Quyết định 1754/QĐ-UBND

Quyết định 1754/QĐ-UBND năm 2017 sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Hỗ trợ kinh tế tập thể tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 101/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 1754/QĐ-UBND 2017 sửa đổi Điều lệ Quỹ kinh tế tập thể 101/QĐ-UBND Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1754/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 16 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG QUỸ HỖ TRỢ KINH TẾ TẬP THỂ TỈNH BẮC GIANG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 101/QĐ-UBND NGÀY 22/01/2015 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg ngày 27/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã.

Căn cứ Quyết định số 59/2007/QĐ-BTC ngày 11/7/2007 của Bộ Tài chính phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã;

Căn cứ Thông tư số 81/2007/TT-BTC ngày 11/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX;

Căn cứ Quyết định số 23/2017/QĐ-TTg ngày 22/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg ngày 27/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã và ban hành Quy chế hoạt động bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 232/SNV-TCBC&TCPCP ngày 29/9/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Điều lệ Quỹ Hỗ trợ kinh tế tập thể tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 vviệc thay đổi Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Hỗ trợ kinh tế tập thtỉnh Bắc Giang. Cụ thể như sau:

1. Sửa đổi khoản 1, khoản 3 Điều 1

- “1. Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang (gọi tắt là Quỹ) là tổ chức tài chính do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập; Quỹ chịu sự quản lý Nhà nước của các cơ quan chức năng, trực tiếp là Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang.”

- “3. Quỹ có tên giao dịch tiếng Anh là: BacGiang Cooperative Assistance Fund (BGCAF).”

2. Sửa đổi khoản 1 Điều 7

- “1. Đối tượng cho vay đầu tư: là các HTX, liên hiệp HTX, thành viên HTX, có nhu cầu, có dự án hỗ trợ vốn đầu tư khả thi để đổi mới, phát triển sản phẩm.

3. Sa đổi khoản 2 Điều 11

- “2. Ngân sách tỉnh hỗ trợ cho Quỹ vay 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng), thời gian cho vay 10 năm kể từ ngày cấp vốn, không tính lãi”.

4. Bãi bỏ Điều 17. Tạm đình chỉ, đình chỉ, giải thể hoạt động của Quỹ.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước, Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NC.
Bản điện tử
:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VP UBND tỉnh, T
KCT, TH, KT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1754/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1754/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2017
Ngày hiệu lực16/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1754/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1754/QĐ-UBND 2017 sửa đổi Điều lệ Quỹ kinh tế tập thể 101/QĐ-UBND Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1754/QĐ-UBND 2017 sửa đổi Điều lệ Quỹ kinh tế tập thể 101/QĐ-UBND Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1754/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýNguyễn Văn Linh
        Ngày ban hành16/10/2017
        Ngày hiệu lực16/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1754/QĐ-UBND 2017 sửa đổi Điều lệ Quỹ kinh tế tập thể 101/QĐ-UBND Bắc Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1754/QĐ-UBND 2017 sửa đổi Điều lệ Quỹ kinh tế tập thể 101/QĐ-UBND Bắc Giang

            • 16/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực