Quyết định 1749/QĐ-UBND

Quyết định 1749/QĐ-UBND năm 2011 về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước của thành phố năm 2011 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1749/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1749/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ NĂM 2011

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Công văn số 4470/BNV-ĐT ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2011;
Căn cứ Quyết định số 82/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2011;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 120/TTr-SNV ngày 25 tháng 02 năm 2011 về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước của thành phố năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt và ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước của thành phố năm 2011.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các cơ quan, đơn vị được cấp kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch này chịu trách nhiệm thực hiện và quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của Bộ Tài chính và Kiểm toán nhà nước.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc nhà nước thành phố, Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn, Hiệu trưởng Trường Cán bộ thành phố, Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thủ trưởng các Sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND/TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Sở Nội vụ (03 bản);
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- VPUB: Các PVP; Phòng VX, THKH;
- Lưu: VT, (VX-Nh) D

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ NĂM 2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1749/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa IX (nhiệm kỳ 2010-2015) và Chương trình hành động của Thành ủy về 06 chương trình đột phá của thành phố;

Căn cứ Công văn số 4470/BNV-ĐT ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2011; Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng và ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước của thành phố năm 2011, cụ thể như sau:

I- Mục tiêu

Đào tạo, bồi dưỡng để trang bị, nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, kỹ năng điều hành và thực thi công vụ cho đội ngũ công chức hành chính ở các sở-ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận-huyện và cán bộ, công chức cấp phường-xã, thị trấn nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, có phẩm chất tốt và đủ năng lực thi hành công vụ, tận tụy phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, có khả năng đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

II- Nhiệm vụ, đối tượng và chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cụ thể năm 2011

1. Nhiệm vụ:

Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính nhà nước và cán bộ, công chức phường-xã, thị trấn năm 2011 của thành phố tập trung thực hiện những nhiệm vụ cụ thể như sau:

a) Đối với công chức hành chính:

- Tổ chức bồi dưỡng những kiến thức quy định theo tiêu chuẩn cho công chức các ngạch: cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp.

- Trong năm 2011, công chức hành chính được trang bị kỹ năng nghiệp vụ theo yêu cầu công vụ và có khả năng hoàn thành có chất lượng nhiệm vụ được giao; trang bị kiến thức về văn hóa công sở; trách nhiệm và đạo đức công vụ cho công chức các ngạch.

- Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức nhà nước, kỹ năng lãnh đạo-quản lý, kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế, nghiệp vụ quản lý dự án, nghiệp vụ đấu thầu, thi đua-khen thưởng, tôn giáo-dân tộc và ngoại ngữ… cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức chuyên môn cấp sở-ngành, quận-huyện và tương đương.

b) Đối với cán bộ quận-huyện và cán bộ, công chức phường-xã, thị trấn:

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trang bị kiến thức quản lý nhà nước và trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo tiêu chuẩn quy định cho công chức và cán bộ chuyên trách phường-xã, thị trấn.

- Đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh cho Lãnh đạo quận-huyện, phường-xã, thị trấn bao gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, thị trấn và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn.

c) Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn:

Tập trung bồi dưỡng về kiến thức quản lý nhà nước và vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, kỹ năng hoạt động cho Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn nhiệm kỳ 2011-2016 theo Chương trình, nội dung bồi dưỡng của Trung ương và vận dụng, bổ sung một số nội dung mang tính đặc thù hoạt động tại địa phương của đại biểu ở từng cấp khác nhau.

d) Về học tập kinh nghiệm:

Trong năm 2011, nghiên cứu có kế hoạch tổ chức đoàn cán bộ đi học tập, trao đổi kinh nghiệm thực tế về công tác đào tạo, bồi dưỡng, quản lý cán bộ… ở trong nước và nước ngoài; trong đó, đặc biệt chú trọng công tác quản lý đô thị, môi trường, biến đổi khí hậu toàn cầu, đào tạo cán bộ và công tác văn thư-lưu trữ… ở các nước tiên tiến trong khu vực và quốc tế.

e) Nhiệm vụ khác:

Thành phố tiếp tục tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực xây dựng, thống kê, văn thư-lưu trữ, kỹ năng giao tiếp, địa giới hành chính, tài nguyên môi trường, chính quyền đô thị… cho cán bộ, công chức, viên chức ở các sở-ngành; quận-huyện; đơn vị sự nghiệp công và phường-xã, thị trấn.

2. Đối tượng:

a) Công chức hành chính đang làm việc tại các Sở, các cơ quan chuyên môn thuộc thành phố, Ủy ban nhân dân quận-huyện và cán bộ, viên chức ở các đơn vị sự nghiệp… theo nhu cầu của thành phố.

b) Cán bộ, công chức phường-xã, thị trấn.

c) Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp thành phố và cấp xã-thị trấn.

3. Chỉ tiêu:

a) Đào tạo, bồi dưỡng trong nước: (bảng phụ lục kế hoạch kèm theo).

b) Đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài:

- Tiếp tục thực hiện các chương trình đào tạo Tiến sĩ, Thạc sĩ của thành phố như: Chương trình đào tạo 500 Tiến sĩ, Thạc sĩ cho cán bộ, công chức trẻ, có triển vọng và năng lực thực tiễn theo các chuyên ngành khoa học, kỹ thuật ở các nước: Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Úc, Newzealand, Hà Lan, Học viện Châu Á…, trong đó tập trung vào các lĩnh vực như: công nghệ thông tin, vật liệu mới, xây dựng, quy hoạch đô thị, môi trường, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, quản trị kinh doanh, thị trường tài chính, chứng khoán…; Chương trình đào tạo 100 Thạc sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học ở nước ngoài gồm các chuyên ngành: Sinh học phân tử động, thực vật; Di truyền chọn tạo giống cây trồng; Vaccin, Protein tái tổ hợp; Công nghệ sinh học môi trường; Công nghệ vi sinh; Công nghệ sinh học thuỷ sản… Trong đó, ưu tiên cử cán bộ, công chức đi đào tạo ở các nước có trình độ chuyên môn cao về lĩnh vực công nghệ sinh học như: Cuba, Úc, Canada, Anh, Nhật, Pháp, Mỹ, Israel, Singapore…

- Thực hiện chương trình bồi dưỡng tiếng Anh cho cán bộ chủ chốt công tác ở các sở-ngành, quận-huyện và cán bộ quy hoạch, cán bộ nguồn của cơ quan, đơn vị có nhu cầu giao tiếp tiếng Anh phục vụ công tác chuyên môn tại Singapore, Philippin…;

- Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo các chương trình được tài trợ học bổng của các nước bạn như: chương trình FFI-Pháp, chương trình học bổng Chevening-Anh, chương trình học bổng Quỹ Ford-Mỹ, chương trình ITEC-Ấn Độ, chương trình SIDA-Thụy Điển, chương trình đào tạo Chính sách công ở Singapore…;

- Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành, bảo dưỡng hệ thống Metro, các tuyến đường cao tốc, đường sắt đô thị (Monorail, Tramway) và dưới lòng đất (hầm Thủ Thiêm) và kỹ thuật chống ngập cho thành phố.

III- Tổ chức thực hiện

1) Các giải pháp thực hiện:

a) Rà soát lại trình độ đội ngũ cán bộ, công chức để dự báo kịp thời nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng trong hiện tại và những năm tiếp theo;

b) Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm và bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu kiến thức, kỹ năng chuyên ngành hàng năm nhằm xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp theo tinh thần của Luật Cán bộ, công chức;

c) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nâng cao và chuyên sâu về hội nhập kinh tế quốc tế cho cán bộ lãnh đạo, quản lý nhà nước; cán bộ quản lý doanh nghiệp và cán bộ, công chức hoạt động trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến hội nhập;

d) Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn quy định cho cán bộ, công chức cấp phường-xã, thị trấn; ưu tiên đào tạo trình độ chuyên môn và kỹ năng hoạt động cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân và công chức chuyên môn ở phường-xã, thị trấn;

đ) Tiếp tục phổ biến và triển khai thực hiện Luật Cán bộ, công chức và các văn bản liên quan về đào tạo, bồi dưỡng công chức; Chiến lược đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2020 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

e) Tăng cường quan hệ hợp tác, tranh thủ nguồn tài trợ học bổng, kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của thành phố.

2) Kinh phí:

Kinh phí để thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước của thành phố năm 2011 được trích từ nguồn ngân sách của thành phố; các dự án viện trợ của Bộ-Ngành Trung ương; các dự án tài trợ học bổng của nước ngoài; các nguồn đóng góp của các tổ chức cử cán bộ, công chức đi học và bản thân cán bộ, công chức nhà nước. Kinh phí tổ chức các đoàn đi học tập kinh nghiệm ở trong nước và nước ngoài không quá 10% tổng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước của thành phố năm 2011.

Việc sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo đúng quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính.

3) Phân công thực hiện:

a) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở-ngành liên quan và Trường Cán bộ thành phố triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của thành phố năm 2011. Phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục thực hiện chương trình đào tạo 500 Thạc sĩ-Tiến sĩ của thành phố và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khối Đảng, đoàn thể; Phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển, Trung tâm WTO tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về kiến thức Hội nhập kinh tế quốc tế cho cán bộ quản lý nhà nước và doanh nghiệp của thành phố;

b) Trường Đại học Sài Gòn, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường Cán bộ thành phố chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên; củng cố, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy đáp ứng nhu cầu học tập của cán bộ, công chức thành phố; Phối hợp với Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, các Học viện, trường đại học, cao đẳng trên địa bàn xây dựng chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng;

c) Các Sở-ban-ngành, Ủy ban nhân dân quận-huyện, phường-xã, thị trấn và các đơn vị liên quan thuộc thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng quy hoạch, kế hoạch, rà soát và cử cán bộ, công chức đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, huy động các nguồn lực để tổ chức thực hiện tốt các nội dung của chương trình;

d) Sở Tài chính chủ động cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước thành phố thẩm định, cấp kinh phí cho các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2011 của thành phố theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Nội vụ) để chỉ đạo giải quyết kịp thời./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1749/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1749/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/04/2011
Ngày hiệu lực06/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1749/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1749/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1749/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1749/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thành Tài
        Ngày ban hành06/04/2011
        Ngày hiệu lực06/04/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1749/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1749/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

         • 06/04/2011

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 06/04/2011

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực