Quyết định 1763/QĐ-UBND

Quyết định 1763/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố Nha Trang, huyện Diên Khánh và một số vùng của huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa do Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa sản xuất, cung ứng

Nội dung toàn văn Quyết định 1763/QĐ-UBND 2019 phê duyệt giá tiêu thụ nước sạch Nha Trang Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1763/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 06 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NHA TRANG, HUYỆN DIÊN KHÁNH VÀ MỘT SỐ VÙNG CỦA HUYỆN CAM LÂM DO CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA SẢN XUẤT, CUNG ỨNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28/5/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần cấp Thoát nước Khánh Hòa tại Công văn s 143/CTN-TV ngày 07/5/2019, Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1560/TTr-STC ngày 17/5/2019 và Công văn số 1735/STC-QLG&CS ngày 30/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố Nha Trang và một số vùng của huyện Diên Khánh và huyện Cam Lâm do Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa sản xuất, cung ứng, với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Chỉ tiêu

1

Sản lượng nước sản xuất tại Công ty (Tỷ lệ nước hao hụt 18,8%)

m3

46.782.000

2

Sản lượng nước sản xuất mua của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng cấp thoát nước Suối Dầu (Tỷ lệ nước hao hụt trên mạng 14,2%)

m3

4.653.000

4

Sản lượng nước thương phẩm

m3

41.979.258

5

Giá thành toàn bộ 1 m3 nước sạch

Đng/m3

7.225

7

Lợi nhuận định mức (5% giá thành toàn bộ)

Đng/m3

361

6

Giá tiêu thụ bình quân chưa gồm thuế giá trị gia tăng

Đng/m3

7.586

7

Thuế giá trị gia tăng (5%)

Đng/m3

379

8

Giá tiêu thụ bình quân đã bao gồm thuế giá trị gia tăng

Đng/m3

7.965

Tỷ lệ nước hao hụt: 18,8% (Mười tám phẩy tám phần trăm). Trường hợp Công ty cổ phần cấp thoát nước Khánh Hòa quản lý, phấn đấu giảm tỷ lệ nước hao hụt thực tế so với mức hao hụt nước được phê duyệt tại số thứ tự 1 Điều 1 Quyết định này sẽ được sử dụng 100% số tiền thu được do giảm tỷ lệ nước hao hụt để bổ sung 70% vào Quỹ đầu tư phát triển và nguồn vốn xây dựng cơ bản, 30% còn lại được bổ sung cho Quỹ khen thưởng, phúc lợi của đơn vị.

Điều 2. Giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Nha Trang và một số vùng của huyện Diên Khánh và huyện Cam Lâm do Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa cung ứng, áp dụng theo cơ chế giá lũy tiến. Lượng nước sạch sử dụng trong một tháng tính theo hộ gia đình, với 4 mức và theo biểu giá quy định cụ thể như sau:

Các mức sử dụng nước sạch sinh hoạt

Đơn giá (đng/m3)

Sinh hoạt 1: Từ 01 đến 10m3 đầu tiên/hộ/tháng

5.040

Sinh hoạt 2: Trên 10m3 - 20m3/hộ/tháng

6.930

Sinh hoạt 3: Trên 20m3 - 30m3/hộ/tháng

7.770

Sinh hoạt 4: Trên 30m3/hộ/tháng

10.080

Giá nước sạch sinh hoạt nêu trên đã bao gồm thuế GTGT, thuế tài nguyên nước, chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, chi trả tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, chi lắp đặt đng hồ nước, ống nhánh theo Nghị định số 177/2007/NĐ-CP nhưng chưa bao gồm phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

Điều 3. Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa chịu trách nhiệm:

1. Quyết định giá tiêu thụ nước sạch cho các mục đích sử dụng khác (ngoài mục đích sử dụng sinh hoạt) theo phương án giá tiêu thụ nước sạch đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.

2. Thực hiện đầu tư đồng bộ đến điểm đấu nối với khách hàng sử dụng nước (bao gồm đng hồ đo nước, ống nhánh đến hộ sử dụng nước) theo phương án giá tiêu thụ nước sạch đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ kỳ hóa đơn thu tiền nước tháng 7 năm 2019 và thay thế Quyết định số 3555/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang và một số vùng của huyện Diên Khánh và huyện Cam Lâm do Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa sản xuất, cung ứng.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang, huyện Diên Khánh, huyện Cam Lâm; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cấp thoát nước Khánh Hòa; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Phong Xây dựng Nhà đất;
- Lưu VT, HB, H
le, HN
CTN296(QĐZNUOC-2019)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1763/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1763/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/06/2019
Ngày hiệu lực07/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1763/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1763/QĐ-UBND 2019 phê duyệt giá tiêu thụ nước sạch Nha Trang Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1763/QĐ-UBND 2019 phê duyệt giá tiêu thụ nước sạch Nha Trang Khánh Hòa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1763/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýLê Đức Vinh
       Ngày ban hành07/06/2019
       Ngày hiệu lực07/06/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1763/QĐ-UBND 2019 phê duyệt giá tiêu thụ nước sạch Nha Trang Khánh Hòa

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1763/QĐ-UBND 2019 phê duyệt giá tiêu thụ nước sạch Nha Trang Khánh Hòa

          • 07/06/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 07/06/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực