Quyết định 1760/QĐ-UBND

Quyết định 1760/QĐ-UBND năm 2019 về phân công công việc của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2016-2021

Nội dung toàn văn Quyết định 1760/QĐ-UBND 2019 phân công công việc các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1760/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 18 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CỦA CÁC THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ Quyết định số 1260/QĐ-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016 - 2021; Quyết định số 665/QĐ-TTg ngày 03/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ Quyết định số 667/QĐ-TTg ngày 03/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ Thông báo số 2735-TB/TU ngày 18/8/2018 của Thường trực Tỉnh ủy về việc nghỉ hưu đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý;

Sau khi thống nhất trong Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, điều hành và quản lý toàn diện công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây viết tắt là UBND tỉnh) theo Luật định; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc có tính chất quan trọng, các vấn đề có tính chiến lược trên tất các lĩnh vực công tác và các công việc cụ thể được quy định trong quyết định này.

Chủ tịch UBND tỉnh phân công các Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch chỉ đạo, xử lý các công việc hàng ngày trong từng lĩnh vực công tác của UBND tỉnh.

2. Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, các Phó Chủ tịch chủ động giải quyết công việc thuộc phạm vi được phân công; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung giải quyết.

Khi giải quyết các công việc được phân công, nếu có nội dung liên quan đến lĩnh vực do Phó Chủ tịch khác phụ trách thì các Phó Chủ tịch chủ động phối hợp để giải quyết; trường hợp còn có ý kiến khác nhau thì Phó Chủ tịch phụ trách chính giải quyết công việc có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch quyết định. Khi cần thiết, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức họp để thống nhất quyết định.

Các Phó Chủ tịch có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch các công việc đã giải quyết theo nhiệm vụ được phân công tại các cuộc họp giao ban hàng tuần, hoặc đột xuất khi cần thiết.

3. Hàng tuần (chiều thứ 2), Chủ tịch chủ trì, cùng các Phó Chủ tịch tổ chức họp giao ban để xử lý công việc.

4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho một Phó Chủ tịch UBND chỉ đạo công việc của UBND tỉnh khi Chủ tịch đi vắng.

5. Trường hợp cần thiết hoặc khi Phó Chủ tịch đi vắng thì Chủ tịch trực tiếp xử lý công việc đã phân công cho Phó Chủ tịch hoặc giao cho Phó Chủ tịch khác xử lý cụ thể; sau khi giải quyết công việc trao đổi lại tình hình, kết quả giải quyết cho Phó Chủ tịch phụ trách biết.

6. Phó Chủ tịch không xử lý các vấn đề ngoài phạm vi phân công và những vấn đề không thuộc thẩm quyền (trừ khi được ủy quyền).

7. Các thành viên khác không phải là lãnh đạo UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên UBND tỉnh theo Luật định; được Chủ tịch UBND tỉnh giao phụ trách lĩnh vực công tác cụ thể và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực được giao phụ trách.

8. Thường trực UBND tỉnh thảo luận tập thể và quyết định theo đa số đối với những vấn đề sau:

- Chương trình làm việc của Ủy ban nhân dân;

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách hằng năm và quỹ dự trữ của địa phương;

- Kế hoạch đầu tư, xây dựng các công trình trọng điểm ở địa phương;

- Kế hoạch huy động nhân lực, tài chính để giải quyết các vấn đề cấp bách của địa phương;

- Các biện pháp thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về kinh tế - xã hội; thông qua báo cáo của Ủy ban nhân dân trước khi trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, các báo cáo trình Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.

- Đ án thành lập mới, sáp nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân và việc thành lập mới, nhập, chia tách, điều chỉnh địa giới hành chính ở địa phương.

- Công tác quy hoạch; điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh các chỉ tiêu kinh kinh tế, xã hội, ngân sách, chủ trương các dự án đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư.

- Những vấn đề quan trọng khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Phân công cụ thể theo lĩnh vực công tác

I. Thường trực UBND tỉnh

1. Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Xuân Phong

Lãnh đạo và quản lý toàn diện các hoạt động của UBND tỉnh theo Luật định và trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực sau:

+ Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; kế hoạch đầu tư phát triển; kinh tế đối ngoại;

+ Chủ trương đầu tư các dự án, duyệt các dự án, chủ trương điều chỉnh quy hoạch.

+ Vận động ODA.

+ Đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước, quản lý phát triển doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác;

+ Công nghệ thông tin và truyền thông (kể cả các dự án xây dựng cơ bản liên quan đến công nghệ thông tin); xây dựng Chính phủ điện tử;

+ Phát thanh, truyền hình, báo chí;

+ Tài chính, ngân sách, ngân hàng;

+ Chủ tịch Hội đồng một số Quỹ tài chính của tỉnh;

+ Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tnh;

+ Cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức;

+ Tổ chức bộ máy, cán bộ (gồm cả quyết định cử cán bộ công chức đi đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ; bồi dưỡng ở nước ngoài; tuyển dụng công chức, viên chức);

+ Thi đua khen thưởng;

+ Đối ngoại; quốc phòng - an ninh; nội chính; phòng chống tham nhũng;

+ Trưởng Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững tỉnh;

+ Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc các lĩnh vực được phân công;

+ Những nhiệm vụ đột xuất, nhiệm vụ quan trọng, nhạy cảm thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, tôn giáo;

+ Chỉ đạo thực hiện công tác phối hợp giữa UBND tỉnh với Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh;

+ Chỉ đạo công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo;

+ Theo dõi, đôn đốc chỉ đạo thành phố Lào Cai.

2. Phó Chủ tịch Lê Ngọc Hưng

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

+ Quản lý biên giới; cửa khẩu; quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại;

+ Quản lý về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp;

+ Khu Kinh tế (kinh tế cửa khẩu, thương mại, công nghiệp);

+ Xúc tiến thương mại;

+ Tư pháp, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục quốc phòng - an ninh;

+ Dân tộc; tôn giáo;

+ Khoa học và công nghệ; Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh;

+ Lao động, việc làm và các vấn đề xã hội; xuất khẩu lao động;

+ Y tế; an toàn vệ sinh thực phẩm và công tác dân số kế hoạch hóa gia đình (bao gồm công tác mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư y tế...);

+ Theo dõi việc thực hiện quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh;

+ Các chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực phụ trách;

+ Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc các lĩnh vực được phân công;

+ Chỉ đạo việc giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công;

+ Những công việc cụ thể khác theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh;

+ Theo dõi, đôn đốc chỉ đạo huyện Bảo Thắng.

+ Phụ trách Văn phòng UBND tỉnh.

3. Phó Chủ tịch Trịnh Xuân Trường

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

+ Giao thông vận tải; Ban An toàn giao thông tỉnh;

+ Xây dựng cơ bản: Bao gồm quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản và các dự án xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực được phân công;

+ Đất đai, đô thị, Tài nguyên và Môi trường;

+ Theo dõi, chỉ đạo công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thuộc lĩnh vực được phân công;

+ Chương trình, dự án ODA theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh;

+ Nông, lâm, ngư nghiệp, phát triển nông thôn; các dự án liên quan đến nông nghiệp;

+ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM;

+ Giáo dục và đào tạo (Bao gồm cả xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực giáo dục, Công tác mua sắm vật tư, sách giáo khoa, thiết bị trường học);

+ Văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch, xúc tiến du lịch;

+ Phó trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và chương trình giảm nghèo bn vững tỉnh;

+ Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn;

+ Phòng cháy chữa cháy rừng;

+ Các chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực phụ trách;

+ Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc các lĩnh vực được phân công;

+ Theo dõi việc thực hiện quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;

+ Chỉ đạo việc giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công;

+ Những công việc cụ thể khác theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh;

+ Theo dõi, đôn đốc chỉ đạo huyện Bát Xát và huyện Sa Pa.

II. Đối với các Ủy viên UBND tỉnh

1. Đồng chí Giám đc Công an tỉnh: phụ trách công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và theo dõi, đôn đốc chỉ đạo huyện Văn Bàn.

2. Đồng chí Chỉ huy trưởng BCH quân sự tỉnh: Phụ trách công tác quân sự, quốc phòng và theo dõi, đôn đốc chỉ đạo huyện Mường Khương.

3. Đồng chí Giám đốc Sở Tài chính: phụ trách công tác tài chính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí; tài sản nhà nước; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; giá; các hoạt động dịch vụ tài chính và theo dõi, đôn đốc chỉ đạo huyện Bảo Yên.

4. Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ: phụ trách công tác nội vụ và theo dõi đôn đốc chỉ đạo huyện Si Ma Cai.

5. Đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh: phụ trách công tác Văn phòng UBND tỉnh; công tác kiểm soát thủ tục hành chính; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước.

6. Đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: phụ trách công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn viện trợ phi chính phủ; đấu thầu; đăng ký kinh doanh; phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hp tác xã, kinh tế tư nhân; theo dõi, đôn đốc chỉ đạo huyện Bắc Hà.

7. Đồng chí Giám đốc Giáo dục và Đào tạo: phụ trách về công tác giáo dục và đào tạo.

8. Đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: phụ trách công tác văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo (trừ nội dung quảng cáo thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Thông tin truyền thông).

9. Đồng chí Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: phụ trách lĩnh vực Lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

10. Đồng chí Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng: phụ trách về công tác quản lý: Đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt đô thị; vận tải; an toàn giao thông; quản lý, khai thác, duy tu, bảo trì hạ tầng giao thông đô thị; công tác quy hoạch xây dựng và kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng.

11. Đồng chí Giám đốc Sở Y tế: Phụ trách công tác y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình.

12. Đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: phụ trách về công tác quản lý đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ.

13. Đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT: phụ trách về lĩnh vực nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy sản; thủy lợi và phát triển nông thôn; xây dựng nông thôn mới; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản.

14. Đồng chí Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: phụ trách công tác báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin; điện tử; phát thanh và truyền hình; thông tin đối ngoại; bản tin thông tấn; thông tin cơ sở; hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin.

15. Đồng chí Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ: Phụ trách lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân.

16. Đồng chí Giám đốc Sở Công thương: phụ trách về công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp chế biến khác; cơ khí; điện; thủy điện; thương mại nội địa; xuất khẩu, nhập khẩu; quản lý thị trường; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; quản lý cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hội nhập kinh tế; thương mại quốc tế; quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn; quản lý an toàn thực phẩm.

17. Đồng chí Giám đốc Sở Ngoại vụ: Phụ trách công tác ngoại vụ và công tác biên giới lãnh thổ quốc gia.

18. Đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp: Phụ trách công tác xây dựng và thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; pháp chế; công chứng, chứng thực; nuôi con nuôi; trọng tài thương mại; hộ tịch; quốc tịch; lý lịch tư pháp; bồi thường nhà nước; luật sư, tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý; giám định tư pháp; hòa giải cơ sở; bán đấu giá tài sản; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

19. Đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh: Phụ trách công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

20. Đồng chí Trưởng Ban Dân tộc: Phụ trách về công tác Dân tộc.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phân công công việc của các thành viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vấn đề cần điều chỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Văn phòng Chính phủ;
- TT.T
U, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- VP Tỉnh
ủy và các đơn vị thuộc Tỉnh ủy;
- UBMT Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Văn phòng: Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;
- Các cơ quan thuộc
UBND tỉnh;
- Huyện ủy, Thành
ủy, UBND các huyện,TP;
- TT HĐND các huyện, thành phố;
- Các cơ quan ngành dọc TW đóng trên địa bàn;
- Các doanh nghiệp nhà nước
trên địa bàn;
- Lãnh đạo Văn phòng
UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TCHC, c
ác CV.

CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1760/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1760/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2019
Ngày hiệu lực18/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1760/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1760/QĐ-UBND 2019 phân công công việc các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1760/QĐ-UBND 2019 phân công công việc các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1760/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýĐặng Xuân Phong
       Ngày ban hành18/06/2019
       Ngày hiệu lực18/06/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1760/QĐ-UBND 2019 phân công công việc các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1760/QĐ-UBND 2019 phân công công việc các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

            • 18/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực