Quyết định 1742/QĐ-UBND

Quyết định 1742/QĐ-UBND năm 2015 về kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020" do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1742/QĐ-UBND năm 2015 Ban chỉ đạo Đào tạo nghề cho lao động nông thôn Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1742/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 13 tháng 5 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2020”

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;

Căn cứ Công văn số 664/LĐTBXH-TCDN ngày 09/3/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 921/TTr-SLĐTBXH ngày 23/4/2015 Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020, gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông Phạm Đăng Quyền

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trưởng ban

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân

Giám đốc Sở Lao động - TB&XH

Phó Trưởng ban TT

3. Ông Nguyễn Quang Huy

Phó Giám đốc Sở Lao động - TB&XH

Ủy viên trực

4. Phạm Đình Minh

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Ủy viên

5. Lương Thị Minh

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

Ủy viên

6. Phạm Trọng Dũng

Phó Bí thư Tỉnh đoàn

Ủy viên

7. Phạm Thị Thanh Thủy

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Ủy viên

8. Nguyễn Đình Tuấn

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Ủy viên

9. Ông Nguyễn Văn Nam

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

Ủy viên

10. Ông Nguyễn Bá Tải

Phó Giám đốc Sở Nội vụ

Ủy viên

11. Hoàng Anh Tuấn

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư

Ủy viên

12. Nguyễn Bá Hùng

Phó Giám đốc Sở Tài chính

Ủy viên

13. Lê Văn Hoa

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Ủy viên

14. Lê Trọng Hân

Phó Giám đốc Sở Công thương

Ủy viên

15. Đỗ Hữu Quyết

Phó Giám đốc Sở Thông tin và TT

Ủy viên

16. Nguyễn Tiến Trứ

Phó Giám đốc CN Ngân hàng CSXH tỉnh

Ủy viên

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo:

- Tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách, các văn bản, các quy định cần thiết phù hợp với tình hình thực tiễn trong quá trình thực hiện, để đảm bảo Đề án được triển khai đúng kế hoạch, tiến độ và các quy định của pháp luật.

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành chung trong suốt quá trình thực hiện Đề án để đảm bảo tính đồng bộ và lồng ghép nguồn lực phù hợp với các chính sách, chương trình đang được thực hiện trên địa bàn tỉnh.

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện của Đề án và giải quyết những khó khăn vướng mắc tại các địa phương, cơ sở.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020 hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ từng thành viên trong Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án; được sử dụng con dấu trong các hoạt động chỉ đạo, điều hành và bố trí tổ công tác giúp việc để thực hiện Đề án.

- Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020 do ngân sách Nhà nước đảm bảo.

- Ban Chỉ đạo tự giải thể khi Đề án kết thúc.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ (để thực hiện);
- Bộ Lao động - TBXH (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX (THg).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1742/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1742/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2015
Ngày hiệu lực13/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1742/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1742/QĐ-UBND năm 2015 Ban chỉ đạo Đào tạo nghề cho lao động nông thôn Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1742/QĐ-UBND năm 2015 Ban chỉ đạo Đào tạo nghề cho lao động nông thôn Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1742/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đình Xứng
        Ngày ban hành13/05/2015
        Ngày hiệu lực13/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1742/QĐ-UBND năm 2015 Ban chỉ đạo Đào tạo nghề cho lao động nông thôn Thanh Hóa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1742/QĐ-UBND năm 2015 Ban chỉ đạo Đào tạo nghề cho lao động nông thôn Thanh Hóa

            • 13/05/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/05/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực