Quyết định 1767/QĐ-UBND

Quyết định 1767/QĐ-UBND năm 2014 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần và kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ban hành kỳ đầu thống nhất trong cả nước

Nội dung toàn văn Quyết định 1767/QĐ-UBND 2014 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Bình Tân


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1767/QĐ-UBND

Bình Tân, ngày 26 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN VÀ KẾT QUẢ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN BAN HÀNH KỲ ĐẦU THỐNG NHẤT TRONG CẢ NƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Bình Tân;

Xét đề nghị của Phòng Tư pháp quận tại Tờ trình số 28/TTr-TP ngày 21 tháng 02 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần và kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận ban hành kỳ đầu thống nhất trong cả nước và (các Danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Chính

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1767/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2014 của UBND quận Bình Tân)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2013

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Chỉ thị

01/2013/CT-UBND ban hành ngày 7/1/2013

Về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân; tuyển sinh quân sự; đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2013

01/01/2014

Được minh thị tại trích yếu văn bản

2

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND ban hành ngày 16/01/2013

Về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận, chương trình công tác của UBND quận năm 2013

01/01/2014

Được minh thị tại trích yếu văn bản

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2013

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định

07/2009/QĐ-UBND ban hành ngày 17/3/2009

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân

Điều 2 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 13/11/2013 của UBND quận

21/11/2013

C. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2014

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Không có

D. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2014

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định

3502/2005/QĐ-UBND ban hành ngày 04/8/2005

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính quận Bình Tân

Không phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Điều 2 Nghị định số 96/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

Kể từ ngày Nghị định số 91/2006/NĐ-CP có hiệu lực

2

Quyết định

05/2009/QĐ-UBND ban hành ngày 17/3/2009

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận Bình Tân

Đã điều chỉnh một phần nội dung tại Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 27/4/2010 và Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 15/8/2011 của Ủy ban nhân dân quận

04/5/2010 và 23/8/2011

3

Quyết định

18/2009/QĐ-UBND ban hành ngày 11/11/2009

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận Bình Tân

Điểm b Khoản 1 Điều 2 và Khoản 1 Điều 3 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND đã được sửa đổi tại Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 04/5/2012 của UBND quận

12/5/2012

4

Quyết định

21/2009/QĐ-UBND ban hành ngày '09/12/2009

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Tân

Đã điều chỉnh một phần nội dung tại Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của Ủy ban nhân dân quận

30/11/2010

5

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND ban hành ngày 10/02/2010

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân

Khoản 2 Điều 3 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân đã được sửa đổi tại Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 16/7/2012 của Ủy ban nhân dân quận

24/7/2012

6

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND ban hành ngày 07/5/2012

Về phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn quận Bình Tân

Đã điều chỉnh một phần nội dung tại Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 05/12/2012 của Ủy ban nhân dân quận

13/12/2012

 

DANH MỤC

TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN THUỘC ĐỐI TƯỢNG HỆ THỐNG HÓA TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA LẦN I - NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1767/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2014 của UBND quận Bình Tân)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu của văn bản

Trích yếu nội dung của văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Ghi chú

NĂM 2005

1

Nghị quyết

17/2005/NQ-HĐND

Về việc thông qua quy hoạch chung quận Bình Tân đến năm 2020

14/01/2005

 

2

Nghị quyết

131/2005/NQ-HĐND

Về nội dung kỳ họp bất thường của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân, ngày 10/11/2005

10/11/2005

 

3

Quyết định

1288/2005/QĐ-UB

Về việc ban hành Quy chế mẫu tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Ủy ban nhân dân phường thuộc quận Bình Tân

07/4/2005

 

4

Quyết định

3498/2005/QĐ-UBND

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định đề án chương trình hỗ trợ lãi vay cho hộ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn quận Bình Tân

04/8/2005

 

5

Quyết định

3502/2005/QĐ-UBND

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính quận Bình Tân

04/8/2005

 

6

Quyết định

6001/2005/QĐ-UBND

Về việc quy định chức danh và số lượng cán bộ không chuyên trách cho Ủy ban nhân dân phường

29/12/2005

 

NĂM 2006

7

Quyết định

3663/2006/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan trong việc quản lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn quận Bình Tân

09/8/2006

 

8

Quyết định

3805/2006/QĐ-UBND

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn quận Bình Tân

15/8/2006

 

NĂM 2007

9

Nghị quyết

80/2007/NQ-HĐND

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006 của quận Bình Tân

03/8/2007

 

10

Nghị quyết

81/2007/NQ-HĐND

Về phương án sử dụng 44,529 tỉ đồng từ nguồn kết dư ngân sách quận năm 2006 để bố trí cho các chương trình, mục tiêu và dự án trong năm 2007

03/8/2007

 

NĂM 2008

11

Chỉ thị

03/2008/CT-UBND

Về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới trên địa bàn quận Bình Tân

12/6/2008

 

12

Quyết định

8887/2008/QĐ-UBND

Về giải thể Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em quận Bình Tân

30/6/2008

 

13

Quyết định

8888/2008/QĐ-UBND

Về giải thể Ban Tôn giáo quận Bình Tân

30/6/2008

 

14

Quyết định

8889/2008/QĐ-UBND

Về thành lập Phòng Nội vụ trực thuộc UBND quận Bình Tân

30/6/2008

 

15

Quyết định

8890/2008/QĐ-UBND

Về thành lập Phòng Tư pháp trực thuộc UBND quận Bình Tân

30/6/2008

 

16

Quyết định

8891/2008/QĐ-UBND

Về thành lập Phòng Tài chính - Kế hoạch trực thuộc UBND quận Bình Tân

30/6/2008

 

17

Quyết định

8892/2008/QĐ-UBND

Về thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường trực thuộc UBND quận Bình Tân

30/6/2008

 

18

Quyết định

8893/2008/QĐ-UBND

Về thành lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trực thuộc UBND quận Bình Tân

30/6/2008

 

19

Quyết định

8894/2008/QĐ-UBND

Về thành lập Phòng Văn hóa và Thông tin trực thuộc UBND quận Bình Tân

30/6/2008

 

20

Quyết định

8895/2008/QĐ-UBND

Về thành lập Phòng Giáo dục và Đào tạo trực thuộc UBND quận Bình Tân

30/6/2008

 

21

Quyết định

8896/2008/QĐ-UBND

Về thành lập Phòng Y tế trực thuộc UBND quận Bình Tân

30/6/2008

 

22

Quyết định

8897/2008/QĐ-UBND

Về thành lập Thanh tra trực thuộc UBND quận Bình Tân

30/6/2008

 

23

Quyết định

8898/2008/QĐ-UBND

Về thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân trực thuộc UBND quận Bình Tân

30/6/2008

 

24

Quyết định

8899/2008/QĐ-UBND

Về thành lập Phòng Kinh tế trực thuộc UBND quận Bình Tân

30/6/2008

 

25

Quyết định

8900/2008/QĐ-UBND

Về thành lập Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND quận Bình Tân

30/6/2008

 

26

Quyết định

13470/2008/QĐ-UBND

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dạy nghề quận Bình Tân

11/9/2008

 

27

Quyết định

15423/2008/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Bình Tân

21/10/2008

 

28

Quyết định

17967/2008/QĐ-UBND

Về kiện toàn tổ chức Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

08/12/2008

 

NĂM 2009

29

Quyết định

01/2009/QĐ-UBND

Về tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân

07/01/2009

 

30

Quyết định

02/2009/QĐ-UBND

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp quận Bình Tân

13/01/2009

 

31

Quyết định

04/2009/QĐ-UBND

Về ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn quận Bình Tân

06/02/2009

 

32

Quyết định

05/2009/QĐ-UBND

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận Bình Tân

17/3/2009

 

33

Quyết định

06/2009/QĐ-UBND

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Y Tế quận Bình Tân

17/3/2009

 

34

Quyết định

07/2009/QĐ-UBND

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân

17/3/2009

 

35

Quyết định

08/2009/QĐ-UBND

Về việc ban hành Quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận Bình Tân

16/4/2009

 

36

Quyết định

09/2009/QĐ-UBND

Về đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Bình Tân thành Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

04/5/2009

 

37

Quyết định

10/2009/QĐ-UBND

Về ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quận và 10 phường

06/7/2009

 

38

Quyết định

11/2009/QĐ-UBND

Về bãi bỏ văn bản

03/7/2009

 

39

Quyết định

12/2009/QĐ-UBND

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Tân

19/8/2009

 

40

Quyết định

13/2009/QĐ-UBND

Về thành lập Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân

28/8/2009

 

41

Quyết định

14/2009/QĐ-UBND

Về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành

29/9/2009

 

42

Quyết định

15/2009/QĐ-UBND

Về ban hành Quy chế phối hợp giữa Phòng Quản lý đô thị, Ủy ban nhân dân 10 phường và các cơ quan đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân trong việc quản lý, bảo trì, khai thác, nâng cấp, phát triển các công trình đường bộ thuộc trách nhiệm quản lý của quận

29/9/2009

 

43

Quyết định

16/2009/QĐ-UBND

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận Bình Tân

02/10/2009

 

44

Quyết định

18/2009/QĐ-UBND

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận Bình Tân

11/11/2009

 

45

Quyết định

20/2009/QĐ-UBND

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Bình Tân

11/11/2009

 

46

Quyết định

21/2009/QĐ-UBND

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Tân

09/12/2009

 

47

Chỉ thị

04/2009/CT-UBND

Về tăng cường quản lý nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn quận Bình Tân

30/11/2009

 

48

Chỉ thị

06/2009/CT-UBND

Về ứng phó bão đổ bộ vào địa bàn quận Bình Tân

11/12/2009

 

NĂM 2010

49

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân

10/2/2010

 

50

Quyết định

03/2010/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân

16/4/2010

 

51

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

26/4/2010

 

52

Quyết định

05/2010/QĐ-UBND

Về sửa đổi khoản 2 Điều 1 của Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận Bình Tân được ban hành kèm theo Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

27/4/2010

 

53

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND

Về sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Tân

22/11/2010

 

NĂM 2011

54

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND

Về ban hành Quy chế tạm thời Quản lý công viên và cây xanh đô thị trên địa bàn quận Bình Tân

14/02/2011

 

55

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận Bình Tân

28/02/2011

 

56

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Bình Tân

10/3/2011

 

57

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND

Về công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

21/3/2011

 

58

Chỉ thị

02/2011/CT-UBND

Về tăng cường và nâng cao hiệu quả tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn quận

14/4/2011

 

59

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận Bình Tân

19/4/2011

 

60

Quyết định

09/2011/QĐ-UBND

Về bổ sung nhiệm vụ thực hiện công tác thanh niên vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận Bình Tân được ban hành kèm theo Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

15/8/2011

 

61

Quyết định

10/2011/QĐ-UBND

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận Bình Tân

15/8/2011

 

62

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND

Ban hành Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn quận Bình Tân

23/9/2011

 

63

Chỉ thị

03/2011/CT-UBND

Về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn quận Bình Tân

28/12/2011

 

NĂM 2012

64

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện quận Bình Tân

16/01/2012

 

65

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Bình Tân

02/2/2012

 

66

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND

Về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận Bình Tân ban hành kèm theo Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

04/5/2012

 

67

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND

Về phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn quận Bình Tân

07/5/2012

 

68

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND

Về sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

16/7/2012

 

69

Chỉ thị

01/2012/CT-UBND

Về thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngay 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

27/6/2012

 

70

Quyết định

07/2012/QĐ-UBND

Về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng kiểm tra liên ngành hoạt động văn hóa, thông tin và phòng chống tệ nạn xã hội quận Bình Tân

5/11/2012

 

71

Quyết định

08/2012/QĐ-UBND

Ban hành qui định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn quận

26/11/2012

 

72

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND

Về bổ sung phân công quản lý nhà nước đối với tổ chức hội trên địa bàn quận

5/12/2012

 

NĂM 2013

73

Chỉ thị

01/2013/CT-UBND

Chỉ thị về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân; tuyển sinh quân sự; đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2013

07/1/2013

 

74

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND

Về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận, chương trình công tác của UBND quận năm 2013

16/01/2013

 

75

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND

Về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn quận Bình Tân

24/4/2013

 

76

Chỉ thị

91/2013/CT-UBND-M

Về tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2013

25/7/2013

 

77

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND

Về sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân ban hành kèm theo Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

13/11/2013

 

78

Quyết định

04/2013/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế quản lý Hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức quận Bình Tân

21/11/2013

 

Tổng số: 78 văn bản

 

DANH MỤC

TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA LẦN I - NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1767/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2014 của UBND quận Bình Tân)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Không có

Tổng số: 00 văn bản

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định

3502/2005/QĐ-UBND ban hành ngày 04/8/2005

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính quận Bình Tân

Không phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Điều 2 Nghị định số 96/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

Kể từ ngày Nghị định số 91/2006/NĐ-CP có hiệu lực

2

Quyết định

05/2009/QĐ-UBND ban hành ngày 17/3/2009

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận Bình Tân

Đã điều chỉnh một phần nội dung tại Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 27/4/2010 và Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 15/8/2011 của Ủy ban nhân dân quận

04/5/2010 và 23/8/2011

3

Quyết định

07/2009/QĐ-UBND ban hành ngày 17/3/2009

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân

Điều 2 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 03/2013/QD-UBND ngày 13/11/2013 của UBND quận

21/11/2013

4

Quyết định

18/2009/QĐ-UBND ban hành ngày 11/11/2009

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận Bình Tân

Điểm b Khoản 1 Điều 2 và Khoản 1 Điều 3 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND đã được sửa đổi tại Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 04/5/2012 của UBND quận

12/5/2012

5

Quyết định

21/2009/QĐ-UBND ban hành ngày '09/12/2009

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Tân

Đã điều chỉnh một phần nội dung tại Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của Ủy ban nhân dân quận

30/11/2010

6

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND ban hành ngày 10/02/2010

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân

Khoản 2 Điều 3 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân đã được sửa đổi tại Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 16/7/2012 của Ủy ban nhân dân quận

24/7/2012

7

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND ban hành ngày 07/5/2012

Về phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn quận Bình Tân

Đã điều chỉnh một phần nội dung tại Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 05/12/2012 của Ủy ban nhân dân quận

13/12/2012

Tổng số: 07 văn bản

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN CÒN HIỆU LỰC TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA LẦN I - NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1767/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2014 của UBND quận Bình Tân)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu của văn bản

Ngày, tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

NĂM 2005

1

Nghị quyết

17/2005/NQ-HĐND

14/01/2005

Về việc thông qua quy hoạch chung quận Bình Tân đến năm 2020

22/01/2005

 

2

Nghị quyết

131/2005/NQ-HĐND

10/11/2005

Về nội dung kỳ họp bất thường của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân, ngày 10/11/2005

18/11/2005

 

3

Quyết định

1288/2005/QĐ-UB

07/4/2005

Về việc ban hành Quy chế mẫu tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Ủy ban nhân dân phường thuộc quận Bình Tân

15/4/2005

 

4

Quyết định

3498/2005/QĐ-UBND

04/8/2005

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định đề án chương trình hỗ trợ lãi vay cho hộ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn quận Bình Tân

08/12/2005

 

5

Quyết định

3502/2005/QĐ-UBND

04/8/2005

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính quận Bình Tân

08/12/2005

 

6

Quyết định

6001/2005/QĐ-UBND

29/12/2005

Về việc quy định chức danh và số lượng cán bộ không chuyên trách cho Ủy ban nhân dân phường

05/1/2006

 

NĂM 2006

7

Quyết định

3663/2006/QĐ-UBND

09/8/2006

Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan trong việc quản lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn quận Bình Tân

17/8/2006

 

8

Quyết định

3805/2006/QĐ-UBND

15/8/2006

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn quận Bình Tân

23/8/2006

 

NĂM 2007

9

Nghị quyết

80/2007/NQ-HĐND

03/8/2007

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006 của quận Bình Tân

11/8/2007

 

10

Nghị quyết

81/2007/NQ-HĐND

03/8/2007

Về phương án sử dụng 44,529 tỉ đồng từ nguồn kết dư ngân sách quận năm 2006 để bố trí cho các chương trình, mục tiêu và dự án trong năm 2007

11/8/2007

 

NĂM 2008

11

Chỉ thị

03/2008/CT-UBND

12/6/2008

Về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới trên địa bàn quận Bình Tân

20/6/2008

 

12

Quyết định

8887/2008/QĐ-UBND

30/6/2008

Về giải thể Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em quận Bình Tân

07/6/2008

 

13

Quyết định

8888/2008/QĐ-UBND

30/6/2008

Về giải thể Ban Tôn giáo quận Bình Tân

07/6/2008

 

14

Quyết định

8889/2008/QĐ-UBND

30/6/2008

Về thành lập Phòng Nội vụ trực thuộc UBND quận Bình Tân

07/6/2008

 

15

Quyết định

8890/2008/QĐ-UBND

30/6/2008

Về thành lập Phòng Tư pháp trực thuộc UBND quận Bình Tân

07/6/2008

 

16

Quyết định

8891/2008/QĐ-UBND

30/6/2008

Về thành lập Phòng Tài chính - Kế hoạch trực thuộc UBND quận Bình Tân

07/6/2008

 

17

Quyết định

8892/2008/QĐ-UBND

30/6/2008

Về thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường trực thuộc UBND quận Bình Tân

07/6/2008

 

18

Quyết định

8893/2008/QĐ-UBND

30/6/2008

Về thành lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trực thuộc UBND quận Bình Tân

07/6/2008

 

19

Quyết định

8894/2008/QĐ-UBND

30/6/2008

Về thành lập Phòng Văn hóa và Thông tin trực thuộc UBND quận Bình Tân

07/6/2008

 

20

Quyết định

8895/2008/QĐ-UBND

30/6/2008

Về thành lập Phòng Giáo dục và Đào tạo trực thuộc UBND quận Bình Tân

07/6/2008

 

21

Quyết định

8896/2008/QĐ-UBND

30/6/2008

Về thành lập Phòng Y tế trực thuộc UBND quận Bình Tân

07/6/2008

 

22

Quyết định

8897/2008/QĐ-UBND

30/6/2008

Về thành lập Thanh tra trực thuộc UBND quận Bình Tân

07/6/2008

 

23

Quyết định

8898/2008/QĐ-UBND

30/6/2008

Về thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân trực thuộc UBND quận Bình Tân

07/6/2008

 

24

Quyết định

8899/2008/QĐ-UBND

30/6/2008

Về thành lập Phòng Kinh tế trực thuộc UBND quận Bình Tân

07/6/2008

 

25

Quyết định

8900/2008/QĐ-UBND

30/6/2008

Về thành lập Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND quận Bình Tân

07/6/2008

 

26

Quyết định

13470/2008/QĐ-UBND

11/9/2008

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dạy nghề quận Bình Tân

18/9/2008

 

27

Quyết định

15423/2008/QĐ-UBND

21/10/2008

Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Bình Tân

29/10/2008

 

28

Quyết định

17967/2008/QĐ-UBND

08/12/2008

Về kiện toàn tổ chức Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

16/12/2008

 

NĂM 2009

29

Quyết định

01/2009/QĐ-UBND

07/01/2009

Về tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân

15/01/2009

 

30

Quyết định

02/2009/QĐ-UBND

13/01/2009

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp quận Bình Tân

21/01/2009

 

31

Quyết định

04/2009/QĐ-UBND

06/02/2009

Về ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn quận Bình Tân

14/02/2009

 

32

Quyết định

05/2009/QĐ-UBND

17/3/2009

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận Bình Tân

25/3/2009

 

33

Quyết định

06/2009/QĐ-UBND

17/3/2009

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Y Te quận Bình Tân

25/3/2009

 

34

Quyết định

07/2009/QĐ-UBND

17/3/2009

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân

25/3/2009

 

35

Quyết định

08/2009/QĐ-UBND

16/4/2009

Về việc ban hành Quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận Bình Tân

24/4/2009

 

36

Quyết định

09/2009/QĐ-UBND

04/5/2009

Về đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Bình Tân thành Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

12/5/2009

 

37

Quyết định

10/2009/QĐ-UBND

06/7/2009

Về ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quận và 10 phường

14/7/2009

 

38

Quyết định

11/2009/QĐ-UBND

03/7/2009

Về bãi bỏ văn bản

11/7/2009

 

39

Quyết định

12/2009/QĐ-UBND

19/8/2009

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Tân

27/8/2009

 

40

Quyết định

13/2009/QĐ-UBND

28/8/2009

Về thành lập Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân

04/9/2009

 

41

Quyết định

14/2009/QĐ-UBND

29/9/2009

Về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành

05/9/2009

 

42

Quyết định

15/2009/QĐ-UBND

29/9/2009

Về ban hành Quy chế phối hợp giữa Phòng Quản lý đô thị, Ủy ban nhân dân 10 phường và các cơ quan đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân trong việc quản lý, bảo trì, khai thác, nâng cấp, phát triển các công trình đường bộ thuộc trách nhiệm quản lý của quận

05/9/2009

 

43

Quyết định

16/2009/QĐ-UBND

02/10/2009

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận Bình Tân

10/10/2009

 

44

Quyết định

18/2009/QĐ-UBND

11/11/2009

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận Bình Tân

19/11/2009

 

45

Quyết định

20/2009/QĐ-UBND

11/11/2009

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Bình Tân

19/11/2009

 

46

Quyết định

21/2009/QĐ-UBND

09/12/2009

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trương quận Bình Tân

17/12/2009

 

47

Chỉ thị

04/2009/CT-UBND

30/11/2009

Về tăng cường quản lý nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn quận Bình Tân

07/12/2009

 

48

Chỉ thị

06/2009/CT-UBND

11/12/2009

Về ứng phó bão đổ bộ vào địa bàn quận Bình Tân

19/12/2009

 

NĂM 2010

49

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND

10/2/2010

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân

18/02/2010

 

50

Quyết định

03/2010/QĐ-UBND

16/4/2010

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân

24/4/2010

 

51

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND

26/4/2010

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

03/5/2010

 

52

Quyết định

05/2010/QĐ-UBND

27/4/2010

Về sửa đổi khoản 2 Điều 1 của Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận Bình Tân được ban hành kèm theo Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

04/5/2010

 

53

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND

22/11/2010

Về sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trương quận Bình Tân

30/11/2010

 

NĂM 2011

54

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND

14/02/2011

Về ban hành Quy chế tạm thời Quản lý công viên và cây xanh đô thị trên địa bàn quận Bình Tân

22/02/2011

 

55

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND

28/02/2011

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận Bình Tân

07/3/2011

 

56

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND

10/3/2011

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Bình Tân

18/3/2011

 

57

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND

21/3/2011

Về công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

29/3/2011

 

58

Chỉ thị

02/2011/CT-UBND

14/4/2011

Về tăng cường và nâng cao hiệu quả tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn quận

22/4/2011

 

59

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND

19/4/2011

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận Bình Tân

27/4/2011

 

60

Quyết định

09/2011/QĐ-UBND

15/8/2011

Về bổ sung nhiệm vụ thực hiện công tác thanh niên vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận Bình Tân được ban hành kèm theo Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

23/8/2011

 

61

Quyết định

10/2011/QĐ-UBND

15/8/2011

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận Bình Tân

23/8/2011

 

62

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND

23/9/2011

Ban hành Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn quận Bình Tân

1/10/2011

 

63

Chỉ thị

03/2011/CT-UBND

28/12/2011

Về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn quận Bình Tân

04/01/2012

 

NĂM 2012

64

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND

16/01/2012

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện quận Bình Tân

24/01/2012

 

65

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND

02/2/2012

Ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Bình Tân

10/2/2012

 

66

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND

04/5/2012

Về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận Bình Tân ban hành kèm theo Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

12/5/2012

 

67

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND

07/5/2012

Về phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn quận Bình Tân

15/5/2012

 

68

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND

16/7/2012

Về sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

24/7/2012

 

69

Chỉ thị

01/2012/CT-UBND

27/6/2012

Về thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

04/7/2013

 

70

Quyết định

07/2012/QĐ-UBND

5/11/2012

Về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng kiểm tra liên ngành hoạt động văn hóa, thông tin và phòng chống tệ nạn xã hội quận Bình Tân

13/11/2013

 

71

Quyết định

08/2012/QĐ-UBND

26/11/2012

Ban hành qui định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn quận

03/12/2013

 

72

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND

5/12/2012

Về bổ sung phân công quản lý nhà nước đối với tổ chức hội trên địa bàn quận

13/12/2013

 

NĂM 2013

73

Chỉ thị

01/2013/CT-UBND

07/1/2013

Chỉ thị về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân; tuyển sinh quân sự; đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2013

15/01/2013

 

74

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND

16/01/2013

Về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận, chương trình công tác của UBND quận năm 2013

24/01/2013

 

75

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND

24/4/2013

Về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn quận Bình Tân

01/5/2013

 

76

Chỉ thị

91/2013/CT-UBND-M

25/7/2013

Về tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2013

01/8/2013

 

77

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND

13/11/2013

Về sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân ban hành kèm theo Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

21/11/2013

 

78

Quyết định

04/2013/QĐ-UBND

21/11/2013

Ban hành Quy chế quản lý Hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức quận Bình Tân

29/11/2013

 

Tống cộng: 78 văn bản

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN CẦN SỬA ĐỎI, BỎ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA LẦN I - NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1767/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2014 của UBND quận Bình Tân)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Kiến nghị (sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị

Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo

Thòi hạn xử lý/ kiến nghị xử lý; tình hình xây dựng

1

Quyết định

3502/2005/QĐ -UBND ngày 04/8/2005

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính quận Bình Tân

Bãi bỏ

Để phù hợp với quy định tại Điều 2 của Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

Phòng Nội vụ quận

Dự kiến ban hành vào Quý I năm 2014

2

Quyết định

6001/2005/QĐ -UBND ngày 29/12/2005

Về việc quy định chức danh và số lượng cán bộ không chuyên trách cho Ủy ban nhân dân phường

Bãi bỏ

Do không phù hợp với Quyết định số 59/2010/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố ngày 31/8/2010 về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trấn

Phòng Nội vụ quận

Dự kiến ban hành vào Quý I năm 2014

3

Quyết định

15423/2008/QĐ -UBND ngày 21/10/2008

Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Bình Tân

Sửa đổi, bổ sung

Hiện nay, Pháp lệnh an toàn vệ sinh thực phẩm đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bởi Luật An toàn thực phẩm. Do đó, đã có một số thẩm quyền phân cấp không còn phù hợp (ví dụ như cấp giấy, lĩnh vực quản lý ngành y tế...) nên Phòng Y tế đề xuất ban hành văn bản để thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15423/2008/QĐ-UBND

Phòng Nội vụ; Phòng Y tế quận

Dự kiến ban hành sau khi Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố

4

Quyết định

06/2009/QĐ-UBND ngày 17/3/2009

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Y Tế quận Bình Tân

Sửa đổi, bổ sung

Bổ sung thêm chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân quận trong hoạt động bốc mộ, cải táng trên địa bàn quận

Phòng Y tế quận

Dự kiến ban hành vào Quý II năm 2014

5

Quyết định

08/2009/QĐ-UBND ngày 16/4/2009

Về việc ban hành Quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận Bình Tân

Thay thế

Hiện nay, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Nghị định số 75/2012/NĐ-CP và Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ đã có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân Thành phố chưa ban hành văn bản thay thay Quyết định số 132/2006/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2006 về ban hành Quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố

Thanh tra quận

Sau khi Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 132/2006/QĐ-UBND và Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND

6

Quyết định

10/2009/QĐ-UBND ngày 06/7/2009

Về ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quận và 10 phường

Sửa đổi, bổ sung

Nhằm đảm bảo các quy định của Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND phù hợp với quy định của Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng Nội vụ quận

Dự kiến ban hành vào Quý II năm 2014

7

Quyết định

18/2009/QĐ-UBND ngày 11/11/2009

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận Bình Tân

Bổ sung

Do Phòng Tư pháp quận vừa được bổ sung thêm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Do đó, cần sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND nhằm đảm bảo cho việc tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành

Phòng Nội vụ quận

Dự kiến ban hành vào Quý II năm 2014

8

Quyết định

20/2009/QĐ-UBND ngày 11/11/2009

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Bình Tân

Sửa đổi, bổ sung

Để phù hợp với Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Nghị định số 75/2012/NĐ-CP và Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ

Phòng Nội vụ quận

Dự kiến ban hành vào Quý II năm 2014

9

Chỉ thị

03/2011/CT-UBND ngày 28/12/2011

về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn quận Bình Tân

Thay thế

Để phù hợp với Luật Hòa giải ở cơ sở

Phòng Tư pháp quận

Sau khi Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (thay thế Chỉ thị số 24/2010/CT-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

10

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND ngày 02/02/2012

Ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Bình Tân

Sửa đổi, bổ sung

Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013 và Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2013. Tại 02 văn bản này có quy định liên quan đến việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Do đó, cần sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND

Phòng Tư pháp quận

Sau khi Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND ngày 21/11/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

11

Chỉ thị

01/2013/CT-UBND ngày 07/01/2013

Về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân; tuyển sinh quân sự; đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2013

Ban hành mới

Phù hợp với tình hình an ninh, quốc phòng trên địa bàn quận trong năm 2014

Ban Chỉ huy quân sự quận

Đã ban hành vào tháng 01/2014

12

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND ngày 16/01/2013

Về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận, chương trình công tác của UBND quận năm 2013

Ban hành mới

Được minh thị tại trích yếu văn bản

Phòng Tài chính -Kế hoạch và Văn phòng Ủy ban nhân dân quận

Ủy ban nhân dân quận đã ban hành Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2014 về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận, chương trình công tác của Ủy ban nhân dân quận năm 2014

13

Chỉ thị

91/2013/CT-UBND-M ngày 25/7/2013

Về tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2013

Ban hành mới

Phù hợp với tình hình an ninh, quốc phòng trên địa bàn quận trong năm 2014

Ban Chỉ huy quân sự quận

Sau khi Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Chỉ thị về tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1767/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1767/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/02/2014
Ngày hiệu lực 26/02/2014
Ngày công báo 01/04/2014
Số công báo Số 21
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1767/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1767/QĐ-UBND 2014 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Bình Tân


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 1767/QĐ-UBND 2014 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Bình Tân
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1767/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Huỳnh Văn Chính
Ngày ban hành 26/02/2014
Ngày hiệu lực 26/02/2014
Ngày công báo 01/04/2014
Số công báo Số 21
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1767/QĐ-UBND 2014 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Bình Tân

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1767/QĐ-UBND 2014 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Bình Tân

 • 26/02/2014

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/04/2014

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 26/02/2014

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực