Quyết định 177/QĐ-UBDT

Quyết định 177/QĐ-UBDT năm 2011 phê duyệt Kế hoạch hoạt động phòng, chống HIV/AIDS do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 177/QĐ-UBDT phê duyệt Kế hoạch hoạt động phòng, chống HIV/AIDS


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 177/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS NĂM 2011

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 60/2008/NĐ-CP ngày 09/5/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 596/QĐ-BYT ngày 02/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động bằng nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2011 do Bộ Y tế trực tiếp quản lý của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS;

Căn cứ Hợp đồng trách nhiệm số 33/HĐ-AIDS ngày 30/5/2011 về thực hiện hoạt động phòng, chống HIV/AIDS năm 2011 giữa Bộ Y tế (Cục Phòng, chống AIDS làm đại diện) và Ủy ban Dân tộc (Vụ Tuyên truyền làm đại diện);

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động phòng, chống HIV/AIDS năm 2011.

Điều 2. Giao Vụ Tuyên truyền là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động phòng, chống HIV/AIDS năm 2011 theo quy định của Nhà nước hiện hành.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Chánh Văn phòng Ủy ban và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Cục PC HIV/AIDS, Bộ Y tế;
- Văn phòng Ủy ban;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo;
- Phòng Kế toán - Tài vụ;
- Lưu VT, Vụ TT (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Sơn Phước Hoan

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS NĂM 2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số 177/QĐ-UBDT ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS NĂM 2010

1. Kết quả thực hiện hoạt động phòng, chống HIV/AIDS năm 2010

Chỉ đạo phát động, tuyên truyền các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên trang chuyên đề trong Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc (www.cema.gov.vn) và các loại Báo, Tạp chí thực hiện theo Quyết định 975/QĐ-TTg ngày 20/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ (về cấp một số loại báo, tạp chí không thu tiền cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn). Đặc biệt, trong dịp Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đã chỉ đạo các Báo, Tạp chí kịp thời đưa nhiều tin, bài, ảnh về các hoạt động tại Trung ương và địa phương.

Tổ chức 01 cuộc tập huấn công tác tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS cho cán bộ làm công tác dân tộc, lực lượng thanh niên dân tộc tại tỉnh Nghệ An với gần 100 người tham dự. Cung cấp tài liệu truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS cho các thành viên Ban Chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc và cơ quan công tác dân tộc các địa phương. Công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại các địa phương thực hiện phối hợp qua 02 cuộc kiểm tra hoạt động phòng, chống ma túy tại Hà Giang, Cao Bằng và các đợt công tác về nhiều lĩnh vực khác của Ủy ban Dân tộc.

Ban hành các văn bản hướng dẫn và cung cấp tài liệu, thông tin, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS đến các Vụ, đơn vị của Ủy ban Dân tộc và cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, nhất là trong dịp “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS”.

Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

2. Những thuận lợi, khó khăn và kiến nghị:

2.1. Thuận lợi:

Được sự chỉ đạo, thường xuyên, kịp thời của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; sự hướng dẫn trực tiếp của Cục phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế.

Hoạt động tuyên truyền, kiểm tra nắm tình hình phòng, chống HIV/AIDS được kết hợp với hoạt động phòng, chống ma túy và các hoạt động khác của Ủy ban Dân tộc đã triển khai thường xuyên và đạt được kết quả tốt.

2.2. Khó khăn:

Địa bàn thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc rộng, giao thông khó khăn, kinh tế chậm phát triển, dân trí chưa cao, đời sống, vật chất tinh thần của đồng bào còn nhiều hạn chế.

Kinh phí được cấp cho công tác này còn quá ít, việc triển khai tổ chức hội thảo, tập huấn chuyên đề; công tác kiểm tra, nắm tình hình phải lồng ghép với một số hoạt động khác của Ủy ban Dân tộc.

2.3. Kiến nghị:

Cục Phòng, chống HIV/AIDS thường xuyên cung cấp thông tin cập nhật về công tác phòng, chống HIV/AIDS cho Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Ủy ban Dân tộc. Quan tâm cử chuyên gia tham gia các chuyên đề giúp cho các cuộc hội thảo, tập huấn do Ủy ban Dân tộc tổ chức (nếu có).

Tăng mức kinh phí hoạt động tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS hàng năm cho Ủy ban Dân tộc là 100.000.000đ (một trăm triệu đồng).

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS NĂM 2011

1. Mục tiêu:

- Đẩy mạnh và nâng cao nhận thức cho cán bộ làm công tác dân tộc, người có uy tín, lực lượng nòng cốt tại xã, thôn, bản, trong thanh niên, phụ nữ… đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS; nâng cao năng lực vận động, tuyên truyền trong cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen và thực hiện các biện pháp phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS, đặc biệt là đối tượng trong độ tuổi thanh niên; từng bước xóa bỏ kỳ thị và phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV/AIDS; tham gia xây dựng các mô hình truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS hiệu quả và phù hợp cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Gắn việc thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo và xây dựng gia đình, làng, xã văn hóa ở địa phương với các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS và các tệ nạn ma túy, mại dâm.

- Nắm tình hình, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện hoạt động phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm ở vùng DTTS và miền núi.

2. Chỉ tiêu:

Tổ chức kiểm tra, nắm tình hình và giám sát hoạt động phòng, chống HIV/AIDS ở một tỉnh trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các vụ, đơn vị của Ủy ban Dân tộc, cơ quan công tác dân tộc các địa phương, các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 975/QĐ-TTg ngày 20/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ hưởng ứng các đợt cao điểm, tháng hành động do Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy mại dâm phát động; Kế hoạch hoạt động phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Ủy ban Dân tộc.

3. Đối tượng:

Địa bàn trọng điểm vùng dân tộc thiểu số tại tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận.

4. Hoạt động trọng tâm năm 2011

4.1. Công tác chỉ đạo:

Xây dựng Kế hoạch hoạt động phòng, chống HIV/AIDS năm 2011 của Ủy ban Dân tộc. Chỉ đạo lồng ghép các chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban Dân tộc, đặc biệt là hoạt động phòng chống ma túy với hoạt động tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này.

Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động, cung cấp thông tin, tài liệu và hướng dẫn các đơn vị, cơ quan công tác dân tộc các địa phương thực hiện nhiệm vụ phòng, chống HIV/AIDS của Ban Chỉ đạo.

Tham gia góp ý, kiến nghị với các chương trình hành động, đề án về phòng, chống HIV/AIDS của Chính phủ và Bộ Y tế, các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực này.

4.2. Công tác tuyên truyền:

Tổ chức thực hiện theo đúng Kế hoạch đã được phê duyệt và Hợp đồng trách nhiệm đã ký kết với Cục phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế; phối hợp với các cơ quan chức năng, các địa phương vùng dân tộc thiểu số làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về phòng, chống HIV/AIDS, chống lây truyền HIV từ mẹ sang con, chống phân biệt kỳ thị, với đối tượng bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS gắn với tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội cho vùng dân tộc thiểu số trên cả nước.

Cung cấp các tài liệu tuyên truyền về phòng, chống AIDS và phòng chống ma túy, tệ nạn mại dâm đến các vụ, đơn vị thuộc cơ quan Ủy ban Dân tộc, hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc.

Tuyên truyền chuyên đề về phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy mại dâm trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc và các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 975/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tham gia hoạt động hưởng ứng các đợt cao điểm, tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS do Ủy ban Quốc gia phát động.

4.3. Công tác kiểm tra, nắm tình hình và thông tin, báo cáo:

Kiểm tra, nắm tình hình về hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại các địa phương bằng hình thức trực tiếp và phối hợp, lồng ghép với các hoạt động kiểm tra thực hiện các chương trình, dự án về phát triển kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống ma túy của Ủy ban Dân tộc.

Tham gia các đợt kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống HIV/AIDS.

4.4. Dự toán kinh phí:

Kinh phí hoạt động phòng, chống HIV/AIDS năm 2011 của UBDT do Cục phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế phân bổ là 50.000.000 đồng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Phân công các thành viên trong Ban Chỉ đạo phối hợp thực hiện kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 2011.

Vụ Tuyên truyền (đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo) có trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai theo kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc kiểm tra và tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động phòng, chống HIV/AIDS với Bộ Y tế và Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy mại dâm.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 177/QĐ-UBDT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu177/QĐ-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2011
Ngày hiệu lực20/06/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 177/QĐ-UBDT

Lược đồ Quyết định 177/QĐ-UBDT phê duyệt Kế hoạch hoạt động phòng, chống HIV/AIDS


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 177/QĐ-UBDT phê duyệt Kế hoạch hoạt động phòng, chống HIV/AIDS
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu177/QĐ-UBDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýSơn Phước Hoan
        Ngày ban hành20/06/2011
        Ngày hiệu lực20/06/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 177/QĐ-UBDT phê duyệt Kế hoạch hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 177/QĐ-UBDT phê duyệt Kế hoạch hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

           • 20/06/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/06/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực