Quyết định 176/2008/QĐ-UBND

Quyết định 176/2008/QĐ-UBND về Quy định phân công, phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định 176/2008/QĐ-UBND quản lý hệ thống đường đô thị Ninh Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 19/2015/QĐ-UBND Quy định phân công phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị Ninh Thuận và được áp dụng kể từ ngày 18/04/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 176/2008/QĐ-UBND quản lý hệ thống đường đô thị Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 176/2008/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 11 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ HỆ THỐNG ĐƯỜNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý đường đô thị;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 793/TTr-SXD ngày 25 tháng 6 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Quy định gồm có 2 Chương, 7 Điều.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và thủ trưởng các đơn vị có liên quan, căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ HỆ THỐNG ĐƯỜNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 176/2008/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng.

Quy định này quy định về hoạt động xây dựng, phân công, phân cấp quản lý và khai thác sử dụng đường đô thị nhằm đem lại sự thống nhất, đồng bộ trong xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống đường trong đô thị (từ đô thị loại 5 trở lên), qua đó nâng cao hiệu quả đầu tư, khai thác, sử dụng đúng mục đích và nâng cao mỹ quan đô thị.

Các tổ chức, cá nhân trong tỉnh và ngoài tỉnh khi tham gia các hoạt động xây dựng, quản lý và khai thác sử dụng đường đô thị trên địa bàn tỉnh phải tuân thủ các quy định của Luật Xây dựng, Luật Giao thông đường bộ, Quy định này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ.

1. Đường đô thị (hay đường phố): là đường bộ nằm trong phạm vi địa giới hành chính đô thị được giới hạn bởi chỉ giới đường đỏ theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Hè (hay vỉa hè, hè phố): là bộ phận của đường đô thị phục vụ chủ yếu cho ngườii đi bộ và kết hợp là nơi bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị dọc tuyến.

3. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị dọc tuyến bao gồm các đường dây, đường ống và tuynen, hào kỹ thuật đặt dọc các tuyến đường đô thị.

4. Lòng đường là bộ phận của đường đô thị được giới hạn bởi phía trong hai bên bó vỉa, có thể bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị dọc tuyến khi cần thiết.

5. Phần xe chạy là bộ phận của đường đô thị phục vụ chủ yếu cho các phương tiện tham gia giao thông hoạt động.

Điều 3. Nguyên tắc chung quản lý đường đô thị.

1. Đường đô thị là bộ phận của hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị do Nhà nước thống nhất quản lý và có phân cấp quản lý.

2. Bảo đảm hè dành cho người đi bộ, lòng đường thông suốt cho các loại phương tiện giao thông cơ giới và thô sơ.

3. Khi sử dụng hoặc tạm thời sử dụng một phần đường đô thị vào mục đích khác phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; đồng thời có giải pháp để bảo đảm không ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Điều 4. Các hành vi bị cấm đối với hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng đường đô thị.

Các hành vi bị cấm đối với hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng đường đô thị theo quy định tại khoản IV Phần I của Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý đường đô thị (sau đây gọi tắt là Thông tư 04/2008/TT-BXD).

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ QUẢN LÝ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ

Điều 5. Công tác quy hoạch, thiết kế, xây dựng và bảo trì đường đô thị.

1. Công tác quy hoạch đường đô thị tuân thủ quy định tại mục I Phần II của Thông tư 04/2008/TT-BXD.

2. Công tác thiết kế, xây dựng đường đô thị tuân thủ quy định tại mục II Phần II của Thông tư 04/2008/TT-BXD.

3. Công tác bảo trì đường đô thị tuân thủ quy định tại mục III Phần II của Thông tư 04/2008/TT-BXD.

Điều 6. Phân công, phân cấp và trách nhiệm quản lý đường đô thị.

1. Sở Xây dựng:

a) Đầu mối tổng hợp, hướng dẫn lập, thực hiện quy hoạch, kế hoạch nâng cấp cải tạo, bảo trì và phát triển đường đô thị;

b) Hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc quản lý, khai thác sử dụng đường đô thị;

c) Cấp giấy phép đối với tổ chức khi tham gia các hoạt động: đào đường đô thị phục vụ xây dựng, lắp đặt các công trình ngầm; xây dựng, lắp đặt các công trình nổi trên đường đô thị; sử dụng tạm thời đường đô thị ngoài mục đích giao thông; xây dựng các cửa hàng, kiốt trên hè phố;

d) Thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với các tuyến đường đô thị (kể cả các đoạn tuyến quốc lộ đi qua đô thị do Trung ương quản lý được ủy quyền cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý) trong phạm vi đô thị và các tuyến đường thuộc phạm vi trung tâm hành chính các huyện;

e) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp để tăng cường trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị;

f) Chỉ đạo và kiểm tra hoạt động của lực lượng Thanh tra Xây dựng theo quy định hiện hành; đồng thời phối hợp với lực lượng Thanh tra Giao thông thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trong đô thị.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

a) Thực hiện công tác quản lý đường đô thị theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quy định về phân loại, phân cấp quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Hằng năm lập kế hoạch nâng cấp cải tạo, bảo trì và phát triển đường đô thị trên địa bàn mình quản lý, gởi Sở Xây dựng để có cơ sở tổng hợp, lập kế hoạch nâng cấp, cải tạo, bảo trì;

c) Cấp giấy phép đối với cá nhân khi tham gia các hoạt động: đào đường đô thị phục vụ xây dựng, lắp đặt các công trình ngầm; xây dựng, lắp đặt các công trình nổi trên đường đô thị; sử dụng tạm thời đường đô thị ngoài mục đích giao thông; xây dựng các cửa hàng, kiốt trên hè phố. Trên cơ sở chiều rộng mặt cắt đường, loại đường phố, khả năng thông xe, ... quy định rõ danh mục tuyến phố được phép đỗ xe (lòng đường làm nơi để xe phải đảm bảo yêu cầu về chiều rộng theo quy định tại điểm a khoản 8 mục IV Phần II của Thông tư 04/2008/TT-BXD);

d) Chịu trách nhiệm quản lý hành chính trong việc sử dụng hè phố, lòng đường, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn, có biện pháp chống lấn chiếm hè phố, lòng đường bảo đảm an toàn giao thông, trật tự, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị;

e) Chỉ đạo các phòng, ban và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chức năng quản lý theo thẩm quyền và tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

3. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

a) Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng đường đô thị trên địa bàn theo phân cấp;

b) Quản lý và cấp phép sử dụng tạm thời hè phố cho việc cưới, việc tang trên địa bàn mình quản lý (thời gian sử dụng tạm thời không quá 48 giờ và phải bố trí lối đi cho người đi bộ, chiều rộng tối thiểu của lối đi cho người đi bộ là 1,5m);

c) Tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về quản lý sử dụng đường đô thị trên địa bàn mình quản lý theo quy định của pháp luật;

d) Giám sát việc thực hiện giấy phép đào đường đô thị phục vụ xây dựng, lắp đặt các công trình ngầm;

e) Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng cửa hàng, lắp đặt mái che mưa, che nắng; tổ chức dỡ bỏ cửa hàng, mái che mưa, che nắng không theo đúng quy định.

Điều 7. Tổ chức thực hiện.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm triển khai và hướng dẫn thực hiện Quy định này. Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy định này nếu gặp khó khăn, vướng mắc, tổ chức và cá nhân và có liên quan phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 176/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu176/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2008
Ngày hiệu lực21/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/02/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 176/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 176/2008/QĐ-UBND quản lý hệ thống đường đô thị Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 176/2008/QĐ-UBND quản lý hệ thống đường đô thị Ninh Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu176/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýHoàng Thị Út Lan
        Ngày ban hành11/07/2008
        Ngày hiệu lực21/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/02/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 176/2008/QĐ-UBND quản lý hệ thống đường đô thị Ninh Thuận

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 176/2008/QĐ-UBND quản lý hệ thống đường đô thị Ninh Thuận