Quyết định 1745/QĐ-BGTVT

Quyết định 1745/QĐ-BGTVT năm 2010 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1745/QĐ-BGTVT quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1745/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 20 tháng 3 năm 1993 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 24 tháng 8 năm 2000;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 08/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão đã được sửa đổi, bổ sung ngày 24 tháng 8 năm 2000;
Căn cứ Nghị định số 14/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành và địa phương;
Căn cứ Quyết định số 76/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn và Hệ thống tổ chức tìm kiếm cứu nạn của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương;
Theo đề nghị của Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông vận tải và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng  

Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông vận tải (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) là tổ chức giúp Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trong ngành Giao thông vận tải.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Giao thông vận tải trong lĩnh vực phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch và yêu cầu của Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.

2. Làm đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin trong công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Giao thông vận tải. Tham gia cơ quan chỉ huy của Quốc gia và trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các lực lượng phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thuộc Bộ Giao thông vận tải khi xảy ra thảm họa, thiên tai hoặc sự cố.

3. Chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải lập, triển khai kế hoạch hoạt động, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển lực lượng, xây dựng quy chế phối hợp, hiệp đồng, tổ chức diễn tập trong hoạt động phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.

4. Định kỳ tổ chức kiểm tra, tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt, bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn về kết quả triển khai và việc chấp hành các quy định trong công tác phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của các đơn vị trong ngành Giao thông vận tải. Đề xuất với các cấp có thẩm quyền khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc và xử lý đối với những tổ chức, cá nhân có sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.

5. Lập kế hoạch ngân sách nhà nước hàng năm cho các cơ quan, đơn vị chuyên trách phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trong ngành Giao thông vận tải, làm cơ sở để cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định phân bổ.

6. Lập dự toán chi hoạt động hàng năm của Ban Chỉ đạo để cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp chung theo quy định của Luật Ngân sách.

7. Tổng hợp, báo cáo thiệt hại, đề xuất phương án hỗ trợ kinh phí và chỉ đạo việc khắc phục hậu quả về giao thông vận tải do thiên tai, sự cố gây ra, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

8. Chỉ đạo tổ chức diễn tập, tuyên truyền phổ biến pháp luật về nhiệm vụ phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và tham gia hợp tác quốc tế về giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong ngành Giao thông vận tải.

9. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong ngành Giao thông vận tải.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải giao.

Điều 3. Thành viên Ban Chỉ đạo

Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông vận tải gồm các thành viên sau:

1. 01 Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Trưởng ban;

2. Các Phó Trưởng ban

3. 01 Lãnh đạo Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam - Ủy viên.

4. 01 Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam - Ủy viên.

5. 01 Lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam - Ủy viên.

6. 01 Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam - Ủy viên.

7. 01 Lãnh đạo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam - Ủy viên.

8. 01 Lãnh đạo Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông - Ủy viên.

9. 01 Lãnh đạo Cục Y tế giao thông vận tải - Ủy viên.

10. 01 Lãnh đạo Cục Đường sắt Việt Nam - Ủy viên.

11. 01 Lãnh đạo Văn phòng Bộ - Ủy viên.

12. 01 Lãnh đạo Vụ An toàn giao thông - Ủy viên.

13. 01 Lãnh đạo Vụ Vận tải - Ủy viên.

14. 01 Lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Đầu tư - Ủy viên.

15. 01 Lãnh đạo Vụ Tài chính - Ủy viên.

16. 01 Lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - Ủy viên.

Ủy viên Ban Chỉ đạo do thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nói trên cử cán bộ lãnh đạo tham gia bằng văn bản, gửi về Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông vận tải.

Điều 4. Chế độ làm việc

1. Trưởng Ban Chỉ đạo và các Ủy viên của Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Ban Chỉ đạo có 01 Phó Trưởng ban thường trực và 01 Phó Trưởng ban, làm việc theo chế độ chuyên trách. Các Phó Trưởng ban do Bộ trưởng bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng ban.

3. Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Bộ khi lãnh đạo Ban ký văn bản thừa lệnh Bộ trưởng.

4. Trưởng Ban Chỉ đạo có trách nhiệm quy định về mối quan hệ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo.

Điều 5. Văn phòng thường trực

1. Văn phòng thường trực Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn (sau đây gọi tắt là Văn phòng) là cơ quan thường trực, giúp việc cho Ban Chỉ đạo, có trụ sở đặt tại Bộ Giao thông vận tải và do Trưởng Ban Chỉ đạo trực tiếp quản lý, điều hành. Văn phòng có Chánh Văn phòng do Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ định và một số công chức chuyên trách.

2. Văn phòng có con dấu, có tài khoản riêng để hoạt động. Kinh phí hoạt động của Văn phòng do ngân sách nhà nước bảo đảm theo dự toán được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải giao.

3. Biên chế Văn phòng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định trong tổng số biên chế hành chính của Bộ.

Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký; bãi bỏ Quyết định số 785/QĐ-BGTVT ngày 09/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn của Bộ Giao thông vận tải.

2. Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông vận tải, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục trưởng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn;
- Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải;
- Lưu: VT, (Dam-10b).

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1745/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1745/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2010
Ngày hiệu lực10/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1745/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 1745/QĐ-BGTVT quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1745/QĐ-BGTVT quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1745/QĐ-BGTVT
       Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
       Người kýHồ Nghĩa Dũng
       Ngày ban hành25/06/2010
       Ngày hiệu lực10/07/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1745/QĐ-BGTVT quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1745/QĐ-BGTVT quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn

          • 25/06/2010

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 10/07/2010

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực