Quyết định 1757/QĐ-UBND

Quyết định 1757/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch thực hiện lộ trình phân phối xăng sinh học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 1757/QĐ-UBND 2015 Kế hoạch thực hiện lộ trình phân phối xăng sinh học Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1757/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 18 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOACH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LỘ TRÌNH PHÂN PHỐI XĂNG SINH HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg ngày 22/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;

Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-BCT ngày 09/01/2013 của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1025/SCT-TTr ngày 31/07/20157

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện lộ trình phân phối xăng sinh học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giao thông Vận tải, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình; Báo Lâm Đồng; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; các doanh nghiệp đầu mối, tổng đại lý, đại lý, cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;
- Cảnh sát PC&CC tỉnh Lâm Đồng;
- LĐVP;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LỘ TRÌNH PHÂN PHỐI XĂNG SINH HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Thực hiện Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống; Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch triển khai lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Nâng cao nhận thức của các đơn vị sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng về lợi ích của việc sử dụng nhiên liệu sinh học; từ đó phát triển tiêu dùng nhiên liệu sinh học, từng bước thay thế dần nhiên liệu truyền thống, góp phần bảo vệ an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường.

2. Thực hiện đúng lộ trình phân phối xăng sinh học E5 trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/12/2015 và xăng sinh học E10 trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/12/2017 theo quy định.

II. NỘI DUNG

1. Tổng quan về hệ thống mạng lưới kinh doanh xăng dầu và tình hình cung ứng xăng E5, E10 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng:

a) Thực trạng về hệ thống mạng lưới kinh doanh xăng dầu:

Hiện nay, có 13 doanh nghiệp đầu mối cung cấp xăng dầu trên địa bàn tỉnh (11 doanh nghiệp ở các tỉnh lân cận và 02 doanh nghiệp trong tỉnh), bao gồm: Công ty TNHH Xăng dầu Lâm Đồng (Petrolimex); Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu PV Oil; Công ty cổ phần Thương mại Sài Gòn Petro; Công ty Thương mại DK Đồng Tháp - Petimex; Công ty TNHH một thành viên Hóa dầu quân đội; Công ty cổ phần Dương Đông Bình Thuận - Dương Đông Petro; Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Petec; Công ty TNHH nhập khẩu Xăng dầu Đại Nam; Công ty TNHH Xăng dầu Vĩnh Phú; DNTN Thương mại Hiệp Phú; Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu TMC; Công ty cổ phần kho vận Petec và 01 tổng đại lý (Công ty TNHH Phúc Sơn).

Có 245 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc 169 doanh nghiệp; trong đó: Công ty TNHH Xăng dầu Lâm Đồng (Petrolimex): 40 cửa hàng; Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu PV Oil: 04 cửa hàng; Công ty cổ phần Thương mại Lâm Đồng: 06 cửa hàng; Công ty cổ phần dịch vụ Thương mại Lâm Đồng: 04 cửa hàng; Công ty TNHH Quế Anh: 05 cửa hàng; Công ty TNHH Phúc Sơn: 06 cửa hàng; DNTN Thành Sơn: 03 cửa hàng; DNTN Nhân Nghĩa: 03 cửa hàng; DNTN Duy Thao: 03 cửa hàng; DNTN Liên Đầm: 04 cửa hàng,...Còn lại là các cửa hàng bán lẻ của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có từ 02 cửa hàng trở xuống. Mức tiêu thụ từ năm 2012 đến năm 2014 trung bình khoảng 112.250m3/năm xăng các loại và 108.698 m3/năm dầu các loại.

b) Tình hình cung ứng xăng E5, E10: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh chưa có doanh nghiệp phối chế, kinh doanh xăng E5, E10.

2. Lộ trình thực hiện:

a) Từ ngày 01/12/2015: Xăng được sản xuất, phối chế, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới đường bộ tiêu thụ trên địa bàn toàn tỉnh là xăng E5

b) Từ ngày 01/12/2017: Xăng được sản xuất, phối chế, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới đường bộ tiêu thụ trên địa bàn toàn tỉnh là xăng E10.

3. Đối tượng thực hiện:

a) Doanh nghiệp xăng dầu đầu mối, tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh phải thực hiện việc kinh doanh xăng E5, E10 sử dụng cho các phương tiện cơ giới đường bộ theo lộ trình nêu trên.

b) Các sở: Công Thương, Khoa học và Công nghệ; Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Lâm Đồng và các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm quản lý, kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp nâng cấp, sửa chữa các cửa hàng xăng dầu, trang thiết bị phân phối, kho, bể chứa nhằm phân phối xăng sinh học E5, E10 theo đúng quy định hiện hành; kiểm tra và xử lý các đơn vị vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

4. Nội dung thực hiện:

a) Tổ chức phổ biến Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg ngày 20/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025”; Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống; Quyết định số 113/QĐ-BCT ngày 09/01/2013 của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Công Thương thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học; Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

b) Tuyên truyền, công bố các tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép sử dụng nhiên liệu sinh học, quảng bá về lợi ích và khuyến khích cộng đồng sử dụng nhiên liệu sinh học E5, E10 (trước mắt là E5) trên các phương tiện thông tin đại chúng.

c) Hướng dẫn, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh triển khai phân phối nhiên liệu sinh học theo lộ trình và kế hoạch đề ra.

d) Kiểm tra việc thực hiện của các doanh nghiệp theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra, xử lý các vi phạm trong quá trình thực hiện.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Các sở, ngành, đơn vị có liên quan:

1. Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, định kỳ 03 tháng/01 lần báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình, kết quả thực hiện; đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp tổ chức thực hiện lộ trình phân phối xăng sinh học E5, E10 trên địa bàn tỉnh.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công bố các tiêu chuẩn cho phép khi sử dụng nhiên liệu sinh học, quảng bá về lợi ích của việc sử dụng xăng sinh học E5, E10 trên các phương tiện truyền thông.

3. Vận động các doanh nghiệp đầu mối, tổng đại lý, đại lý bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh tham gia phân phối xăng sinh học E5, E10.

4. Tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ thỏa đáng đối với các doanh nghiệp đầu mối, tổng đại lý, đại lý bán lẻ xăng dầu tiếp nhận và phân phối xăng sinh học E5, E10, như: cải hoán bồn, bể chứa, hỗ trợ đầu tư, chính sách truyền thông,...

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan có trách nhiệm thông báo cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu biết thực hiện kế hoạch này; tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực tế và kịp thời đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện lộ trình phân phối nhiên liệu sinh học E5, E10 trên địa bàn tỉnh.

b) Phối hợp với Công ty Xăng dầu Lâm Đồng, các doanh nghiệp đầu mối, các cơ quan truyền thông, các địa phương và đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về xăng sinh học E5, E10; vận động các tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh tham gia phân phối xăng sinh học E5, E10 theo Kế hoạch.

c) Tổ chức Hội nghị triển khai lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống.

d) Làm đầu mối phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức làm việc và ký kết biên bản phối hợp triển khai với Bộ Công Thương, các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối về kế hoạch cung ứng và phân phối nhiên liệu sinh học trên địa bàn tỉnh.

đ) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai kế hoạch truyền thông về nhiên liệu sinh học trên địa bàn tỉnh.

e) Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với liên ngành tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường về tình hình thực hiện phân phối xăng sinh học E5, E10 theo lộ trình quy định tại Kế hoạch này.

2. Sở Khoa học và Công nghệ:

a) Hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với các sản phẩm nhiên liệu sinh học.

b) Kiểm tra các thiết bị đo lường trong sản xuất, phân phối nhiên liệu sinh học và việc đảm bảo tỷ lệ phối trộn, chất lượng sản phẩm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với sản phẩm nhiên liệu sinh học.

3. Sở Tài chính:

a) Chủ trì, phối hợp Sở Công thương tham mưa bố trí các nguồn kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch này.

b) Chủ động nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ, dự phòng về giá xăng E5, E10 cụ thể đối với các doanh nghiệp đầu mối, tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng dầu tham gia phân phối xăng sinh học E5, E10 trên địa bàn tỉnh (đảm bảo giá xăng E5, E10 luôn bằng hoặc thấp hơn giá xăng RON 92, RON 95) để khuyến khích doanh nghiệp xăng dầu và người tiêu dùng tham gia phân phối, sử dụng nhiên liệu sinh học.

c) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về sử dụng nhiên liệu sinh học đối với các phương tiện ô tô, xe máy do nhà nước quản lý.

4. Sở Giao thông Vận tải:

Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng, cơ quan truyền thông tham gia công tác tuyên truyền, quảng bá về lợi ích của việc sử dụng xăng sinh học E5, E10 và vận động các chủ phương tiện cơ giới sử dụng xăng sinh học E5, E10.

5. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh:

a) Các doanh nghiệp đầu mối:

- Phối hợp Sở Công Thương: Triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về lợi ích khi sử dụng nhiên liệu sinh học xăng E5, E10 đến người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

- Vận động các tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng dầu tham gia phân phối xăng sinh học E5, E10.

- Có cơ chế, chính sách hỗ trợ các tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu tham gia phân phối xăng sinh học E5, E10 cải hoán bồn, bể chứa, chính sách hoa hồng, chính sách truyền thông,...

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh và triển khai thực hiện phân phối xăng sinh học E5, E10 theo đúng lộ trình của kế hoạch này.

- Cung cấp cho Sở Công Thương về kế hoạch thực hiện theo lộ trình, cơ chế hỗ trợ các tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ.

 Định kỳ 03 tháng/01 lần, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Các tổng đại lý, đại lý, cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh:

- Căn cứ kế hoạch này, khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện của doanh nghiệp.

- Chủ động và phối hợp với các doanh nghiệp đầu mối nâng cấp, cải tạo cột bơm, bể chứa, đăng ký sản lượng về nguồn cung, tổ chức bán lẻ đến người tiêu dùng theo đúng lộ trình của kế hoạch.

- Định kỳ 03 tháng/01 lần báo cáo về Sở Công Thương tình hình và kết quả thực hiện.

6. Đài PTTH Lâm Đồng; Báo Lâm Đồng; Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan truyền thông: Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền về Kế hoạch và lộ trình thực hiện, thông qua các chuyên mục, phóng sự, tin bài nhằm phổ biến các yếu tố an toàn, lợi ích của sản phẩm nhiên liệu sinh học đến cộng đồng, giúp người tiêu dùng hiểu được ý nghĩa của việc sử dụng xăng sinh học E5, E10 và hưởng ứng tích cực việc sử dụng xăng sinh học.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc, và các Hội, Đoàn thể:

a) Chỉ đạo các phòng, cơ quan kiểm tra và phối hợp với các sở ngành liên quan triển khai thực hiện phân phối xăng sinh học E5, E10 theo đúng lộ trình của Kế hoạch này.

b) Hỗ trợ tổ chức vận động, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách về phát triển nhiên liệu sinh học nói chung, xăng sinh học E5, E10 đến các tổ chức và người dân được biết, tham gia hưởng ứng, đồng thời, tham gia giám sát các hoạt động của doanh nghiệp trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện lộ trình phân phối xăng sinh học E5, E10 trên địa bàn tỉnh.

8. Kế hoạch này sẽ được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung theo chỉ đạo, kế hoạch chung của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tế triển khai thực hiện lộ trình phân phối xăng sinh học E5, E10 trên địa bàn tỉnh.

9. Các sở, ngành, cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương trong quá trình triển khai, thực hiện Kế hoạch này; nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh các vấn đề mới cần giải quyết, đề nghị gửi ý kiến, đề xuất về Sở Công thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1757/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1757/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2015
Ngày hiệu lực18/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1757/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1757/QĐ-UBND 2015 Kế hoạch thực hiện lộ trình phân phối xăng sinh học Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1757/QĐ-UBND 2015 Kế hoạch thực hiện lộ trình phân phối xăng sinh học Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1757/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Văn Yên
        Ngày ban hành18/08/2015
        Ngày hiệu lực18/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1757/QĐ-UBND 2015 Kế hoạch thực hiện lộ trình phân phối xăng sinh học Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1757/QĐ-UBND 2015 Kế hoạch thực hiện lộ trình phân phối xăng sinh học Lâm Đồng

            • 18/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực