Quyết định 1757/QĐ-UBND

Quyết định 1757/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Quyết định 1757/QĐ-UBND 2019 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính Sở Khoa học tỉnh Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1757/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYT DANH MC THỦ TC HÀNH CHÍNH ĐƯC RÚT NGẮN THI GIAN GIẢI QUYẾT SO VI QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SKHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về Đ án cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/12/2016 của Tỉnh ủy về cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 11/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 1335/TTr-SKHCN ngày 08/11/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

(Có Danh mục cụ thể kèm theo)

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phối hp với Văn phòng UBND tỉnh (thông qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) cập nhật lại thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tổ chức công khai và giải quyết các thủ tục hành chính đã được phê duyệt theo đúng Danh mục của Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (b/cáo);
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- TT. T
nh ủy (b/cáo);
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Đài PTTH t
nh, Báo Quảng Ngãi;
- VPUB: PCVP, KGVX, HCC, CBTH;
- Lưu: VT, KSTTHC(
latin129).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT SO VỚI QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thi gian giải quyết theo quy định

Thi gian giải quyết đưc rút ngn

Số ngày rút ngắn

Ghi chú

I

Lĩnh vực năng lưng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân

1

Cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế)

15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

05 ngày

Giảm 05 ngày so với thời gian rút ngắn tại Quyết định số 2093/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

2

Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X - quang chn đoán trong y tế)

15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

05 ngày

Giảm 05 ngày so với thời gian rút ngắn tại Quyết định số 2093/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

II

Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ

3

Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

03 ngày làm việc

Giảm 03 ngày so với nội dung công bố tại Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 24/6/2018

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1757/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1757/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/11/2019
Ngày hiệu lực19/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(19/12/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1757/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1757/QĐ-UBND 2019 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính Sở Khoa học tỉnh Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1757/QĐ-UBND 2019 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính Sở Khoa học tỉnh Quảng Ngãi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1757/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýĐặng Ngọc Dũng
        Ngày ban hành19/11/2019
        Ngày hiệu lực19/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (19/12/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1757/QĐ-UBND 2019 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính Sở Khoa học tỉnh Quảng Ngãi

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1757/QĐ-UBND 2019 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính Sở Khoa học tỉnh Quảng Ngãi

           • 19/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực