Quyết định 177/QĐ-UBND

Quyết định 177/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã” được phê duyệt Quyết định 07/QĐ-UBND do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 177/QĐ-UBND 2020 sửa đổi Đề án Bố trí Công an đảm nhiệm Công an xã Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 177/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 13 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG ĐỀ ÁN “BỐ TRÍ CÔNG AN CHÍNH QUY ĐẢM NHIỆM CÁC CHỨC DANH CÔNG AN XÔ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/QĐ-UBND NGÀY 09/01/2020 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 20/11/2018;

Căn cứ Pháp lệnh Công an xã ngày 21/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BCA ngày 11/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc điều động sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh Công an xã;

Căn cứ Kết luận số 595-KL/TU ngày 25/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nội dung liên quan đến thực hiện Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã”;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 2370/TTr-CAT-TCCB ngày 04/5/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã” đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 09/01/2020, cụ thể:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm 1 mục V Phần II như sau:

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BCA ngày 11/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc điều động sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh Công an xã, tỉnh Tuyên Quang lựa chọn cả 04 mô hình để bố trí các chức danh Công an xã chính quy.

Căn cứ tình hình thực tế, Công an tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các trình tự, thủ tục để bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã đối với các xã, thị trấn theo 01 trong 04 mô hình đảm bảo phù hợp với từng địa bàn cụ thể nhưng không làm tăng tổng biên chế cán bộ, công chức cấp xã được tỉnh giao hằng năm.

2. Sửa đổi, bổ sung điểm 3 mục V phần II như sau:

- Giai đoạn I (Năm 2019 đến hết quý I/2020): Công an tỉnh đã phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện tiến hành rà soát điều kiện, tiêu chuẩn sắp xếp, bố trí Trưởng Công an xã là Công an chính quy tại 128/128 xã; bố trí Phó Trưởng Công an xã là Công an chính quy tại 117/128 xã; bố trí Công an viên là Công an chính quy tại 110/128 xã trên địa bàn tỉnh.

- Giai đoạn II (Từ quý II/2020 đến hết năm 2020): Công an tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp tục bố trí Phó Trưởng Công an xã chính quy tại 11/128 xã và bố trí Công an viên chính quy tại 18/128 xã.

- Giai đoạn III (Năm 2021 và những năm tiếp theo): Công an tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp tục rà soát, bố trí Công an viên chính quy tại tất cả các xã trên địa bàn tỉnh phù hợp với yêu cầu thực tế.

Điều 2. Giám đốc Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, triển khai thực hiện các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;
- Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- Như điều 3 (thực hiện);
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 177/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu177/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2020
Ngày hiệu lực13/05/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 177/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 177/QĐ-UBND 2020 sửa đổi Đề án Bố trí Công an đảm nhiệm Công an xã Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 177/QĐ-UBND 2020 sửa đổi Đề án Bố trí Công an đảm nhiệm Công an xã Tuyên Quang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu177/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýPhạm Minh Huấn
        Ngày ban hành13/05/2020
        Ngày hiệu lực13/05/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 177/QĐ-UBND 2020 sửa đổi Đề án Bố trí Công an đảm nhiệm Công an xã Tuyên Quang

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 177/QĐ-UBND 2020 sửa đổi Đề án Bố trí Công an đảm nhiệm Công an xã Tuyên Quang

              • 13/05/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/05/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực