Quyết định 1756/QĐ-BGTVT

Quyết định 1756/QĐ-BGTVT năm 2010 thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1756/QĐ-BGTVT thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1756/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 111/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ - công ty con hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/03/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
Căn cứ Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 29/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch điều chỉnh tiến độ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Công văn số 1065/TTg-ĐMDN ngày 23/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 25/2010/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 1755/QĐ-BGTVT ngày 25/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 sang tổ chức và hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con;
Xét đề nghị của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (Tờ trình số 059/TCT-TCCB-LĐ ngày 25/5/2010), Đề án chuyển đổi Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con và Biên bản thẩm định của Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Giao thông vận tải ngày 25/6/2010;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Tài chính, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 trên cơ sở tổ chức lại cơ quan quản lý, điều hành của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1, các chi nhánh, đơn vị hạch toán phụ thuộc, đơn vị sự nghiệp.

1. Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng, điều lệ tổ chức và hoạt động; được mở tài khoản tại các ngân hàng và Kho bạc Nhà nước; có trách nhiệm kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp và xử lý những vấn đề tồn tại và phát sinh của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 trước khi chuyển đổi; trực tiếp thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết; chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại Công ty mẹ và vốn đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết.

2. Tên gọi: Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1

- Tên giao dịch quốc tế: CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION No1

- Tên viết tắt: CIENCO1

3. Trụ sở chính: Số 623 Đường La Thành, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

4. Vốn điều lệ tạm tính tại thời điểm 31/12/2009 là: 220.187.397.235 đồng (Hai trăm hai mươi tỷ, một trăm tám mươi bảy triệu, ba trăm chín bảy nghìn, hai trăm ba mươi lăm đồng).

Đến thời điểm đăng ký kinh doanh chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Tổng công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, phê duyệt, làm cơ sở để điều chỉnh vốn điều lệ.

5. Ngành nghề kinh doanh chính:

- Xây dựng các công trình giao thông trong và ngoài nước;

- Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp;

- Sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn;

- Sửa chữa phương tiện, thiết bị thi công và gia công dầm cầu thép, kết cấu thép, sản phẩm cơ khí;

- Cung ứng, xuất nhập khẩu trực tiếp thiết bị, vật tư ngành Giao thông vận tải;

- Tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông;

- Vận chuyển vật tư thiết bị, cấu kiện phục vụ thi công của Tổng công ty;

- Đào tạo công nhân kỹ thuật, nghiệp vụ, xây dựng giao thông, thủy lợi, điện;

- Xuất khẩu lao động;

- Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà, đất;

- Đầu tư xây dựng và kinh doanh khai thác cảng biển;

- Tư vấn đầu tư xây dựng;

- Khảo sát, thiết kế các công trình công nghiệp, dân dụng, thủy lợi;

- Xuất nhập khẩu hàng hóa;

- Đầu tư xây dựng và kinh doanh khách sạn, văn phòng làm việc;

- Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tế;

- Kinh doanh dịch vụ thương mại.

6. Cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 gồm: Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

7. Mối quan hệ giữa Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 với chủ sở hữu nhà nước và với các công ty con, công ty liên kết được thực hiện theo quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

8. Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 tại thời điểm thành lập gồm:

- Các phòng, ban tham mưu giúp việc;

- Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh;

- Chi nhánh Tây nguyên;

- Chi nhánh Tây Bắc;

- Công ty Thi công cơ giới 1;

- Công ty Xây dựng 123;

- Công ty Cung ứng lao động quốc tế và Dịch vụ;

- Xí nghiệp Xây dựng công trình - CIENCO1;

- Xí nghiệp Cầu 17 - CIENCO1;

- Trường Trung cấp nghề công trình 1.

9. Các công ty con gồm:

- Công ty cổ phần Tư vấn thí nghiệm công trình giao thông 1 - Cienco1;

- Công ty cổ phần Xi măng Chiềng Sinh - Cienco1;

- Công ty cổ phần Cầu 12;

- Công ty cổ phần Cầu 14;

- Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 116 - Cienco1;

- Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 120;

- Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng 121 - Cienco1;

- Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 122 - Cienco1;

- Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng 125 - Cienco1;

- Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng công trình 1;

- Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng - Cienco1;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn BOT Cầu Rạch Miễu.

10. Các công ty liên kết gồm:

- Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Thái Bình Dương;

- Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Xây dựng giao thông 1;

- Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Xây dựng công trình giao thông 1 - Cienco1;

- Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Du lịch - Cienco1;

- Công ty cổ phần Cầu đường 10 - Cienco1;

- Công ty cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng và Xây dựng công trình 115;

- Công ty cổ phần Xây dựng công trình và Sản xuất vật liệu 117 - Cienco1;

- Công ty cổ phần Sản xuất vật liệu và Xây dựng công trình 119 - Cienco1;

- Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng công trình và Thương mại 124 - Cienco1;

- Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng công trình 128 - Cienco1;

- Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng công trình 134;

- Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng công trình thủy - Cienco1;

- Công ty cổ phần 118;

- Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Việt Nam;

- Công ty cổ phần Xây dựng công trình 1;

- Công ty cổ phần Sản xuất vật liệu và Xây dựng công trình 1;

- Công ty cổ phần Xi măng Mai Sơn;

- Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông 189 - Cienco1;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn BOT đường tránh Thành phố Thanh Hóa;

- Công ty IMICO - Cienco1.

11. Các đơn vị đang thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 54 Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ:

- Công ty Xây dựng công trình 136;

- Công ty Đường 126;

- Công ty Xây dựng công trình giao thông 133.

Điều 2. Tổ chức được Nhà nước phân công, phân cấp là chủ sở hữu: Bộ Giao thông vận tải.

Địa chỉ: Số 80 Phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Chủ sở hữu thực hiện các quyền, nghĩa vụ đối với Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 theo quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ Tổng công ty.

Điều 3. Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 có trách nhiệm:

1. Tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản do chủ sở hữu giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh.

2. Chỉ đạo tổ chức đăng ký kinh doanh, thực hiện chuyển đổi, làm thủ tục đăng ký lại quyền sở hữu tài sản theo đúng quy định của pháp luật.

3. Xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt.

4. Thực hiện chuyển các doanh nghiệp có tên tại khoản 11 Điều 1 Quyết định này thành công ty cổ phần và cổ phần hóa Tổng công ty theo Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 29/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trưởng ban Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Giao thông vận tải, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1, Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTT Nguyễn Sinh Hùng (để báo cáo);
- Ban CĐĐM&PTDN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng;
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, LĐ-TB&XH, Nội vụ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND Tp. Hà Nội;
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Lưu: VT, TC, TCCB (Thm).

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1756/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1756/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2010
Ngày hiệu lực25/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1756/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 1756/QĐ-BGTVT thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1756/QĐ-BGTVT thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1756/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýHồ Nghĩa Dũng
        Ngày ban hành25/06/2010
        Ngày hiệu lực25/06/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1756/QĐ-BGTVT thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1756/QĐ-BGTVT thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng

         • 25/06/2010

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 25/06/2010

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực