Quyết định 1756/QĐ-UBND

Quyết định 1756/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Quy trình nội bộ mẫu trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 1756/QĐ-UBND 2019 Quy trình giải quyết thủ tục thông tin Sở Thông tin tỉnh Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1756/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 25 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ MẪU TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 35/TTr-STTTT ngày 20 tháng 6 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ mẫu trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Lĩnh

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ MẪU GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1756/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

A. QUY TRÌNH NỘI BỘ MẪU GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYN GIẢI QUYT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Thứ tự công vic

Nội dung công vic

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc) (*)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả và chuyển bộ phận chuyên môn xử lý. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ hoặc hợp lệ nhưng chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho tổ chức (cá nhân) hoàn thiện, bổ sung.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên phụ trách xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ. Dự thảo kết quả thực hiện thủ tục hành chính trình lãnh đạo Phòng chuyên môn

Công chức được giao xử lý hồ sơ

Bước 4

Xem xét, kiểm tra kết quả xử lý hồ sơ, ký hồ sơ trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Lãnh đạo Sở

...

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Công chức được giao xử lý hồ sơ

 

Bước 7

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo giấy hẹn trả kết quả

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

 

B. QUY TRÌNH NỘI BỘ MẪU GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THUỘC THM QUYN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CP HUYỆN

Thứ tự công vic

Nội dung công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc) (*)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả và chuyển bộ phận chuyên môn xử lý. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ hoặc hợp lệ nhưng chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho tổ chức (cá nhân) hoàn thiện, bổ sung.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa

...

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên phụ trách xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng chuyên môn

...

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ. Dự thảo kết quả thực hiện thủ tục hành chính trình lãnh đạo Phòng chuyên môn

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

...

Bước 4

Xem xét, kiểm tra kết quả xử lý hồ sơ, ký hồ sơ trình Lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Bộ phận Một cửa

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

Bước 7

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo giấy hẹn trả kết quả

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa.

...

Ghi chú:

(*): Vì đây là Quy trình nội bộ mẫu, vì vậy thời gian cụ thể tùy theo từng thủ tục hành chính sẽ do Sở Thông tin và Truyền thông quy định tại Quy trình nội bộ đối với từng thủ tục hành chính.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1756/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1756/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2019
Ngày hiệu lực25/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1756/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1756/QĐ-UBND 2019 Quy trình giải quyết thủ tục thông tin Sở Thông tin tỉnh Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1756/QĐ-UBND 2019 Quy trình giải quyết thủ tục thông tin Sở Thông tin tỉnh Thái Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1756/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Thị Lĩnh
        Ngày ban hành25/06/2019
        Ngày hiệu lực25/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1756/QĐ-UBND 2019 Quy trình giải quyết thủ tục thông tin Sở Thông tin tỉnh Thái Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1756/QĐ-UBND 2019 Quy trình giải quyết thủ tục thông tin Sở Thông tin tỉnh Thái Bình

            • 25/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực