Quyết định 1767/QĐ-UBND

Quyết định 1767/QĐ-UBND năm 2018 Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Tiền Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1767/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non phổ thông Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1767/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 22 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2018 - 2019 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017 - 2018;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 65/TTr-SGDĐT ngày 11/6/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong tỉnh như sau:

1. Ngày tựu trường: 06/8/2018 (riêng giáo dục mầm non ngày 13/8/2018).

2. Ngày khai giảng: 05/9/2018.

3. Ngày kết thúc học kỳ II: 25/5/2019; kết thúc năm học: 30/5/2019.

4. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 01/6/2019.

5. Hoàn thành tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019 - 2020 trước ngày 31 /7/2019.

Điều 2. Kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 áp dụng chung trong toàn tỉnh được quy định như sau:

1. Đối với cấp mầm non, học kỳ I từ ngày 27/8/2018 đến 29/12/2018 (18 tuần); học kỳ II từ ngày 31/12/2018 đến 18/5/2019 (17 tuần, 02 tuần nghỉ Tết âm lịch, 01 tuần ổn định sau Tết âm lịch).

2. Đối với cấp tiểu học, học kỳ I từ ngày 13/8/2018 đến 29/12/2018 (18 tuần, 01 tuần kiểm tra học kỳ I, 01 tuần dự trữ); học kỳ II từ ngày 31/12/2018 đến 18/5/2019 (17 tuần, 02 tuần nghỉ Tết âm lịch, 01 tuần kiểm tra học kỳ II).

3. Đối với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, học kỳ I từ ngày 13/8/2018 đến 29/12/2018 (19 tuần, 1 tuần kiểm tra học kỳ I); học kỳ II từ ngày 31/12/2018 đến 25/5/2019 (18 tuần, 02 tuần nghỉ Tết âm lịch, 01 tuần kiểm tra học kỳ II).

4. Đối với giáo dục thường xuyên trung học cơ sở và trung học phổ thông, học kỳ I từ ngày 13/8/2018 đến 29/12/2018 (18 tuần, 1 tuần kiểm tra học kỳ I, 1 tuần dự trữ); học kỳ II từ ngày 31/12/2018 đến 18/5/2019 (17 tuần thực học, 02 tuần nghỉ tết âm lịch, 01 tuần kiểm tra học kỳ II).

Điều 3. Thời gian nghỉ Tết âm lịch và các ngày nghỉ khác:

1. Nghỉ Tết âm lịch 14 ngày, từ ngày 27/01/2019 đến ngày 09/02/2019.

2. Các ngày nghỉ lễ được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các các văn bản hướng dẫn.

3. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên là 2 tháng.

Điều 4. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, thủ trưởng các sở, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Mỹ Tho căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP và các PVP;
- Lưu: VT, KGVX (Ngọc).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Đức

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1767/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1767/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2018
Ngày hiệu lực22/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1767/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1767/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non phổ thông Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1767/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non phổ thông Tiền Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1767/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýTrần Thanh Đức
        Ngày ban hành22/06/2018
        Ngày hiệu lực22/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1767/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non phổ thông Tiền Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1767/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non phổ thông Tiền Giang

           • 22/06/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/06/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực