Quyết định 175/2003/QĐ-BTC

Quyết định 175/2003/QĐ-BTC về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ chế độ kế toán và kiểm toán do Bộ Tài Chính ban hành

Quyết định 175/2003/QĐ-BTC quy định Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán đã được thay thế bởi Quyết định 314/QĐ-BTC 2009 chức năng nhiệm vụ Vụ Chế độ kế toán Kiểm toán và được áp dụng kể từ ngày 16/02/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 175/2003/QĐ-BTC quy định Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 175/2003/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Quyết định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán là đơn vị thuộc bộ máy quản lý nhà nước của Bộ Tài chính có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về kế toán, kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ (sau đây gọi chung là kiểm toán) trong cả nước.

Điều 2. Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán có các nhiệm vụ:

1. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về kế toán và kiểm toán; chiến lược, kế hoạch, biện pháp hoàn thiện hệ thống kế toán và kiểm toán.

2. Tham gia nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về tài chính có liên quan đến kế toán và kiểm toán; tham gia xây dựng chiến lược chính sách tài chính quốc gia,

3. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng và xét duyệt hệ thống kế toán áp dụng cho lĩnh vực kinh tế, xã hội đặc thù.

4. Hướng dẫn các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương, đơn vị thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán:

a. Hướng dẫn áp dụng các quy định về kế toán, kiểm toán phù hợp với hoạt động của từng Bộ, cơ quan trung ương và địa phương, từng đơn vị;

b. Nghiên cứu, xét duyệt hệ thống kế toán áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp, tổ chức phù hợp với các quy định của pháp luật.

c. Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật Kế toán, hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán và chế độ kế toán, kiểm toán.

5. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kế toán và kiểm toán:

a. Xây dựng kế hoạch, nội dung kiểm tra trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện;

b. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định đình chỉ thi hành văn bản hướng dẫn về kết toán và kiểm toán trái với quy định của Nhà nước và Bộ Tài chính;

c. Tham gia giám định kế toán, kiểm toán; tham gia xử lý các tranh chấp, bất đồng về kết toán, kiểm toán theo yêu cầu của Bộ.

6. Quản lý, giám sát về tiêu chuẩn, điều kiện hoạt động và hoạt động nghề nghiệp của các tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ kế toán và kiểm toán; quản lý danh sách Kiểm toán viên.

7. Đối với hoạt động của Hội nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán:

a. Hướng dẫn, tạo điều kiện cho Hội tham gia các hoạt động thuộc lĩnh vực kế toán, kiểm toán theo quy định của pháp luật;

b. Quản lý, giám sát hoạt động nghề nghiệp của Hội nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán;

8. Là thường trực Hội đồng thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên, chứng chỉ hành nghề kế toán cấp Nhà nước tham gia tổ chức thi tuyển và trình Bộ cấp chứng chỉ kiểm toán viên chứng chỉ hành nghề kế toán theo quy định của pháp luật; cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

9. Đề xuất và tổ chức thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế thuộc lĩnh vực quản lý của Vụ theo phân công của Bộ;

10. Tham gia xây dựng và xét duyệt nội dung giáo trình, tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng, kiểm toán viên, người hành nghề kế toán.

11. Tổ chức nghiên cứu khoa học hoặc hợp tác nghiên cứu khoa học về kế toán và kiểm toán với các đơn vị trong và ngoài ngành theo kế hoạch và nội dung được phê duyệt.

12. Là thường trực của Hội đồng quốc gia về kế toán;

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán có quyền hạn:

1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp các tài liệu, văn bản cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Ký các văn bản hướng dẫn, giải thích, trả lời các vướng mắc trong việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kế toán và kiểm toán; văn bản chấp thuận áp dụng chế độ kế toán, kiểm toán cho các tổ chức, các doanh nghiệp.

Điều 4. Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán có một Vụ trưởng và một số Phó vụ trưởng.

Vụ trưởng có trách nhiệm quản lý toàn diện công chức của Vụ theo quy định của Bộ; tổ chức học tập và bồi dưỡng nâng cao trình độ cho công chức; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về toàn bộ hoạt động của Vụ.

Phó Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về nhiệm vụ được phân công.

Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán làm việc theo chế độ chuyên viên.

Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán có trách nhiệm tổ chức công việc, phân công nhiệm vụ cho từng công chức phù hợp với chức danh tiêu chuẩn, năng lực và chuyên môn được đào tạo để hoàn thành nhiệm vụ.

Biên chế của Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ quyết định số 652/TC/QĐ/TCCB ngày 22/6/1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Vụ Chế độ kế toán.

Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài vụ quản trị, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 175/2003/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu175/2003/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2003
Ngày hiệu lực20/09/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/02/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 175/2003/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 175/2003/QĐ-BTC quy định Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 175/2003/QĐ-BTC quy định Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu175/2003/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýNguyễn Sinh Hùng
       Ngày ban hành20/09/2003
       Ngày hiệu lực20/09/2003
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/02/2009
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 175/2003/QĐ-BTC quy định Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 175/2003/QĐ-BTC quy định Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán