Quyết định 1757/QĐ-BNN-TCLN

Quyết định 1757/QĐ-BNN-TCLN năm 2013 về Chương trình hành động thực hiện Quyết định 1565/QĐ-BNN-TCLN phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1757/QĐ-BNN-TCLN 2013 Chương trình thực hiện Quyết định 1565/QĐ-BNN-TCLN


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1757/QĐ-BNN-TCLN

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1565/QĐ-BNN-TCLN NGÀY 08/7/2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU NGÀNH LÂM NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi Điều 3 của Nghị định số 01/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020;

Căn cứ Quyết định số 1565/QĐ-BNN-TCLN ngày 08/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Đán Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động thực hiện Quyết định số 1565/QĐ-BNN-TCLN ngày 08/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
-
Các hội, hiệp hội chế biến gỗ;
- Lưu: VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1565/QĐ-BNN-TCLN NGÀY 08/7/2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU NGÀNH LÂM NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định s1757/QĐ-BNN-TCLN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I. MỤC TIÊU

Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp (sau đây gọi tắt là Đề án), góp phần thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020 của cả nước và Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YU

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Đề án

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Đán và Chương trình hành động thực hiện Đán đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành.

- Các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đán trong từng lĩnh vực cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Nâng cao chất lượng chiến Iược, quy hoạch; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối vi quy hoạch

- Rà soát, điều chỉnh Chiến lược phát triển Lâm nghiệp giai đoạn 2006 - 2020, có bổ sung nội dung tái cơ cấu ngành và tầm nhìn đến 2030.

- Rà soát lại quy hoạch rừng, duy trì hợp lý diện tích rừng phòng hộ đầu ngun, rừng đặc dụng, phát triển vùng rừng nguyên liệu tập trung và khai thác một cách có hiệu quả, bền vững.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch lâm nghiệp, kết hợp giữa quy hoạch ngành với quy hoạch vùng và quy hoạch của từng địa phương, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường tính công khai, minh bạch đối với các loại quy hoạch.

3. Khuyến khích, thu hút đầu tư

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách hiện hành liên quan đến khuyến khích, thu hút đầu tư tư nhân; tạo môi trường thuận lợi, bình đẳng cho các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh.

- Nghiên cứu, bổ sung cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư để thu hút vốn đầu tư nước ngoài (bao gồm ODA, FDI) từ các thành phần kinh tế, phát triển các hình thức đầu tư có sự tham gia giữa nhà nước và tư nhân (PPP, PPC,...) trong lĩnh vực lâm nghiệp.

4. Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đầu tư công

- Các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước về đầu tư, các chủ đầu tư nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong công tác quản lý, sử dụng đầu tư công từ ngân sách nhà nước và các nguồn hp tác phát triển; đánh giá mức độ đóng góp của các dự án đầu tư vào thực hiện tái cơ cấu ngành.

- Rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư, cơ cấu đầu tư để phát huy hiệu quả, thu hút tối đa nguồn lực đầu tư xã hội vào lĩnh vực lâm nghiệp.

- Đẩy mạnh phân cấp, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý chi tiêu công cho các đơn vị.

Từ năm 2014, chỉ đạo thực hiện phân bổ vốn đầu tư công của ngành theo hướng: Ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống nghiên cứu và cung ứng các giống cây lâm nghiệp chất lượng cao; tăng cường năng lực cho lực lượng kiểm lâm, năng lực lập kế hoạch, dự báo ngành và phòng cháy chữa cháy rừng; đầu tư phát triển mô hình quản lý lâm nghiệp cộng đồng và phát triển dịch vụ môi trường rừng.

- Về khoa học, công nghệ, đào tạo, phát triển thị trường và khuyến lâm: tăng đầu tư và đổi mới công tác quản lý khoa học công nghệ; tiếp tục ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu áp dụng công nghệ mới trong sản xuất lâm nghiệp, chọn tạo các giống cây rừng có năng suất cao, chất lượng tốt; hệ thống thông tin thị trường và dự báo; hỗ trợ tiếp thị, quảng bá, phát triển thị trường và chuyển giao công nghệ; các hoạt động tuyên truyền, đào tạo khuyến lâm, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, nâng cao trình độ sản xuất cho nông dân; ưu tiên đầu tư các dự án khuyến lâm phát triển các sản phẩm chủ lực phục vụ tái cơ cấu.

5. Cải cách thể chế

- Tiếp tục cổ phần hóa, sắp xếp đổi mới các doanh nghiệp nhà nước thuộc ngành song song với việc tái cơ cấu theo Đ án tái cơ cấu doanh nghiệp; tập trung đổi mới, sắp xếp các lâm trường quốc doanh, công ty lâm nghiệp nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng rừng và đất lâm nghiệp;

- Nâng cao năng lực cho kinh tế hợp tác: tạo cơ hội cho khu vực tư nhân, các tổ chức xã hội và các nhóm kinh tế tự nguyện tham gia cung cấp dịch vụ công.

- Phát triển hình thức đầu tư có sự tham gia giữa nhà nước và tư nhân trong lĩnh vực lâm nghiệp (PPP, PC), các hình thức liên kết giữa nông dân với các thành phần kinh tế khác.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương đảm bảo thông suốt, chủ động và hiệu quả; triệt để đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các cơ sở, địa phương giải quyết nhanh các yêu cầu đáp ứng có hiệu quả sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác.

6. Tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện hệ thống chính sách

Căn cứ vào chương trình xây dựng văn bản của Bộ và nhu cầu phát sinh trong quá trình triển khai Đán, các đơn vị được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và địa phương tiến hành rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ và tạo động lực cho quá trình tái cơ cấu ngành được triển khai đúng hướng, hiệu quả.

III. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban Chỉ đạo Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp của Bộ do Thứ trưởng phụ trách Lâm nghiệp làm Trưởng Ban, Thủ trưởng các đơn vị là thành viên để chỉ đạo triển khai, giám sát, đánh giá thực hiện Đ án.

Tổng cục Lâm nghiệp là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình, định kỳ tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Căn cứ Chương trình hành động này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch hành động, triển khai chi tiết kế hoạch hành động của đơn vị, bảo đảm thực hiện kịp thời, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế. Chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

3. Định kỳ hàng năm, các đơn vị tiến hành đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện trong đó nêu rõ: việc đã hoàn thành, việc chưa hoàn thành, nguyên nhân và đề xuất giải pháp tiếp tục thực hiện gửi về cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung Chương trình hành động, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động báo cáo Tổng cục trưởng để xem xét, quyết định./.

 

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU NGÀNH LÂM NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1757/QĐ-BNN-TCLN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT

Cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện

Nhiệm vụ

Thời gian triển khai

Ghi chú

1

2

3

4

5

A

Kế hoạch triển khai chung

Các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và Đề án Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện thuộc lĩnh vực phụ trách.

30/8/2013

 

B

Các nhiệm vụ cụ thể

 

 

 

1

VTổ chức cán bộ

 

 

 

 

 

Thành lập Ban Chỉ đạo Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp của Bộ.

8/2013

 

 

 

Rà soát, điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý nhà nước của ngành lâm nghiệp.

2013-2014

 

 

 

Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho ngành, ưu tiên triển khai chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

2014-2015

 

 

 

Xây dựng kế hoạch trọng đim đào tạo nhân lực (cán bộ khuyến lâm).

2014-2015

 

2

Vụ Kế hoạch

 

 

 

 

 

Tổng hợp kế hoạch và phân bổ dự toán ngân sách (nguồn vốn đầu tư phát triển) cho hoạt động lâm nghiệp theo hướng ưu tiên thực hiện Đề án.

Hàng năm

 

3

V Tài chính

 

 

 

 

 

Tổng hợp kế hoạch và phân bổ dự toán ngân sách (nguồn vốn sự nghiệp kinh tế) cho hoạt động lâm nghiệp theo hướng ưu tiên thực hiện Đề án.

Hàng năm

 

4

Vụ Khoa học công nghệ và môi trường

 

 

 

 

 

Hướng dẫn các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chương trình khung về nghiên cứu khoa học theo Quyết định số 1258/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghip và PTNT.

2013-2014

 

 

 

Hướng dẫn các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chương trình khung về khuyến nông theo Quyết định số 1259/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

2013-2014

 

 

 

Tổng hợp, rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia trong lĩnh vực lâm nghiệp hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế và khu vực; nghiên cứu, chuyển giao công nghệ mới vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng rừng, chất lượng sản phẩm gỗ.

2013-2015

 

 

 

Xây dựng chính sách qui định v đi tượng, mức chi trả, phương thức chi trả đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước

2013-2014

 

 

 

Xây dựng chính sách qui định mức chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với các nhà máy thủy điện có xây dựng hệ thống điện tích năng

2013-2014

 

5

Vụ Hợp tác quốc tế

 

Hàng năm

 

 

 

Tổng hợp, đưa nội dung tái cơ cấu vào các chương trình hợp tác, đàm phán để kêu gọi nguồn lực quốc tế tham gia thực hiện Đ án.

 

 

6

Vụ Pháp chế

 

 

 

 

 

Tổng hợp đề xuất kế hoạch điều chỉnh, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Đ án.

Hàng năm

 

7

Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn

 

 

 

 

 

Đẩy mạnh liên kết, liên doanh giữa các thành phần kinh tế tham gia trồng rừng nguyên liệu, chế biến và tiêu thụ sản phẩm

2013-2015

 

 

 

Tổ chức các hộ nông dân liên kết hợp tác trồng rừng theo kế hoạch quản lý rừng chung của tổ hợp tác/hợp tác xã dịch vụ trên cơ sở hài hòa giữa kế hoạch sản xuất của hộ gia đình và kế hoạch chung của tổ hợp tác/hợp tác xã.

2013-2015

 

8

Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối

 

 

 

 

 

Triển khai thực hiện Quy hoạch công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

2013-2020

 

9

Tổng cục Lâm nghiệp

 

 

 

9.1

Vụ Kế hoạch - Tài chính

 

 

 

 

 

Rà soát, điều chỉnh Chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020.

2014-2015

 

 

 

Thực hiện quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng toàn quc, vùng theo cơ cấu rừng mới trên cơ sở thực hiện các dự án quy hoạch lâm nghiệp; Quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 ở cấp quốc gia và theo vùng kinh tế.

2014-2015

 

 

 

Hướng dẫn rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng.

2015-2016

 

 

 

Rà soát các chương trình, dự án đầu tư và kế hoạch đầu tư trung hạn; điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư.

Thường xuyên

 

 

 

Xây dựng kế hoạch và phân bổ dự toán ngân sách cho hoạt động của Tổng cục theo hướng ưu tiên thực hiện Đ án.

Hàng năm

 

 

 

Nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ đầu tư ban đầu, cho vay tín dụng ưu đãi để trồng rừng phù hợp với từng loại cây trồng, thời gian hoàn trả vn vay khi có sản phẩm khai thác chính.

2015

 

 

 

Nghiên cứu, xây dựng, triển khai Đề án đổi mới cơ chế và tổ chức quản lý rừng giai đoạn 2013-2020.

2013-2020

 

 

 

Xây dựng, triển khai dự án Hỗ trợ hệ thống thông tin ngành lâm nghiệp và phục vụ tái cơ cấu ngành.

2013-2016

 

 

 

Nghiên cứu, thử nghiệm mô hình hợp tác công tư trong bảo vệ và phát triển rừng

2014-2015

 

 

 

Nghiên cứu các hình thức kinh tế hợp tác trong sản xuất lâm nghiệp, trình Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hình thức kinh tế hợp tác trong Lâm nghiệp

2014-2015

 

 

 

Nghiên cứu chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng v cung ứng bãi đẻ, nguồn thức ăn và con giống tự nhiên, sử dụng nguồn nước từ rừng cho nuôi trồng thủy sản

2013-2014

 

9.2

Cục Kiểm lâm

 

 

 

 

 

Xây dựng, triển khai Đề án nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của lực lượng kiểm lâm và Đán nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng.

2013-2020

 

 

 

Thử nghiệm mô hình đồng quản lý rừng giữa tổ chức quản lý rừng với người dân và cộng đồng địa phương để làm cơ sở nhân rộng.

2014-2015

 

9.3

Vụ Sử dụng rừng

 

 

 

 

 

Xây dựng và triển khai Đề án Tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2013 - 2020.

2013-2020

 

 

 

Xây dựng chính sách khuyến khích trồng rừng gỗ lớn.

2014-2015

 

 

 

Nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách nhằm quản lý bền vững rừng tự nhiên theo chức năng của rừng (phòng hộ, đc dụng, sản xuất), chính sách phát triển bền vững lâm sản ngoài gỗ.

2014-2015

 

 

 

Xây dựng cơ chế, chính sách liên kết giữa người sản xuất gỗ, các công ty lâm nghiệp với các cơ sở, công ty chế biến gỗ; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lâm nghiệp theo mô hình khép kín từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ, người nông dân góp vốn với doanh nghiệp bằng quyền sử dụng đất và họ như các cổ đông của doanh nghiệp, được chia sẻ lợi ích.

2014-2015

 

9.4

Vụ Phát triển rừng

 

 

 

 

 

Xây dựng, triển khai Đề án nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp giai đoạn 2013-2020.

2013-2020

 

 

 

Xây dựng, triển khai Đề án nâng cao năng suất và chất lượng rừng ở Việt Nam.

2013-2020

 

 

 

Hướng dẫn các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chương trình khung về khuyến nông theo Quyết định số 1259/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

2013-2015

 

9.5

Vụ Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế

 

 

 

 

 

Triển khai thực hiện chương trình khung về nghiên cứu khoa học theo Quyết định s1258/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

2013

 

 

 

Nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách phát triển nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ Đ án.

2013-2014

 

 

 

Xây dựng chính sách và giải pháp huy động nguồn lực xã hội tham gia hoạt động khoa học, công nghệ của ngành lâm nghiệp.

2014

 

 

 

Triển khai thực hiện “Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức, vay ưu đãi và hỗ trợ quốc tế khác cho ngành lâm nghiệp giai đoạn 2013 - 2020”.

Hàng năm

 

 

 

Xây dựng chương trình, chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào ngành lâm nghiệp đến năm 2020.

2013

 

 

 

Nghiên cứu đề xuất chính sách khuyến khích huy động và sử dụng các nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nước cho mục tiêu bảo vệ và phát triển rừng đến năm 2020.

2013-2014

 

 

 

Xây dựng, đưa nội dung tái cơ cấu vào các chương trình hợp tác, đàm phán để kêu gọi nguồn lực quốc tế tham gia thực hiện Đ án.

Hàng năm

 

 

 

Nghiên cứu đề xuất chính sách thuê môi trường rừng

2014-2015

 

9.6

Vụ Pháp chế, thanh tra

 

 

 

 

 

Xây dựng kế hoạch điều chỉnh, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Đ án.

Hàng năm

 

9.7

Ban Chính sách về các tổ chức quản lý rừng

 

 

 

 

 

Xây dựng, triển khai Đề án Tổ chức quản lý bảo vệ và phát triển rừng vùng Tây Nguyên.

Hàng năm

 

 

 

Xây dựng cơ chế chính sách đặc thù đối với lâm trường quốc doanh (công ty lâm nghiệp nhà nước).

2014

 

9.8

Viện Điều tra quy hoạch rừng

 

 

 

 

 

Nghiên cứu xây dựng giải pháp công nghệ phục vụ theo dõi, giám sát tài nguyên và môi trường rừng, tiềm năng dịch vụ môi trường rng.

2014-2015

 

9.9

Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam

 

 

 

 

 

Xây dựng, triển khai dự án tăng cường năng lực thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam

2014-2016

 

10

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Chi cục Lâm nghiệp, Chi cục Kiểm lâm)

Xây dựng kế hoạch hành động triển khai thực hiện Đề án và các nhiệm vụ cụ thể được phân công trong Quyết định số 1565/QĐ-BNN-TCLN.

2013

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1757/QĐ-BNN-TCLN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1757/QĐ-BNN-TCLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2013
Ngày hiệu lực01/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1757/QĐ-BNN-TCLN

Lược đồ Quyết định 1757/QĐ-BNN-TCLN 2013 Chương trình thực hiện Quyết định 1565/QĐ-BNN-TCLN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1757/QĐ-BNN-TCLN 2013 Chương trình thực hiện Quyết định 1565/QĐ-BNN-TCLN
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1757/QĐ-BNN-TCLN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHà Công Tuấn
        Ngày ban hành01/08/2013
        Ngày hiệu lực01/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1757/QĐ-BNN-TCLN 2013 Chương trình thực hiện Quyết định 1565/QĐ-BNN-TCLN

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1757/QĐ-BNN-TCLN 2013 Chương trình thực hiện Quyết định 1565/QĐ-BNN-TCLN

         • 01/08/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/08/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực