Quyết định 175/QĐ-HQTTH

Quyết định 175/QĐ-HQTTH năm 2016 về Quy chế quản lý; hoạt động Trang thông tin điện tử Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 175/QĐ-HQTTH Quy chế quản lý hoạt động Trang thông tin điện tử Thừa Thiên Huế 2016


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA,
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 175/QĐ-HQTTH

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, HOẠT ĐỘNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC HẢI QUAN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn c Luật Công nghệ thông tin ngày 29/06/2006;

Căn cứ Luật giao dịch điện tử ngày 09/12/2005;

Căn c Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/08/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội;

Căn c Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06/09/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Căn cứ Quyết định số 176/QĐ-HQTTH ngày 15/09/2016 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Ban biên tập trang thông tin điện tử Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý; hoạt động Trang thông tin điện tử Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng; Trưng các đơn vị thuộc, trực thuộc và Trưởng ban biên tập Trang thông tin điện tử Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 2;
- TCHQ (Vp);
- Lãnh đạo Cục;
- S Thông tin và Truyền thông;
- Lưu: VT, TCCB (02b)

CỤC TRƯỞNG
Hoàng Văn Hiển

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ, HOẠT ĐỘNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC HẢI QUAN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành theo Quyết định số 175/QĐ-HQTTH, ngày 15/09/2016 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về quản lý, hoạt động Trang thông tin điện tử của Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Website Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế).

2. Quy chế này áp dụng cho các đơn vị thuộc và trực thuộc, cán bộ; công chức, người lao động thuộc Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế: các tổ chức, cá nhân ngoài Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế có cung cp, sử dụng thông tin và viết tin bài cho Website Cục Hải quan tỉnh Tha Thiên Huế.

Điều 2. Trang thông tin điện tử Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế là tài sn của Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế. có địa chỉ: http://www.huecustoms.gov.vn và http://www.haiquanhue.gov.vn

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ và mc tiêu Website Cục Hi quan tỉnh Thừa Thiên Huế

1. Cung cấp thông tin về các hoạt động của Cc Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế và các hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn.

2. Phục vụ hoạt động quản lý, điều hành của Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế: tăng cường hoạt động tham gia ý kiến giám sát của nhân dân địa phương trong hoạt động quản lý, điều hành của Cục.

3. Xây dựng kênh thông tin hai chiu giữa Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn: đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, người lao động của Cục.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Nguyên tắc cung cấp thông tin

1. Thông tin đăng tải, lưu trtrên Website Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế phải trung thực, chính xác, khách quan và phải được cập nhật kịp thời phục vụ công tác quản lý, điều hành và tuyên truyền của Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Những thông tin phổ biến lần đầu trên Website phải được đánh dấu bằng; chữ “Mới” và chữ "Mới" sẽ xóa sau 7 ngày.

3. Thông tin cập nhật vào Website Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế phải tuân ththeo quy định của Luật Báo c, Luật Xuất bản, Luật sở hữu trí tuệ, Pháp lệnh Bảo vệ Bí mật nhà nước và các quy định khác của pháp luật về quản lý, cung cp, sử dụng dịch vụ Internet thông tin điện tử trên Internet và phải được Trưng Ban biên tập phê duyệt, những thông tin hành chính phải thống nhất với thông tin đã cung cấp bằng các phương tiện khác nhau như: báo cáo, văn bản, xuất bản phẩm.... ghi chú rõ là thông tin chính thức, sơ bộ, ước tính hay dự báo.... và phải viện dẫn chính xác nguồn cung cấp thông tin. Trường hp có điều chỉnh so với thông tin đã phổ biến cần ghi chú và phải có gii thích rõ ràng.

Điều 5. Nội dung thông tin trên Website

1. Thông tin truyền thông:

a) Giới thiệu chung về Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế; cơ cấu tchức, chức năng nhiệm vụ của Cục, của các phòng, chi cục và đơn vị tương đương.

b) Thông tin về các định hướng phát triển ngành Hải quan trên địa bàn; các Chương trình, kế hoạch, dự án đầu tư trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn.

c) Thông tin gii thiệu các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Cục; các hoạt động của các đơn vị thuộc và trc thuộc Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế; các hoạt động của Cục và các thông tin khác liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nưc về hải quan trên địa bàn.

d) Diễn đàn, trao đổi về những vấn đề liên quan đến quản lý và hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan.

2. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dn thực hiện trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan.

Điều 6. Chun hóa mã văn bn

Tất cả các văn bản được đưa lên Website Cục Hải quan tnh Thừa Thiên Huế phải được soạn thảo dưới dạng text (chữ tiếng Việt có dấu) bằng phần mềm Microsoft Office bộ mã ký tự theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 (bảng mã Unicode). Các văn bản có mã chkhác phải được chuyển đổi sang Unicode theo tiêu chuẩn trước khi đưa lên Website Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế.

Về font chữ. Ban Biên tập được quyền chủ động chọn các font chữ phù hợp để sử dụng trên Website của Cục.

Điều 7. Khai thác, sdụng thông tin

Các đơn vị, tchức, cá nhân khi khai thác, sử dụng thông tin trên Website Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế không phải trả bất cứ một khoản lệ phí nào, nhưng phải ghi rõ nguồn là “Thông tin khai thác từ Trang Thông tin điện tử Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế".

Điều 8. Chế độ nhuận bút

Các thông tin được duyệt và đăng trên Website Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế được hưng tiền nhuận bút theo Quy định chế độ nhuận bút cho tác giả, chủ sở hữu tác phẩm đi với tác phẩm báo chí và xuất bản phẩm ban hành kèm theo khoản 4 điều 9 Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15/2/2012 (Nếu Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế cân đối được nguồn).

Chương III

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN

Điều 9. Trách nhiệm của Ban biên tập

1. Trưng ban biên tập chịu trách nhiệm trước Cục trưng về nội dung thông tin đưa lên Website. Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Chỉ có Trưởng ban Biên tập hoặc người được Trưởng ban ủy quyền mới có quyền quyết định cho phép, hoặc không cho phép cập nhật thông tin lên Website Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế. Trường hợp cn thiết, các thông tin liên quan đến hoạt động của ngành Hải quan được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cc Hải quan, sẽ đồng thời đăng tải lên Website Cục Hải quan tnh Thừa Thiên Huế, do Trưng ban biên tập Cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan quyết định.

3. Các thành viên khác của Ban biên tập tùy theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể của đơn vị mình đang công tác có trách nhiệm thu thập, tng hp, thẩm định sơ bộ thông tin, trình Trưởng ban biên tập hoặc người được Trưởng ban biên tập ủy quyn xem xét, quyết định cho phép, hoặc không cho phép cập nhật thông tin lên Website Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 10. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục

1. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục có trách nhiệm thường xuyên cập nhật các văn bản mới, các hoạt động liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực địa bàn công tác được giao; chỉ đạo, đôn đốc cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị mình cung cấp tin, bài thường xuyên, kịp thời về Website của Cục.

2. Góp ý xây dựng Website; giải đáp, trả lời nhng vướng mc, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình trên Website Cục Hải quan tỉnh Tha Thiên Huế.

3. Văn phòng (Bộ phận Tài vụ-quản trị) giúp Ban biên lập dự trù và chi trả kinh phí cho hoạt động của Ban biên tập và chế độ nhuận bút đối với những thông tin đã được đăng ti trên Website Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế (trong trường hợp Cục Hải quan tỉnh Tha Thiên Huế cân đối được nguồn kinh phí); thực hiện quản lý tài sản đối với Website Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 11. Trách nhiệm của qun trị mạng

1. Công chức được giao quản trị mạng có trách nhiệm giúp Ban biên tập Trang Thông tin điện tử của Cục Hải quan tỉnh Tha Thiên Huế cập nhật chính xác, kịp thời thông tin, dữ liệu đã được phê duyệt lên Website của Cục.

2. Quản trị kỹ thuật bảo đảm cho Website Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế hoạt động 24/24 gian toàn, bảo mật và hiệu quả, định kỳ hàng tháng báo cáo Ban biên tập về tình trạng hoạt động của Website. Khi có sự cố nếu không tự xử lý, khắc phục được làm ảnh hưởng đến hoạt động Website của Cục thì phải báo cáo ngay với Trưởng ban biên tập, để Trưởng ban biên tập trình Cục trưởng có ý kiến xử lý kịp thời.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Khen thưởng, kỷ luật

1. Những tập thể, cá nhân có tinh thần trách nhiệm, tích cực trong việc cung cấp thông tin kịp thời chính xác để được xem xét, đánh giá khen thưng thành tích cuối năm.

2. Tập thể, cá nhân vi phạm quy định trong Quy chế, căn cứ vào mức độ vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý kỷ luật.

Điều 13. Tổ chức thc hiện

Ban biên tập Website Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế, các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục, các tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện có vấn đề phát sinh, vướng mc, Ban biên tập Website Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm tổng hợp những ý kiến đóng góp và đề xuất, trình Cục trưởng điều chỉnh, bổ sung kịp thời./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 175/QĐ-HQTTH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu175/QĐ-HQTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/09/2016
Ngày hiệu lực15/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 175/QĐ-HQTTH

Lược đồ Quyết định 175/QĐ-HQTTH Quy chế quản lý hoạt động Trang thông tin điện tử Thừa Thiên Huế 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 175/QĐ-HQTTH Quy chế quản lý hoạt động Trang thông tin điện tử Thừa Thiên Huế 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu175/QĐ-HQTTH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýHoàng Văn Hiển
        Ngày ban hành15/09/2016
        Ngày hiệu lực15/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 175/QĐ-HQTTH Quy chế quản lý hoạt động Trang thông tin điện tử Thừa Thiên Huế 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 175/QĐ-HQTTH Quy chế quản lý hoạt động Trang thông tin điện tử Thừa Thiên Huế 2016

         • 15/09/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/09/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực