Quyết định 1754/QĐ-BTP

Quyết định 1754/QĐ-BTP năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 75/2014/QH13 về chất vấn và trả lời chất vấn liên quan đến công tác thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1754/QĐ-BTP năm 2014 thực hiện 75/2014/QH13 chất vấn trả lời chất vấn công tác thi hành án dân sự


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1754/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 75/2014/QH13 NGÀY 24/6/2014 CỦA QUỐC HỘI KHÓA XIII VỀ CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội khóa XIII về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, của Tòa án nhân dân tối cao và công tác thi hành án năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 75/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội khóa XIII về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/03/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 2999/QĐ-BTP ngày 06/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố việc thành lập Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 75/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội khóa XIII về chất vấn và trả lời chất vấn liên quan đến công tác thi hành án dân sự.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng Cục Thi hành án dân sự, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội (để p/h);
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (để p/h);
- Tòa án nhân dân tối cao (để p/h);
- Bộ Công an (để p/h);
- Bộ Quốc phòng (để p/h);
- Văn phòng Quốc hội (để biết);
- Văn phòng Chính phủ (để p/h);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để p/h);
- Các Thứ trưởng (để t/h);
- Lưu: VT, Tổng cục THADS.

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 75/2014/QH13 CỦA QUỐC HỘI KHÓA XIII VỀ CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1754/QĐ-BTP ngày 28/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã trả lời chất vấn các vị Đại biểu Quốc hội, trong đó có nội dung về công tác thi hành án dân sự (THADS). Ngày 24/6/2014, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 75/2014/QH13 về chất vấn và trả lời chất vấn (sau đây gọi là Nghị quyết số 75/2014/QH13 của Quốc hội), trong đó đã đặt ra yêu cầu đối với công tác THADS là phải “Hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8; bảo đảm tính khả thi, hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, tạo chuyển biến tích cực trong công tác này; kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, tăng cường thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ trong công tác thi hành án dân sự.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các yêu cầu đối với công tác THADS đã được xác định tại Nghị quyết số 75/2014/QH13 của Quốc hội và lời hứa của Bộ trưởng Bộ Tư pháp trước Quốc hội và cử tri cả nước, Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch thực hiện với những nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện đầy đủ, đồng bộ các yêu cầu tại Nghị quyết số 75/2014/QH13 của Quốc hội về công tác THADS và lời hứa của Bộ trưởng Bộ Tư pháp trước Quốc hội và cử tri cả nước; tiếp tục khắc phục những hạn chế, tồn tại, tạo chuyển biến mạnh mẽ, gắn với quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội trong những tháng cuối năm 2014 và những năm tiếp theo.

2. Xác định rõ nhiệm vụ, phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng tổ chức, cá nhân; đề cao tính chủ động của đơn vị chủ trì, nhất là của Tổng cục THADS và các cơ quan THADS địa phương; nêu cao vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, đội ngũ Chấp hành viên trực tiếp thi hành án, nhất là người đứng đầu. Bảo đảm sự chỉ đạo tập trung, thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện Kế hoạch; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

II. NỘI DUNG

1. Hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS năm 2008.

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Dự án Luật, trình Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2014).

+ Thời gian thực hiện: Trước ngày 01/10/2014.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục THADS.

+ Đơn vị phối hợp: Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Ban chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ, ngành liên quan, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

2. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác tổ chức cán bộ

2.1. Tập trung củng cố, kiện toàn tại các địa phương còn nhiều hạn chế, yếu kém về công tác tổ chức cán bộ hoặc còn thiếu Lãnh đạo.

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Cơ bản củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ các cơ quan THADS địa phương, trong đó tập trung vào các địa phương còn nhiều hạn chế hoặc yếu kém như: Bình Thuận, Đồng Nai, Vĩnh Long, Khánh Hòa, Hải Phòng.

+ Thời gian thực hiện: Từ tháng 7 đến tháng 12/2014.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục THADS.

+ Cơ quan, đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Bộ; tỉnh (thành) ủy và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan.

2.2. Bổ sung biên chế cho những đơn vị mới thành lập và nghiên cứu, điều chỉnh biên chế, bảo đảm phù hợp với đặc thù, khối lượng công việc của từng địa phương.

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Bổ sung biên chế và xây dựng, thực hiện phương án điều chỉnh, bố trí biên chế cho các đơn vị cần thiết.

+ Thời gian thực hiện: Đã thực hiện.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục THADS.

+ Cơ quan, đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ Tư pháp; đơn vị liên quan của Bộ Nội vụ.

2.3. Rà soát cán bộ, công chức THADS có sai phạm chưa xử lý, đề xuất phương án xử lý đối với từng trường hợp cụ thể.

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ: (i) Danh sách cán bộ, công chức THADS có sai phạm chưa xử lý; (ii) Dự kiến phương án xử lý các trường hợp sai phạm theo thẩm quyền, phân cấp và trình tự, thủ tục quy định.

+ Thời gian thực hiện: Tháng 8/2014.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục THADS.

+ Đơn vị phối hợp: Thanh tra Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ.

2.4. Chuyển ngạch Chấp hành viên; tăng cường biệt phái, bổ sung Chấp hành viên cho các địa bàn có lượng án phải thi hành lớn, còn thiếu Chấp hành viên.

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ: (i) Hoàn thành việc chuyển ngạch Chấp hành viên; (ii) Sơ kết, đánh giá kết quả biệt phái ở Tây Ninh; (iii) Xây dựng phương án biệt phái, bổ sung Chấp hành viên cho các địa bàn có lượng án phải thi hành lớn, còn thiếu Chấp hành viên.

+ Thời gian thực hiện: Trong tháng 7/2014.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục THADS.

+ Cơ quan, đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ; các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Nội vụ; UBND cấp tỉnh, cấp huyện có liên quan.

2.5. Đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, kỹ năng giải quyết công việc cho cán bộ, công chức.

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị và ý thức trách nhiệm đối với đội ngũ công chức làm công tác THADS.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục THADS; cơ quan THADS địa phương.

+ Cơ quan, đơn vị phối hợp: Học viện Tư pháp, Vụ Tổ chức cán bộ.

3. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về quản lý, chỉ đạo, điều hành

3.1. Tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết số 75/2014/QH13 và lời hứa của Bộ trưởng Bộ Tư pháp trước Quốc hội và cử tri cả nước.

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Văn bản chỉ đạo thực hiện.

+ Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 75/2014/QH13 được ban hành.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục THADS.

+ Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ.

3.2. Tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật công vụ; tổ chức kiểm tra, thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ: (i) Khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong công tác tổ chức, cán bộ, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong toàn hệ thống; (ii) kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm trong THADS.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên và theo Kế hoạch.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục THADS; Thanh tra Bộ.

+ Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ.

3.3. Phân công Lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo công tác THADS và công tác cán bộ tại địa bàn có lượng án phải thi hành nhiều, có nhiều án lớn, phức tạp, những đơn vị còn nhiều hạn chế, yếu kém (Lãnh đạo Tổng cục THADS chỉ đạo đối với các Cục THADS; Lãnh đạo Cục THADS chỉ đạo đối với các Chi cục THADS).

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Thông báo phân công công việc đối với Lãnh đạo Tổng cục THADS và các đơn vị thuộc Tổng cục THADS (Lãnh đạo Tổng cục THADS được phân công phụ trách, trực tiếp làm việc với các Cục THADS theo Kế hoạch; Lãnh đạo Cục THADS trực tiếp làm việc với các Chi cục THADS nhằm tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại, nhất là về chuyên môn, nghiệp vụ, đôn đốc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao).

+ Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2014 đến hết 30/9/2014.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục THADS; Cục THADS.

+ Cơ quan, đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo THADS các cấp, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp.

4. Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ

4.1. Trả lời các kiến nghị, đề nghị hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay khi phát sinh.

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Trả lời đúng thời gian và bảo đảm chất lượng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở; có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp chậm trả lời, chậm thực hiện hoặc thực hiện không đúng chỉ đạo của cấp trên.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục THADS (đối với văn bản của Cục THADS), Cục THADS (đối với văn bản của Chi cục THADS).

+ Cơ quan, đơn vị phối hợp: Ban chỉ đạo THADS các cấp; Viện Kiểm sát nhân dân các cấp.

4.2. Tổ chức có hiệu quả các đợt cao điểm về thi hành án; sơ kết, tổng kết đợt cao điểm THADS.

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Báo cáo kết quả đợt thi hành án cao điểm.

+ Thời gian thực hiện: sơ kết (bằng văn bản) trước ngày 30/8/2014; tổng kết: đưa vào nội dung tổng kết công tác năm.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục THADS; các Cục THADS.

+ Cơ quan, đơn vị phối hợp: UBND, Ban chỉ đạo THADS các cấp.

4.3. Chỉ đạo Chấp hành viên rà soát, phân loại án có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành; lập danh sách các vụ việc có giá trị lớn có điều kiện thi hành, các vụ việc liên quan đến tín dụng Ngân hàng. Tăng cường đôn đốc, tổ chức thi hành dứt điểm, đạt kết quả đối với vụ việc loại này. Các Cục THADS thường xuyên báo cáo Lãnh đạo Tổng cục THADS, các Chi cục THADS báo cáo Lãnh đạo Cục THADS về tình hình, tiến độ giải quyết án và dự báo khả năng hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ: (i) Phân loại án chính xác án có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành theo đúng tinh thần Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội; (ii) Lập Danh mục các vụ việc có điều kiện thi hành, có giá trị lớn, các vụ việc liên quan đến tín dụng Ngân hàng, trên cơ sở đó tập trung chỉ đạo tổ chức thi hành, bảo đảm thi hành án xong đạt tỷ lệ trên 77% về việc, trên 88% về tiền.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên, đặc biệt là đợt thi hành án cao điểm năm 2014 (đến hết 30/9/2014); riêng việc lập danh mục các vụ việc thực hiện trong tháng 8/2014.

+ Đơn vị thực hiện: Các cơ quan THADS địa phương, các cơ quan Thi hành án trong Quân đội và các Chấp hành viên.

+ Cơ quan, đơn vị chỉ đạo: Tổng cục THADS, Cục Thi hành án - Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo THADS các cấp.

4.4. Rà soát, lập danh sách, báo cáo các vụ việc đã kê biên bán đấu giá tài sản không bán được, vụ việc đã bán đấu giá thành nhưng chưa giao được cho người trúng đấu giá.

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Danh mục vụ việc đã kê biên bán đấu giá tài sản nhưng không bán được; các vụ việc đã bán đấu giá thành nhưng chưa giao được cho người trúng đấu giá, trên cơ sở đó chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ đối với từng vụ việc cụ thể.

+ Thời gian thực hiện: Trước 30/9/2014.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục THADS; các Cục và Chi cục THADS.

+ Cơ quan, đơn vị phối hợp: Ban chỉ đạo THADS, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp.

5. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành trong THADS; ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong THADS (đối với địa phương chưa ban hành). Phát huy vai trò Ban chỉ đạo THADS các cấp.

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong công tác THADS, nhất là giải quyết các vụ án lớn, phức tạp và tổ chức cưỡng chế thi hành án.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên. Riêng việc xây dựng Quy chế phối hợp liên ngành trong THADS thực hiện xong trong tháng 9/2014.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục THADS, các cơ quan THADS địa phương.

+ Cơ quan, đơn vị phối hợp: Ban Chỉ đạo THADS, Cơ quan Công an, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và các cơ quan, đơn vị có liên quan tại địa phương.

6. Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp khác

6.1. Nghiên cứu tiêu chí giao chỉ tiêu THADS; tiêu chí xác định án có điều kiện thi hành, tiêu chí xác định án chuyển kỳ sau.

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Báo cáo nghiên cứu.

+ Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2014 đến tháng 10/2014.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục THADS, các cơ quan THADS địa phương.

+ Cơ quan, đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật Dân sự kinh tế, Vụ Pháp luật Hình sự hành chính.

6.2. Sửa đổi, bổ sung Bảng tiêu chí chấm điểm và xếp hạng cơ quan THADS địa phương và hướng dẫn thực hiện.

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Bảng tiêu chí chấm điểm và xếp hạng cơ quan THADS địa phương.

+ Thời gian thực hiện: Trong tháng 7/2014.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục THADS.

+ Cơ quan, đơn vị phối hợp: Vụ Thi đua khen thưởng, Văn phòng Bộ.

6.3. Xây dựng hướng dẫn khen thưởng cho Chấp hành viên có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác THADS, nhất là trong đợt thi hành án cao điểm.

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Văn bản hướng dẫn khen thưởng.

+ Thời gian thực hiện: Trong tháng 7/2014.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục THADS, cơ quan THADS địa phương.

+ Cơ quan, đơn vị phối hợp: Vụ Thi đua khen thưởng, Văn phòng Bộ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổng cục THADS giúp Lãnh đạo Bộ Tư pháp theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch; định kỳ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ với Lãnh đạo Bộ.

2. Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt và chỉ đạo thực hiện Kế hoạch này đến các đơn vị và Chi cục trực thuộc; tham mưu, giúp UBND và Ban chỉ đạo THADS cùng cấp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc UBND thực hiện tốt công tác phối hợp trong THADS.

3. Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan Thi hành án trong Quân đội triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch; tập trung thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS được giao.

4. Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Học viện Tư pháp và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Tổng cục THADS tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

5. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, Tổng cục THADS và Cuc THADS địa phương có trách nhiệm bố trí kinh phí, các nguồn lực khác, bảo đảm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

Tổng cục THADS, các cơ quan THADS địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị báo cáo, phản ánh về Bộ Tư pháp (qua Tổng cục THADS) để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, giải quyết./.

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1754/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1754/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2014
Ngày hiệu lực25/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1754/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 1754/QĐ-BTP năm 2014 thực hiện 75/2014/QH13 chất vấn trả lời chất vấn công tác thi hành án dân sự


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1754/QĐ-BTP năm 2014 thực hiện 75/2014/QH13 chất vấn trả lời chất vấn công tác thi hành án dân sự
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1754/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýHà Hùng Cường
        Ngày ban hành25/07/2014
        Ngày hiệu lực25/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1754/QĐ-BTP năm 2014 thực hiện 75/2014/QH13 chất vấn trả lời chất vấn công tác thi hành án dân sự

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1754/QĐ-BTP năm 2014 thực hiện 75/2014/QH13 chất vấn trả lời chất vấn công tác thi hành án dân sự

           • 25/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực