Quyết định 175/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 175/QĐ-BVHTTDL năm 2014 giao nhiệm vụ xây dựng “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Thư viện Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 175/QĐ-BVHTTDL năm 2014 xây dựng Quy hoạch phát triển ngành Thư viện Việt Nam


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 175/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ XÂY DỰNG “QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH THƯ VIỆN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Pháp lệnh Thư viện ngày 28 tháng 12 năm 2000;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -xã hội;

Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 6 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện và Vụ Kế hoạch, Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Thư viện xây dựng “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Thư viện Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030”.

Điều 2. Vụ Thư viện có nhiệm vụ: Nghiên cứu lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm xây dựng Quy hoạch này để Hội đồng thẩm định nghiệm thu trước khi báo cáo Bộ trưởng xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thời hạn xây dựng và trình phê duyệt Quy hoạch tối đa là 18 tháng.

Điều 3. Kinh phí xây dựng Quy hoạch này được lấy từ nguồn sự nghiệp kinh tế dành cho công tác quy hoạch các năm 2014-2015.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Thủ trưởng các cơ quan và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, TV, QL.10.

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 175/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu175/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/01/2014
Ngày hiệu lực21/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 175/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 175/QĐ-BVHTTDL năm 2014 xây dựng Quy hoạch phát triển ngành Thư viện Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 175/QĐ-BVHTTDL năm 2014 xây dựng Quy hoạch phát triển ngành Thư viện Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu175/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hóa
        Người ký***
        Ngày ban hành21/01/2014
        Ngày hiệu lực21/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 175/QĐ-BVHTTDL năm 2014 xây dựng Quy hoạch phát triển ngành Thư viện Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 175/QĐ-BVHTTDL năm 2014 xây dựng Quy hoạch phát triển ngành Thư viện Việt Nam

            • 21/01/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/01/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực