Quyết định 1748/QĐ-UBND

Quyết định 1748/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Đấu thầu áp dụng tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Quyết định 1748/QĐ-UBND 2018 thủ tục Đấu thầu áp dụng tại cấp tỉnh huyện Sở Kế hoạch Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1748/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 29 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC ĐẤU THẦU ÁP DỤNG TẠI CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1397/QĐ-BKHĐT ngày 21/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/hủy bỏ, hủy công khai lĩnh vực đấu thầu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 71/TTr-SKHĐT ngày 22/10/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 10 thủ tục hành chính bị bãi bỏ (04 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 04 thủ tục hành chính cấp huyện và 02 thủ tục hành chính cấp xã) trong lĩnh vực Đấu thầu áp dụng tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 694/QĐ-UBND ngày 26/4/2018, Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 và Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 (kèm theo danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

1. Thay thế Quyết định số 694/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bDanh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau; Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đấu thầu áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đấu thầu áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

2. Bãi bỏ 04 thủ tục hành chính cấp tỉnh (STT 103, 104, 105, 106), 04 thủ tục hành chính cấp huyện (STT 1, 2, 3, 4) và 02 thủ tục hành chính cấp xã (STT 1, 2) tại phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bchuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, VPCP (CSDLQGTTHC);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh (VIC);
- Sở Thông tin và Truyền thông (VIC);
- Cổng TTĐT tỉnh (VIC);
- CCHC (Đời161, VIC);
- Lưu: VT,M.A 142/10.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Văn Bi

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC ĐẤU THẦU CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1748/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ văn bản quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

I.

Quyết định số 694/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 (Cấp tỉnh)

1.

CMU-291033

Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư (CT)

Quyết định số 1397/QĐ-BKHĐT ngày 21/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/hủy bỏ, hủy công khai lĩnh vực đấu thầu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2.

CMU-291034

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đu tư (CT)

3.

CMU-291035

Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình la chn nhà thầu (CT)

4.

CMU-291036

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu (CT)

II.

Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 (Cấp huyện)

5.

CMU-291037

Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư (CH)

Quyết định số 1397/QĐ-BKHĐT ngày 21/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/hủy bỏ, hủy công khai lĩnh vực đấu thầu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

6.

CMU-291038

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư (CH)

7.

CMU-291039

Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu (CH)

8.

CMU-291040

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu (CH)

III.

Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 (Cấp xã)

9.

CMU-291041

Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu (CX)

Quyết định số 1397/QĐ-BKHĐT ngày 21/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/hủy bỏ, hủy công khai lĩnh vực đấu thầu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

10.

CMU-291042

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu (CX)

Tổng cộng có: 04 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 04 thủ tục hành chính cấp huyện và 02 thủ tục hành chính cấp xã bị bãi bỏ./.

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1748/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1748/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2018
Ngày hiệu lực29/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 tháng trước
(24/11/2018)

Download Văn bản pháp luật 1748/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1748/QĐ-UBND 2018 thủ tục Đấu thầu áp dụng tại cấp tỉnh huyện Sở Kế hoạch Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1748/QĐ-UBND 2018 thủ tục Đấu thầu áp dụng tại cấp tỉnh huyện Sở Kế hoạch Cà Mau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1748/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýLâm Văn Bi
        Ngày ban hành29/10/2018
        Ngày hiệu lực29/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 tháng trước
        (24/11/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1748/QĐ-UBND 2018 thủ tục Đấu thầu áp dụng tại cấp tỉnh huyện Sở Kế hoạch Cà Mau

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1748/QĐ-UBND 2018 thủ tục Đấu thầu áp dụng tại cấp tỉnh huyện Sở Kế hoạch Cà Mau

            • 29/10/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/10/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực