Quyết định 176/QĐ-BTTTT

Quyết định 176/QĐ-BTTTT về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Nội dung toàn văn Quyết định 176/QĐ-BTTTT năm 2014 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính Bộ Thông tin Truyền thông


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 176/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2014 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định s 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Trung tâm Thông tin (để đưa tin);
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2014 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định s
: 176/QĐ-BTTTT ngày 21 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phi hp

Thi gian thực hiện

1

Nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống các văn bản liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ.

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 01/2014 đến tháng 6/2014

2

Ban hành kế hoạch truyền thông phục vụ công tác cải cách thủ tục hành chính của Bộ.

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Trung tâm thông tin

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Các đơn vị báo chí ngành

Tháng 01 /2014 đến tháng 02/2014

3

Xây dựng và ban hành danh mục thủ tục hành chính được rà soát theo lĩnh vực của năm 2014 và tổ chức triển khai theo kế hoạch Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 02/2014 đến tháng 11/2014

4

Tổ chức lấy ý kiến góp ý cho các dự thảo văn bản QPPL có quy định về TTHC; thực hiện việc đánh giá tác động, tính toán chi phí đối với các quy định TTHC theo quy định.

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 01 /2014 đến tháng 12/2014

5

Kiểm soát việc công bố và cập nhật, đăng tải TTHC, các văn bản quy định về TTHC đã được công bố, công khai trên CSDLQG.

Vụ Pháp chế, Trung tâm thông tin

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 01 /2014 đến tháng 12/2014

6

Duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông trên trang tin của Bộ.

Trung tâm Thông tin, Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 01/2014 đến tháng 12/2014

7

Thực hiện công tác truyền thông về hoạt động và kết quả đạt được, khó khăn vướng mắc trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

Vụ Pháp chế

Trung tâm thông tin, Báo Bưu điện Việt Nam, VTC, Báo điện tử Vietnamnet, Tạp chí Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tin, báo chí Ngành

Tháng 01/2014 đến tháng 12/2014

8

Tổ chức làm việc với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 1/2014 đến tháng 12/2014

9

Tổ chức họp tham vấn với các bên liên quan, các hiệp hội, tổ chức xã hội để cho ý kiến và xử lý các phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân liên quan đến quy định về TTHC.

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các hiệp hội, tổ chức xã hội

Tháng 01/2014 đến tháng 12/2014

10

Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định hành chính.

Vụ Pháp chế, Trung tâm Thông tin, Báo Bưu điện Việt Nam

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 01/2014 đến tháng 12/2014

11

Tổ chức tập huấn và hỗ trợ nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác kim soát TTHC thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Vụ Pháp chế,

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 5, 10/2014

12

Tổ chức khảo sát và trao đổi kinh nghiệm trong công tác cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông tại một số địa phương.

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 04/2014 đến 11/2014

13

Triển khai công tác kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về công tác kiểm soát TTHC.

Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 10/2014 đến 12/2014

14

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cấp trang tin điện tử, chuyên mục cải cách thủ tục hành chính.

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Cục Tin học hóa, Trung tâm thông tin

Cục Viễn thông, Cục Tần số vô tuyến điện, Cục Báo chí, Cục Xuất bản, In và Phát hành, Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

Tháng 02/2014 đến tháng 12/2014

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 176/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu176/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/02/2014
Ngày hiệu lực21/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 176/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 176/QĐ-BTTTT năm 2014 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính Bộ Thông tin Truyền thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 176/QĐ-BTTTT năm 2014 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính Bộ Thông tin Truyền thông
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu176/QĐ-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýNguyễn Thành Hưng
        Ngày ban hành21/02/2014
        Ngày hiệu lực21/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 176/QĐ-BTTTT năm 2014 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính Bộ Thông tin Truyền thông

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 176/QĐ-BTTTT năm 2014 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính Bộ Thông tin Truyền thông

            • 21/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực