Quyết định 1765/QĐ-UBND

Quyết định 1765/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm cấp tỉnh thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Nội dung toàn văn Quyết định 1765/QĐ-UBND 2018 dự án phát triển sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1765/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 02 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LIÊN KẾT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ, GẮN SẢN XUẤT VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM CẤP TỈNH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2018-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT , ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Thông tư số 43/2017/TT-BTC , ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP , ngày 21/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 2325/QĐ-UBND, ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1073/QĐ-UBND, ngày 05/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Độ tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2017-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 111/TTr-SNN, ngày 24/7/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm cấp tỉnh thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Có danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan trên cơ sở danh mục dự án được phê duyệt và nguồn vốn được cấp có thẩm quyền phân bổ hàng năm, tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch liên minh Hợp tác xã tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Điều phối CTXDNTM tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các phòng: TH, KT, NN&MT;
- Lưu: VT, NN&MT

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Y Giang Gry Niê Knơng

 

DANH MỤC

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LIÊN KẾT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ, GẮN SẢN XUẤT VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM CẤP TỈNH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2018-2020
(Kèm theo Quyết định số: 1765/QĐ-UBND, ngày 02/8/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

STT

Tên dự án

Mục tiêu/Yêu cầu

Nội dung

Đối tượng thực hiện

Phạm vi thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Dự án Phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ cà phê chứng nhận (4C, UTZ, Flo…)

Liên kết nông dân tổ chức sản xuất cà phê theo chứng nhận (4C, UTZ, Flo…); tìm kiếm thị trường, liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm; nâng cao thu nhập cho nông dân; hình thành chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ cà phê điểm để phổ biến, nhân rộng.

- Xây dựng chuỗi giá trị mới;

- Nội dung hỗ trợ: tư vấn xây dựng liên kết; nhà xưởng, máy móc, thiết bị sơ chế, chế biến, đóng gói và bảo quản sản phẩm; vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm; tập huấn; áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ; xây dựng, đăng ký thương hiệu, chỉ dẫn địa lý sản phẩm; xúc tiến thương mại, quảng bá và mở rộng thị trường.

05 HTX: DVNN CB Ea Kiết (Cư M’gar), NNDV Minh Toàn Lợi (Krông Năng), NN Công Bằng Krông Búk, NN Công Bằng Thuận Phát (Krông Búk) và NNDV Công Bằng Ea Tu (Tp. BMT)

Xã: Ea Kiết (Cư M’gar), Ea Puk (Krông Năng), Pơng Đrang, Ea Ngai (Krông Búk), Ea Tu, (TP. Buôn Ma Thuột)

03 năm (2018-2020)

2

Dự án Phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm lúa, gạo chất lượng cao theo tiêu chuẩn VietGAP

Liên kết nông dân tổ chức sản xuất lúa, gạo theo tiêu chuẩn VietGAP; tìm kiếm thị trường, liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm; nâng cao thu nhập cho nông dân; hình thành chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ lúa, gạo điểm để phổ biến, nhân rộng.

- Xây dựng chuỗi giá trị mới;

- Nội dung hỗ trợ: tư vấn xây dựng liên kết; nhà xưởng, máy móc, thiết bị sơ chế, chế biến, đóng gói và bảo quản sản phẩm; vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm; tập huấn; áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ; xây dựng, đăng ký thương hiệu, chỉ dẫn địa lý sản phẩm; xúc tiến thương mại, quảng bá và mở rộng thị trường.

05 HTX: DV NN Thăng Bình I, NN Nhật Minh (huyện Krông Ana), NN Thái Hải (Lắk) và NNDV Ea Kuăng (Krông Pắk),

Xã: Quảng Điền, Bình Hòa (huyện Krông Ana), Buôn Triết, (Lắk) và Ea Kuăng (Krông Pắk)

03 năm (2018-2020)

3

Dự án Phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi) an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP

Hình thành liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả (Cam, Quýt, bưởi da xanh) bền vững, hiệu quả để phổ biến, nhân rộng; nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất cây ăn quả, đảm bảo thị trường tiêu thụ ổn định, nâng cao thu nhập cho nông dân trồng cây ăn quả và phát triển bền vững.

- Xây dựng chuỗi giá trị mới;

- Nội dung hỗ trợ: nhà xưởng, máy móc, thiết bị sơ chế, chế biến, đóng gói và bảo quản sản phẩm; bao bì, nhãn mác sản phẩm; tập huấn; xúc tiến thương mại, quảng bá và mở rộng thị trường.

HTXNN Thương mại Dịch vụ Vận tải Thành Công (huyện Ea Kar); HTX sản xuất nông nghiệp thương mại và dịch vụ Buôn Đôn, hộ nông dân

Xã Cư Ea Lang (huyện Ea Kar), Xã Ea Nuôl (huyện Buôn Đôn)

02 năm (2018-2019)

4

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm Rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP

Hình thành liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm Rau an toàn bền vững, hiệu quả để phổ biến, nhân rộng; nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất Rau, đảm bảo thị trường tiêu thụ ổn định, nâng cao thu nhập cho nông dân trồng rau và phát triển bền vững.

- Xây dựng chuỗi giá trị mới;

- Nội dung hỗ trợ: nhà xưởng, máy móc, thiết bị sơ chế, chế biến, đóng gói và bảo quản sản phẩm; bao bì, nhãn mác sản phẩm; tập huấn; xây dựng, đăng ký thương hiệu, chỉ dẫn địa lý sản phẩm; xúc tiến thương mại, quảng bá và mở rộng thị trường.

HTX nông nghiệp Dịch vụ Nhân An - huyện Krông Pắk; Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Văn Nhân, các hộ trồng rau

Xã Tân Tiến (huyện Krông Pắk), xã Ea Ral, (huyện Ea H’leo)

02 năm (2018-2019)

5

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm cá rô phi đơn tính theo tiêu chuẩn VietGAP

Hình thành liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cá rô phi đơn tính; tìm kiếm thị trường, liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm; nâng cao thu nhập cho nông dân; hình thành chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ cá rô phi đơn tính để phổ biến, nhân rộng.

- Xây dựng chuỗi giá trị mới;

- Nội dung hỗ trợ: tư vấn xây dựng liên kết; nhà xưởng, máy móc, thiết bị sơ chế, chế biến, đóng gói và bảo quản sản phẩm; giống, vật tư; tập huấn; áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ; xúc tiến thương mại, quảng bá và mở rộng thị trường.

Công ty TNHH MTV An Trang (xã Hòa Khánh - TP. Buôn Ma Thuột), HTX, THT Thủy sản và các hộ nông dân

Xã: Ea Kao, Hòa Khánh (TP. Buôn Ma Thuột), Ea Kpam (Cư M’gar)

03 năm (2018-2020)

6

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thịt lợn theo tiêu chuẩn VietGAP

Liên kết nông dân chăn nuôi lợn tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn Viet GAP; tìm kiếm thị trường, liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm; nâng cao thu nhập cho nông dân; hình thành chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thịt lợn điểm để phổ biến, nhân rộng.

- Xây dựng chuỗi giá trị mới;

- Nội dung hỗ trợ: tư vấn xây dựng liên kết; nhà xưởng, máy móc, thiết bị sơ chế, chế biến, đóng gói và bảo quản sản phẩm; giống, vật tư; tập huấn; áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ; xúc tiến thương mại, quảng bá và mở rộng thị trường.

Công ty TNHH xuất nhập khẩu Cẩm Dương Ban Mê (Xã Hòa Khánh - TP. Buôn Ma Thuột), các trang trại, hộ chăn nuôi

Xã: Phú Xuân (huyện Krông Năng), Dray Bhăng (Cư Kuin) và Hòa Khánh (TP. Buôn Ma Thuột)

03 năm (2018-2020)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1765/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1765/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2018
Ngày hiệu lực02/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1765/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1765/QĐ-UBND 2018 dự án phát triển sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1765/QĐ-UBND 2018 dự án phát triển sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới Đắk Lắk
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1765/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýY Giang Gry Niê Knơng
        Ngày ban hành02/08/2018
        Ngày hiệu lực02/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1765/QĐ-UBND 2018 dự án phát triển sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới Đắk Lắk

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1765/QĐ-UBND 2018 dự án phát triển sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới Đắk Lắk

            • 02/08/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/08/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực