Quyết định 1765/QĐ-UBND

Quyết định 1765/QĐ-UBND năm 2016 Quy định về chức năng nhiệm vụ, quy chế tổ chức và hoạt động mua thuốc tập trung cấp địa phương do tỉnh Bạc Liêu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1765/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quy chế hoạt động mua thuốc tập trung Bạc Liêu 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1765/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 21 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MUA THUỐC TẬP TRUNG CẤP ĐỊA PHƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BYT ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá;

Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu tại Tờ trình số 174/TTr-SYT ngày 12 tháng 10 năm 2016 về việc ban hành chức năng nhiệm vụ, quy chế tổ chức và hoạt động mua thuốc tập trung cấp địa phương (Sở Y tế bổ sung hồ sơ trình ngày 17/10/2016),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chức năng nhiệm vụ, quy chế tổ chức và hoạt động mua thuốc tập trung cấp địa phương.

Điều 2. Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra các cơ sở y tế có liên quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quy chế tổ chức và hoạt động mua thuốc tập trung cấp địa phương theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc: Sở Y tế, Sở Tài chính, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu; Thủ trưởng các cơ sở y tế có liên quan đến việc mua thuốc tập trung cấp địa phương và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vương Phương Nam

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MUA THUỐC TẬP TRUNG CẤP ĐỊA PHƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1765/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

1. Quy chế này quy định cụ thể một số nội dung về tổ chức đấu thầu mua thuốc tập trung cấp địa phương trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

2. Tổ chức đấu thầu tập trung cấp địa phương trong phạm vi Danh mục thuốc do Bộ Y tế ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BYT ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá (Phụ lục III).

Chỉ bổ sung danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương khi có nhu cầu từ tình hình thực tế để phục vụ cho công tác điều trị, phát triển chuyên môn của các cơ sở khám, chữa bệnh và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

3. Danh mục thuốc trúng thầu qua đấu thầu tập trung cấp địa phương được áp dụng cho tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh có sử dụng vốn nhà nước, nguồn quỹ BHYT, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của các cơ sở y tế công lập (bao gồm cả các cơ sở y tế của Trung ương trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu).

4. Các cơ sở y tế tham gia đấu thầu mua thuốc tập trung cấp địa phương có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc

1. Thẩm định và phê duyệt trong đấu thầu mua thuốc tập trung cấp địa phương được thực hiện theo Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số nội dung liên quan đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

2. Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức đấu thầu mua thuốc tập trung cấp địa phương (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu) thực hiện theo Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số nội dung liên quan đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao trên cơ sở các quy định, hướng dẫn hiện hành liên quan về đấu thầu và đấu thầu mua thuốc tập trung cấp địa phương.

3. Các cơ sở y tế có sử dụng thuốc trong danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương phải tuân thủ việc xây dựng danh mục thuốc và số lượng sử dụng đúng tiến độ theo yêu cầu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Tuân thủ danh mục thuốc trúng thầu qua đấu thầu tập trung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trong trường hợp những loại thuốc của cơ sở y tế đề nghị riêng không lựa chọn được nhà thầu hoặc đã sử dụng hết số lượng trong kế hoạch thì phối hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu để chọn những thuốc cùng nhóm tác dụng trong danh mục thuốc trúng thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để ký kết hợp đồng cung ứng).

4. Các cơ sở y tế có sử dụng thuốc trong danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương phải có trách nhiệm phối hợp và tuân thủ sự điều phối của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu trong mọi hoạt động để đảm bảo đủ thuốc sử dụng điều trị cho người bệnh.

5. Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu (hoặc người được ủy quyền) là người đại diện theo pháp luật của các chủ đầu tư (các cơ sở y tế có sử dụng thuốc đấu thầu tập trung), ký và sử dụng con dấu của đơn vị trong tất cả các văn bản thuộc thẩm quyền được giao có liên quan trong hoạt động đấu thầu mua thuốc tập trung cấp địa phương trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MUA THUỐC TẬP TRUNG CẤP ĐỊA PHƯƠNG

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng:

Lập kế hoạch và tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cho các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập (nếu có nhu cầu) trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đối với danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương.

2. Nhiệm vụ:

a) Tổng hợp nhu cầu sử dụng thuốc, lập và trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cho các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập (nếu có nhu cầu) trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đối với danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương.

b) Hoàn thiện và ký kết thỏa thuận khung với các nhà thầu được lựa chọn, công bố kết quả lựa chọn nhà thầu để các cơ sở y tế làm căn cứ hoàn thiện, ký hợp đồng với các nhà thầu được lựa chọn.

c) Chịu trách nhiệm giám sát quá trình thực hiện thỏa thuận khung, hợp đồng của các cơ sở y tế với các nhà thầu được lựa chọn, định kỳ báo cáo về Sở Y tế để điều tiết nhu cầu phát sinh giữa các cơ sở y tế.

Điều 4. Tổ chức và hoạt động mua thuốc tập trung

1. Cơ sở y tế có sử dụng thuốc đấu thầu tập trung:

a) Xây dựng danh mục thuốc và kế hoạch sử dụng thuốc với thời gian là 36 tháng, có phân chia theo từng nhóm thuốc và tiến độ cung cấp theo quý, năm hoặc đột xuất khi cần thiết thì xin cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Trong quá trình xây dựng phải dựa trên cơ sở ý kiến tư vấn của Hội đồng thuốc và điều trị, Thủ trưởng cơ sở y tế quyết định danh mục thuốc và kế hoạch sử dụng thuốc của cơ sở với đầy đủ các thông tin được quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập và các quy định, hướng dẫn liên quan.

b) Báo cáo danh mục thuốc và kế hoạch sử dụng thuốc của cơ sở về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu chậm nhất là 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu báo cáo.

c) Thương thảo hoàn thiện hợp đồng, ký kết hợp đồng cung cấp thuốc với các nhà thầu trúng thầu trên cơ sở tuân thủ thỏa thuận khung đã ký.

d) Gửi một bản hợp đồng đã ký với nhà thầu về Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, chậm nhất là 05 ngày làm việc, sau khi ký hợp đồng cung ứng để theo dõi điều phối theo thỏa thuận khung.

đ) Thực hiện theo kế hoạch sử dụng thuốc mà cơ sở đã đề xuất.

e) Đảm bảo thanh toán cho các nhà thầu cung ứng thuốc đúng theo quy định tại thỏa thuận khung.

g) Thường xuyên phản hồi, định kỳ báo cáo (theo quý, năm) hoặc báo cáo đột xuất khi cần thiết về Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu để điều phối.

2. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu

2.1. Nhiệm vụ:

a) Lập kế hoạch tổ chức đấu thầu mua thuốc tập trung theo quy định, thông báo cho các cơ sở y tế tham gia mua thuốc trong toàn tỉnh.

b) Tổng hợp các báo cáo nhu cầu sử dụng thuốc của các cơ sở y tế (danh mục, số lượng thuốc sử dụng cho 36 tháng có phân chia theo từng nhóm thuốc và tiến độ cung cấp theo quý, năm) thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương, trình Sở Y tế phê duyệt.

c) Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập và các quy định, hướng dẫn liên quan, trình Sở Y tế thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc tập trung cấp địa phương.

d) Lập hồ sơ mời thầu, báo cáo Sở Y tế chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định và phê duyệt theo quy định.

đ) Tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc theo quy định tại Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập và các quy định, hướng dẫn liên quan; lập báo cáo, trình Sở Y tế chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc tập trung tại địa phương theo quy định.

e) Thông báo và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 và các quy định, hướng dẫn liên quan.

g) Căn cứ kết quả lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, thương thảo hoàn thiện, ký kết thỏa thuận khung với các nhà thầu trúng thầu theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 và các quy định, hướng dẫn liên quan.

h) Công khai thỏa thuận khung đã ký theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 và các quy định, hướng dẫn liên quan trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu, Trang Thông tin điện tử Sở Y tế và thông báo đến các cơ sở y tế thuộc phạm vi cung cấp của thỏa thuận khung.

2.2. Trách nhiệm:

a) Có trách nhiệm thực hiện kế hoạch tổ chức đấu thầu mua thuốc tập trung cấp địa phương đúng quy định, kịp thời đảm bảo đủ thuốc phục vụ cho công tác điều trị của các cơ sở y tế liên quan trong toàn tỉnh.

b) Giám sát, điều tiết quá trình thực hiện thỏa thuận khung, định kỳ tổng hợp, cập nhật số lượng thuốc đã cung cấp và số lượng kế hoạch chưa thực hiện trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu và Trang Thông tin điện tử của Sở Y tế.

c) Báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền theo các quy định hiện hành.

2.3. Quyền hạn:

a) Quyết định thành lập: Bộ phận thường trực điều phối thực hiện kế hoạch mua và sử dụng thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương; thành lập các tổ chuyên gia giúp việc trong quá trình lập danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương, lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, lập hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành.

b) Yêu cầu các cơ sở y tế có sử dụng thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương giải trình về danh mục thuốc và kế hoạch sử dụng thuốc, quá trình điều phối sử dụng trong trường hợp có điều chỉnh, bổ sung hợp đồng khi phát hiện hợp đồng có những vấn đề không phù hợp với thỏa thuận khung. Nếu không thống nhất được thì báo cáo Sở Y tế xem xét, quyết định theo quy định.

3. Sở Y tế: Giám đốc Sở Y tế quyết định thành lập Hội đồng thẩm định có sự tham gia của Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Sở Tài chính và các cơ quan, liên quan (nếu cần) để thực hiện theo quy định, một số nội dung sau:

a) Thẩm định và phê duyệt danh mục thuốc đấu thầu tập trung do cơ sở y tế mua thuốc tập trung cấp địa phương trình;

b) Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt;

c) Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu; thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định;

d) Theo dõi, giám sát việc điều phối và thực hiện hợp đồng giữa các cơ sở y tế với các nhà thầu được lựa chọn để điều tiết nhu cầu phát sinh.

Điều 5. Chi phí và lưu trữ hồ sơ trong quá trình lựa chọn nhà thầu

1. Chi phí trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các quy định, hướng dẫn liên quan.

2. Lưu trữ hồ sơ:

a) Hồ sơ lưu trữ: Liên quan đến tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các quy định, hướng dẫn liên quan.

b) Nơi lưu trữ: Tại cơ sở y tế được giao nhiệm vụ mua thuốc tập trung cấp địa phương; Sở Y tế đối với một số hồ sơ có liên quan đến quá trình thẩm định và phê duyệt.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Điều khoản tham chiếu

a) Quy định này chỉ cụ thể hóa một số quy định về đấu thầu mua thuốc tập trung cấp địa phương trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu cho phù hợp với điều kiện thực tế để áp dụng; những vấn đề khác hoặc không nêu tại Quy định này thì thực hiện theo các quy định, hướng dẫn liên quan về đấu thầu và đấu thầu mua thuốc tập trung.

b) Trường hợp các văn bản tham chiếu bị thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì áp dụng theo văn bản đã được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung đó.

c) Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì Sở Y tế có trách nhiệm tổng hợp, đề xuất xử lý và khi thấy cần thiết phải thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thì Sở Y tế có trách nhiệm đề xuất cấp thẩm quyền xem xét, quyết định./.

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1765/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1765/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/10/2016
Ngày hiệu lực21/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1765/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1765/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quy chế hoạt động mua thuốc tập trung Bạc Liêu 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1765/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quy chế hoạt động mua thuốc tập trung Bạc Liêu 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1765/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýVương Phương Nam
        Ngày ban hành21/10/2016
        Ngày hiệu lực21/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1765/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quy chế hoạt động mua thuốc tập trung Bạc Liêu 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1765/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quy chế hoạt động mua thuốc tập trung Bạc Liêu 2016

            • 21/10/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/10/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực