Quyết định 1750/QĐ-UBND

Quyết định 1750/QĐ-UBND năm 2019 về sửa đổi Điều lệ Tổ chức hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất, rừng và Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn kèm theo Quyết định 534/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 1750/QĐ-UBND 2019 sửa đổi Quyết định 534/QĐ-UBND Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1750/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 30 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VÀ QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT, RỪNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẮC KẠN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: 534/QĐ-UBND NGÀY 09/4/2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách năm 2015;

Căn cứ Quyết định số: 40/2010/QĐ-TTg ngày 12/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất;

Căn cứ Nghị định số: 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ Quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số: 1618/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh, thay thế Quyết định số: 1395/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Phát triển đất, rừng và Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số: 2004/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Phương án tự chủ về tài chính của Quỹ Phát triển đất, rừng và bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số: 534/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Điều lệ Tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất, rừng và Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn;

Xét đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất, rừng và Bảo vệ môi trường tại Tờ trình số: 13/TTr-HĐQLQ ngày 18/9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất, rừng và Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn ban hành tại Quyết định số: 534/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 6 như sau:

“Quyết định ứng vốn cho các tổ chức theo Điều lệ do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và các quy định hiện hành; thực hiện thu hồi vốn ứng khi đến hạn hoặc thu hồi theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; thẩm quyền quyết định ứng vốn do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định. Được phép sử dụng vốn nhàn rỗi của Quỹ để gửi tại các ngân hàng thương mại hoặc mua trái phiếu Chính phủ nhằm mục đích bảo toàn và phát triển vốn cho Quỹ nhưng phải bảo đảm an toàn. Số tiền lãi phát sinh sau khi trừ các khoản chi phí gồm: Chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương của Ban Điều hành nghiệp vụ Quỹ; chi phụ cấp kiêm nhiệm cho Hội đồng quản lý Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ, số còn lại được hạch toán bổ sung tăng vốn Điều lệ. Quỹ chỉ được sử dụng tiền lãi từ việc gửi phần vốn nhàn rỗi của vốn điều lệ Phát triển đất tại ngân hàng thương mại để chi các nội dung trên sau khi đã sử dụng hết các nguồn thu từ kinh phí quản lý nguồn ủy thác dịch vụ môi trường rừng, thu phí quá hạn, thu lãi từ hoạt động ký quỹ môi trường mà vẫn không đảm bảo chi phí hoạt động. Không trích lập các Quỹ và chi thu nhập tăng thêm từ nguồn lãi tiền gửi phần vốn nhàn rỗi của vốn điều lệ Phát triển đất”.

2. Bổ sung thêm Khoản 8, Điều 13, như sau:

“8. Trong quá trình hoạt động Ban Kiểm soát Quỹ được sử dụng con dấu của Quỹ để thực hiện nhiệm vụ”.

Điều 2. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Điều lệ Tổ chức hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất, rừng và Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số: 534/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ, Giám đốc Ban Kiểm soát Quỹ, Giám đốc Quỹ Phát triển đất, rừng và Bảo vệ môi trường tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1750/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1750/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2019
Ngày hiệu lực30/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(24/10/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1750/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1750/QĐ-UBND 2019 sửa đổi Quyết định 534/QĐ-UBND Bắc Kạn


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1750/QĐ-UBND 2019 sửa đổi Quyết định 534/QĐ-UBND Bắc Kạn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1750/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
       Người kýLý Thái Hải
       Ngày ban hành30/09/2019
       Ngày hiệu lực30/09/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtTháng trước
       (24/10/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1750/QĐ-UBND 2019 sửa đổi Quyết định 534/QĐ-UBND Bắc Kạn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1750/QĐ-UBND 2019 sửa đổi Quyết định 534/QĐ-UBND Bắc Kạn

           • 30/09/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/09/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực