Quyết định 1745/QĐ-UBND

Quyết định 1745/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Quyết định 1745/QĐ-UBND 2012 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước Thái Nguyên đã được thay thế bởi Quyết định 1058/QĐ-UBND thủ tục hành chính thẩm quyền ủy ban cấp xã Thái Nguyên 2016 và được áp dụng kể từ ngày 16/05/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 1745/QĐ-UBND 2012 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1745/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ 10 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; 08 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG; 03 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC, ÁP DỤNG CHUNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 09/8/2012 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định quản lý Tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 300/TTr-STNMT ngày 13/7/2012 và Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 10 (mười) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 08 (tám) thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; 03 (ba) thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực Tài nguyên nước, áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/8/2012.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (T/h);
- Thủ tướng Chính phủ (B/c);
- Cục Kiểm soát TTHC;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Đ/c Tùng - Phòng KTN;
- Lưu: VP, KSTTHC.

CHỦ TỊCH
Dương Ngọc Long

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1745/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1745/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2012
Ngày hiệu lực19/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/05/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1745/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1745/QĐ-UBND 2012 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1745/QĐ-UBND 2012 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước Thái Nguyên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1745/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýDương Ngọc Long
        Ngày ban hành07/08/2012
        Ngày hiệu lực19/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/05/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1745/QĐ-UBND 2012 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước Thái Nguyên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1745/QĐ-UBND 2012 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước Thái Nguyên