Quyết định 1756/QĐ.UBND

Quyết định 1756/QĐ.UBND phê duyệt Đề án phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020, có tính đến 2025

Nội dung toàn văn Quyết định 1756/QĐ.UBND đề án phát triển chợ Nghệ An 2016 2020 2025


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1756/QĐ.UBND

Nghệ An, ngày 22 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2016-2020, CÓ TÍNH ĐẾN NĂM 2025.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương s77/2015/QH13;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt đề án phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010 - 2015 và định hưng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Công văn số 338/SCT-QLTM ngày 23/3/2016 về việc đề nghị phê duyệt Đề án phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020, có tính đến năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020, có tính đến năm 2025, với nội dung chủ yếu cụ thể như sau:

I. QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

1. Quan điểm phát triển:

- Phát triển chợ trên địa bàn tỉnh là một bộ phận quan trọng của phát triển cơ sở hạ tầng thương mại, là động lực thúc đẩy phát triển sản xuất, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

- Xây dựng phát triển mạng lưới chphải kết hợp tính truyền thống và hiện đại, phù hợp với trình độ dân trí, cơ cấu kinh tế, quy mô dân stừng vùng và từng địa phương; đảm bảo các điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường.

- Phát triển chợ phải phù hợp với các quy hoạch khác có liên quan (quy hoạch đô thị, nông thôn mới, quy hoạch sử dụng đất,...) đã được cấp thm quyền phê duyệt.

- Đầu tư phát triển chợ theo nguyên tắc huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, Nhà nước và nhân dân cùng làm, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng để quản lý, khai thác kinh doanh chợ.

- Tăng cường công tác tổ chức và quản lý chợ nhằm ổn định, phát huy tt chức năng là nơi tiêu thụ sản phm cho sản xuất và cung ứng hàng hóa cho tiêu dùng; tác động tích cực đến mọi mặt của đời sống xã hội của từng vùng, từng khu vực, tăng nguồn thu cho ngân sách.

2. Định hướng phát triển:

- Từng bước củng cố và phát triển hệ thống chợ theo hướng sắp xếp hợp lý những chợ hiện có, mở thêm chợ mới đối với những địa phương có nhu cầu nhưng chưa có chợ (không nhất thiết địa phương nào cũng phải có chợ), ổn định hệ thống chợ theo quy hoạch; Hạn chế việc di dời chợ và không để tình trạng chợ tự phát hình thành.

- Khu vực nông thôn phát triển theo loại hình chợ tổng hợp; Khu vực phát triển du lịch trọng đim hình thành các chợ chuyên doanh; Khu đô thị phát trin theo loại hình trung tâm thương mại.

II. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu chung: Phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh theo hướng văn minh hiện đại, kết hợp yếu tố truyền thng để đảm bảo đồng bộ cơ sở hạ tầng, phòng chống cháy n, vệ sinh môi trường, an toàn thực phm, nhm đáp ứng đy đủ, kịp thời nhu cầu giao thương phục vụ sản xuất, tiêu dùng ở địa phương và các vùng miền, góp phần chuyn dịch cơ cu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Công tác phát triển chợ:

- Đến năm 2020 toàn tỉnh có 477 chợ, trong đó có 22 chợ hạng 1, 64 chợ hạng 2, 358 chợ hạng 3. Trên cơ sở giữ nguyên 175 chợ đã được cải tạo nâng cấp, dự kiến xây mới 169 chợ (xây trên nền chợ tạm là 97 chợ, phát triển thêm 72 chợ vị trí mới) và cải tạo, nâng cấp, mở rộng 133 chợ, trong đó dự kiến có thêm 10 chợ bảo đảm tiêu chuẩn chợ an toàn thực phẩm.

- Đến năm 2025, toàn tnh có 535 chợ, trong đó có 01 chợ đầu mối, 22 chợ hạng 1, 65 chợ hạng 2, 447 chợ hạng 3. Trên cơ s477 chợ giai đoạn 2015-2020, xây mới 58 chợ và nâng cấp 20 chợ đảm bảo tiêu chuẩn chợ an toàn thực phẩm.

b) Công tác quản lý chợ: Đến năm 2020 dự kiến toàn tnh chuyển đổi mô hình qun lý, khai thác, kinh doanh thêm 30 chợ; đến năm 2025 là 51 chợ.

c) Tăng hiệu quả hoạt động của các chợ hoạt động hiệu quả chưa cao, chợ hoạt động không hiệu quả. Trong đó:

- Dự kiến đến năm 2020:

+ Chợ hoạt động có hiệu quả chiếm 70%.

+ Chợ hoạt động hiệu quả chưa cao chiếm 25%.

+ Chợ hoạt động chưa hiệu quả chiếm 5%.

- Dự kiến đến năm 2025.

+ Chợ hoạt động có hiệu quả chiếm 87%.

+ Chợ hoạt động hiệu quả chưa cao chiếm 13%.

+ Chợ hoạt động chưa hiệu quả chiếm 0%.

c) Đến năm 2020 hoàn thành việc xóa bỏ các chợ cóc, chợ tạm không nằm trong quy hoạch hệ thống chợ.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP:

1. Về quy hoạch

- Thực hiện rà soát, điều chỉnh bổ sung Quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020, có tính đến năm 2025 để phù hợp vi quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn mới; thực hiện việc đu tư, thu hút đầu tư xây dựng chợ theo đúng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đối với các vùng có lợi thế về chăn nuôi, sản xuất nông sản, thủy hải sản cần rà soát Quy hoạch để điều chỉnh, bổ sung thêm các chợ chuyên doanh, như: chợ trâu, bò, lợn, gia cầm; chợ rau củ quả; chợ hải sản,...

- Căn cứ quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn mới được duyệt, các cấp các ngành thc hiện rà soát bổ sung, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đt để đảm bảo quđất phát triển chợ trước mắt và trong tương lai.

2. Về cơ chế chính sách

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển chợ trên địa bàn tỉnh để thu hút nguồn lực xã hội, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư khai thác kinh doanh chợ, nhằm giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước, có định hướng lâu dài để thu hồi vốn và tái đầu tư cải tạo nâng cấp, từng bước hoàn thiện đồng bộ cơ shạ tầng chợ.

- Hàng năm, ngân sách tỉnh, huyện và xã cân đối bố trí để hỗ trợ đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo các chợ khu vực miền núi, nông thôn để đảm bảo các điều kiện thiết yếu vhạ tng, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế xã hội và tiêu chí nông thôn mi của địa phương.

Tranh thủ sự hỗ trcủa Trung ương từ các chương trình, dự án để lồng ghép, hỗ trợ đu tư phát trin mạng lưi chợ trên địa bàn.

3. Công tác tuyên truyền

- Thường xuyên tổ chức tuyên tuyền cho người dân và các hộ kinh doanh trong chợ nâng cao ý thức quản lý sdụng và bảo vệ công trình chợ; thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nưc về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; tuyệt đối tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn cho người, hàng hóa và công trình chợ.

- Công khai cho người dân, các hộ kinh doanh biết về nội quy, quy chế hoạt động kinh doanh trong chợ, nội quy phòng chng cháy nổ, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tuyên truyền, vận động, khuyến khích các hộ kinh doanh, các cơ sở kinh doanh tại chợ buôn bán các mặt hàng có nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không buôn bán hàng cm, hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng; thực hiện tt cuộc vận động của Bộ Chính trị Người Việt Nam dùng hàng Việt nam.

- Định kỳ hàng tháng tổ chức họp các tiểu thương buôn bán trong chợ để ph biến các chtrương, chính sách và quy định của pháp luật về các vấn đề liên quan đến hoạt động buôn bán, kinh doanh; quán triệt công tác phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; nâng cao ý thc, trách nhiệm của người dân hoạt động kinh doanh tại chợ.

4. Công tác quản Iý nhà nước

- Qun lý chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt; không để tình trạng hình thành chợ tự phát, chợ cóc, chợ lấn chiếm lòng đường làm mất an toàn giao thông, mỹ quan, vệ sinh môi trường,...

- Tăng cường hoạt động thanh, kiểm tra của Nhà nước về công tác quản lý kinh doanh khai thác chợ, quản lý thị trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự,.., để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tại các chợ. Xử lý nghiêm các trưng hợp vi phạm.

- Có kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý chợ (bao gồm: Ban quản lý, Tổ qun chợ, Ban quản lý Hợp tác xã kinh doanh chợ, Doanh nghiệp quản lý chợ) để nâng cao kiến thức quản lý hoạt động khai thác kinh doanh chợ, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm,...,

- Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác kinh doanh chợ đối với các chợ được đầu tư xây dựng bng nguồn vốn ngân sách; nghiên cứu áp dụng mô hình quản lý chợ phù hợp để chuyn đi, nhân rộng; hạn chế ti đa các vi phạm, sai phạm trong hoạt động khai thác kinh doanh chợ.

- Thường xuyên kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh công tác phòng cháy chữa cháy tại các chợ để đảm bảo tuyệt đi an toàn cho người, hàng hóa và công trình chợ;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý chợ, thu chi tài chính, thu các loại phí tại các chợ.

- Tổ chức đánh giá lại chất lượng, hiệu quả sử dụng của các chợ Trung tâm cụm xã để có giải pháp nâng cấp, sa chữa và chuyển đổi mô hình quản lý phù hợp,

- Thực hiện việc giải tỏa, xóa bỏ triệt để các loại chợ hình thành tự phát không nằm trong quy hoạch phát triển chợ của các địa phương.

5. Chuyển đổi mô hình quản Iý chợ

- Xây dựng và ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác và kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An (thay thế Quyết định 80/2012/QĐ-UBND ngày 12/11/2012) và thành lập phương án chuyển đổi mẫu cho các loại hình quản lý mới.

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch và lộ trình chuyển đi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ của cả tỉnh và cụ thể cho từng huyện, thành phố, thị xã.

- Tổ chức học tập kinh nghiệm tại các địa phương thực hiện tốt công tác chuyn đổi mô hình tchức, quản lý, khai thác, kinh doanh chợ.

- Triển khai thí điểm tại các địa phương, kiểm tra thực hiện thực tế, tổng kết rút kinh nghiệm, điu chỉnh mô hình cho phù hợp với từng địa phương.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Đán có hiệu quả.

- Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố, thị xã tham mưu xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển chợ hàng năm.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh rà soát, điều chnh, bổ sung cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển chợ trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới chợ đã được phê duyệt để phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn mới của từng địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy trình chuyển đổi mô hình tổ chức, quản lý, khai thác, kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An; kế hoạch và lộ trình thực hiện. Trình UBND tỉnh trong quý II năm 2016.

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác chống buôn lậu, đầu cơ găm hàng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật vgiá, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng không bảo đm chất lượng, không đảm bảo VSATTP tại các chợ.

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tập huấn nghiệp vụ về quản lý chợ;

- Tham mưu công tác thi đua khen thưởng về quản lý, kinh doanh, khai thác chợ.

2. SKế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và Sở Công Thương tổng hợp tham mưu UBND tỉnh chủ trương đầu tư các dự án xây dựng chợ từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

- Phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh bổ sung, điều chỉnh cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển chợ.

- Chủ trì phối hợp với các sở ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã hướng dẫn các tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư các dự án chợ trên địa bàn tỉnh, thẩm định tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

3. Sở Xây dựng

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương và UBND cấp huyện tham mưu địa điểm khảo sát lập quy hoạch xây dựng chợ;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và UBND các huyện, thành phố, thị xã hướng dn chủ đâu tư lập quy hoạch chi tiết xây dựng, thiết kế xây dựng công trình chợ theo quy định của Luật Xây dựng, thẩm định tham mưu UBND tỉnh phê duyệt.

- Thực hiện chức năng quản lý chất lượng công trình xây dựng chợ theo thẩm quyền.

4. SGiao thông và Vận tải

- Chỉ đạo Thanh tra giao thông thường xuyên kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm chợ gần trục đường Tỉnh lộ, Quốc lộ; kịp thời xử lý hoặc tham mưu xlý đối với các tổ chc cá nhân vi phạm hành lang an toàn giao thông, mt trật tự an toàn giao thông.

- Phối hợp với Sở Xây dựng thm định các điều kiện, phương án bảo đảm an toàn giao thông và hành lang an toàn giao thông các dự án đu tư xây dựng chợ.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức rà soát quy hoạch hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh để điều chnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất và đảm bảo quỹ đất xây dựng phát triển hệ thống chợ trên địa bàn; Giải quyết kịp thời các thủ tục về đất đai cho các nhà đầu tư, các chủ dự án xây dựng chợ.

- Hướng dẫn, chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường tại các chợ trên địa bàn.

6. Sở Tài chính

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh chủ trương đầu tư các dự án xây dựng chợ từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước;

- Phối hợp với Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tnh điều chỉnh, bổ sung cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển chợ trên địa bàn tỉnh;

- Hướng dẫn, chỉ đạo UBND cấp huyện thực hiện đúng quy định của Nhà nước về công tác quản lý thu chi tài chính, nộp phí và lệ phí tại các chợ.

7. Sở Y tế

- Chỉ đạo đơn vị chức năng của ngành phối hợp tốt với UBND cấp huyện hướng dẫn các Ban Quản lý chợ và UBND cấp xã các giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn người dân và các hộ kinh doanh trong chợ thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để bảo vệ sức khỏe cộng đồng;

- Chỉ đạo đơn vị chức năng và UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định.

- Khi có dịch bệnh gia súc, gia cầm tại các vùng phải có thông báo đến các khu chợ để người dân biết.

8. Sở Khoa học và Công nghệ

Chỉ đạo đơn vị chức năng phối hợp với UBND cấp huyện thực hiện quản lý, kiểm tra, kiểm soát cht lượng sản phẩm hàng hóa tại các chợ theo thẩm quyền.

9. UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Trực tiếp chđạo, quản lý toàn diện hoạt động kinh doanh chợ trên địa bàn.

- Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Ban Quản lý chợ đối với các chợ hạng 2, hạng 3 do Nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng đang hoạt động do Ban Quản lý chợ điều hành.

- Thực hiện phê duyệt Nội quy chợ của các chợ hạng 2 và 3.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương trong việc rà soát bổ sung điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống chợ trên địa bàn; Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh, bsung quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo quỹ đất phát triển chợ theo quy hoạch được duyệt;

- Hàng năm, cân đi một phần ngân sách huyện để hỗ trợ đầu tư cải tạo nâng cấp xây dựng chợ, trong đó ưu tiên đầu tư chợ tại các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, khó khăn; chợ được hình thành theo quy hoạch nhưng chưa được đầu tư cải tạo nâng cấp; Phối hợp tốt với Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất chủ trương đu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp chợ trên địa bàn;

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương trong việc xây dựng ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác và kinh doanh chợ trên địa bàn tnh Nghệ An; Đề xuất kế hoạch và lộ trình chuyển đổi phù hợp với điều kiện của từng địa phương để triển khai có hiệu quả.

- Chỉ đạo các phòng ban, đơn vị và UBND cấp xã phối hợp tốt với các cơ quan chức năng của ngành Y tế, Tài nguyên và Môi trường, PCCC tổ chức kiểm tra, thanh tra định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý khai thác kinh doanh chợ, công tác đảm bo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống cháy nổ tại các chợ trên địa bàn.

- Thực hiện chức năng quản lý chất lượng công trình xây dựng chợ theo phân cấp;

- Định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo tình hình thực hiện Đề án phát triển chợ trên địa bàn gửi Sở Công Thương tổng hợp báo cáo gửi UBND tỉnh.

10. Ủy ban nhân dân cấp xã

- Chỉ đạo tổ chức, cá nhân quản lý chợ (Ban quản lý, Tổ quản lý chợ, Hợp tác xã, Doanh nghiệp,...) trên địa bàn nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý khai thác kinh doanh chợ, công tác đảm bảo phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh, công tác PCCC, vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm trong chợ trên hệ thống truyền thanh cơ sở, tại các khối xóm dân cư; vận động người dân và các hộ kinh doanh trong chợ thực hiện tốt các quy định của Nhà nước, từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân tham gia hoạt động giao thương buôn bán tại chợ;

- Chịu trách nhiệm quản lý đất đai, đảm bảo an ninh trật tự khu vực chợ; giám sát việc quản lý khai thác kinh doanh chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo thẩm quyền;

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong việc thanh tra, kiểm tra hoạt động tại chợ.

11. Các tchức, cá nhân hoạt động quản lý khai thác kinh doanh chợ (Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Ban quản lý, Tổ quản lý kinh doanh,…)

- Xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Nội quy Chợ, niêm yết công khai tại chợ và thực hiện nghiêm các quy định tại Nội quy;

- Đối với các chợ được hỗ trợ đầu tư bng nguồn vn nhà nước: Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về qun lý khai thác kinh doanh; công khai, minh bạch thu chi tài chính và nộp thuế, phí, lệ phí theo quy định của Nhà nước;

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phm;

- Xây dựng kế hoạch đầu tư, cải tạo, nâng cấp, phát triển chợ do mình quản lý theo lộ trình của Đề án phát triển chợ và quy hoạch chợ được UBND tỉnh phê duyệt.

- Tích cực tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ, phổ biến văn bản pháp luật, cơ chế chính sách do các cơ quan nhà nước tổ chức đnâng cao kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ nhằm đưa hoạt động của chợ ngày càng hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Khoa học và Công nghệ, Y tế; Chủ tịch UBND các huyện, thành ph, thị xã; Các Thành viên Ban chỉ đạo phát triển chợ trên địa bàn tỉnh; Các tổ chức, cá nhân và đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
-
Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
-
PCT TT UBND tỉnh;
-
PVP CN, TM UBND tnh;
-
Phòng CN (H);
-
Lưu: VTUB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1756/QĐ.UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1756/QĐ.UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2016
Ngày hiệu lực22/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1756/QĐ.UBND

Lược đồ Quyết định 1756/QĐ.UBND đề án phát triển chợ Nghệ An 2016 2020 2025


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1756/QĐ.UBND đề án phát triển chợ Nghệ An 2016 2020 2025
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1756/QĐ.UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýLê Xuân Đại
        Ngày ban hành22/04/2016
        Ngày hiệu lực22/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1756/QĐ.UBND đề án phát triển chợ Nghệ An 2016 2020 2025

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1756/QĐ.UBND đề án phát triển chợ Nghệ An 2016 2020 2025

           • 22/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực