Quyết định 1752/QĐ-UBND

Quyết định 1752/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Công an tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 1752/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính một cửa Công an Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1752/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 15 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHMỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUN LÝ CỦA CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định s61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư s01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định s 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 ca Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tnh và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một ca, một cửa liên thông trong giải quyết thtục hành chính (12 thủ tục) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Công an tnh.

Điều 2. Giao Văn phòng UBND tỉnh chtrì, phối hợp với Công an tỉnh căn cứ quy trình này, thiết lập quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một ca điện tử tỉnh Quảng Trị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Trung tâm Phục vụ HCC t
nh;
- L
ưu: VT, KSTTHC, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA MỘT CỬA LIÊN THÔNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

STT

Tên thủ tục hành chính

Tổng thời gian giải quyết

Nội dung công việc và trình tự các bước thực hiện

Thời gian chi tiết
(có thể tính theo ngày, giờ)

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

1

Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đi với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính ph

(B-BCA-153627-TT)

- Dự án thiết kế quy hoạch: không quá 10 ngày làm việc;

- Thiết kế cơ s: không quá 10 ngày làm việc đối vi dự án nhóm A; không quá 05 ngày làm việc đối với dự án nhóm B và C;

- Thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công: không quá 15 ngày làm việc đi với dự án, công trình nhóm A; không quá 10 ngày làm việc đối với dự án, công trình nhóm B và C;

- Chấp thuận địa đim xây dựng công trình: không quá 05 ngày làm việc.

Phân nhóm dự án, công trình các nhóm A, B, C nêu trên được thc hiện theo quy định ca Chính phủ v qun lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

- Dự án thiết kế quy hoạch: 8,5 ngày;

- Thiết kế cơ sở: dự án nhóm A: 8,5 ngày; dự án nhóm B và C: 3,5 ngày;

- Thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công: dự án, công trình nhóm B và C: 8,5 ngày;

- Chấp thuận địa điểm: 3,5 ngày.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH

Cán bộ/ Lãnh đạo Đội Tham mưu

Bước 3

Phê duyệt, thẩm định hồ sơ

0,5 ngày

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH

Lãnh đạo Phòng

Bước 4

Tiếp nhận kết qu

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tnh

Chuyên viên

Bước 5

Trả kết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

2

Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và cha cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy

(B-BCA-153622-TT)

10 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tnh

Chuyên viên

c 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

8,5 ngày

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH

Cán bộ/ Lãnh đạo Đội Tham mưu

Bước 3

Phê duyệt, thẩm định hồ sơ

0,5 ngày

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH

Lãnh đạo Phòng

Bước 4

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tnh

Chuyên viên

Bước 5

Trả kết qu

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC tnh

Chuyên viên

3

Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

(B-BCA-153628-TT)

- 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bn thông báo ca chủ đầu tư, chủ phương tiện giao thông cơ giới, cơ quan Cảnh sát PCCC tổ chức kiểm tra nghiệm thu về PCCC.

- 07 ngày làm việc, kể từ ngày thông qua biên bản kiểm tra nghiệm thu, cơ quan Cảnh sát PCCC ra văn bản nghiệm thu về PCCC.

c 1

Tiếp nhận h

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thm định hồ sơ

12,5 ngày

Phòng Cnh sát PCCC và CNCH

 

Bước 2a

Dự thảo văn bản thông báo kiểm tra nghiệm thu, trình lãnh đạo đơn v duyt, ký

0,5 ngày

 

Cán bộ/ Lãnh đạo Đội Tham mưu/ lãnh đạo Phòng

Bước 2b

Thực hiện kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy; thông qua biên bản kiểm tra nghiệm thu

6 ngày

 

Cán bộ/ Lãnh đạo Đội Tham mưu/ lãnh đạo Phòng

Bước 2c

Dự thảo văn bản nghiệm thu về phòng cháy và cha cháy, trình ký

6 ngày

 

Cán bộ/ Lãnh đạo Đội Tham mưu

Bước 3

Phê duyệt, thẩm định hồ sơ

0,5 ngày

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH

Lãnh đạo Phòng

Bước 4

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tnh

Chuyên viên

Bước 5

Trkết quả

Không tính thi gian

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

4

Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở

(B-BCA- 153632-TT)

Dự kiến 07 ngày làm việc, kể từ ngày có kết qukiểm tra đạt yêu cầu (Văn bn QPPL chưa quy định cụ th)

Bước 1

Tiếp nhận h

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

5,5 ngày

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH

Cán bộ/ Lãnh đạo Đội

Bước 3

Phê duyệt, thm định hồ sơ

0,5 ngày

Phòng Cnh sát PCCC và CNCH

Cán bộ/ Lãnh đạo Phòng

Bước 4

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 5

Trả kết qu

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

5

Cấp giấy chứng nhận hun luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tnh)

(B-BCA-153629-TT)

05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, tổ chức lớp huấn luyện

 

Phòng Cnh sát PCCC và CNCH

Cán bộ Lãnh đạo Đội

Bước 3

Dự thảo văn bản, trình ký, cấp GCN

4,5 ngày

Phòng Cnh sát PCCC và CNCH

Cán bộ/ Lãnh đạo Đi/ Lãnh đạo Phòng

Bước 4

Trkết qu

Không tính thời gian

Phòng Cnh sát PCCC và CNCH

Cán bộ/ Lãnh đạo Đi/ Lãnh đạo Phòng

6

Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

(B-BCA-153630-TT)

05 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Dự tho văn bản, trình ký, cp GCN

4 ngày

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH

Cán bộ/ Lãnh đạo Đội/ Lãnh đạo Phòng

Bước 3

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 4

Trkết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

7

Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

(B-BCA-153631-TT)

05 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tnh

Chuyên viên

Bước 2

Dự thảo văn bản, trình ký, cấp GCN

4 ngày

Phòng Cnh sát PCCC và CNCH

Cán bộ/ Lãnh đạo Đi/ Lãnh đạo Phòng

Bước 3

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 4

Trkết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

8

Cấp giấy chng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ (thực hiện tại cp tnh)

(B-BCA-153620-TT)

05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu

Bước 1

Tiếp nhận h

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, tchức lớp huấn luyện

 

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH

Cán bộ/ Lãnh đạo Đội

Bước 3

Dự thảo văn bản, trình ký, cp GCN

4,5 ngày

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH

Cán bộ/ Lãnh đạo Đi/ Lãnh đạo Phòng

Bước 4

Trả kết quả

Không tính thời gian

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH

Cán bộ/ Lãnh đạo Đội/ Lãnh đạo Phòng

9

Cấp giấy xác nhận đđiều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cp tnh)

(B- BCA-153623-TT)

07 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tnh

Chuyên viên

c 2

Xem xét, thẩm định hồ sơ

5,5 ngày

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH

 

Bước 2a

Dự tho văn bản thông báo kiểm tra các điều kiện về địa điểm hoạt động, cơ s vt chất, phương tiện, thiết bị bo đm cho hoạt động kinh doanh, trình ký

1 ngày

 

Cán bộ/ Lãnh đạo Đội Tham mưu, Lãnh đạo Phòng

Bước 2b

Thực hiện kiểm tra thực tế các điều kiện vđịa đim hoạt động, cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh

4 ngày

 

Cán bộ/ Lãnh đạo Đội Tham mưu

Bước 2c

Dự thảo văn bản, trình ký

0,5 ngày

 

Cán bộ/ Lãnh đạo Đội Tham mưu

Bước 3

Phê duyệt, thẩm định hồ sơ

0,5 ngày

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH

Lãnh đạo Phòng

Bước 4

Tiếp nhận kết qu

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tnh

Chuyên viên

Bước 5

Trả kết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

10

Đi giấy xác nhận đủ điu kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh)

(B-BCA-153624-TT)

05 ngày làm vic

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Dự thảo văn bản, trình ký

3,5 ngày

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH

Cán bộ/ Lãnh đạo Đội Tham mưu

Bước 3

Phê duyệt, thẩm định hồ sơ

0,5 ngày

Phòng Cnh sát PCCC và CNCH

Lãnh đạo Phòng

Bước 4

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tnh

Chuyên viên

Bước 5

Trkết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC tnh

Chuyên viên

11

Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vphòng cháy và chữa cháy

(B-BCA-153625-TT)

05 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Dự thảo văn bn, trình ký

3,5 ngày

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH

Cán bộ/ Lãnh đạo Đội Tham mưu

Bước 3

Phê duyệt, thẩm định hồ sơ

0,5 ngày

Phòng Cnh sát PCCC và CNCH

Lãnh đạo Phòng

Bước 4

Tiếp nhận kết qu

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tnh

Chuyên viên

Bước 5

Trả kết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

12

Thông báo cam kết vviệc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và đối với cơ sở thuộc Phụ lục III - ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP , ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều ca Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Giải quyết ngay khi nhận được hồ sơ

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC tnh

Chuyên viên

Bước 2

Phê duyệt, thẩm định hồ sơ

Không tính thi gian

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH

Cán bộ/ Lãnh đạo Đội Tham mưu

Bước 3

Trả kết quả

Không tính thời gian

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH

Cán bộ/ Lãnh đạo Đội Tham mưu

Tng cộng: 12 thủ tục

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1752/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1752/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2019
Ngày hiệu lực15/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1752/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1752/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính một cửa Công an Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1752/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính một cửa Công an Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1752/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Chính
        Ngày ban hành15/07/2019
        Ngày hiệu lực15/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1752/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính một cửa Công an Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1752/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính một cửa Công an Quảng Trị

           • 15/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực