Quyết định 1753/QĐ-UBND

Quyết định 1753/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, gia đình và du lịch do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1753/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục văn hóa thể thao gia đình du lịch Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1753/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 13 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ THUỘC LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, GIA ĐÌNH VÀ DU LỊCH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 51/TTr-SVHTTDL ngày 10/10/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Gia đình và Du lịch ở cấp tỉnh (có Phụ kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các thủ tục (có Danh mục kèm theo) tại Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố chuẩn hóa Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Gia đình và Du lịch ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan; Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Lưu: VT, NC.
Bản điện tử:
-
Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCX UBND tỉnh;
- CVP, PVPNC, KGVX, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

PH LỤC 1

DANH MỤC VÀ NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BỊ BÃI BỎ THUỘC LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH VÀ GIA ĐÌNH
(Kèm theo Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2017)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BỊ BÃI BỎ THUỘC LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH VÀ GIA ĐÌNH CẤP TỈNH

I- DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH CẤP TỈNH

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Strang

 

A

LĨNH VỰC VĂN HÓA

 

I

LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA

 

1

1

Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

7

2

2

Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

11

3

3

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

14

4

4

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

18

II

LĨNH VỰC BIU DIỄN NGH THUẬT

 

5

1

Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu

21

B

LĨNH VỰC TH DỤC THỂ THAO

 

6

1

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận

24

7

2

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

27

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐI, B SUNG CP TỈNH

A

LĨNH VỰC DI SN VĂN HÓA

 

1

1

Xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng cấp tỉnh ngoài công lập

30

2

2

Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

34

3

3

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích

37

4

4

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vt

42

5

5

Cấp Giy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật.

47

6

6

Đăng ký di vật, c vật, bảo vật quốc gia

52

7

7

Cấp giấy phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương

55

8

8

Cấp giấy chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật quốc gia

60

9

9

Cấp phép tổ chức lễ hội

63

10

10

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

66

B

LĨNH VỰC VĂN HÓA

 

I

QUẢNG CÁO

 

11

1

Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

70

II

BIỂU DIN NGH THUẬT

 

12

1

Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp và người mẫu trong phạm vi địa phương

72

III

XUẤT NHẬP KHU VĂN HÓA PHẨM KHÔNG NHẰM MC ĐÍCH KINH DOANH

 

13

1

Phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu

78

IV

MỸ THUẬT, NHIP NH VÀ TRIỂN LÃM

 

14

1

Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của UBND tỉnh ).

84

15

2

Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của UBND tỉnh)

88

V

ĐIN ẢNH

 

16

1

Cấp giấy phép ph biến phim

(- phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoc nhập khẩu;

- Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện:

+ Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến;

+ Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến)

92

17

2

Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)

97

VI

VĂN HÓA CƠ SỞ

 

18

1

Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke (do Sở VHTTDL cấp)

102

19

2

Cấp giấy phép kinh doanh Vũ Trường

106

C

LĨNH VỰC GIA ĐÌNH

 

20

1

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)

110

21

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)

115

22

3

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)

118

23

4

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)

122

24

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)

127

 

25

6

Đi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)

130

D

LĨNH VỰC TH DC TH THAO

 

26

1

Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

134

27

2

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động th thao đối với doanh nghiệp

137

E

LĨNH VỰC DU LỊCH

 

28

1

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

144

29

2

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

148

30

3

Đi thẻ hướng dẫn viên du lịch

152

31

4

Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

156

32

5

Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch

161

33

6

Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn ung du lịch

163

34

7

Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

167

35

8

Cp lại bin hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

171

36

9

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

175

37

10

Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

191

38

11

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà ngh du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

210

39

12

Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

222

40

13

Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đưa khách du lịch vào Việt Nam

228

41

14

Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đưa khách du lịch ra nước ngoài

234

42

15

Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với doanh nghiệp đưa khách du lịch ra nước ngoài và đưa khách du lịch vào Việt Nam

240

 

III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

I

BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT

STrang

1

1

Cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho tổ chức thuộc địa phương

 

II

MỸ THUẬT, NHIP ẢNH VÀ TRIỂN LÃM

 

2

1

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam

 

3

2

Tiếp nhận thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi liên hoan

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1753/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1753/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2017
Ngày hiệu lực13/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1753/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1753/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục văn hóa thể thao gia đình du lịch Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1753/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục văn hóa thể thao gia đình du lịch Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1753/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýNguyễn Văn Linh
        Ngày ban hành13/10/2017
        Ngày hiệu lực13/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1753/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục văn hóa thể thao gia đình du lịch Bắc Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1753/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục văn hóa thể thao gia đình du lịch Bắc Giang

            • 13/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực