Quyết định 1753/QĐ-UB

Quyết định 1753/QĐ-UB năm 1997 Quy định các điểm cấm người nước ngoài cư trú, đi lại, quay phim, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Quyết định 1753/QĐ-UB 1997 các điểm cấm người nước ngoài cư trú đi lại quay phim chụp ảnh Đăk Lăk đã được thay thế bởi Quyết định 269/QĐ-UBND năm 2014 khu vực cấm địa điểm cấm bí mật Nhà nước Đắk Lắk và được áp dụng kể từ ngày 24/01/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 1753/QĐ-UB 1997 các điểm cấm người nước ngoài cư trú đi lại quay phim chụp ảnh Đăk Lăk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐĂK LĂK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1753/QĐ-UB

Buôn Ma Thuột, ngày 28 tháng 08 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ QUY ĐỊNH CÁC ĐIỂM CẤM NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CƯ TRÚ, ĐI LẠI, QUAY PHIM, CHỤP ẢNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt nam thông qua ngày 21/6/1994;

Căn cứ Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, đi lại của ngưi nưc ngoài tại Việt nam, ngày 21 tháng 2 năm 1992 của Hội đồng nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 42/HĐBT ngày 29 tháng 1 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưng (nay là Chính phủ) về khu vực biên gii Việt nam - Căm pu chia;

Căn cứ Quyết định s 128/TTg ngày 1 tháng 12 năm 1992 của Thủ tưng Chính phủ về việc xác định các khu vực và địa đim được cắm biển cấm;

Theo đề nghị của Giám đốc các s: Công an tỉnh, Chỉ huy trưng bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Chỉ huy trưng bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, tại Công văn s 01/LN-KH ngày 10 tháng 4 năm 1997,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này: Bản qui định các điểm cấm người nước ngoài cư trú, đi lại, quay phim, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưng Bộ chỉ huy Quân sự tnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được qui định để hướng dẫn và triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Các Ông, Bà: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Gm đốc các s, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Buôn Ma Thuột chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều III;
- TT tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Lưu NV, Bg; NC;

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK LĂK
CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Anh

 

BẢN QUI ĐỊNH

CÁC ĐIM CM NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TRÚ, ĐI LẠI, QUAY PHIM CHỤP ẢNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK (Vị trí tọa độ theo bản đồ UTM tỷ lệ 1/100.000 )
(Ban hành kèm theo Quyết định s 1753 ngày 28 tháng 8 năm 1997 của UBND tỉnh )

I- CÁC ĐIM CM NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CƯ TRÚ - ĐI LẠI.

S TT

LOẠI BIN

ĐỊA DANH

TỌA ĐỘ

GHI CHÚ

01

Bê tông, cốt thép

Đường từ xã EaTMt ra biên giới

5698 1

Đưng xe ô tô

02

Đường từ xã EaBung ra biên giới

5299 8

Đưng mòn

03

 

nt

4701 9

nt

04

 

Ngã 3 ChưmaLanh đi ra biên giới

4108 3

Đường xe ô tô

05

 

Km 10 đường 6B đi Đồn 751

1996 9

nt

06

 

Đưng QL 14 đi vào hầm đá

6779 1

nt

07

 

Ngã 3 Lộc Ninh

5753 7

nt

08

 

Công sự ngã 3 ChưmaLanh

4208 4

Công s PT

09

 

Cụm công sự ChưMinh-Buônđôn

2803 8

nt

10

 

nt

2804 4

nt

11

 

nt

2806 5

nt

12

 

Núi lửa Thuận An (Đăk Min)

7082 9

nt

13

 

nt

7180 2

nt

14

 

Đồi chân chim (Đăk Min)

6879 7

nt

15

 

Cụm PT Tuy Đức (ĐăkrLấp)

6365 2

Cụm PT

16

 

nt

5365 3

nt

17

 

Cụm phòng thủ cua đỏ (Đô ri)

8094 8

Công sự PT

18

 

nt

8095 3

nt

19

 

nt

8296 6

nt

20

 

Cht chiến đấu C2 ( Đồn 767)

5561 8

nt

21

 

Đồi chè (Quảng Trực )

5659 8

nt

22

 

Đồi 2 con mắt (Đồn 771)

6251 8

nt

23

 

Chốt 5 sao (Đồn 775)

5549 8

nt

24

 

Chốt 3 sao (Đồn 775)

5648 3

nt

25

 

Cụm công sự (Trương Tấn Bửu)

5460 2

nt

26

 

nt

5461 7

nt

27

 

Cụm công sự (khu vực Bu Lông)

5167 5

nt

28

 

nt

5068 1

nt

29

 

Điểm cao 900 (Quảng Trực)

5559 2

nt

30

 

Cht (Trương Tn Bửu)

5561 8

nt

31

Bê tông cốt thép

Cụm phòng thủ (Đăk Song)

6379 7

Công sự PT

32

nt

6380 5

nt

33

 

nt

6280 3

nt

34

 

Cụm phòng thủ Đăk Ken

7984 4

nt

35

 

Trận địa (Đồn BP 759)

7680 4

nt

36

 

nt

7780 5

nt

37

 

Núi Yốk đôn

2086 7

Điểm cao QS

38

 

nt

2293 6

nt

39

 

Núi Yốk xé (xã Ea pô)

0604 7

nt

40

 

nt

0303 4

nt

41

 

Núi Chư Giang Sin

Chưa KS

nt

42

 

Núi lửa (xã Thuận an)

7082 9

Cụm PT

43

 

nt

7180 2

nt

44

 

Đồn BP 735 EaHLeo

7183 5

Doanh trại

45

 

Đồn BP 739 Đá Bằng

5677 5

nt

46

 

Đồn BP 743 Sê Rê Phk

4073 7

nt

47

 

Đồn BP 747 Bò Hèng

2872 9

nt

48

 

Đồn BP 751 Nậm Na

1182 1

nt

49

 

Đồn BP 755 Đăk Đam

9481 1

nt

50

 

Đồn BP 759 Đăk Lao

7681 2

nt

51

 

Đồn BP 763 Đăk Song

6380 9

nt

52

 

Đồn BP 767 Tuy Đức

5465 4

nt

53

 

Đồn BP 771 Bu Pờ Răng

6152 1

nt

54

 

Đồn BP 775 Bu Cháp

5848 1

nt

55

 

C1 Cơ động BP

8398 4

nt

56

 

C3 Cơ động BP

2904 6

nt

57

 

C19 Biên phòng

2702 9

nt

58

 

Trạm cửa khẩu Bu P Răng

6251 5

nt

59

 

Trạm kiểm soát Đăk Bơ

7479 6

nt

60

 

Trạm kiểm soát Đăk Ken

7984 6

nt

61

 

Trạm kiểm soát Chư ma lanh

5091 3

nt

62

 

Tổng kho Mai Hắc Đế

Chưa KS

nt

63

 

Đường từ LT Rừng xanh đi Đồn BP 735

7207 7

Đưng ô tô

II - CÁC ĐIỂM CM QUAY PHIM CHỤP ẢNH

(Vtrí tọa độ theo bản đồ UTM tỷ lệ 1/100.000)

STT

MỤC TIÊU

ĐỊA DANH

TỌA ĐỘ

GHI CHÚ

01

Cơ quan Thưng trực Tỉnh ủy

Đường Độc lập

0279 8

Bê tông, cốt thép

02

BCH Quân sự tỉnh

Phường Tân Thành

0278 5

03

nt

nt

0278 7

 

04

Công an tỉnh

Phường Tự An

0380 3

 

05

nt

nt

0380 2

 

06

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

Phường Tân Tiến

0377 5

 

07

nt

nt

0377 6

 

08

Cơ quan Quân sự TP BMT

Phường Thắng Lợi

0380 1

 

09

Sư đoàn 470

Km 5 QL 26

0303 7

 

10

Trung đoàn 584

Xã Hòa Thắng

0284 1

 

11

Lữ đoàn Đặc công

Xã Hòa Đông

0290 2

 

12

Trung đoàn đoàn 59

Đèo Hà Lan

1801 7

 

13

Trại giam Công an tỉnh

Phưng Ea Tam

9877 8

 

14

Nhà tạm giữ Công an thành phố

Phường Thắng lợi

0480 7

 

15

Trại cải tạo Đăk Trung

Huyện CưMGar

2580 5

 

16

nt

nt

2580 6

 

17

Sân bay Buôn Ma Thuột

Xã Hòa thắng

0187 8

 

18

Đài phát thanh tỉnh

Đưng Thống nht

0379 6

 

19

Đài truyền hình tỉnh

nt

0279 2

 

20

Đài phát xạ

Phưng Khánh Xuân

9976 7

 

21

nt

nt

9976 9

 

22

Thủy điện DrayHlinh

Huyện Cư yút

0216 6

 

23

Trạm điện

Phưng Ea Tam

0479 9

 

24

Tổng kho xăng dầu

nt

0778 9

 

25

nt

nt

0078 8

 

26

Tổng kho lương thực

Phưng Tân Lập

0481 1

 

27

Tổng kho Vật tư

nt

0580 7

 

28

Khu 2A

Đăk Rồ- Krôngnô

7715 1

 

29

nt

nt

7715 3

 

30

Khu Đá chẻ

Xã Đăk Ghềnh

9006 4

 

31

nt

nt

8806 7

 

……

…………………………….

…………………

…….

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1753/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1753/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/1997
Ngày hiệu lực28/08/1997
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/01/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1753/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 1753/QĐ-UB 1997 các điểm cấm người nước ngoài cư trú đi lại quay phim chụp ảnh Đăk Lăk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1753/QĐ-UB 1997 các điểm cấm người nước ngoài cư trú đi lại quay phim chụp ảnh Đăk Lăk
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1753/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýNguyễn Bá Anh
        Ngày ban hành28/08/1997
        Ngày hiệu lực28/08/1997
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/01/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1753/QĐ-UB 1997 các điểm cấm người nước ngoài cư trú đi lại quay phim chụp ảnh Đăk Lăk

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1753/QĐ-UB 1997 các điểm cấm người nước ngoài cư trú đi lại quay phim chụp ảnh Đăk Lăk