Quyết định 177/QĐ-UBDT

Quyết định 177/QĐ-UBDT phê duyệt thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư Chương trình 135 năm 2016 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Quyết định 177/QĐ-UBDT phê duyệt thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư Chương trình 135 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 414/QĐ-UBDT 2017 danh sách thôn đặc biệt khó khăn đầu tư Chương trình 135 2017 2020 và được áp dụng kể từ ngày 11/07/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 177/QĐ-UBDT phê duyệt thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư Chương trình 135 2016


ỦY BAN DÂN TỘC
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 177/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BỔ SUNG THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÀO DIỆN ĐẦU TƯ CỦA CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội khóa 13 về chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 551/QĐ-TTg, ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 135 v hỗ trợ đu tư s hạ tng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên gii, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn;

Xét đề nghị của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Lai Châu, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Điều phi Chương trình 135,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bản TSuối Ngài, thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu là thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư Chương trình 135 năm 2016;

Ngân sách hỗ trợ đầu tư: Từ ngân sách trung ương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP:
- Hội đồng Dân tộc và các
y ban của Quốc hội;
- HĐND,
UBND tỉnh Lai Châu;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổn
g Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;.
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo; Website Chính ph
;
- BT, CN và các TT, PCN UBDT;
- Các Vụ, đ
ơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc;
- Website UBDT;
- Lưu
: VT, VP135 (10b).

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG,
PHÓ CHỦ NHIỆM
Sơn Phước
Hoan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 177/QĐ-UBDT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu177/QĐ-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/04/2016
Ngày hiệu lực19/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/07/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 177/QĐ-UBDT

Lược đồ Quyết định 177/QĐ-UBDT phê duyệt thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư Chương trình 135 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 177/QĐ-UBDT phê duyệt thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư Chương trình 135 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu177/QĐ-UBDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýSơn Phước Hoan
        Ngày ban hành19/04/2016
        Ngày hiệu lực19/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/07/2017
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 177/QĐ-UBDT phê duyệt thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư Chương trình 135 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 177/QĐ-UBDT phê duyệt thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư Chương trình 135 2016