Quyết định 1742/QĐ-UBND

Quyết định 1742/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Quyết định 1742/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính của sở xây dựng Vĩnh Long 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1742/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 17 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1303/TTr-SXD ngày 15/9 /2015 và Công văn số 672/STP-KSTTHC ngày 06/ 8/2015 của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố mới 01 (một) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Xây dựng

- Niêm yết, công khai đầy đủ danh mục và nội dung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại trụ sở;

- Tổ chức thực hiện đúng nội dung các thủ tục hành chính được công bố kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục kiểm so
át TTHC, Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh
;
- Phòng TH,
KTN;
- Lưu: VT.
1.22.05.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Anh Vũ

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1742 /QĐ-UBND, ngày 17 / 9 /2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long

STT

Tên thủ tục hành chính

 

Lĩnh vực Quản lý công sản

1

Gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

 

PHẦN II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH VĨNH LONG

Lĩnh vực quản lý công sản

1. Thủ tục gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

- Trình tự thực hiện: (theo quy định tại Khoản 1, Điều 10, Thông tư số 48/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính)

Bước 1:

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đề nghị gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước nộp hồ sơ tại Trung tâm Quản lý và Phát triển Nhà ở.

Địa chỉ: Số 39, đường Nguyễn Trung Trực, phường 8, thành phố Vĩnh Long. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ và từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

Bước 2:

Trung tâm Quản lý và Phát triển Nhà ở kiểm tra số lượng hồ sơ theo qui định. Trường hợp người nộp đơn không có đủ các giấy tờ theo quy định thì Trung tâm Quản lý và Phát triển Nhà ở có văn bản thông báo lý do để người nộp đơn biết, bổ sung hồ sơ trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ và yêu cầu bổ sung hồ sơ không quá 02 lần đối với mỗi hồ sơ.

Bước 3:

Sau khi Trung tâm Quản lý và Phát triển Nhà ở kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ theo qui định thì Trung tâm Quản lý và Phát triển Nhà ở tổng hợp, lập báo cáo gửi Sở Xây dựng xem xét.

Bước 4:

Trên cơ sở báo cáo của Trung tâm Quản lý và Phát triển Nhà ở, Sở Xây dựng tiến hành mời các ngành hữu quan (theo qui định) họp xét duyệt các trường hợp đề nghị gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Bước 5:

Những trường hợp đủ điều kiện gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thì Sở Xây dựng có Tờ trình (kèm theo danh sách và Biên bản họp xét duyệt) trình UBND tỉnh quyết định.

Trường hợp không đủ điều kiện được xét duyệt thì Trung tâm Quản lý và Phát triển Nhà ở có văn bản trả lời cho người nộp đơn biết.

Bước 6:

Trên cơ sở tờ trình của Sở Xây dựng, UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và gửi Quyết định này cho Trung tâm Quản lý và Phát triển Nhà ở và người đề nghị gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước để thực hiện.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Quản lý và Phát triển Nhà ở.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: (theo quy định tại Khoản 1, Điều 10, Thông tư số 48/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính)

- Bản chính Giấy đề nghị gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (theo mẫu tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 48/2014/TT-BTC);

- Bản sao Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

-Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan phối hợp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Quản lý và Phát triển Nhà ở.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định của UBND tỉnh giải quyết cho gia hạn việc nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (theo mẫu tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư 48/2014/TT-BTC);

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư số 48/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc gia hạn nộp tiền sử dụng đất, tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

 

PHỤ LỤC SỐ 03

(Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ
GIA HẠN NỘP TIỀN MUA NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ N
ƯỚC

Kính gửi: Trung Tâm QL&PT Nhà ở

1. Tên người đề nghị: ……………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ………………… Cấp ngày ………... tại ………...…..

Nơi thường trú: ………………………………………………………………….

2. Hợp đồng mua – bán nhà ở thuộc SHNN số: …. ngày … tháng … năm ……

Tổng số tiền phải nộp: …….…………..…. đồng.

3. Hợp đồng mua – bán nhà ở thuộc SHNN số: …. ngày … tháng … năm ……

Tổng số tiền phải nộp: …….…………..…. đồng.

Số tiền đã nộp: ………………..….. đồng.

Số tiền còn phải nộp: ……………....… đồng.

4. Hợp đồng mua – bán nhà ở thuộc SHNN số: …. ngày … tháng … năm ……

Tổng số tiền phải nộp: …….…………..…. đồng.

Số tiền phải nộp lần đầu: …….…………..…. đồng.

5. Nay, tôi xin được gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Hợp đồng mua – bán nhà ở số: ……..…ngày …… tháng …… năm …… với số tiền là: …………………..…. đồng.

Tôi cam đoan những nội dung đã khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

 

 

…, ngày ….. tháng … năm 201…

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1742/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1742/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/2015
Ngày hiệu lực17/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1742/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1742/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính của sở xây dựng Vĩnh Long 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1742/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính của sở xây dựng Vĩnh Long 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1742/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýPhan Anh Vũ
        Ngày ban hành17/09/2015
        Ngày hiệu lực17/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1742/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính của sở xây dựng Vĩnh Long 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1742/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính của sở xây dựng Vĩnh Long 2015

            • 17/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực