Quyết định 1755/QĐ-UBND

Quyết định 1755/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh

Quyết định 1755/QĐ-UBND 2014 công bố thủ tục hành chính mới thuộc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Quảng Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 2917/QĐ-UBND danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Du lịch Quảng Ninh 2016 và được áp dụng kể từ ngày 12/09/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 1755/QĐ-UBND 2014 công bố thủ tục hành chính mới thuộc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1755/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH QUẢNG NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh tại Tờ trình số 1770/TTr-SVHTTDL ngày 31/7/2014 và Giám đốc Sở Tư pháp;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ nội dung công bố TTHC để chỉ đạo xây dựng và phê duyệt trình tự giải quyết TTHC chi tiết đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 để tin học hóa việc giải quyết các TTHC.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ TP (b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Sở Tư pháp;
- V0, V3, DL1-2, VX1;
- Lưu: VT, TH4.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH QUẢNG NINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1755/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên TTHC

TTHC thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh

I. Lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Triển lãm

1

Thủ tục Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm

x

2

Thủ tục Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc

x

3

Thủ tục Tiếp nhận thông báo về việc đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan

x

II. Lĩnh vực Di sản văn hóa

1

Thủ tục Xác nhận đủ điều kiện cấp giấp phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

x

2

Thủ tục Thẩm định thiết kế tu bổ di tích đối với di tích cấp tỉnh

x

3

Thủ tục Điều chỉnh thiết kế tu bổ di tích đối với di tích cấp tỉnh

x

III. Lĩnh vực Du lịch

1

Thủ tục Cấp giấy xác nhận xe ôtô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch

x

2

Thủ tục Công nhận bãi tắm du lịch

x

3

Thủ tục Thẩm định hồ sơ đề nghị Tổng Cục Du lịch Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

x

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1755/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1755/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2014
Ngày hiệu lực12/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/09/2016
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1755/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1755/QĐ-UBND 2014 công bố thủ tục hành chính mới thuộc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1755/QĐ-UBND 2014 công bố thủ tục hành chính mới thuộc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Quảng Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1755/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýNguyễn Văn Đọc
       Ngày ban hành12/08/2014
       Ngày hiệu lực12/08/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/09/2016
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1755/QĐ-UBND 2014 công bố thủ tục hành chính mới thuộc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Quảng Ninh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1755/QĐ-UBND 2014 công bố thủ tục hành chính mới thuộc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Quảng Ninh