Quyết định 1765/QĐ-BTP

Quyết định 1765/QĐ-BTP năm 2021 về thành lập Cụm thi đua và cử Trưởng, Phó Trưởng Cụm thi đua Khối các đơn vị thuộc Bộ năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1765/QĐ-BTP 2021 thành lập Cụm thi đua Khối các đơn vị thuộc Bộ 2022


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1765/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC CỤM THI ĐUA VÀ CỬ TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG CỤM THI ĐUA KHỐI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ NĂM 2022

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1208/QĐ-BTP ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cụm, Khu vực thi đua ngành Tư pháp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua- Khen thưởng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập 04 Cụm thi đua Khối các đơn vị thuộc Bộ và cử các đồng chí (có tên trong danh sách kèm theo) làm Trưởng và Phó Trưởng Cụm thi đua Khối các đơn vị thuộc Bộ năm 2022.

Điều 2. Hoạt động của các Cụm thi đua; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng và Phó Trưởng Cụm thi đua thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Cụm, Khu vực thi đua ngành Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 1208/QĐ-BTP ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính Bộ Tư pháp, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các đồng chí có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);
- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, Vụ TĐKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Tịnh

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN CÁC CỤM THI ĐUA VÀ TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG CỤM THI ĐUA KHỐI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số: 1765/QĐ-BTP ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. CỤM THI ĐUA SỐ I

- Trưởng Cụm: đồng chí Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính.

- Phó trưởng Cụm: đồng chí Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp.

Gồm 08 đơn vị: Văn phòng Bộ; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng Đảng - Đoàn thể; Cục Kế hoạch - Tài chính; Cục Công nghệ thông tin; Cục Công tác phía Nam; Thanh tra Bộ.

II. CỤM THI ĐUA SỐ II

- Trưởng Cụm: đồng chí Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Luật miền Nam.

- Phó trưởng Cụm: đồng chí Tổng Biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật. Gồm 10 đơn vị: Trường Đại học Luật Hà Nội; Học viện Tư pháp; Tạp chí Dân chủ và Pháp luật; Viện Khoa học pháp lý; Trường Cao đẳng Luật miền Bắc; Trường Cao đẳng Luật miền Trung; Trường Cao đẳng Luật miền Nam; Trường Trung cấp Luật Tây Bắc; Báo Pháp luật Việt Nam; Nhà Xuất bản Tư pháp.

III. CỤM THI ĐUA SỐ III

- Trưởng Cụm: đồng chí Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

- Phó trưởng Cụm: đồng chí Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

Gồm 09 đơn vị: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Cục Con nuôi; Cục Bồi thường Nhà nước; Cục Bổ trợ tư pháp; Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; Cục Trợ giúp pháp lý; Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

IV. CỤM THI ĐUA SỐ IV

- Trưởng Cụm: đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Phó trưởng Cụm: đồng chí Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

Gồm 07 đơn vị: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế; Vụ Pháp luật quốc tế; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Tổng cục Thi hành án dân sự; Cục Đăng ký Quốc gia giao dịch bảo đảm./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1765/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1765/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/11/2021
Ngày hiệu lực25/11/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(04/12/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1765/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 1765/QĐ-BTP 2021 thành lập Cụm thi đua Khối các đơn vị thuộc Bộ 2022


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1765/QĐ-BTP 2021 thành lập Cụm thi đua Khối các đơn vị thuộc Bộ 2022
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1765/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýNguyễn Thanh Tịnh
        Ngày ban hành25/11/2021
        Ngày hiệu lực25/11/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (04/12/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1765/QĐ-BTP 2021 thành lập Cụm thi đua Khối các đơn vị thuộc Bộ 2022

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1765/QĐ-BTP 2021 thành lập Cụm thi đua Khối các đơn vị thuộc Bộ 2022

              • 25/11/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/11/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực