Quyết định 1770/QĐ-UBND

Quyết định 1770/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ Quyết định 3180/QĐ-UBND về phân công, phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, buôn bán hàng rong, cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 1770/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ phân công phân cấp quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1770/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 19 tháng 07 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 3180/QĐ-UBND NGÀY 31/12/2016 CỦA UBND TỈNH VỀ PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM NHỎ LẺ, BUÔN BÁN HÀNG RONG, CƠ SỞ KINH DOANH THỰC PHẨM BAO GÓI SẴN KHÔNG YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN ĐẶC BIỆT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phm;

Căn cứ Quyết định số 473A/QĐ-BCT ngày 05/02/2018 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh, về việc Ban hành Quy định phân công, phân cấp và phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Theo đề nghị của Sở Công thương tại Tờ trình số 96/TTr-SCT ngày 11/6/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 3180/QĐ-UBND ngày 31/12/2016, của UBND tỉnh về việc Phân công, phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, buôn bán hàng rong, cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Công Thương, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (b/c)
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh (b/c)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Như điều 3;
- Cổng thông tin điện tử;
- Chánh văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT,
Biên KT. 30 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1770/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1770/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2019
Ngày hiệu lực19/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTuần trước
(06/08/2019)

Download Văn bản pháp luật 1770/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1770/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ phân công phân cấp quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1770/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ phân công phân cấp quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1770/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýHoàng Quốc Khánh
        Ngày ban hành19/07/2019
        Ngày hiệu lực19/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTuần trước
        (06/08/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1770/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ phân công phân cấp quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1770/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ phân công phân cấp quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Sơn La

            • 19/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực