Quyết định 1745/QĐ-UBND

Quyết định 1745/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 04 thủ tục hành chính mới; 05 thủ tục được sửa đổi, bổ sung; 05 thủ tục bị bãi bỏ trong lĩnh vực giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bến Tre

Nội dung toàn văn Quyết định 1745/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính giám định y khoa Sở Y tế Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1745/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 22 tháng 08 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC 04 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI; 05 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; 05 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2968/QĐ-BYT ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi được quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre tại Tờ trình số 2382/TTr-SYT ngày 07 tháng 8 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 04 thủ tục hành chính ban hành mới; 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Y tế;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Sở Y tế (kèm hồ sơ);
- Phòng KSTT (kèm hồ sơ), TTTTĐT;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁM ĐNH Y KHOA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TTỈNH BN TRE
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh Bến Tre)

1. Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới

Số TT

Tên th tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Lĩnh vực: Giám định y khoa

1

Khám giám định để thực hiện chế độ tử tuất.

Không.

Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán Trung tâm Giám định Y khoa Bến Tre (số 109, đường Đoàn Hoàng Minh, Phường 5, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

Thực hiện theo quy định của Thông tư số 243/2016/ TT-BTC ngày 11/11/2016 ca Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.

1. Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;

2. Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

3. Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế;

4. Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.

2

Khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai.

Không.

Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán Trung tâm Giám định Y khoa Bến Tre (số 109, đường Đoàn Hoàng Minh, Phường 5, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

Thực hiện theo quy định của Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.

1. Luật bo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;

2. Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

3. Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế;

4. Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.

3

Khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Không.

Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán Trung tâm Giám định Y khoa Bến Tre (số 109, đường Đoàn Hoàng Minh, Phường 5, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

Thực hiện theo quy định của Thông tư số 243/2016/ TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thm định cấp giấy giám định y khoa.

1. Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;

2. Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

3. Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế;

4. Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.

4

Khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát.

Không.

Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán Trung tâm Giám định Y khoa Bến Tre (số 109, đường Đoàn Hoàng Minh, Phường 5, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

Thực hiện theo quy định của Thông tư số 243/2016/ TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.

1. Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;

2. Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

3. Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế;

4. Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Lĩnh vực: Giám định y khoa

5

Khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động.

Không.

Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán Trung tâm Giám định Y khoa Bến Tre (số 109, đường Đoàn Hoàng Minh, Phường 5, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

Thực hiện theo quy định của Thông tư số 243/2016/ TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.

1. Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;

2. Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

3. Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế;

4. Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.

6

Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp.

Không.

Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán Trung tâm Giám định Y khoa Bến Tre (số 109, đường Đoàn Hoàng Minh, Phường 5, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

Thực hiện theo quy định của Thông tư số 243/2016/ TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thm định cấp giấy giám định y khoa.

1. Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;

2. Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

3. Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế;

4. Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.

7

Khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động.

Không.

Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán Trung tâm Giám định Y khoa Bến Tre (số 109, đường Đoàn Hoàng Minh, Phường 5, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

Thực hiện theo quy định của Thông tư số 243/2016/ TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.

1. Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;

2. Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

3. Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế;

4. Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.

8

Khám giám định li đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động.

Không.

Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán Trung tâm Giám định Y khoa Bến Tre (số 109, đường Đoàn Hoàng Minh, Phường 5, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

Thực hiện theo quy định của Thông tư số 243/2016/ TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm đnh cấp giấy giám định y khoa.

1. Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;

2. Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

3. Thông tư s 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế;

4. Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.

9

Khám giám định tổng hợp.

Không.

Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán Trung tâm Giám định Y khoa Bến Tre (số 109, đường Đoàn Hoàng Minh, Phường 5, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

Thực hiện theo quy định của Thông tư số 243/2016/ TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.

1. Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;

2. Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

3. Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh tao động thuộc lĩnh vực y tế;

4. Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa

3. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ (do bị sửa đi, bổ sung)

Số TT

S hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Giám định y khoa

(Ban hành theo Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố 09 thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bến Tre)

1

 

Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động đối với người lao động tham gia bo hiểm xã hội bắt buộc.

Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

2

 

Giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc..

3

 

Giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

4

 

Giám định tai nạn lao động tái phát đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

5

 

Giám định tổng hợp đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1745/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1745/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2018
Ngày hiệu lực22/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1745/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1745/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính giám định y khoa Sở Y tế Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1745/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính giám định y khoa Sở Y tế Bến Tre
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1745/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýCao Văn Trọng
        Ngày ban hành22/08/2018
        Ngày hiệu lực22/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1745/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính giám định y khoa Sở Y tế Bến Tre

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1745/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính giám định y khoa Sở Y tế Bến Tre

            • 22/08/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/08/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực