Quyết định 1766/QĐ-BGTVT

Quyết định 1766/QĐ-BGTVT năm 2010 chuyển Công ty Vận tải và Xây dựng thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1766/QĐ-BGTVT chuyển Công ty Vận tải và Xây dựng


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1766/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN CÔNG TY VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
Căn cứ Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 29/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch điều chỉnh tiến độ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải;
Xét đề nghị của Công ty Vận tải và Xây dựng tại Tờ trình số 139/TC-HC ngày 16/6/2010; Phương án chuyển Công ty Vận tải và Xây dựng thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và Biên bản thẩm định của Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Giao thông vận tải lập ngày 22/6/2010;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Công ty Vận tải và Xây dựng (có trụ sở chính tại số 83 Phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội; tài khoản số: 0591100355009 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội, Phòng giao dịch Đống Đa) thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên với những nội dung chính sau:

1. Tên gọi, trụ sở chính:

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vận tải và Xây dựng

- Tên gọi ngắn gọn: Công ty Vận tải và Xây dựng

- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: TRANSPORT AND CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

- Tên viết tắt bằng tiếng Anh: TRANCO

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 83 Phố Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

2. Vốn điều lệ: Tạm tính tại thời điểm 31/12/2009 là 42.549.769.851 đồng (Bốn mươi hai tỷ, năm trăm bốn mươi chín triệu, bảy trăm sáu mươi chín nghìn, tám trăm năm mươi mốt đồng).

Đến thời điểm đăng ký kinh doanh chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, phê duyệt, làm cơ sở để điều chỉnh vốn điều lệ.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vận tải và Xây dựng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và điều lệ của Công ty.

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh chính:

- Kinh doanh vận tải và đại lý vận tải;

- Vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; vận chuyển container;

- San lấp mặt bằng; xây dựng phần bao che công trình công nghiệp;

- Xây dựng, sửa chữa công trình giao thông, cầu cống loại vừa và nhỏ;

- Xây dựng công trình thủy lợi, dân dụng; thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước;

- Thi công đường dây và trạm có điện thế đến 35 KV; thi công lắp đặt thiết bị điện tử phục vụ ngành giao thông vận tải;

- Sản xuất cơ khí, sửa chữa và dịch vụ kỹ thuật ôtô;

- Khai thác, kinh doanh đá, cát, sỏi;

- Kinh doanh bất động sản;

- Kinh doanh kho bãi, xếp dỡ, dịch vụ kho ngoại quan, giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu;

- Kinh doanh xuất nhập khẩu phương tiện vận tải, vật liệu xây dựng, nguyên liệu, vật tư, phụ tùng săm lốp ôtô, kim khí, điện máy, điện tử, tin học, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất ngành giao thông vận tải và xây dựng công nghiệp;

- Kinh doanh hàng tiêu dùng, nông sản, lâm sản, thủy sản;

- Đại lý xăng, dầu, mỡ phục vụ ngành giao thông vận tải;

- Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa;

- Đào tạo lái xe ôtô, xe gắn máy; đào tạo nghề ngắn hạn; giáo dục nghề nghiệp;

- Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ; tư vấn giới thiệu việc làm;

- Xuất khẩu lao động;

- Dịch vụ cứu hộ phương tiện cơ giới đường bộ;

- Hoạt động xử lý rác thải rắn, rác thải lỏng;

- Mua bán nguyên, nhiên liệu phi nông nghiệp, mua bán phế liệu và đồ phế thải.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động:

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty gồm: Chủ tịch Công ty, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Tổ chức được Nhà nước phân công, phân cấp là chủ sở hữu: Bộ Giao thông vận tải

Địa chỉ: Số 80 Phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vận tải và Xây dựng theo quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty.

Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vận tải và Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản của Công ty Vận tải và Xây dựng do chủ sở hữu nhà nước giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh; kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lao động, lợi ích hợp pháp và xử lý những vấn đề tồn tại và phát sinh của Công ty Vận tải và Xây dựng trước khi chuyển đổi.

Tổng giám đốc Công ty Vận tải và Xây dựng có trách nhiệm thực hiện quyết định chuyển đổi đã được phê duyệt; lập báo cáo tài chính tại thời điểm chuyển đổi trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt; thực hiện đăng ký kinh doanh và bàn giao doanh nghiệp theo đúng quy định; điều hành mọi hoạt động của Công ty ổn định đến khi chính thức bàn giao sang Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vận tải và Xây dựng.

Điều 6. Chủ tịch và Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vận tải và Xây dựng có trách nhiệm:

1. Xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt.

2. Thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp theo Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 29/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trưởng ban Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Giao thông vận tải, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ Giao thông vận tải, Tổng giám đốc Công ty Vận tải và Xây dựng, Chủ tịch và Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vận tải và Xây dựng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTT Nguyễn Sinh Hùng (để báo cáo);
- Ban CĐĐM&PTDN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng;
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, LĐ-TB&XH, Nội vụ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND Tp Hà Nội;
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Lưu VT, TC, TCCB (Thm).

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1766/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1766/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2010
Ngày hiệu lực25/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1766/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 1766/QĐ-BGTVT chuyển Công ty Vận tải và Xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1766/QĐ-BGTVT chuyển Công ty Vận tải và Xây dựng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1766/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýHồ Nghĩa Dũng
        Ngày ban hành25/06/2010
        Ngày hiệu lực25/06/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1766/QĐ-BGTVT chuyển Công ty Vận tải và Xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1766/QĐ-BGTVT chuyển Công ty Vận tải và Xây dựng

           • 25/06/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/06/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực