Quyết định 1749/QĐ-UBND

Quyết định 1749/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 466/QĐ-UBND quy định cơ chế quản lý, điều hành tổ chức thực hiện Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng thủy điện Hòa Bình thuộc tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2015

Quyết định 1749/QĐ-UBND sửa đổi 466/QĐ-UBND ổn định dân cư phát triển kinh tế xã hội Sơn La 2014 đã được thay thế bởi Quyết định 2899/QĐ-UBND ổn định dân cư phát triển kinh tế xã hội vùng chuyển dân Sông Đà Sơn La 2015 và được áp dụng kể từ ngày 20/11/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 1749/QĐ-UBND sửa đổi 466/QĐ-UBND ổn định dân cư phát triển kinh tế xã hội Sơn La 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1749/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 02 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 466/QĐ-UBND NGÀY 11 THÁNG 3 NĂM 2014 CỦA UBND TỈNH SƠN LA QUY ĐỊNH CƠ CHẾ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ỔN ĐỊNH DÂN CƯ, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG CHUYỂN DÂN SÔNG ĐÀ XÂY DỰNG THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH THUỘC TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2011 – 2015

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1460/QĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng thuỷ điện Hoà Bình thuộc tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 411/TTr-SKHĐT ngày 16 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 466/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La quy định cơ chế quản lý, điều hành tổ chức thực hiện Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng thủy điện Hòa Bình thuộc tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2015 như sau:

1. Sửa đổi Khoản 2 Điều 7 (phân cấp quản lý, điều hành)

2. Chủ đầu tư.

a) Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền cho Chủ tịch UBND các huyện làm chủ đầu tư

- Công tác lập quy hoạch chi tiết các khu, điểm tái định cư; bồi thường - hỗ trợ, tổ chức di chuyển dân; các dự án sản xuất; hỗ trợ đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao công nghệ; quản lý các khu, điểm tái định cư theo quy hoạch;

- Các dự án san nền, đường nội bộ trong các điểm tái định cư.

- Các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng trong và ngoài các khu, điểm tái định cư có tổng mức đầu tư đến 5 tỷ đồng.

b) Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Ban QLDA di dân, tái định cư thủy điện Sơn La làm chủ đầu tư các dự án thành phần trong và ngoài điểm tái định cư có tổng mức đầu tư trên 5 tỷ đồng (trừ các dự án san nền, đường nội bộ trong các điểm tái định cư)”.

2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 10

“- Trên cơ sở khối lượng, tổng mức đầu tư, quy hoạch chi tiết các điểm tái định cư được duyệt; xét đề nghị của các chủ đầu tư, Ban QLDA di dân, tái định cư thủy điện Sơn La xem xét thứ tự ưu tiên lập danh mục các dự án gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình UBND tỉnh quyết định cho phép lập dự án đầu tư (giao chủ đầu tư)”.

3. Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 10 (thẩm quyền phê duyệt (phê duyệt điều chỉnh) dự án đầu tư, báo cáo kinh tế - kỹ thuật)

“b) Thẩm quyền phê duyệt (phê duyệt điều chỉnh) dự án đầu tư, báo cáo kinh tế - kỹ thuật:

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh các dự án thuộc diện lập dự án đầu tư; phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật các dự án thành phần do Ban QLDA di dân, tái định cư thủy điện Sơn La làm chủ đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền cho Chủ tịch UBND các huyện phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật các dự án thành phần được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư. Sau khi UBND huyện phê duyệt phải gửi Quyết định đầu tư về Ban QLDA di dân, tái định cư thủy điện Sơn La và Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi làm cơ sở phân bổ kế hoạch vốn cho các dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật do Chủ tịch UBND các huyện đã phê duyệt sau khi điều chỉnh lại có tổng mức đầu tư trên 5,0 tỷ đồng đối với các dự án được điều chỉnh theo quy định của Chính phủ (trừ các dự án san nền và đường nội bộ trong các điểm tái định cư).

Đối với các dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư: trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (hoặc phê duyệt điều chỉnh) phải có ý kiến của Ban QLDA di dân, tái định cư thủy điện Sơn La về sự phù hợp về quy mô, tổng mức đầu tư trong quy hoạch chi tiết được phê duyệt và chính sách áp dụng cho Đề án 1460.

Ban QLDA di dân, tái định cư thủy điện Sơn La chịu trách nhiệm về sự phù hợp về quy mô, tổng mức đầu tư trong quy hoạch chi tiết được phê duyệt và chính sách áp dụng cho Đề án 1460 đối với các dự án do Ban làm chủ đầu tư.

4. Sửa đổi Điểm b Mục 5 Điều 10 (Nhà thầu xây lắp + thiết bị)

“b) Nhà thầu xây lắp + thiết bị:

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Thực hiện theo Luật Đấu thầu”.

5. Sửa đổi Mục 4 Điều 11 (giao kế hoạch vốn)

“- Vốn bồi thường, hỗ trợ tái định cư: Căn cứ vào kế hoạch đón dân hàng năm của các huyện làm cơ sở tính toán giao kế hoạch vốn bồi thường, hỗ trợ cho các huyện (chủ đầu tư) để tổ chức thực hiện, đảm bảo không thiếu vốn bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân; các huyện (chủ đầu tư) có trách nhiệm phân bổ chi tiết cho từng điểm tái định cư và thực hiện cấp phát chi trả cho các đối tượng được hưởng lợi”.

Điều 2. Quy định về chuyển tiếp trong tổ chức thực hiện Quyết định 466/QĐ-UBND và Quyết định này

- Đối với các dự án thành phần trong các điểm TĐC đã được UBND tỉnh phê duyệt theo cơ chế quy định tại Mục 2 Điều 7 của Quyết định số 466/QĐ-UBND: Tiếp tục thực hiện theo quy định, nếu trong quá trình tổ chức thực hiện cần thiết phải điều chỉnh dự án (thuộc diện được điều chỉnh theo quy định của Chính phủ) thì thực hiện điều chỉnh theo cơ chế quy định tại Quyết định này.

- Đối với các dự án thành phần trong các điểm tái định cư đã được UBND các huyện vùng đề án phê duyệt sau ngày 11 tháng 3 năm 2014 đến trước ngày Quyết định này có hiệu lực: Tiếp tục được thực hiện và là cơ sở để triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

- Đối với các dự án do UBND các huyện làm chủ đầu tư đang thẩm định tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (bao gồm các dự án đã có báo cáo thẩm định): Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển hồ sơ thẩm định về các huyện để các huyện tổ chức thẩm định và phê duyệt theo quy định.

- Các dự án thực hiện đề án 1460 ngoài thực hiện các quy định của UBND tỉnh về cơ chế quản lý điều hành, tổ chức thực hiện Đề án 1460 của tỉnh còn phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản.

Điều 3. Ban QLDA di dân, tái định cư thủy điện Sơn La và UBND các huyện vùng đề án có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các dự án theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng Ban QLDA di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, Chủ tịch UBND các huyện Mường La, Mai Sơn, Phù Yên, Bắc Yên, Mộc Châu, Vân Hồ; Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Trưởng BCĐ TĐC tỉnh;
- TT tỉnh ủy; (Báo cáo)
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 5;
- Phó Ban TT BCĐ TĐC tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Phòng Kinh tế ngành - VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH(2), Giang 45b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1749/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1749/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2014
Ngày hiệu lực02/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/11/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1749/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1749/QĐ-UBND sửa đổi 466/QĐ-UBND ổn định dân cư phát triển kinh tế xã hội Sơn La 2014


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1749/QĐ-UBND sửa đổi 466/QĐ-UBND ổn định dân cư phát triển kinh tế xã hội Sơn La 2014
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1749/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýCầm Ngọc Minh
       Ngày ban hành02/07/2014
       Ngày hiệu lực02/07/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/11/2015
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1749/QĐ-UBND sửa đổi 466/QĐ-UBND ổn định dân cư phát triển kinh tế xã hội Sơn La 2014

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1749/QĐ-UBND sửa đổi 466/QĐ-UBND ổn định dân cư phát triển kinh tế xã hội Sơn La 2014