Quyết định 1759/QĐ-KTNN

Quyết định 1759/QĐ-KTNN năm 2017 về phân công nhiệm vụ của Tổng Kiểm toán nhà nước và Phó Tổng Kiểm toán nhà nước do Kiểm toán nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1759/QĐ-KTNN 2017 phân công nhiệm vụ của Tổng Kiểm toán nhà nước


KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1759/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC PHÓ TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1278/QĐ-KTNN ngày 20/7/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy chế làm việc của Kiểm toán nhà nước; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ của Tổng Kiểm toán nhà nước và các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, cụ thể như sau:

1. Tổng Kiểm toán nhà nước

Phụ trách chung các lĩnh vực công tác trong toàn ngành; lãnh đạo Kiểm toán nhà nước thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng quy định của Hiến pháp, Luật Kiểm toán nhà nước và Quy chế làm việc của Kiểm toán nhà nước; Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác, các đơn vị:

- Công tác tổ chức cán bộ.

- Công tác phát triển Kiểm toán nhà nước theo Chiến lược.

- Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật.

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Công tác thi đua - khen thưởng.

- Công tác cải cách hành chính.

- Công tác kiểm toán trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, cơ quan đảng, cơ yếu và dự trữ quốc gia.

- Công tác đối ngoại của Kiểm toán nhà nước.

- Quan hệ phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước với các cơ quan Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Chủ tịch nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội.

- Những nhiệm vụ chiến lược, những giải pháp có tính đột phá trên các lĩnh vực và nhiệm vụ đột xuất khác.

- Trực tiếp làm nhiệm vụ Trưởng Ban Bảo vệ chính trị nội bộ; Chủ tịch Hội đồng thi đua - Khen thưởng; Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính Kiểm toán nhà nước.

- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ib, Kiểm toán nhà nước khu vực IV.

2. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Cao Tấn Khổng.

Giúp Tổng Kiểm toán nhà nước theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác, các đơn vị:

- Công tác kiểm toán liên quan đến các đơn vị được phân công theo dõi, chỉ đạo.

- Quan hệ phối hợp với các cơ quan bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương liên quan đến nhiệm vụ được phân công theo dõi, chỉ đạo.

- Trực tiếp làm nhiệm vụ Người phát ngôn của Kiểm toán nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Kiểm toán nhà nước theo sự phân công của Tổng Kiểm toán nhà nước.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Kiểm toán nhà nước chuyên ngành V, Kiểm toán nhà nước khu vực I, Kiểm toán nhà nước khu vực V, Kiểm toán nhà nước khu vực IX, Báo Kiểm toán.

3. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành.

Giúp Tổng Kiểm toán nhà nước chỉ đạo các lĩnh vực công tác, các đơn vị:

- Công tác đầu tư xây dựng của Kiểm toán nhà nước.

- Công tác tài chính - kế toán, hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ.

- Công tác thông tin, tuyên truyền, quan hệ công chúng.

- Quan hệ phối hợp với các tổ chức đoàn thể của Kiểm toán nhà nước.

- Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của Kiểm toán nhà nước.

- Công tác kiểm toán liên quan đến các đơn vị được phân công theo dõi, chỉ đạo.

- Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ Kiểm toán nhà nước.

- Quan hệ phối hợp với các cơ quan bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương liên quan đến nhiệm vụ được phân công theo dõi, chỉ đạo.

- Trực tiếp làm nhiệm vụ Thủ trưởng cơ quan Kiểm toán nhà nước; Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Kiểm toán nhà nước; Trưởng Ban biên tập Trang thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước; Trưởng Ban chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Kiểm toán nhà nước.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Văn phòng Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Đảng – đoàn thể, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành IV, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VI, Kiểm toán nhà nước khu vực III, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành.

4. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên.

Giúp Tổng Kiểm toán nhà nước chỉ đạo các lĩnh vực công tác, các đơn vị:

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức; nghiên cứu khoa học;

- Công tác hợp tác quốc tế;

- Công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán; xây dựng, hướng dẫn thực hiện quy trình, chuẩn mực hồ sơ kiểm toán;

- Công tác kiểm toán liên quan đến các đơn vị được phân công theo dõi, chỉ đạo;

- Quan hệ phối hợp với các cơ quan bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương liên quan đến nhiệm vụ được phân công theo dõi, chỉ đạo.

- Trực tiếp làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng khoa học.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành III, Kiểm toán nhà nước khu vực II; Kiểm toán nhà nước khu vực VI, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán.

5. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa.

Giúp Tổng Kiểm toán nhà nước chỉ đạo các lĩnh vực công tác, các đơn vị:

- Công tác kế hoạch, tổng hợp về hoạt động kiểm toán.

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, tiếp công dân.

- Công tác kiểm toán liên quan đến các đơn vị được phân công theo dõi, chỉ đạo;

- Quan hệ phối hợp với các cơ quan bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương liên quan đến nhiệm vụ được phân công theo dõi, chỉ đạo.

- Trực tiếp làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Kiểm toán nhà nước theo sự phân công của Tổng Kiểm toán nhà nước.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Vụ Tổng hợp, Thanh tra Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VII, Kiểm toán nhà nước khu vực X, Kiểm toán nhà nước khu vực XI, Kiểm toán nhà nước khu vực XIII.

6. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh.

Giúp Tổng Kiểm toán nhà nước chỉ đạo các lĩnh vực công tác, các đơn vị:

- Công tác pháp chế.

- Công tác quốc phòng, dân quân tự vệ của Kiểm toán nhà nước.

- Công tác kiểm toán liên quan đến các đơn vị được phân công theo dõi, chỉ đạo.

- Quan hệ phối hợp với các cơ quan bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương liên quan đến nhiệm vụ được phân công theo dõi, chỉ đạo.

- Trực tiếp làm nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Kiểm toán nhà nước; Trưởng Ban chỉ đạo công nghệ thông tin Kiểm toán nhà nước.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Vụ Pháp chế, Kiểm toán nhà nước khu vực VII, Kiểm toán nhà nước khu vực VIII, Kiểm toán nhà nước khu vực XII, Trung tâm Tin học, Ban quản lý dự án công nghệ thông tin.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 2015/QĐ-KTNN ngày 28/12/2016 về việc phân công nhiệm vụ của Tổng Kiểm toán nhà nước và các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; Quyết định số 1344/QĐ-KTNN ngày 06/9/2017 về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ công tác của các lãnh đạo Kiểm toán nhà nước.

Điều 3. Tổng Kiểm toán nhà nước, các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCCB (05).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Hồ Đức Phớc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1759/QĐ-KTNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1759/QĐ-KTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2017
Ngày hiệu lực23/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1759/QĐ-KTNN

Lược đồ Quyết định 1759/QĐ-KTNN 2017 phân công nhiệm vụ của Tổng Kiểm toán nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1759/QĐ-KTNN 2017 phân công nhiệm vụ của Tổng Kiểm toán nhà nước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1759/QĐ-KTNN
       Cơ quan ban hànhKiểm toán Nhà nước
       Người kýHồ Đức Phớc
       Ngày ban hành23/11/2017
       Ngày hiệu lực23/11/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1759/QĐ-KTNN 2017 phân công nhiệm vụ của Tổng Kiểm toán nhà nước

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1759/QĐ-KTNN 2017 phân công nhiệm vụ của Tổng Kiểm toán nhà nước

          • 23/11/2017

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 23/11/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực