1978 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 50,ngõ 3, đường Nhân Hưng, khóm 5, phường Thừa Đức, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

1845. Nguyễn Thị Tâm, sinh ngày 28/01/1975 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31, lầu 1, đường Nam Thuận 1, khóm 19, thôn Nam Hưng, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

1846. Tchen Hòa Gái, sinh ngày 21/12/1971 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 495, đường Đại Tân, khóm 3, thôn Tân Trang, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

1847. Nguyễn Tuyết Anh, sinh ngày 02/7/1975 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/2, đường Trường An, khóm 18, phường Huệ An, khu Cổ Sơn, thành phố Cao Hùng

1848. Trần Thị Bích Vi, sinh ngày 27/8/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 45, đường Đông Tân, khóm 12, phường Trường Hưng, khu Thất Đồ, thành phố Cơ Long

1849. Trần Thị Thu Thủy, sinh ngày 06/6/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 233, đoạn 2, đường Ngọc Long, khóm 15, phường Nhị Long, xã Tiêu Khê, huyện Nghi Lan

1850. Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 24/10/1983 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9/2, đường Nhân Ái, khóm 5, thôn Đại Phúc, xã Lưu Cầu, huyện Bình Đông

1851. Lê Thị Mỹ Hoa, sinh ngày 01/01/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/41, đường Khương Quang, khóm 11, thôn Khương Viên, xã Giai Đông, huyện Bình Đông

1852. Huỳnh Thị Mong, sinh ngày 02/5/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 37/7, Tân Trạch, khóm 15, phường Dân An, thị trấn Giai Lý, huyện Đài Nam

1853. Nguyễn Thị Bạch Yến, sinh ngày 08/10/1977 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 381/2, đoạn 1, đường Quang Phục, khóm 9, thôn Tân Sinh, xã Điền Vĩ, huyện Chương Hóa

1854. Hoàng Trúc Bạch, sinh ngày 22/8/1984 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2/1, Trung Doanh, khóm 1, thôn Khai Hóa, xã Hạ Doanh, huyện Đài Nam

1855. Huỳnh Thị Biên, sinh ngày 15/8/1983 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15/3, ngõ 187, đoạn 2, đường Đại Quan, khóm 24, phường Đại An, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1856. Huỳnh Thị Diễm, sinh ngày 01/01/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 95, đoạn 3, đường Tứ Duy, khóm 23, phường Kiên Nam, thị trấn Giai Lý, huyện Đài Nam

1857. Phạm Ngọc Linh, sinh ngày 01/01/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 170/1, Trung Hưng, khóm 17, thôn Trung Hưng, xã Tướng Quân, huyện Đài Nam

1858. Tô Thị Hồng Đào, sinh ngày 21/6/1986 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 63/2, Dược Điểm Khẩu, khóm 5, thôn Bình An, xã Hậu Bích, huyện Đài Nam

1859. Quy Thị Tố Quyên, sinh ngày 18/5/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, hẻm 721, đường Cao Mỹ, khóm 6, phường Cao Tây, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

1860. Trần Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 02/5/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 205, đường Tam Dân, khóm 13, phường Ngoại Giác, thị trấn Bạch Hà, huyện Đài Nam

1861. Lê Thị Loan Hương, sinh ngày 25/5/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 3, đoạn 2, đường Hoàn Hà Tây, khóm 2, phường Vĩnh Thành, thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

1862. Lê Thị Trinh, sinh ngày 20/5/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 37/2, đoạn 9, đường Diên Bình Bắc, khóm 9, phường Phú Châu, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

1863. Lương Thị Quyến, sinh ngày 29/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24, lầu 2, hẻm 101, ngõ 372, đoạn 2, đường Tây Viên, khóm 13, phường Hòa Đức, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

1864. Nguyễn Hoàng Yến, sinh ngày 06/11/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 40/10, ngõ Quảng Phúc, đường Quang Minh, khóm 2, thôn Tân Quảng, xã Trúc Đường, huyện Chương Hóa

1865. Nguyễn Thị Kim Chi, sinh ngày 24/10/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 86, đường Kim Sơn, khóm 11, phường Noãn Noãn, khu Noãn Noãn, thành phố Cơ Long

1866. Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 09/4/1984 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 54, đường Hậu Mỹ, khóm 7, thôn Tân Đỉnh, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

1867. Nguyễn Thị Tuyến, sinh ngày 16/02/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, lầu 4/1, hẻm 2, ngõ 325, đoạn 1, đường Trung Nguyên, khóm 23, thôn Cao Nguyên, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

1868. Liều Cẩm Mùi, sinh ngày 17/5/1985 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1, hẻm 12, ngõ 109, đường Quốc Quang, khóm 10, phường Tự Cường, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

1869. Phạm Thị Lệ Oanh, sinh ngày 05/9/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 300/46, phố Phú Nông, đoạn 1, khóm 8, phường Phục Hưng, khu Đông, huyện Đài Nam

1870. Trương Thị Thu Vân, sinh ngày 07/10/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 139, lầu 10, phố Quốc Thánh Nhất, khóm 13, phường Trung Thái, thành phố Đào Viên

1871. Trịnh Thị Ngừa, sinh ngày 06/3/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9, phố Mai Thụy, khóm 7, phường Mai Khê, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

1872. Cái Thị Dung, sinh ngày 19/9/1977 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 66, đường Tây Khê, khóm 19, thôn Tây Khê, xã Lâm Viên, huyện Cao Hùng

1873. Lê Thị Liễu, sinh ngày 30/5/1980 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 36, phố Quảng Phúc, khóm 3, phường Quảng Lâm, thị trấn Mỹ Nông, huyện Cao Hùng

1874. Dương Thị Tuyết Hạnh, sinh ngày 06/6/1975 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 144, phố Phúc Tường, khóm 5, phường Thoại Phong, khu Tiền Trấn, huyện Cao Hùng

1875. Danh Thị Xà Rum, sinh ngày 01/02/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, hẻm 1, ngõ 4, phố Dân Tộc, khóm 21, thôn Đại Hồ, xã Hồ Nội, huyện Cao Hùng

1876. Lê Thị Thu Màu, sinh ngày 02/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 70, phố Ngũ Nghĩa, khóm 17, thôn Ngũ Giáp, xã Quan Miếu, huyện Đài Nam

1877. Nguyễn Thị Thoại Yến, sinh ngày 08/5/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 151, đường Chương Tân, đoạn 3, khóm 19, phường Lê Thịnh, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

1878. Lê Thị Đẹp, sinh ngày 09/02/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18/1, Hoán Xương, khóm 2, phường Hoán Xương, thị trấn Học Giáp, huyện Đài Nam

1879. Nguyễn Thị Thuyền, sinh ngày 17/12/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19/3, ngõ 336, đường Khải Tuyền, khóm 16, phường Quốc Long, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

1880. Bùi Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 01/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 455, đường Tam Điều, khóm 16, phường Tam Hòa, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

1881. Phạm Thị Lý, sinh ngày 10/12/1985 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15/2, ngõ 437, đường Mạch Kim, khóm 12, phường Tam Dân, khu An Lạc, thành phố Cơ Long

1882. Nguyễn Thúy Em, sinh ngày 12/3/1984 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 77, ngõ 130, đường Bắc Viên, khóm 5, phường Bắc Hồ, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

1883. Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 10/11/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 715, đường Đại Đồng, khóm 38, phường Vĩnh Khang, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

1884. Nguyễn Thị Bích, sinh ngày 21/3/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 153, đường Quang Phục, khóm 10, thôn Trúc Lâm, xã Lộc Cốc, huyện Nam Đầu

1885. Phùng Thị Thu Hiếu, sinh ngày 10/3/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, lầu 5, hẻm 26, ngõ 194, đường Trường An, khóm 7, phường Vĩnh Đức, thành phố Lô Châu, huyện Đài Bắc

1886. Nguyễn Thị Nhẫn, sinh ngày 05/4/1979 tại Hưng Yên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, hẻm 14, ngõ 699, đường Tân Thụ, khóm 17, phường Tây Thịnh, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

1887. Thạch Thị Sao Mai, sinh ngày 31/12/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13/11, hẻm Luân Vĩ, khóm 18, phường Sơn Luân, thị trấn Cảng Nai, huyện Chương Hóa

1888. Nguyễn Thị Thanh Thảo, sinh ngày 09/02/1983 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 45, hẻm 433, đường Trung Hưng, khóm 1, thôn Luân Thượng, xã Trường Trị, huyện Bình Đông

1889. Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 28/02/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 262, lầu 5/2, đường Quang Phục Nam, khóm 15, phường Chính Thánh, khu Đại An, thành phố Đài Bắc

1890. Nguyễn Thị Mộng, sinh ngày 28/02/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 120/102, đường Kha Nam 1, khóm 9, phường Gia Đông, khu Hương Sơn, thành phố Tân Trúc

1891. Lê Thụy Diễm Chi, sinh ngày 17/8/1977 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 158, đoạn 1, đường Nam Trúc, khóm 18, thôn Cẩm Hưng, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

1892. Lê Thị Bích Thu, sinh ngày 10/3/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 18, đường Tam Dân, khóm 17, thôn Xã Đầu, xã Xã Đầu, huyện Chương Hóa

1893. Dương Thị Kim Liễu, sinh ngày 17/8/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, phố Tâm, khóm 11, phường Mai Phố, thành phố Thái Bảo, huyện Gia Nghĩa

1894. Đặng Thị Hồng Thắm, sinh ngày 01/7/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 19, đường An Đông 1, khóm 23, phường Bảo An, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

1895. Đặng Thị A Diễm, sinh ngày 11/6/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 32/1, đường Đông Hải, khóm 1, phường Thanh Tuyền, thị trấn Sa Lộc, huyện Đài Trung

1896. Vòng Nhộc Phếnh, sinh ngày 21/12/1976 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 287, đường Quang Hoa, khóm 23, phường Tuyền Nam, khu Đông, thành phố Đài Nam

1897. Trần Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 27/02/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4/3, ngõ 3, đường Dân Quyền, khóm 16, thôn Nghĩa Nhân, xã Thái Sơn, huyện Đài Bắc

1898. Nguyễn Thị Bé Thu, sinh ngày 06/02/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 29, ngõ 336, đường Lâm Sâm, khóm 2, phường Nhị Giáp, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

1899. Trần Thị Thanh, sinh ngày 15/02/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 56, Hạ Trang, khóm 17, thôn Trúc Lâm, xã Lâm Biên, huyện Bình Đông

1900. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 11/4/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 203. đường Ôn Điền, khóm 4, thôn Ôn Phong, xã Giai Đông, huyện Bình Đông

1901. Lê Hồng Hạnh, sinh ngày 11/01/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 85, đường Nhân Ái, khóm 14, thôn Quang Lâm, xã Lâm Biên, huyện Bình Đông

1902. Nguyễn Thị Ngọc Nuôi, sinh ngày 23/4/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 505, ngõ Quang Vinh, khóm 14, thôn Hải Phong, xã Điền Vĩ, huyện Chương Hóa

1903. Nguyễn Thị Hoàng Em, sinh ngày 17/01/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, lầu 11/1, ngõ 238, đường Tây Bình, khóm 12, phường Nhân Hòa, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

1904. Phan Kim Ngân, sinh ngày 15/6/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 25, phố Đài An, khóm 11, phường Phong Dụ, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

1905. Tống Thị Loan, sinh ngày 16/01/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 77, Thượng Hồ, khóm 6, thôn Ngũ Hồ, xã Tây Hồ, huyện Miêu Lật

1906. Nguyễn Thị Hồng Thu, sinh ngày 05/02/1981 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 6/10, Trần Nhà Liêu, khóm 1, thôn Thổ Nhà, xã Thủy Lâm, huyện Vân lâm

1907. Chung Thị Thương, sinh ngày 10/12/1986 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28/3, Điền Liêu, khóm 9, thôn Hòa Bình, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa

1908. Trần Thị Ngọc Yến, sinh ngày 21/02/1979 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 123, đường Trung Chính, khóm 1, thôn Thiên Phúc, xã Lưu Cầu, huyện Bình Đông

1909. Ngô Thị Hoàng Ca, sinh ngày 01/01/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, lầu 3, hẻm 7, ngõ 25, đường Dân Đức, khóm 12, phường Quốc Quang, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

1910.  Nguyễn Thị Diệu Hiền, sinh ngày 25/10/1984 tại Vĩnh long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 31/1, ngõ 45, đoạn 2, đường Bảo An, khóm 11, phường Kim Liêu, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

1911. Bùi Thị Thọ, sinh ngày 09/4/1971 tại Hòa Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36, ngõ 112, đường Văn Bắc, khóm 18, phường Thụ Hưng, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

1912. Dương Thị Thùy Dung, sinh ngày 04/10/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7, lầu 4, ngõ 397, đoạn 2, đường An Khang, khóm 28, phường Đức An, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

1913. Ngô Kim Thảo, sinh ngày 19/4/1975 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 49/1, đường Nhân Ái, khóm 2, phường Hộ Quốc, thị trấn Tân Hóa, huyện Đài Nam

1914. Nguyễn Thị Loan Em, sinh ngày 17/4/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 57, Xa Cảng Khẩu, khóm 7, thôn Xã Cảng Hán, xã Thủy Lâm, huyện Vân Lâm

1915. Nguyễn Thị Bông, sinh ngày 20/02/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 72, đường Thái Thị, khóm 13, phường Hán Quang, thị trấn Tây Loa, huyện Vân Lâm

1916. Hồ Ngọc Tươi, sinh ngày 10/6/1974 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 206, đường Xương Nam, khóm 4, thôn Lão Bì, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

1917. Triệu Ngọc Hạnh, sinh ngày 06/3/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, đường Nhân Lý, khóm 2, thôn Cựu Liêu, xã Cao Thụ, huyện Bình Đông

1918. Trần Thị Cẩm Loan, sinh ngày 19/02/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 184, đường Trung Sơn, khóm 1, thôn Phúc Hưng, xã Đồng La, huyện Miêu Lật

1919. Phạm Thị Hậu, sinh ngày 13/9/1981 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 271, đoạn 2, đường Hà Nam, khóm 11, phường Phong Giáp, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

1920. Hồ Thị Bích Lệ, sinh ngày 06/7/1979 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 216, lầu 11/1, đường Bảy Hiền 1, khu Tân Hưng, thành phố Cao Hùng

1921. Nguyễn Thị Cẩm Lệ, sinh ngày 25/9/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11/2, Tây Phố Đỉnh, khóm 6, thôn An Mỹ, xã Kim Ninh, huyện Kim Môn

1922. Nguyễn Thị Tuyết, sinh ngày 01/7/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 20, hẻm 234, đường Thành Bắc, khóm 2, phố Thành Đông, khu An Nam, thành phố Đài Nam

1923. Nguyễn Thị Thắm, sinh ngày 27/10/1983 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36/1, Viên Bản, khóm 7, phường Viên Bản, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

1924. Nguyễn Thị Nguyệt, sinh ngày 20/8/1967 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 34, hẻm Trung Hòa, khóm 6, phường Trung Hòa, khu Nam Đồn, thành phố Đài Trung

1925. Nguyễn Thị Lệ Hằng, sinh ngày 25/01/1971 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 165, đường Kiến Quốc 4, khóm 39, phường Trung Sơn, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

1926. Nguyễn Thị Kiều, sinh ngày 16/11/1980 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21/2, ngõ 1, đường Tùng Bá, khóm 4, phường Tùng Thúy, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1927. Nguyễn Thị Vân, sinh ngày 17/7/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 176, đường Thủy Nguyên, đoạn 2, khóm 17, phường Bạch Vân, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

1928. Nguyễn Thị Kim Tiền, sinh ngày 26/4/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7/2, hẻm 150, đường Viên Sơn, khóm 1, phường Văn Viễn, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

1929. Nguyễn Thị Bé Tư, sinh ngày 30/11/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 303, đường Viên Lâm, đoạn 2, khóm 5, phường Quang Minh, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

1930. Lê Thị Ngọc Đẹp, sinh ngày 11/3/1985 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5/1, Trung Sơn, khóm 4, thôn Tam Thạnh, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

1931. Lâm Thị Thu Loan, sinh ngày 02/9/1985 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, hẻm 1, ngõ 26, đường Tam Dân, khóm 19, phường Nhân Đức, thành phố Lư Châu, huyện Đài Bắc

1932. Võ Thị Kim Dung, sinh ngày 06/10/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 76, Vạn Hưng, khóm 37, thôn Hòa Phong, xã Đài Tây, huyện Vân Lâm

1933. Trương Ngọc Nhi, sinh ngày 26/4/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 36, ngõ 38, đường Ngưu Phố Bắc, khóm 13, phường Phổ Tiền, khu Hương Sơn, thành phố Tân Trúc

1934. Trần Thị Trang, sinh ngày 16/6/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 16, lầu 2, hẻm 11, đường Quang Hưng, khóm 9, phường Quang Hưng, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

1935. Thạch Thị Minh Trang, sinh ngày 03/9/1982 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 123, Thông Loan, khóm 13, phường Thông Loan, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

1936. Phạm Thị Bé Trinh, sinh ngày 10/10/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 14, đường Bắc Tân, khóm 18, phường Thủy Đôi, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đài Bắc

1937. Trần Thị Thúy Hằng, sinh ngày 27/02/1983 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/11, hẻm Hoàng Thành, đường Cửu Đường, khóm 2, thôn Cửu Đường, xã Đại Thụ, huyện Cao Hùng

1938. Huỳnh Thị Mộng Phương, sinh ngày 05/02/1984 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 111, đường Nhân Hòa, khóm 5, phường Nhân Hòa, khu Đông, thành phố Đài Nam

1939. Huỳnh Thị Kim Thuyền, sinh ngày 16/11/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, hẻm 16, ngõ 92, đường Sư Đại, khóm 16, phường Cổ Trang, khu Đại An, thành phố Đài Bắc

1940. Đinh Thị Hà, sinh ngày 12/5/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 24/4, Trung Hòa, khóm 1, thôn Hải Phong, xã Mạch liêu, huyện Vân Lâm

1941. Võ Thị Sao Ly, sinh ngày 16/4/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 13, lầu 2, ngõ 280, đường Đại Nghiệp, khóm 22, phường Trung Ương, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

1942. Nguyễn Kim Tươi, sinh ngày 18/11/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 1/12, ngõ 774, đoạn 1, đường Sa Điền, khóm 16, thôn Xã Cước, xã Đại Đỗ, huyện Đài Trung

1943. Hồ Thị Ngọc Diệu, sinh ngày 02/11/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, hẻm 5, ngõ 147, đoạn 5, đường Dân Tộc, khóm 6, phường Song Vinh, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

1944. Đặng Thị Ngọc Bích, sinh ngày 10/10/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 43, đường Công Dũng, khóm 6, phường Trạch Nhân, thành phố Bình Đông

1945. Nguyễn Thị Hồng Vui, sinh ngày 10/01/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 48, đường Tấn Đường, khóm 11, thôn Lão Thiên, xã Bát Lý, huyện Đài Bắc

1946. Trịnh Thị Huyền Trân, sinh ngày 13/4/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5/3, ngõ 131, đường Hán Sinh Đông, khóm 7, phường Hương Khưu, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

1947. Huỳnh Thị Ngọc Tuyền, sinh ngày 12/02/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 206/7, lầu 10, đường Gia Đông, khóm 2, phường Gia Đông, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

1948. Phạm Thị Phụng, sinh ngày 17/4/1986 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 38, đường Thượng Thạch, khóm 12, phường Thượng Đức, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

1949. Nguyễn Thị Chờ, sinh ngày 27/10/1976 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 89, đường Đại Đường, khóm 3, phường Linh Tuyền, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

1950. Thái Thị Thủy, sinh ngày 02/6/1978 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 691, đường Hòa Đầu, khóm 4, phường Đầu Tiền, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

1951. Lại Thị Liêm, sinh ngày 21/6/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 142/143, đoạn 2, đường Kiến Quốc, khóm 20, thôn Song Phúc, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

1952. Trương Hồng Mùi, sinh ngày 14/11/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 135, đường Thụy Hưng, khóm 17, phường Thụy Hưng, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

1953. Nguyễn Thị Tuyến Như, sinh ngày 19/9/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 168/1, đường Phụng Tùng, khóm 1, phường Võ Tùng, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

1954. Dương Thị Thúy Hằng, sinh ngày 18/01/1968 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, đường Dân Phong, khóm 13, phường Bảo Khánh, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

1955. Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 01/5/1968 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 96, lầu 4/2, ngõ 102, đường Quốc Hoa, khóm 6, phường Phục Hoa, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

1956. Đoàn Thị Bích Thu, sinh ngày 28/5/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 275/2, Trung Châu, khóm 7, thôn Trung Châu, xã Nhân Đức, huyện Đài Nam

1957. Nguyễn Thị Thúy An, sinh ngày 22/02/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 125, Điều Phủ Tiền 1, khóm 18, phường Đại Kinh, khu Trung Tây, thành phố Đài Nam

1958. Trần Thị Nhân Ái, sinh ngày 15/9/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 30, đường Sư Cầu, khóm 1, phường Quang Hoa, khu Nhân Ái, thành phố Cơ Long

1959. Trần Thị Liền, sinh ngày 10/01/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 650, đoạn 3, đường Chương Tân, khóm 24, phường Trung Vệ, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

1960. Trần Thị Diệu, sinh ngày 13/02/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 336, đường Hòa Thuận, khóm 13, phường Mặt Tiền, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

1961. Thòng Ửng  Múi, sinh ngày 04/6/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 103, đường Trung Hưng, khóm 2, thôn Thạch Bài, xã Phú Lý, huyện Hoa Liên

1962. Bồ Thục Phương, sinh ngày 20/7/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22/3, lầu 5, hẻm 97, ngõ 110, đường Hồ Tiền, khóm 4, phường Hồ Quang, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

1963. Mai Thị Hồng Cúc, sinh ngày 10/9/1977 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 56/1, Trung Chính, khóm 4, thôn Trung Chính, xã Tả Trần, huyện Đài Nam

1964. Trần Thị Lan Trinh, sinh ngày 09/4/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 85/4, đường Trung Tâm, khóm 6, phường Phố Đỉnh, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

1965. Phạm Thị Trắng, sinh ngày 20/11/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 49, Tiêm Sơn, khóm 5, thôn Tiêm Sơn, xã Hồ Tây, huyện Bành Hồ

1966. Nguyễn Thị Trang, sinh ngày 15/01/1980 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 36, đường Quảng Phúc, khóm 3, phường Quảng Lâm, thị trấn Mỹ Nông, huyện Cao Hùng

1967. Nguyễn Thị Nhãn, sinh ngày 01/01/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 151/2, lầu 5, Cảng Đông, khóm 6, thôn Dã Liễu, xã Vạn Lý, huyện Đài Bắc

1968. Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 26/12/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 27, ngõ 17, đường Long Tuyền 1, khóm 13, phố Long Ân, thị trấn Bình Trấn, huyện Đào Viên

1969. Ngô Thị Hồng Diễm, sinh ngày 02/01/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 22/3, lầu 5, hẻm 97, ngõ 110, đường Hồ Tiền, khóm 4, phường Hồ Quang, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

1970. Nguyễn Thị Ánh Sáng, sinh ngày 28/02/1978 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5/2, Si Tử Liêu, khóm 6, phường Mỹ Hoa, thị trấn Đại khê, huyện Đào Viên

1971. Nguyễn Thanh Thúy, sinh ngày 02/6/1985 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 4, hẻm 3, ngõ 105, lầu 2, đường Diên Hòa, khóm 17, phường Bình Hòa, thành phố Thổ thành, huyện Đài Bắc

1972. Thái Thị Phượng, sinh ngày 20/10/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 2, hẻm 11, đường Trung Dung, khóm 12, phường Lập Đức, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

1973. Tải Kim Phượng, sinh ngày 01/10/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28/3, hẻm Hòa Hưng, khóm 3, thôn Chương Nhã, xã Lộc Cốc, huyện Nam Đầu

1974. Phan Thị Lan, sinh ngày 05/5/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 114, đường Quảng Bình, khóm 15, phường Quang Đạt, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

1975. Trần Thanh Phượng, sinh ngày 29/11/1979 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 169, lầu 6, đường Sùng Đức Nhị, đoạn 1, khóm 9, phường Bình Hưng, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

1976. Lại Thị Phương, sinh ngày 19/02/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 44, đường Dân Quyền, khóm 7, thôn Thượng Phong, xã Đại Nhã, huyện Đài Trung

1977. Phạm Thị Hường, sinh ngày 30/12/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 81, Phúc Đức, khóm 16, thôn Thượng Nghĩa, xã Đại Bì, huyện Vân Lâm

1978. Nguyễn Thị Thanh Mai, sinh ngày 30/5/1981 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 207/6, lầu 2, đường Hưng Long, đoạn 3, khóm 13, phường Hưng Gia, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

1979. Nguyễn Kim Liên, sinh ngày 25/10/1977 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 33, Khói Thảo Gian, khóm 15, thôn Mỹ Nông, xã Bì Nam, huyện Đài Đông

1980. Trần Thị Hằng, sinh ngày 10/10/1982 tại Bình Phước

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 57, Thành Công, khóm 8, thôn Ngưu Thố, xã Đài Tây, huyện Vân Lâm

1981. Phạm Thị Thu Thủy, sinh ngày 03/02/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9/1, Châu Tử, khóm 8, thôn Trang Tây, xã Nhị Luân, huyện Vân Lâm

1982. Bùi Thị Ly, sinh ngày 8/8/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 9/1, đường Đông Bình, khóm 3, thôn Thái Liêu, xã Đại Thành, huyện Chương Hóa

1983. Nguyễn Thị Thanh Trúc, sinh ngày 22/8/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 762, đường Đông Khang, khóm 8, phường Long Hưng, thị trấn Đông Thế, huyện Đài Trung

1984. Lê Thị Năm, sinh ngày 24/7/1978 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 74, đường Phú Xuân, khóm 8, thôn Đôn Bắc, xã Hậu Lý, huyện Đài Trung

1985.Phạm Văn Nghĩa, sinh ngày 26/8/2003 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Số 81/8, Phúc Đức, khóm 16, thôn Thượng Nghĩa, xã Đại Bì, huyện Vân Lâm

1986. Trần Thị Kim Hấn, sinh ngày 22/5/1977 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 56, ngõ 322, đường Công Viên, khóm 20, thôn Ô Nhật, xã Ô Nhật, huyện Đài Trung

1987. Phạm Thị Tùng Cương, sinh ngày 02/8/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 89, đường Từ Thiện, khóm 22, phường Nhân Đức, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

1988. Trần Thị Mỹ Nương, sinh ngày 09/8/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 161, đoạn 2, đường Trung Sơn, khóm 21, thôn Quảng Hưng, xã Xã Đầu, huyện Chương Hóa

1989. Phùng Thuận Mai, sinh ngày 03/3/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 187, đường Trung Hoa Hoành, khóm 10, phường Lực Hành, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

1990. Trần Ngọc Phượng, sinh ngày 03/5/1979 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, lầu 4, ngõ 64, đoạn 2, đường Bảo Nguyên, khóm 18, phường Bảo Hưng, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

1991. Nguyễn Thị Ánh Điệp, sinh ngày 20/3/1977 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 46, lầu 11, đường Dục Anh, khóm 15, phường Tân Bình, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

1992. Lý Ánh Nga, sinh ngày 12/11/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 5, hẻm 1, ngõ Bích Hoa, đường Bích Sơn, khóm 2, phường Bích Phong, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

1993. Nguyễn Thị Mỹ Hồng, sinh ngày 26/8/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 373, đoạn 5, đường Trung Sơn, khóm 12, phường Giao Bạch, thành phố Nghi Lan

1994. Võ Thị Liên, sinh ngày 05/12/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 79/1, Phú Lâm, khóm 11, thôn Phú Lâm, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

1995. Hà Lệ Ngọc, sinh ngày 3/11/1965 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 22, đường Ngũ Tộc 3, khóm 20, phường Ngũ Quyền, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

1996. Lê Thị Yến Linh, sinh ngày 07/12/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 38/1, Đông Hưng, khóm 1, phường Đông Hưng, thị trấn Tây Loa, huyện Vân Lâm

1997. Phan Thị Diễm Trinh, sinh ngày 09/7/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 21, An Nam, khóm 2, phường Hạ Nam, thị trấn Tây Loa, huyện Vân Lâm

1998. Châu Thị Diễm, sinh ngày 15/5/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 7/27, Bảo An Thôn, khóm 16, phường Hải Khẩu, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

1999. Tsần Nhộc Chắn, sinh ngày 25/12/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 52/41, Nhất Tú, khóm 5, phường Tú Xương, thị trấn Học Giáp, thành phố Đài Nam

2000. Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, sinh ngày 18/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Số 197, đường Trung Nam, khóm 12, phường Thái Bình, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung./.

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-CTN ngày 13 tháng 02 năm 2008 của Chủ tịch nước)

 

1. Đoàn Thị Thu Trang, sinh ngày 06/02/1981 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Adlerstrsse 20, 66538 Neunkirchen./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 174/2008/QĐ-CTN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu174/2008/QĐ-CTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/02/2008
Ngày hiệu lực13/02/2008
Ngày công báo20/02/2008
Số công báoTừ số 113 đến số 114
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 174/2008/QĐ-CTN

Lược đồ Quyết định 174/2008/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 174/2008/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu174/2008/QĐ-CTN
        Cơ quan ban hànhChủ tịch nước
        Người kýNguyễn Minh Triết
        Ngày ban hành13/02/2008
        Ngày hiệu lực13/02/2008
        Ngày công báo20/02/2008
        Số công báoTừ số 113 đến số 114
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 174/2008/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 174/2008/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam

            • 13/02/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/02/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/02/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực