Quyết định 1762/QĐ-BGTVT

Quyết định 1762/QĐ-BGTVT năm 2010 chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng Thăng Long thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1762/QĐ-BGTVT chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng Thăng Long


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1762/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THĂNG LONG THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
Căn cứ Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 29/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch điều chỉnh tiến độ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Thông tư số 79/2010/TT-BTC ngày 24/5/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
Căn cứ Công văn số 1065/TTg-ĐMDN ngày 23/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 25/2010/NĐ-CP;
Căn cứ Biên bản thẩm định của Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Giao thông vận tải lập ngày 25/6/2010;
Xét đề nghị của Tổng công ty Xây dựng Thăng Long (Tờ trình số 64/TCCB-HĐQT ngày 01/6/2010 và Đề án chuyển đổi doanh nghiệp);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng Thăng Long (có trụ sở chính tại số 72 Đường Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội; tài khoản số 11021739980010 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam, Chi nhánh Đông Đô và tài khoản số 22010000000012 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Thăng Long) thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

1. Tên gọi và trụ sở chính:

- Tên gọi bằng tiếng Việt: Tổng công ty Xây dựng Thăng Long

- Tên giao dịch quốc tế: THANGLONG CONSTRUCTION CORPORATION

- Tên viết tắt: TLG

- Địa chỉ trụ sở chính: số 72 Đường Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

2. Vốn điều lệ: Tạm tính tại thời điểm 31/12/2009 là 158.706.621.309 đồng (một trăm năm mươi tám tỷ, bảy trăm linh sáu triệu, sáu trăm hai mươi mốt nghìn, ba trăm linh chín đồng).

Đến thời điểm đăng ký kinh doanh chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Tổng công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, phê duyệt, làm cơ sở để điều chỉnh vốn điều lệ.

3. Tổng công ty Xây dựng Thăng Long là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và điều lệ của Tổng công ty.

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh chính:

1. Xây dựng các công trình giao thông trong và ngoài nước; sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn; Xây dựng các công trình ngầm dưới nước, sửa chữa phương tiện thiết bị thi công và sản xuất, gia công dầm cầu thép, cấu kiện thép, sản phẩm cơ khí;

2. Xây dựng các công trình công nghiệp, thủy lợi, quốc phòng, điện, dân dụng; tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông;

3. Kinh doanh bất động sản, nhà khách, khách sạn, văn phòng;

4. Vận chuyển vật tư, thiết bị, cấu kiện phục vụ thi công của Tổng công ty;

5. Đào tạo công nhân nghiệp vụ;

6. Khám, chữa bệnh, điều dưỡng;

7. Xuất, nhập khẩu máy móc thiết bị, vật tư, vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, điện dân dụng, linh kiện và phương tiện giao thông vận tải, cấu kiện thép, cấu kiện bê tông cốt thép;

8. Xuất khẩu lao động;

9. Thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức BOT;

10. Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng và kiến trúc cụm dân cư đô thị mới;

11. Kinh doanh sắt thép, thiết bị, vật tư, vật liệu xây dựng;

12. Cho thuê phương tiện vận tải;

13. Vận tải hàng hóa, hành khách bằng ôtô;

14. Dịch vụ cho thuê kho, bãi, nhà xưởng;

15. Dịch vụ cung ứng lao động trong nước;

16. Đào tạo lái xe ôtô;

17. Khảo sát địa chất công trình;

18. Thiết kế và giám sát công trình thủy lợi;

19. Thiết kế, giám sát kết cấu các công trình xây dựng công nghiệp, dân dụng;

20. Khảo sát trắc địa và thiết kế các công trình xây dựng cầu, đường bộ; Thẩm định thiết kế kỹ thuật thi công và thẩm định tổng dự toán công trình;

21. Thí nghiệm vật liệu xây dựng; kiểm định chất lượng công trình;

22. Giám sát thi công xây dựng các công trình cầu, đường bộ không do Tổng công ty thi công;

Điều 3. Tổ chức và hoạt động:

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng công ty gồm: Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

2. Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty được quy định cụ thể trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

Điều 4. Tổ chức được Nhà nước phân công, phân cấp là chủ sở hữu: Bộ Giao thông vận tải

Địa chỉ: Số 80 Phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với Tổng công ty Xây dựng Thăng Long theo quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ Tổng công ty.

Điều 5. Tổng công ty Xây dựng Thăng Long có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản của Tổng công ty Xây dựng Thăng Long trước đây do chủ sở hữu nhà nước giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh; kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lao động, lợi ích hợp pháp và xử lý những vấn đề tồn tại và phát sinh của Tổng công ty Xây dựng Thăng Long trước khi chuyển đổi. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng Thăng Long có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Tổng công ty ổn định đến khi chính thức bàn giao sang Tổng công ty Xây dựng Thăng Long.

Điều 6. Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng Thăng Long có trách nhiệm:

1. Chỉ đạo tổ chức đăng ký kinh doanh, thực hiện chuyển đổi, làm thủ tục đăng ký lại tài sản theo đúng quy định của pháp luật.

2. Xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt.

3. Thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp theo quy định tại Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 29/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trưởng ban Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Giao thông vận tải, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng Thăng Long, Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng Thăng Long, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTT Nguyễn Sinh Hùng (để báo cáo);
- Ban CĐĐM&PTDN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng;
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, LĐ-TB&XH, Nội vụ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND Tp Hà Nội;
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Lưu VT, TC, TCCB (Thm).

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1762/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1762/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2010
Ngày hiệu lực25/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1762/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 1762/QĐ-BGTVT chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng Thăng Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1762/QĐ-BGTVT chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng Thăng Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1762/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýHồ Nghĩa Dũng
        Ngày ban hành25/06/2010
        Ngày hiệu lực25/06/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1762/QĐ-BGTVT chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng Thăng Long

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1762/QĐ-BGTVT chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng Thăng Long

           • 25/06/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/06/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực