Quyết định 1740/QĐ-UBND

Quyết định 1740/QĐ-UBND năm 2010 kế hoạch thực hiện Chỉ thị 689/CT-TTg về một số biện pháp nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ do tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1740/QĐ-UBND ngăn chặn giảm thiểu tàu cá ngư dân VN bị nước ngoài bắt Bà Rịa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1740/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 7 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 689/CT-TTG NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NGĂN CHẶN, GIẢM THIỂU TÌNH TRẠNG TÀU CÁ VÀ NGƯ DÂN VIỆT NAM BỊ NƯỚC NGOÀI BẮT GIỮ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển;

Căn cứ Chỉ thị số 689/CT-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 970/TTr-SNN-TS ngày 05 tháng 7 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 689/CT-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ (kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành, đơn vị: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại vụ; Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 689/CT-TTG NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NGĂN CHẶN, GIẢM THIỂU TÌNH TRẠNG TÀU CÁ VÀ NGƯ DÂN VIỆT NAM BỊ NƯỚC NGOÀI BẮT GIỮ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Kèm theo Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Phổ biến kịp thời và đầy đủ các quy định pháp luật, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam liên quan đến hoạt động nghề cá trên biển, các quy định của các quốc gia có biển lân cận về việc đánh bắt và khai thác thủy sản trên biển.

- Tạo sự chuyển biến ngạnh mẽ trong ngư dân về ý thức tôn trọng và chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các nước lân cận về việc đánh bắt và khai thác thủy sản trên biển, để từ đó ngăn chặn, hạn chế, giảm thiểu tình trạng tàu cá và ngư dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bị nước ngoài bắt giữ trong thời gian qua.

2. Yêu cầu:

Chủ động phối hợp chặt chẽ các cơ quan, đơn vị, các địa phương và các tổ chức đoàn thể có liên quan để nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam liên quan đến hoạt động nghề cá trên biển, các quy định của các quốc gia có biển lân cận về việc đánh bắt và khai thác thủy sản trên biển. Thườg xuyên theo dõi, nắm tình hình và có biện pháp xử lý phù hợp đối với các đối tượng đã cố tình vi phạm pháp luật bị nước ngoài bắt giữ, xử phạt, đối tượng có hành vi móc nối với nước ngoài... để kịp thời cảnh báo, ngăn chặn không để xảy ra tình trạng tương tự.

II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, bảo đảm ngư dân hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, các quy định pháp luật của Việt Nam liên quan đến hoạt động nghề cá trên biển, đồng thời nắm vững các quy định của các quốc gia có biển lân cận.

2. Tổ chức và huy động các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội tham gia công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho ngư dân; thường xuyên theo dõi, nắm tình hình và có biện pháp xử lý phù hợp đối với các đối tượng đã cố tình vi phạm pháp luật bị nước ngoài bắt giữ, xử phạt, đối tượng có hành vi móc nối với nước ngoài... để kịp thời cảnh báo, ngăn chặn không để xảy ra tình trạng tương tự.

3. Quản lý chặt chẽ tàu cá, đặc biệt đối với tàu đánh bắt xa bờ, có biện pháp cụ thể như: yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng không xâm phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt trái phép; áp dụng hình thức tước quyền sử dụng giấy phép khai thác hải sản và chứng chỉ hành nghề đối với chủ tàu, thuyền trưởng cố tình vi phạm.

4. Hỗ trợ và hướng dẫn cộng đồng ngư dân tự nguyện thành lập các tổ, đội sản xuất trên biển, nhất là đánh bắt xa bờ, nhằm giúp đỡ, hỗ trợ và bảo vệ nhau, đấu tranh và bảo vệ lợi ích chính đáng và góp phần quan trọng trong việc bảo vệ an ninh chủ quyền trên các vùng biển.

5. Chủ động và kịp thời phối hợp với các cơ quan liên quan, thông báo tình hình ngư dân bị nước ngoài bắt giữ, xử phạt và giải quyết, tiếp nhận ngư dân được trao trả; kịp thời động viên đối với các ngư dân có hành động yêu nước, bảo vệ an ninh chủ quyền vùng biển hoặc có hành động dũng cảm cứu người, tài sản gặp rủi ro trên biển.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức mở các lớp tập huấn tại các xã phường trọng điểm nghề cá để hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam liên quan đến hoạt động nghề cá trên biển và các quy định của các quốc gia có biển lân cận.

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức mở các lớp tập huấn hướng dẫn phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến biên giới quốc gia và các hiệp định, hiệp ước về chủ quyền vùng biển, giới hạn vùng biển Việt Nam với các nước tiếp giáp có biển lân cận.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có chức năng tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến hoạt động nghề cá trên biển và các quy định của các quốc gia có biển lân cận.

2. Công tác quản lý tàu cá.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản, Thanh tra Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để quản lý chặt chẽ tàu cá, đặc biệt đối với tàu đánh bắt xa bờ như công tác đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản. Đồng thời, yêu cầu chủ tàu hoặc thuyền trưởng ký cam kết không xâm phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt trái phép trước khi cấp mới hoặc gia hạn giấy phép khai thác, ký cam kết không xâm phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt trái phép trước khi xuất bến (đối với tàu đánh bắt xa bờ).

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo Thanh tra Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tước quyền sử dụng giấy phép khai thác hải sản và chứng chỉ hành nghề đối với chủ tàu, thuyền trưởng xâm phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt trái phép.

3. Thành lập các tổ đội sản xuất trên biển.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ cộng đồng ngư dân tự nguyện thành lập các tổ, đội sản xuất trên biển, nhất là đánh bắt xa bờ theo quy định tại Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các Ủy ban nhân dân xã, phường, thị, trấn phối hợp với Hội Nông dân của địa phương để vận động cộng đồng ngư dân tự nguyện thành lập các tổ, đội sản xuất trên biển, nhất là đánh bắt xa bờ theo Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác. Nhằm giúp đỡ, hỗ trợ và bảo vệ nhau, đấu tranh và bảo vệ lợi ích chính đáng và góp phần quan trọng trong việc bảo vệ an ninh chủ quyền trên các vùng biển.

4. Giải quyết vụ việc.

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có trách nhiệm chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, nắm bắt và xử lý tình hình tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt trái phép, báo cáo kịp thời tình hình xẩy ra đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

- Sở Ngoại vụ chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố giải quyết, tiếp nhận ngư dân được trao trả về nước bằng con đường ngoại giao (thông qua Đại sứ quán) do xâm phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt trái phép.

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chủ trì phối hợp Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố giải quyết, tiếp nhận và xử lý ngư dân bị trả về nước trên biển (không thông qua đường ngoại giao) theo quy định của pháp luật

5. Kinh phí.

Các sở, ngành và các cơ quan có liên quan chủ động phối hợp với Sở Tài chính tỉnh đề xuất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết kinh phí thực hiện theo quy định.

6. Khen thưởng.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan đề xuất khen thưởng kịp thời động viên, khen thưởng đối với ngư dân có hành động yêu nước, bảo vệ an ninh chủ quyền vùng biển hoặc có hành động dũng cảm cứu người, tài sản khi gặp sự cố trên biển.

7. Chế độ báo cáo.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có trách nhiệm tổng hợp báo cáo hàng tháng về tình hình tàu cá, ngư dân bị các lực lượng của nước ngoài trấn áp bắt giữ, xử phạt... xẩy ra trên biển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xử lý, giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1740/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1740/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2010
Ngày hiệu lực20/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1740/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1740/QĐ-UBND ngăn chặn giảm thiểu tàu cá ngư dân VN bị nước ngoài bắt Bà Rịa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1740/QĐ-UBND ngăn chặn giảm thiểu tàu cá ngư dân VN bị nước ngoài bắt Bà Rịa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1740/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrần Ngọc Thới
        Ngày ban hành20/07/2010
        Ngày hiệu lực20/07/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1740/QĐ-UBND ngăn chặn giảm thiểu tàu cá ngư dân VN bị nước ngoài bắt Bà Rịa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1740/QĐ-UBND ngăn chặn giảm thiểu tàu cá ngư dân VN bị nước ngoài bắt Bà Rịa

           • 20/07/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/07/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực