Quyết định 1760/QĐ-BGTVT

Quyết định 1760/QĐ-BGTVT năm 2013 phê duyệt kế hoạch xây lắp sử dụng vốn dư sau đấu thầu thuộc phần vốn bổ sung Dự án giao thông nông thôn 3 tỉnh Lạng Sơn do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1760/QĐ-BGTVT 2013 xây lắp sử dụng vốn dư thuộc Dự án giao thông nông thôn Lạng Sơn


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1760/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÂY LẮP SỬ DỤNG VỐN DƯ SAU ĐẤU THẦU THUỘC PHẦN VỐN BỔ SUNG DỰ ÁN GIAO THÔNG NÔNG THÔN 3 TỈNH LẠNG SƠN.

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 26/11/2003 và các Nghị định của Chính phủ: Số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 12/2009/NĐ-CP;

Căn cứ văn bản số 2047/TTg-CN ngày 16/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư Dự án GTNT3 sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) và viện trợ không hoàn lại của Bộ phát triển Quốc tế vương quốc Anh (DFID);

Căn cứ Hiệp định tín dụng Cr 5032-VN ngày 9/3/2012 được ký giữa Chính phủ Việt Nam và WB;

Căn cứ văn bản số 1838/BGTVT-KHĐT ngày 6/4/2006 của Bộ GTVT phê duyệt cơ chế thực hiện Dự án GTNT3;

Căn cứ Quyết định số 2539/QĐ-BGTVT ngày 4/11/2011 và Quyết định số 1832/QĐ-BGTVT ngày 6/8/2012 của Bộ GTVT về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư phần vốn bổ sung Dự án GTNT3;

Căn cứ công thư ngày 29/5/2013 của Ngân hàng Thế giới về việc không phản đối sử dụng vốn dư sau đấu thầu vốn bổ sung dự án GTNT3;

Căn cứ văn bản số 5225/BGTVT-KHĐ ngày 6/6/2013 của Bộ GTVT về việc cho phép sử dụng vốn dư sau đấu thầu phần vốn bổ sung dự án GTNT3 để đầu tư các tuyến đường đã có trong danh mục đầu tư được duyệt;

Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 30/11/2010; số 642/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư đường đến trung tâm các xã Tân Lập, Tân Hương, Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn. Trên cơ sở Quyết định số 850/QĐ-SGTVT ngày 12/6/2013 của Sở GTVT về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình: Đoạn 1 Km11+780 - km16+226, đường đến trung tâm các xã Tân Lập, Tân Hương, Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Xét đề nghị của Ban QLDA6 tại tờ trình số 1923/BQLDA6-ĐHDA1 ngày 17/6/2013 về việc xin phê duyệt kế hoạch xây lắp các công trình sử dụng vốn dư sau đấu thầu của tỉnh Lạng Sơn thuộc phần vốn bổ sung Dự án GTNT3;

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch xây lắp công trình đường đến trung tâm các xã Tân Lập, Tân Hương, Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, sử dụng vốn dư sau đấu thầu Dự án GTNT3 phần vốn bổ sung với các nội dung chính như sau:

1. Phạm vi thực hiện: Thực hiện xây dựng 01 tuyến/5,0 km đường giao thông nông thôn thuộc Dự án GTNT3 của tỉnh Lạng Sơn.

2. Thời gian thực hiện: Theo tiến độ chung của Dự án GTNT3 phần vốn bổ sung.

3. Kinh phí thực hiện: Tổng dự toán: 8.369.000.000 đồng (tám tỷ, ba trăm sáu mươi chín triệu đồng).

Trong đó:

+ Vốn WB: 7.210.000.000 đồng

+ Vốn đối ứng: 1.159.000.000 đồng.

* Ghi chú: 4km mặt đường còn lại theo đề nghị của Tỉnh sẽ được đầu tư khi dự án cân đối đủ vốn hoặc Tỉnh bố trí ngân sách địa phương để thực hiện.

(có bản phụ lục chi tiết đính kèm)

Điều 2: Tổ chức thực hiện: Theo quy định hiện hành của Nhà nước và cơ chế thực hiện dự án đã được Bộ GTVT và Nhà tài trợ phê duyệt.

Điều 3: Các Ông/ Bà: Vụ trưởng Vụ KHĐT, Vụ Tài chính, Tổng giám đốc Ban QLDA6 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ KH&ĐT;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng NNVN;
- UBND và Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn;
- Ban QLDA6 (03 bản);
- Lưu VT, KHĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Tấn Viên

 

KẾ HOẠCH

XÂY LẮP SỬ DỤNG VỐN DƯ SAU ĐẤU THẦU PHẦN VỐN BỔ SUNG DỰ ÁN GTNT3

TỈNH LẠNG SƠN

(Kèm theo Quyết định số 1760/QĐ-BGTVT ngày 25/6/2013 của Bộ GTVT.)

Thứ tự ưu tiên

Tên tiểu dự án

Mã số

Chiều dài (Km)

Cấp đường

Giá trị (triệu đồng)

Môi trường

Kế hoạch GPMB

Kế hoạch PTDTTS

Ghi chú

Tổng dự toán

Chi phí xây dựng

Chi phí khác

GPMB

Dự phòng

Phê duyệt sàng lọc

Loại

Cam kết không GPMB

Phê duyệt RP năm

Không phải lập EMDP

Phê duyệt EMDP

1

Đường đến TT các xã Tân Lập, Tân Hương, Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn

RT3-15-003-003

5,000

Cấp VI miền núi

23.057

19.238,1

1.893,8

 

1.924,8

C

II

C

C

C

K

 

1,1

Giai đoạn I: 5Km nền đường và 1Km mặt đường (chấp thuận của Bộ GTVT tại Văn bản số 5225/BGTVT KHĐT ngày 06/6/2013)

8.369

6.849,5

1.159,0

 

360,5

-

-

-

-

-

-

Vốn WB và đối ứng VN

1,2

4Km mặt đường còn lại

14.688

12.388,6

734,8

 

1564,3

-

-

-

-

-

-

Được đầu tư 4 km mặt đường còn lại khi dự án cân đối đủ vốn hoặc Tỉnh bố trí ngân sách địa phương

Ghi chú:

- Vốn dư sau đấu thầu: 7.210.000.000 đồng

- Tổng dự toán giai đoạn I: 8.369.000.000 đồng.

Trong đó:

+ Vốn WB: 7.210.000.000 đồng

+ Vốn phí đối ứng: 1.159.000.000 đồng

Giai đoạn I gồm 5km nền đường và 1km mặt đường

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1760/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1760/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2013
Ngày hiệu lực25/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1760/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 1760/QĐ-BGTVT 2013 xây lắp sử dụng vốn dư thuộc Dự án giao thông nông thôn Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1760/QĐ-BGTVT 2013 xây lắp sử dụng vốn dư thuộc Dự án giao thông nông thôn Lạng Sơn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1760/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýTrương Tấn Viên
        Ngày ban hành25/06/2013
        Ngày hiệu lực25/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1760/QĐ-BGTVT 2013 xây lắp sử dụng vốn dư thuộc Dự án giao thông nông thôn Lạng Sơn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1760/QĐ-BGTVT 2013 xây lắp sử dụng vốn dư thuộc Dự án giao thông nông thôn Lạng Sơn

            • 25/06/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/06/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực