Quyết định 1755/QĐ-UBND

Quyết định 1755/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 1755/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính của Thanh tra Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1755/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 15 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA THANH TRA TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyn địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính ph về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư s 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định s 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết th tục hành chính;

Căn cứ Quyết định s 2549/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UBND tỉnh về việc công b thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa (04 thtục) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh.

Điều 2. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh căn cứ quy trình này, thiết lập quy trình điện tgiải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Trị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Trung t
âm Phục vụ HCC tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA THANH TRA TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1755/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

STT

Tên thủ tục hành chính

Tổng thời gian giải quyết

Nội dung công việc và trình tự các bước thực hiện

Thời gian chi tiết (có thể tính theo ngày/giờ)

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

1

Xử lý đơn tại cấp tnh

(TTR-QTR-20)

Trường hợp nhận trực tiếp: 10 ngày

Bước 1

Tiếp nhận đơn

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ Thanh tra tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý đơn

 

 

 

Bước 2a

Phân công xử lý

1,5 ngày

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh /Văn phòng Thanh tra tnh

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh /Văn phòng Thanh tra tỉnh

Bước 2b

Xử lý đơn

7,5 ngày

Các phòng nghiệp vụ

Chuyên viên/ Lãnh đạo phòng

Bước 3

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ Thanh tra tnh

Chuyên viên

Bước 4

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ Thanh tra tỉnh

Chuyên viên

2

Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh

(TTR-QTR-9)

Vụ việc bình thường 60 ngày, 90 ngày đi với vụ việc phức tạp

Có thể gia hạn 1 lần vụ việc bình thường 30 ngày, 60 ngày đối với vụ việc phức tạp

Bước 1

Tiếp nhận đơn

1 ngày

Bộ phận TN&TKQ Thanh tra tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý đơn

 

 

 

Bước 2a

Phân công xử lý

3 ngày

Lãnh đạo Thanh tra tnh /Văn phòng Thanh tra tỉnh

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh /Văn phòng Thanh tra tỉnh

Bước 2b

Xử lý đơn

Bình thường: 55 ngày

Phức tạp: 85 ngày

Các phòng nghiệp vụ

Chuyên viên/ Lãnh đạo phòng

Bước 3

Tiếp nhận kết quả

1 ngày

Bộ phận TN&TKQ Thanh tra tnh

Chuyên viên

Bước 4

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ Thanh tra tỉnh

Chuyên viên

3

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh

(TTR-QTR-2)

Vụ việc bình thường 30 ngày, 45 ngày đối với vụ việc phức tạp

Vùng sâu, vùng xa vụ việc bình thường 45 ngày, 60 ngày đối với vụ việc phức tạp

Bước 1

Tiếp nhận đơn

1 ngày

Bộ phận TN&TKQ Thanh tra tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý đơn

 

 

 

Bước 2a

Phân công xử lý

3 ngày

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh /Văn phòng Thanh tra tnh

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh /Văn phòng Thanh tra tỉnh

Bước 2b

Xử lý đơn

Bình thường: 25 ngày

Phức tạp: 40 ngày

Vùng sâu, vùng xa. Bình thường: 40 ngày

Phức tạp: 55 ngày

Các phòng nghiệp vụ

Chuyên viên/ Lãnh đạo phòng

Bước 3

Tiếp nhận kết quả

1 ngày

Bộ phận TN&TKQ Thanh tra tỉnh

Chuyên viên

Bước 4

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ Thanh tra tỉnh

Chuyên viên

4

Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh

(TTR-QTR-6)

Vụ việc bình thường 45 ngày, 60 ngày đối với vụ việc phức tạp

Vùng sâu, vùng xa vụ việc bình thường 60 ngày, 70 ngày đối với vụ việc phức tạp

Bước 1

Tiếp nhận đơn

1 ngày

Bộ phận TN&TKQ Thanh tra tnh

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý đơn

 

 

 

Bước 2a

Phân công xử

3 ngày

Lãnh đạo Thanh tra tnh /Văn phòng Thanh tra tỉnh

Lãnh đạo Thanh tra tnh /Văn phòng Thanh tra tỉnh

Bước 2b

Xử lý đơn

Bình thường: 40 ngày

Phức tạp: 55 ngày

Vùng sâu, vùng xa. Bình thường: 55 ngày

Phức tạp: 65 ngày

Các phòng nghiệp vụ

Chuyên viên/ Lãnh đạo phòng

Bước 3

Tiếp nhận kết quả

1 ngày

Bộ phận TN&TKQ Thanh tra tỉnh

Chuyên viên

Bước 4

Trả kết quả

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ Thanh tra tỉnh

Chuyên viên

Tổng cộng: 04 thủ tục

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1755/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1755/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2019
Ngày hiệu lực15/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1755/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1755/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính của Thanh tra Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1755/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính của Thanh tra Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1755/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Chính
        Ngày ban hành15/07/2019
        Ngày hiệu lực15/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1755/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính của Thanh tra Quảng Trị

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1755/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính của Thanh tra Quảng Trị

            • 15/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực