Quyết định 1753/QĐ-UBND

Quyết định 1753/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 1753/QĐ-UBND 2019 cơ chế một cửa một cửa liên thông Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1753/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 15 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định s 1982/QĐ-UBND ngày 19/7/2017; s 1608/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 và s 1458/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 ca UBND tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc SNội vụ và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (63 thủ tục) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ).

Điều 2. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ căn cứ quy trình này, thiết lập quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Trị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

A. QUY TRÌNH NỘI BỘ TTHC KHÔNG LIÊN THÔNG: 15 thủ tục

STT

Tên thủ lục hành chính

Tổng thời gian giải quyết

Nội dung công việc và trình tự các bước thực hiện

Thời gian chi tiết (ngày)

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

 

I

Lĩnh vực Tôn giáo:

 

 

 

1

Thủ tục đăng ký người được bnhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

BNV-QTR-264861

16 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về Ban Tôn giáo xử lý

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

13,5 ngày

Ban Tôn giáo

 

Bước 2a

Xem xét, thm định hồ sơ

12,5 ngày

 

Chuyên viên

c 2b

Soát xét hồ sơ

01 ngày

 

Lãnh đạo phòng nghiệp vụ

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

01 ngày

Lãnh đạo Ban Tôn giáo

Trưng/Phó Ban Tôn giáo

Bước 4

Hoàn thiện kết quả

0,5 ngày

Ban Tôn giáo

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tnh

Chuyên viên

Bước 6

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

2

Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo

BNV-QTR-264912

22 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về Ban Tôn giáo xử lý

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

19,5 ngày

Ban Tôn giáo

 

Bước 2a

Xem xét, thẩm định hồ sơ

18,5 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

01 ngày

 

Lãnh đạo phòng nghiệp vụ

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

01 ngày

Lãnh đạo Ban Tôn giáo

Trưởng/Phó Ban Tôn giáo

Bước 4

Hoàn thiện kết quả

0,5 ngày

Ban Tôn giáo

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tnh

Chuyên viên

Bước 6

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chc

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

3

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tchức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiu huyện thuộc một tnh

BNV-QTR-264874

22 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về Ban Tôn giáo xử lý

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

19,5 ngày

Ban Tôn giáo

 

Bước 2a

Xem xét, thẩm định hồ sơ

18,5 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

01 ngày

 

Lãnh đạo phòng nghiệp vụ

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

01 ngày

Lãnh đạo Ban Tôn giáo

Trưởng/Phó Ban Tôn giáo

Bước 4

Hoàn thiện kết quả

0,5 ngày

Ban Tôn giáo

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 6

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

4

Thủ tục đnghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ stôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiu huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh

BNV-QTR-264875

22 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về Ban Tôn giáo xử lý

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

19,5 ngày

Ban Tôn giáo

 

Bước 2a

Xem xét, thẩm định hồ sơ

18,5 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

01 ngày

 

Lãnh đạo phòng nghiệp vụ

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

01 ngày

Lãnh đạo Ban Tôn giáo

Trưởng/Phó Ban Tôn giáo

Bước 4

Hoàn thiện kết quả

0,5 ngày

Ban Tôn giáo

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 6

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

5

Thủ tục đề nghị ging đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh

BNV-QTR-264878

22 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về Ban Tôn giáo xử lý

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

19,5 ngày

Ban Tôn giáo

 

Bước 2a

Xem xét, thẩm định hồ sơ

18,5 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

01 ngày

 

Lãnh đạo phòng nghiệp vụ

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

01 ngày

Lãnh đạo Ban Tôn giáo

Trưởng/Phó Ban Tôn giáo

Bước 4

Hoàn thiện kết quả

0,5 ngày

Ban Tôn giáo

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 6

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

6

Thủ tục đăng ký người được bnhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đi với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

BNV-QTR-264860

16 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về Ban Tôn giáo xử

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

13,5 ngày

Ban Tôn giáo

 

Bước 2a

Xem xét, thẩm định hồ sơ

12,5 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

01 ngày

 

Lãnh đạo phòng nghiệp vụ

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

01 ngày

Lãnh đạo Ban Tôn giáo

Trưng/Phó Ban Tôn giáo

Bước 4

Hoàn thiện kết quả

0,5 ngày

Ban Tôn giáo

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 6

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

II

Lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ

1

Thủ tục cấp, cấp lại, bổ sung Chứng chỉ hành nghề lưu trữ cấp tỉnh

BNV-QTR-264599

15 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

13 ngày

Sở Nội vụ

Phòng CCHC-VTLT

Bước 2a

Xem xét, thẩm định hồ sơ

12 ngày

Phòng CCHC-VTLT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

1 ngày

Phòng CCHC-VTLT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở Nội vụ

Bước 4

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 5

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

2

Thủ tục cấp bản sao và chứng thực tài liệu

QTR-274617

01 ngày (trừ tài liệu mật và tài liệu hạn chế sử dụng)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,25 ngày

Trung tâm Lưu trữ lịch sử

Lưu trữ viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

0,25 ngày

Phòng nghiệp vụ

Chuyên viên

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

0,25 ngày

Trung tâm Lưu trữ lịch sử

Lãnh đạo trung tâm

Bước 4

Tiếp nhận kết quả

0,25 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 5

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

 

Trung tâm Lưu trữ lịch sử

Lưu trữ viên

III. Lĩnh vực Công chức - Viên chức

1

Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức

BNV-QTR-264778

Chưa quy định

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Không quy định

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Không quy định

Phòng CC-VC

Chuyên viên

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

Không quy định

Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Tiếp nhận kết quả

Không quy định

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 5

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Không quy định

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

2

Thủ tục xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng

BNV-QTR-264773

Chưa quy định

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Không quy định

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Không quy định

Phòng CC-VC

Chuyên viên

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

 

Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Tiếp nhận kết quả

Không quy định

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 5

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Không quy định

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

3

Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

QTR-274608

Chưa quy định

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Không quy định

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Tổ chức thi

Không quy định

Phòng CCVC

Chuyên viên

Bước 3

Trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả

Không quy định

Phòng CCVC

Lãnh đạo phòng

4

Thủ lục xét tuyển viên chức BNV-QTR-264777

Chưa quy định

Bước 1

Thông báo tuyển dụng

20 ngày làm việc

Cơ quan, đơn vị có thm quyền tuyn dụng viên chức

Chuyên viên

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển

Ít nhất là 30 ngày làm việc kể từ ngày thông báo tuyển dụng

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức

Chuyên viên

Bước 3

Lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyn để niêm yết công khai

Chậm nhất 10 ngày làm việc trước ngày tổ chức tuyển dụng

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức

Chuyên viên

Bước 4

Thành lập Hội đồng tuyển dụng để thực hiện việc xét tuyển

15 ngày kể từ ngày hết hạn thời hạn nhận hồ sơ

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức

Lãnh đạo đơn vị

Bước 5

Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với các trường hợp xét tuyển

Không quy định

Hội đồng kiểm tra sát hạch

Hội đồng

Bước 6

Thông báo kết quả và nhận đơn phúc khảo (nếu có)

Không quy định

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức

Chuyên viên

Bước 7

Ký kết hợp đồng lao động

Không quy định

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức

Lãnh đạo

5

Thủ tục thi tuyển viên chức BNV-QTR-264776

Chưa quy định

Bước 1

Thông báo tuyển dụng

20 ngày làm việc

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức

Chuyên viên

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển

Ít nhất là 30 ngày làm việc kể tngày thông báo tuyển dụng

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức

Chuyên viên

Bước 3

Lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển để niêm yết công khai

Chậm nhất 10 ngày làm việc trước ngày tổ chức tuyển dụng

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức

Chuyên viên

Bước 4

Thành lập Hội đồng tuyển dụng để thực hiện việc xét tuyển

15 ngày kể từ ngày hết hạn thời hạn nhận hồ sơ

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức

Lãnh đạo đơn vị

Bước 5

Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với các trường hợp xét tuyển

Không quy định

Hội đồng kiểm tra sát hạch

Hội đồng

Bước 6

Thông báo kết quả và nhận đơn phúc khảo (nếu có)

Không quy định

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyn dụng viên chức

Chuyên viên

Bước 7

Ký kết hợp đồng lao động

Không quy định

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức

Lãnh đạo

IV

Lĩnh vực Tổ chức phi Chính phủ

1

Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội

QTR-274603

30 ngày làm việc

ớc 1

Tiếp nhận hồ sơ

1 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

16 ngày

Phòng TC-BC

 

Bước 2a

Xử lý thẩm định hồ sơ, lấy ý kiến cơ quan liên quan

15 ngày

Phòng TC-BC

Chuyên viên

Bước 2b

Lãnh đạo phòng chuyên môn soát xét

01 ngày

Phòng TC-BC

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến

8 ngày

Lãnh đạo Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn chỉnh hồ sơ

3 ngày

Phòng TC-BC

Chuyên viên

Bước 5

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

Lãnh đạo Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở

Bước 6

Tiếp nhận kết quả

1 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 7

Trả kết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

V

Lĩnh vực chính quyền địa phương

1

Thành lập thôn mới, tổ dân phố mới

15 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

13 ngày

Phòng XDCQ và Công tác Thanh niên

 

Bước 2a

Xem xét, thẩm định hồ sơ

12 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

1 ngày

 

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở Nội vụ

Bước 4

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 5

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. QUY TRÌNH NỘI BỘ TTHC LIÊN THÔNG: 48 thủ tục

STT

Tên thủ tục hành chính

Tổng thời gian giải quyết

Nội dung công việc và trình tự các bước thực hiện

Thời gian chi tiết (ngày)

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

I

Lĩnh vực Tôn giáo:

 

 

 

1

Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

BNV-QTR-264834

44 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về Ban Tôn giáo xử lý

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

26 ngày

Ban Tôn giáo

 

Bước 2a

Xem xét, thẩm định hồ sơ

25 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

01 ngày

 

Lãnh đạo phòng nghiệp vụ

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

01 ngày

Lãnh đạo Ban Tôn giáo

Trưởng/Phó Ban Tôn giáo

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ liên thông

0,5 ngày

Ban Tôn giáo

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

15 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 8

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

2

Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

BNV-QTR-264835

22 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về Ban Tôn giáo xử lý

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

11 ngày

Ban Tôn giáo

 

Bước 2a

Xem xét, thẩm định hồ sơ

10 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

01 ngày

 

Lãnh đạo phòng nghiệp vụ

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

01 ngày

Lãnh đạo Ban Tôn giáo

Trưng/Phó Ban Tôn giáo

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ liên thông

0,5 ngày

Ban Tôn giáo

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

8 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 8

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

3

Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

BNV-QTR-264836

44 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về Ban Tôn giáo xử lý

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

26 ngày

Ban Tôn giáo

 

Bước 2a

Xem xét, thm định h

25 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

01 ngày

 

Lãnh đạo phòng nghiệp vụ

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

01 ngày

Lãnh đạo Ban Tôn giáo

Trưng/Phó Ban Tôn giáo

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ liên thông

0,5 ngày

Ban Tôn giáo

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

15 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 8

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

4

Thủ tục đăng ký thuyên chuyn chức sc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc người chưa được xóa án tích

BNV-QTR-264837

22 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyn hồ sơ về Ban Tôn giáo xử lý

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

11 ngày

Ban Tôn giáo

 

Bước 2a

Xem xét, thẩm định hồ sơ

10 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

01 ngày

 

Lãnh đạo phòng nghiệp vụ

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

01 ngày

Lãnh đạo Ban Tôn giáo

Trưởng/Phó Ban Tôn giáo

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ liên thông

0,5 ngày

Ban Tôn giáo

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

8 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 8

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

5

Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam

BNV-QTR-264838

22 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về Ban Tôn giáo xử lý

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

11 ngày

Ban Tôn giáo

 

Bước 2a

Xem xét, thẩm định hồ sơ

10 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

01 ngày

 

Lãnh đạo phòng nghiệp vụ

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

01 ngày

Lãnh đạo Ban Tôn giáo

Trưởng/Phó Ban Tôn giáo

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ liên thông

0,5 ngày

Ban Tôn giáo

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

8 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 8

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

6

Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnh

BNV-QTR-264839

22 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về Ban Tôn giáo xử lý

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

11 ngày

Ban Tôn giáo

 

Bước 2a

Xem xét, thẩm định hồ sơ

10 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

01 ngày

 

Lãnh đạo phòng nghiệp vụ

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

01 ngày

Lãnh đạo Ban Tôn giáo

Trưởng/Phó Ban Tôn giáo

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ liên thông

0,5 ngày

Ban Tôn giáo

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

8 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 8

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

7

Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo ở một tỉnh

BNV-QTR-264840

22 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về Ban Tôn giáo xử lý

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

11 ngày

Ban Tôn giáo

 

Bước 2a

Xem xét, thẩm định hồ sơ

10 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

01 ngày

 

Lãnh đạo phòng nghiệp vụ

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

01 ngày

Lãnh đạo Ban Tôn giáo

Trưởng/Phó Ban Tôn giáo

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ liên thông

0,5 ngày

Ban Tôn giáo

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

8 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 8

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chc

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

8

Thủ tục đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tchức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động một tỉnh

BNV-QTR-264841

22 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về Ban Tôn giáo xử lý

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử tý, thẩm định hồ sơ

11 ngày

Ban Tôn giáo

 

Bước 2a

Xem xét, thẩm định hồ sơ

10 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

01 ngày

 

Lãnh đạo phòng nghiệp vụ

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

01 ngày

Lãnh đạo Ban Tôn giáo

Trưởng/Phó Ban Tôn giáo

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ liên thông

0,5 ngày

Ban Tôn giáo

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

8 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết qu

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 8

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

9

Thủ tục đề nghị thay đổi trụ scủa tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

BNV-QTR-264842

22 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về Ban Tôn giáo xử lý

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

11 ngày

Ban Tôn giáo

 

Bước 2a

Xem xét, thẩm định hồ sơ

10 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

01 ngày

 

Lãnh đạo phòng nghiệp vụ

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

01 ngày

Lãnh đạo Ban Tôn giáo

Trưng/Phó Ban Tôn giáo

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ liên thông

0,5 ngày

Ban Tôn giáo

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

8 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 8

Trkết quả cho cá nhân, tchức

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

10

Thủ tục đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

BNV-QTR-264844

44 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về Ban Tôn giáo xử lý

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

26 ngày

Ban Tôn giáo

 

Bước 2a

Xem xét, thẩm định hồ sơ

25 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

01 ngày

 

Lãnh đạo phòng nghiệp vụ

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

01 ngày

Lãnh đạo Ban Tôn giáo

Trưởng/Phó Ban Tôn giáo

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ liên thông

0,5 ngày

Ban Tôn giáo

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

15 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 8

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

11

Thủ tục đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương

BNV-QTR-264853

33 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về Ban Tôn giáo xử lý

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

17 ngày

Ban Tôn giáo

 

Bước 2a

Xem xét, thẩm định hồ sơ

16 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

01 ngày

 

Lãnh đạo phòng nghiệp vụ

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

01 ngày

Lãnh đạo Ban Tôn giáo

Trưởng/Phó Ban Tôn giáo

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ liên thông

0,5 ngày

Ban Tôn giáo

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

13 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 8

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

12

Thủ tục đề nghị giải thể tchức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức

BNV-QTR-264854

33 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về Ban Tôn giáo xử lý

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

17 ngày

Ban Tôn giáo

 

Bước 2a

Xem xét, thẩm định hồ sơ

16 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

01 ngày

 

Lãnh đạo phòng nghiệp vụ

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

01 ngày

Lãnh đạo Ban Tôn giáo

Trưởng/Phó Ban Tôn giáo

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ liên thông

0,5 ngày

Ban Tôn giáo

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

13 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 8

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

13

Thủ tục đề nghị cấp chng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

BNV-QTR-264857

44 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyển hồ sơ về Ban Tôn giáo xử lý

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

26 ngày

Ban Tôn giáo

 

Bước 2a

Xem xét, thẩm định hồ sơ

25 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

01 ngày

 

Lãnh đạo phòng nghiệp vụ

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

01 ngày

Lãnh đạo Ban Tôn giáo

Trưởng/Phó Ban Tôn giáo

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ liên thông

0,5 ngày

Ban Tôn giáo

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

15 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 8

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

 

II

Lĩnh vực Công tác Thanh niên

1

Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

QTR-274614

15 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

9 ngày

Phòng XDCQ và Công tác Thanh niên

 

Bước 2a

Xem xét, thẩm định h

Thẩm tra, xác minh hồ sơ

Ly ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan

8 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

1 ngày

 

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Thẩm định hồ sơ

0,5 ngày

Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Sở Nội vụ

Bước 4

Trình UBND tỉnh phê duyệt

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 5

UBND tỉnh phê duyệt

4 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 6

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tnh

Chuyên viên

Bước 7

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Không quy định

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

2

Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cp tỉnh

QTR-274615

15 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

9 ngày

Phòng XDCQ và Công tác Thanh niên

 

Bước 2a

Xem xét, thẩm định h

Thẩm tra, xác minh hồ sơ

Ly ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan

8 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

1 ngày

 

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Thẩm định hồ sơ

0,5 ngày

Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Sở Nội vụ

Bước 4

Trình UBND tỉnh phê duyệt

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 5

UBND tỉnh phê duyệt

4 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 6

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 7

Trkết quả cho cá nhân, tổ chức

Không quy định

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

3

Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

QTR-274616

45 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

34,5 ngày

Phòng XDCQ và Công tác Thanh niên

 

Bước 2a

Xem xét, thẩm định hồ sơ

Thẩm tra, xác minh hồ sơ

Ly ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan

31,5 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

3 ngày

 

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Thẩm định hồ sơ

2 ngày

Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Sở Nội vụ

Bước 4

Trình UBND tỉnh phê duyệt

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 5

UBND tỉnh phê duyệt

7 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 6

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 7

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Không quy định

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

 

III

Lĩnh vực Công chức, viên chức

1

Thủ tục thi tuyển công chức

QTR-274606

Chưa quy định

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Không quy định

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Không quy định

Phòng CC-VC Thanh niên

 

Bước 3

Thẩm định hồ sơ

Không quy định

Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở Nội vụ

Bước 4

Trình UBND tỉnh phê duyệt

Không quy định

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 5

UBND tỉnh phê duyệt

Không quy định

UBND tỉnh

 

Bước 6

Tiếp nhận kết quả

Không quy định

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 7

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Không quy định

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

2

Thủ tục xét tuyển công chức

QTR-274607

Chưa quy định

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Không quy định

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Không quy định

Phòng CC-VC Thanh niên

 

Bước 3

Thẩm định hồ sơ

Không quy định

Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở Nội vụ

Bước 4

Trình UBND tỉnh phê duyệt

Không quy định

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 5

UBND tỉnh phê duyệt

Không quy định

UBND tỉnh

 

Bước 6

Tiếp nhận kết quả

Không quy định

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 7

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Không quy định

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

3

Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức

BNV-QTR-264771

Chưa quy định

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Không quy định

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Không quy định

Phòng CC-VC Thanh niên

 

Bước 3

Thẩm định hồ sơ

Không quy định

Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở Nội vụ

Bước 4

Trình UBND tỉnh phê duyệt

Không quy định

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 5

UBND tỉnh phê duyệt

Không quy định

UBND tỉnh

 

Bước 6

Tiếp nhận kết quả

Không quy định

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 7

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Không quy định

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

4

Thủ tục xét chuyn cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện tr lên

Chưa quy định

Bước 1

Tiếp nhn hồ sơ

Không quy định

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Không quy định

Phòng CC-VC Thanh niên

 

Bước 3

Thẩm định hồ sơ

Không quy định

Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở Nội vụ

Bước 4

Trình UBND tỉnh phê duyệt

Không quy định

Trung tâm PVHCC tnh

Chuyên viên

Bước 5

UBND tỉnh phê duyệt

Không quy định

UBND tỉnh

 

Bước 6

Tiếp nhận kết qu

Không quy định

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 7

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Không quy định

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

 

IV

Lĩnh vực tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập (03 thủ tục)

1

Thủ tục thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp công lập

QTR-274618

35 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

13 ngày

Phòng TC-BC

 

Bước 2a

Xử thẩm định hồ sơ

12 ngày

Phòng TC-BC

Chuyên viên

Bước 2b

Lãnh đạo phòng chuyên môn soát xét

01 ngày

Phòng TC-BC

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

01 ngày

Lãnh đạo Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến

10 ngày

Lãnh đạo Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Hoàn chỉnh hồ sơ

2 ngày

Phòng TC-BC

Chuyên viên

Bước 6

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 7

UBND tỉnh phê duyệt

7 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 8

Tiếp nhận kết quả

1 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 9

Trả kết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

2

Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại tổ chức sự nghiệp công lập

QTR-274619

40 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

13 ngày

Phòng TC-BC

 

Bước 2a

Xử lý thẩm định hồ sơ

12 ngày

Phòng TC-BC

Chuyên viên

Bước 2b

Lãnh đạo phòng chuyên môn soát xét

01 ngày

Phòng TC-BC

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

01 ngày

Lãnh đạo Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến

12 ngày

Lãnh đạo Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Hoàn chỉnh hồ sơ

3 ngày

Phòng TC-BC

Chuyên viên

Bước 6

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 7

UBND tnh phê duyệt

9 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 8

Tiếp nhận kết quả

1 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 9

Trả kết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

3

Thủ tục thẩm định việc giải thể tổ chức sự nghiệp công lập

QTR-274620

40 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

13 ngày

Phòng TC-BC

 

Bước 2a

Xử lý thẩm định hồ sơ

12 ngày

Phòng TC-BC

Chuyên viên

c 2b

Lãnh đạo phòng chuyên môn soát xét

01 ngày

Phòng TC-BC

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

01 ngày

Lãnh đạo Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến

12 ngày

Lãnh đạo Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Hoàn chỉnh hồ sơ

3 ngày

Phòng TC-BC

Chuyên viên

Bước 6

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 7

UBND tỉnh phê duyệt

9 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 8

Tiếp nhận kết quả

1 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 9

Trả kết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

V

Lĩnh vực Tổ chức phi Chính phủ:

1

Thủ tục thành lập hội

BNV-QTR-264624

30 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

13 ngày

Phòng TC-BC

 

Bước 2a

Xử lý thẩm định hồ sơ

12 ngày

Phòng TC-BC

Chuyên viên

Bước 2b

Lãnh đạo phòng chuyên môn soát xét

01 ngày

Phòng TC-BC

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

01 ngày

Lãnh đạo Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến

5 ngày

Lãnh đạo Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Hoàn chỉnh hồ sơ

3 ngày

Phòng TC-BC

Chuyên viên

Bước 6

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 7

UBND tỉnh phê duyệt

6 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 8

Tiếp nhận kết quả

1 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 9

Trả kết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

2

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội

BNV-QTR-264625

30 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

1 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

18 ngày

Phòng TC-BC

 

Bước 2a

Xử lý thẩm định hồ sơ

17 ngày

Phòng TC-BC

Chuyên viên

Bước 2b

Lãnh đạo phòng chuyên môn soát xét

01 ngày

Phòng TC-BC

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

01 ngày

Lãnh đạo Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Trình UBND tỉnh

1 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 5

UBND tỉnh phê duyệt

8 ngày

UBND tỉnh

 

c 6

Tiếp nhận kết quả

1 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 7

Trả kết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

3

Thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nht hội

BNV-QTR-264626

30 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

13 ngày

Phòng TC-BC

 

Bước 2a

Xử lý thm định hồ sơ

12 ngày

Phòng TC-BC

Chuyên viên

Bước 2b

Lãnh đạo phòng chuyên môn soát xét

01 ngày

Phòng TC-BC

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

01 ngày

Lãnh đạo Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến

5 ngày

Lãnh đạo Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Hoàn chỉnh hồ sơ

3 ngày

Phòng TC-BC

Chuyên viên

Bước 6

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 7

UBND tỉnh phê duyệt

6 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 8

Tiếp nhận kết quả

1 ngày

Trung tâm PVHCC tnh

Chuyên viên

Bước 9

Trả kết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

4

Thủ tục đổi tên hội

BNV-QTR-264627

30 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

13 ngày

Phòng TC-BC

 

Bước 2a

Xử lý thẩm định hồ sơ

12 ngày

Phòng TC-BC

Chuyên viên

Bước 2b

Lãnh đo phòng chuyên môn soát xét

01 ngày

Phòng TC-BC

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

01 ngày

Lãnh đạo Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến

5 ngày

Lãnh đạo Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Hoàn chỉnh hồ sơ

3 ngày

Phòng TC-BC

Chuyên viên

Bước 6

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 7

UBND tỉnh phê duyệt

6 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 8

Tiếp nhận kết quả

1 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 9

Trả kết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

5

Thủ tục hội tự giải thể

BNV-QTR-264628

30 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thm định hồ sơ

13 ngày

Phòng TC-BC

 

Bước 2a

Xử lý thẩm định hồ sơ

12 ngày

Phòng TC-BC

Chuyên viên

Bước 2b

Lãnh đạo phòng chuyên môn soát xét

01 ngày

Phòng TC-BC

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

01 ngày

Lãnh đạo Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Trình cp có thẩm quyền cho ý kiến

5 ngày

Lãnh đạo Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Hoàn chỉnh hồ sơ

3 ngày

Phòng TC-BC

Chuyên viên

Bước 6

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 7

UBND tỉnh phê duyệt

6 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 8

Tiếp nhận kết quả

1 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 9

Trả kết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

6

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

QTR-274604

25 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

10 ngày

Phòng TC-BC

 

Bước 2a

Xử lý thẩm định hồ sơ

9 ngày

Phòng TC-BC

Chuyên viên

Bước 2b

Lãnh đạo phòng chuyên môn soát xét

01 ngày

Phòng TC-BC

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

01 ngày

Lãnh đạo Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến

5 ngày

Lãnh đạo Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Hoàn chỉnh hồ sơ

2 ngày

Phòng TC-BC

Chuyên viên

Bước 6

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 7

UBND tỉnh phê duyệt

5 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 8

Tiếp nhận kết quả

1 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 9

Trả kết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

7

Thủ tục cho phép Hội đặt văn phòng đại diện

BNV-QTR-264630

15 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

4,5 ngày

Phòng TC-BC

 

Bước 2a

Xử lý thẩm định hồ sơ

4 ngày

Phòng TC-BC

Chuyên viên

Bước 2b

Lãnh đạo phòng chuyên môn soát xét

0,5 ngày

Phòng TC'BC

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

01 ngày

Lãnh đạo Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến

3 ngày

Lãnh đạo Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Hoàn chnh hồ sơ

1 ngày

Phòng TC-BC

Chuyên viên

Bước 6

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 7

UBND tỉnh phê duyệt

4 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 8

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 9

Trả kết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

8

Thủ tục cấp Giy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

BNV-QTR-264631

40 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

13 ngày

Phòng TC-BC

 

Bước 2a

Xử thẩm định hồ sơ

12 ngày

Phòng TC-BC

Chuyên viên

Bước 2b

Lãnh đạo phòng chuyên môn soát xét

01 ngày

Phòng TC-BC

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

01 ngày

Lãnh đạo Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến

12 ngày

Lãnh đạo Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Hoàn chỉnh hồ sơ

3 ngày

Phòng TC-BC

Chuyên viên

Bước 6

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 7

UBND tỉnh phê duyệt

9 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 8

Tiếp nhận kết quả

1 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 9

Trả kết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

9

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

BNV-QTR-264632

30 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

13 ngày

Phòng TC-BC

 

Bước 2a

Xử lý thẩm định hồ sơ

12 ngày

Phòng TC-BC

Chuyên viên

Bước 2b

Lãnh đạo phòng chuyên môn soát xét

01 ngày

Phòng TC-BC

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

01 ngày

Lãnh đạo Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến

5 ngày

Lãnh đạo Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Hoàn chỉnh h

3 ngày

Phòng TC-BC

Chuyên viên

Bước 6

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 7

UBND tỉnh phê duyệt

6 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 8

Tiếp nhận kết quả

1 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 9

Trả kết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

10

Thủ tục thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

BNV-QTR-264633

15 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

4,5 ngày

Phòng TC-BC

 

Bước 2a

Xử lý thẩm định hồ sơ

4 ngày

Phòng TC-BC

Chuyên viên

Bước 2b

Lãnh đạo phòng chuyên môn soát xét

0,5 ngày

Phòng TC-BC

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

01 ngày

Lãnh đạo Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Trình cp có thẩm quyền cho ý kiến

3 ngày

Lãnh đạo Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Hoàn chỉnh hồ sơ

1 ngày

Phòng TC-BC

Chuyên viên

Bước 6

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 7

UBND tỉnh phê duyệt

4 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 8

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 9

Trả kết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

11

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

BNV-QTR-264634

30 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

13 ngày

Phòng TC-BC

 

Bước 2a

Xử lý thẩm định hồ sơ

12 ngày

Phòng TC-BC

Chuyên viên

Bước 2b

Lãnh đạo phòng chuyên môn soát xét

01 ngày

Phòng TC-BC

Lãnh đo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

01 ngày

Lãnh đạo Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến

5 ngày

Lãnh đạo Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Hoàn chỉnh hồ sơ

3 ngày

Phòng TC-BC

Chuyên viên

Bước 6

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 7

UBND tỉnh phê duyệt

6 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 8

Tiếp nhận kết quả

1 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 9

Trả kết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

12

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

QTR-274605

15 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

4,5 ngày

Phòng TC-BC

 

Bước 2a

Xử thẩm định hồ sơ

4 ngày

Phòng TC-BC

Chuyên viên

Bước 2b

Lãnh đạo phòng chuyên môn soát xét

0,5 ngày

Phòng TC-BC

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

01 ngày

Lãnh đạo Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến

3 ngày

Lãnh đạo Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Hoàn chỉnh hồ sơ

1 ngày

Phòng TC-BC

Chuyên viên

Bước 6

Trình UBND tnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 7

UBND tỉnh phê duyệt

4 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 8

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 9

Trả kết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

13

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi quỹ bị đình chỉ hoạt động

BNV-QTR-264636

15 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

4,5 ngày

Phòng TC-BC

 

Bước 2a

Xử lý thẩm định hồ sơ

4 ngày

Phòng TC-BC

Chuyên viên

Bước 2b

Lãnh đạo phòng chuyên môn soát xét

0,5 ngày

Phòng TC-BC

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

01 ngày

Lãnh đạo Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến

3 ngày

Lãnh đạo Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Hoàn chỉnh hồ sơ

1 ngày

Phòng TC-BC

Chuyên viên

Bước 6

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 7

UBND tỉnh phê duyệt

4 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 8

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 9

Trả kết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

14

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

BNV-QTR-264637

30 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

13 ngày

Phòng TC-BC

 

Bước 2a

Xử lý thẩm định hồ sơ

12 ngày

Phòng TC-BC

Chuyên viên

Bước 2b

Lãnh đạo phòng chuyên môn soát xét

01 ngày

Phòng TC-BC

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

01 ngày

Lãnh đạo Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến

5 ngày

Lãnh đạo Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Hoàn chỉnh hồ sơ

3 ngày

Phòng TC-BC

Chuyên viên

Bước 6

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 7

UBND tỉnh phê duyệt

6 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 8

Tiếp nhận kết quả

1 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 9

Trả kết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

15

Thủ tục đổi tên quỹ

BNV-QTR-264638

15 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

4,5 ngày

Phòng TC-BC

 

Bước 2a

Xử lý thẩm định hồ sơ

4 ngày

Phòng TC-BC

Chuyên viên

Bước 2b

Lãnh đạo phòng chuyên môn soát xét

0,5 ngày

Phòng TC-BC

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

01 ngày

Lãnh đạo Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến

3 ngày

Lãnh đạo Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Hoàn chỉnh hồ sơ

1 ngày

Phòng TC-BC

Chuyên viên

Bước 6

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 7

UBND tỉnh phê duyệt

4 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 8

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 9

Trả kết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

16

Thủ tục quỹ tự giải thể

BNV-QTR-264639

15 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

4,5 ngày

Phòng TC-BC

 

Bước 2a

Xử lý thẩm định hồ sơ

4 ngày

Phòng TC-BC

Chuyên viên

Bước 2b

Lãnh đạo phòng chuyên môn soát xét

0,5 ngày

Phòng TC-BC

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

01 ngày

Lãnh đạo Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến

3 ngày

Lãnh đạo Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Hoàn chỉnh hồ sơ

1 ngày

Phòng TC-BC

Chuyên viên

Bước 6

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 7

UBND tỉnh phê duyệt

4 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 8

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 9

Trả kết quả

Không tính thời gian

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

V. Lĩnh vực Thi đua khen thưởng:

STT

Tên thủ tục hành chính

Tổng thời gian giải quyết

Nội dung công việc và trình tự các bước thực hiện

Thời gian chi tiết (ngày)

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

1

Tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

25 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

1 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

13 ngày

Ban TĐ - KT

 

Bước 2a

Xem xét, thẩm định hồ sơ

11 ngày

Phòng nghiệp vụ

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

02 ngày

Phòng nghip vụ

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Ký phê duyệt hồ sơ

02 ngày

Ban TĐ - KT

Lãnh đạo Ban

Bước 4

Trình UBND tỉnh phê duyệt

01 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 5

UBND tỉnh phê duyệt

07 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 6

Tiếp nhận kết quả

01 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 7

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

2

Tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tnh, thành phtrực thuộc Trung ương

25 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

1 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

13 ngày

Ban TĐ - KT

 

Bước 2a

Xem xét, thẩm định hồ sơ

11 ngày

Phòng nghiệp vụ

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

02 ngày

Phòng nghiệp vụ

Lãnh đạo phòng

c 3

Ký phê duyệt hồ sơ

02 ngày

Ban TĐ - KT

Lãnh đạo Ban

Bước 4

Trình UBND tỉnh phê duyệt

01 ngày

Trung tâm PVHCC tnh

Chuyên viên

Bước 5

UBND tỉnh phê duyệt

07 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 6

Tiếp nhận kết quả

01 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 7

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

3

Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương

25 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

1 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

13 ngày

Ban TĐ - KT

 

Bước 2a

Xem xét, thẩm định hồ sơ

11 ngày

Phòng nghiệp vụ

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

02 ngày

Phòng nghiệp vụ

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Ký phê duyệt hồ sơ

02 ngày

Ban TĐ - KT

Lãnh đạo Ban

Bước 4

Trình UBND tỉnh phê duyệt

01 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 5

UBND tỉnh phê duyệt

07 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 6

Tiếp nhận kết quả

01 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 7

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

4

Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sc

BNV-QTR-264934

25 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

1 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

13 ngày

Ban TĐ - KT

 

Bước 2a

Xem xét, thm định hồ sơ

11 ngày

Phòng nghiệp vụ

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

02 ngày

Phòng nghiệp vụ

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Ký phê duyệt hồ sơ

02 ngày

Ban TĐ - KT

Lãnh đạo Ban

Bước 4

Trình UBND tỉnh phê duyệt

01 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 5

UBND tỉnh phê duyệt

07 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 6

Tiếp nhận kết quả

01 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 7

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

5

Tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề

25 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

1 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

13 ngày

Ban TĐ - KT

 

Bước 2a

Xem xét, thẩm định hồ sơ

11 ngày

Phòng nghiệp vụ

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

02 ngày

Phòng nghiệp vụ

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Ký phê duyệt hồ sơ

02 ngày

Ban TĐ - KT

Lãnh đạo Ban

Bước 4

Trình UBND tỉnh phê duyệt

01 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 5

UBND tỉnh phê duyệt

07 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 6

Tiếp nhận kết quả

01 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 7

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

6

Tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thTrung ương, tỉnh, thành phố trc thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề.

25 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

1 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

13 ngày

Ban TĐ - KT

 

Bước 2a

Xem xét, thẩm định hồ sơ

11 ngày

Phòng nghiệp vụ

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

02 ngày

Phòng nghiệp vụ

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Ký phê duyệt hồ sơ

02 ngày

Ban TĐ - KT

Lãnh đạo Ban

Bước 4

Trình UBND tỉnh phê duyệt

01 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 5

UBND tỉnh phê duyệt

07 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 6

Tiếp nhận kết quả

01 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 7

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

7

Tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuất

25 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

1 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

13 ngày

Ban TĐ - KT

 

Bước 2a

Xem xét, thm định hồ sơ

11 ngày

Phòng nghiệp vụ

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

02 ngày

Phòng nghiệp vụ

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Ký phê duyệt hồ sơ

02 ngày

Ban TĐ - KT

Lãnh đạo Ban

Bước 4

Trình UBND tỉnh phê duyệt

01 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 5

UBND tỉnh phê duyệt

07 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 6

Tiếp nhận kết quả

01 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 7

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

8

Tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương cho gia đình.

25 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

1 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

13 ngày

Ban TĐ - KT

 

Bước 2a

Xem xét, thẩm định hồ sơ

11 ngày

Phòng nghiệp vụ

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét h

02 ngày

Phòng nghiệp vụ

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Ký phê duyệt hồ sơ

02 ngày

Ban TĐ - KT

Lãnh đạo Ban

Bước 4

Trình UBND tỉnh phê duyệt

01 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 5

UBND tỉnh phê duyệt

07 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 6

Tiếp nhận kết quả

01 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 7

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

9

Tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn th Trung ương, tnh, thành phtrực thuộc Trung ương về thành tích đối ngoại.

BNV-QTR-264933

25 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

1 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

13 ngày

Ban TĐ - KT

 

Bước 2a

Xem xét, thm định hồ sơ

11 ngày

Phòng nghiệp vụ

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

02 ngày

Phòng nghiệp vụ

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Ký phê duyệt hồ sơ

02 ngày

Ban TĐ - KT

Lãnh đạo Ban

Bước 4

Trình UBND tỉnh phê duyệt

01 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 5

UBND tỉnh phê duyệt

07 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 6

Tiếp nhận kết quả

01 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 7

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Tổng cộng: 66 thủ tục

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1753/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1753/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2019
Ngày hiệu lực15/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1753/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1753/QĐ-UBND 2019 cơ chế một cửa một cửa liên thông Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1753/QĐ-UBND 2019 cơ chế một cửa một cửa liên thông Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1753/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Chính
        Ngày ban hành15/07/2019
        Ngày hiệu lực15/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1753/QĐ-UBND 2019 cơ chế một cửa một cửa liên thông Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1753/QĐ-UBND 2019 cơ chế một cửa một cửa liên thông Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị

           • 15/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực