Quyết định 177/2003/QĐ-TTg

Quyết định 177/2003/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 177/2003/QĐ-TTg chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã được thay thế bởi Quyết định 89/2009/QĐ-TTg chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Văn thư Lưu trữ nhà nước thuộc Bộ Nội vụ và được áp dụng kể từ ngày 12/08/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 177/2003/QĐ-TTg chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 177/2003/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 177/2003/QĐ-TTG NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 2003 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia ngày 04 tháng 4 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước là cơ quan của Bộ Nội vụ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực văn thư, lưu trữ và quản lý tài liệu lưu trữ quốc gia thuộc Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật.

2. Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước có con dấu có hình Quốc huy.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ các văn bản quy phạm pháp luật về văn thư, lưu trữ;

2. Trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch năm năm, hàng năm về văn thư, lưu trữ;

3. Ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

4. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về văn thư, lưu trữ;

5. Quản lý tài liệu thuộc Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam, bao gồm:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn việc lựa chọn, bổ sung, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu tại các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia, lưu trữ lịch sử khác, lưu trữ hiện hành của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân;

b) Hướng dẫn cá nhân, gia đình, dòng họ thu thập, bổ sung, bảo quản, bảo vệ tài liệu lưu trữ riêng của các cá nhân, gia đình, dòng họ có giá trị như tài liệu lưu trữ Quốc gia theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện thống kê nhà nước về lưu trữ;

7. Tổ chức, thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong công tác văn thư, lưu trữ;

8. Thực hiện hợp tác quốc tế về văn thư, lưu trữ theo phân công của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

9. Quyết định và chỉ đạo thực hiện Chương trình cải cách hành chính các tổ chức, đơn vị trực thuộc Cục theo phân công của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

10. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về văn thư, lưu trữ;

11. Quản lý biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh lãnh đạo của các tổ chức thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước theo quy định về phân cấp quản lý của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

12. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

a) Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước có Cục trưởng và các Phó Cục trưởng. Cục trưởng và các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ bổ nhiệm.

b) Các tổ chức giúp Cục trưởng quản lý nhà nước:

1. Phòng Nghiệp vụ Văn thư và Lưu trữ Trung ương;

2. Phòng Nghiệp vụ Văn thư và Lưu trữ địa phương;

3. Thanh tra Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước;

4. Phòng Tổ chức cán bộ;

5. Phòng Kế hoạch - Tài chính;

6. Văn phòng.

c) Các tổ chức sự nghiệp thuộc Cục:

1. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I;

2. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II;

3. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III;

4. Trung tâm Bảo hiểm tài liệu lưu trữ Quốc gia;

5. Trung tâm Tu bổ Phục chế tài liệu lưu trữ;

6. Trung tâm Nghiên cứu khoa học;

7. Trung tâm Tin học;

8. Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam.

d) Các tổ chức sự nghiệp khác:

1. Trường Trung học Văn thư Lưu trữ Trung ương I;

2. Trường Trung học Văn thư Lưu trữ Trung ương II.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 177/2003/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu177/2003/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/2003
Ngày hiệu lực18/09/2003
Ngày công báo03/09/2003
Số công báoSố 142
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/08/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 177/2003/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 177/2003/QĐ-TTg chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 177/2003/QĐ-TTg chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu177/2003/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýPhan Văn Khải
       Ngày ban hành01/09/2003
       Ngày hiệu lực18/09/2003
       Ngày công báo03/09/2003
       Số công báoSố 142
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/08/2009
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 177/2003/QĐ-TTg chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 177/2003/QĐ-TTg chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước