Quyết định 1771/QĐ-UBND

Quyết định 1771/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Bắc Kạn giai đoạn năm 2016-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 1771/QĐ-UBND 2015 phê duyệt Chương trình khuyến công Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1771/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 03 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN NĂM 2016 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số: 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công;

Căn cứ Quyết định 1288/QĐ-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số: 46/2014/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công thương hướng dẫn quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số: 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/02/2014 của Bộ Tài chính - Bộ Công thương hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương;

Căn cứ Quyết định số: 07/2014/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 của UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Kạn;

Theo đề nghị của Sở Công thương tại Tờ trình số: 38/TTr-SCT ngày 30/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Bắc Kạn giai đoạn năm 2016 - 2020, với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu chung

- Huy động các nguồn lực tham gia hoặc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trên cơ sở phát huy các lợi thế của tỉnh. Huy động tối đa các nguồn lực khuyến khích phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và góp phần xây dựng nông thôn mới.

- Khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.

- Khuyến khích, hỗ trợ sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, chống biến đổi khí hậu.

2. Mc tiêu cụ thể:

- Đào tạo khoảng 400 lao động cho các cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ khoảng 350 học viên tham gia các khóa bồi dưỡng kiến thức về khởi sự doanh nghiệp, hỗ trợ thành lập được khoảng 40 doanh nghiệp công nghiệp nông thôn; hỗ trợ xây dựng 05 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới hoặc công nghệ mới, hỗ trợ 30 cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại vào sản xuất sản phẩm; hỗ trợ xây dựng và đăng ký thương hiệu cho 15 cơ sở công nghiệp nông thôn, tổ chức được 03 hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, tham gia khoảng 20 hội chợ triển lãm trong nước, tổ chức 01 hội chợ công nghiệp thương mại cấp vùng; hỗ trợ thiết kế mẫu mã bao bì cho 15 sản phẩm; thực hiện khoảng 30 chuyên mục tuyên truyền về hoạt động khuyến công trên sóng truyền hình Bắc Kạn; hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cho 05 cụm công nghiệp và đầu tư hạ tầng cho 03 cụm công nghiệp, hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường cho 04 cở sở công nghiệp nông thôn; tổ chức 02 đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm.

Thông tin tuyên truyền sâu rộng trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động khuyến công, về lợi ích áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

Hoàn thiện quy trình quản lý và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công các cấp.

II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Phạm vi điều chỉnh: Chương trình gồm các nội dung hoạt động khuyến công quy định tại Điều 4 và các ngành, nghề quy định tại Điều 5, Nghị định số: 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công; các nội dung hoạt động khuyến công và các ngành, nghề quy định tại Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công của tỉnh Bắc Kạn.

2. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức và cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2, Điều 1, Nghị định số: 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ v khuyến công; đi tượng quy định tại Quy chế quản lý kinh phí khuyến công của tỉnh Bắc Kạn.

III. NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Chương trình đào tạo nghề, truyền nghề:

Hỗ trợ tổ chức các khóa đào tạo nghề, truyền nghề, nâng cao tay nghề theo nhu cu của các cơ sở công nghiệp nông thôn.

- Khảo sát lập kế hoạch đào tạo nghề, tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề cho lao động mới cho khoảng 400 lao động.

2. Chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, thành lập và khi sự doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn:

- Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức (ngắn ngày) theo các chuyên đề: Khởi sự doanh nghiệp, quản lý kinh doanh tổng hợp, quản trị nhân sự, tài chính - kế toán; marketting, quản lý khoa học và công nghệ, sở hữu trí tuệ, hội nhập kinh tế quốc tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động,... phù hợp với nhu cầu thực tế.

Hỗ trợ thành lập mới doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn tại nhng địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; hỗ trợ lập kế hoạch sản xuất kinh doanh nhằm giúp doanh nghiệp sớm đi vào sản xuất sản phẩm.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khởi sự doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý cho 300 học viên; hỗ trợ thành lập 40 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

3. Chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyn giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất:

Hỗ trợ xây dựng các mô hình trình diễn kỹ thuật đầu tư sản xuất sản phẩm mới hoặc công nghệ mới để khuyến khích hiện đại hóa công nghệ truyền thng và phát triển sản phẩm công nghiệp mới tại địa phương; hỗ trợ xây dựng các mô hình trình diễn về sản xuất máy cơ khí, nông cụ phục vụ nông, lâm nghiệp, chế biến nông, lâm sản...

Hỗ trợ mua sắm máy móc thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất cho các cơ sở công nghiệp nông thôn.

Hỗ trợ chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xử lý ô nhiễm môi trường, trong đó, ưu tiên hỗ trợ các sản phẩm công nghiệp lợi thế của tỉnh.

- Xây dựng được danh mục mô hình trình diễn kỹ thuật áp dụng công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới và danh mục ứng dụng công nghệ, máy móc thiết bị hiện đại vào công nghiệp nông thôn. Xây dựng 05 mô hình trình diễn kỹ thuật; hỗ trợ 30 cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, đầu tư mới, đầu tư mở rộng sản xuất.

4. Chương trình hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biu:

Khảo sát, lựa chọn các sản phẩm đặc thù của địa phương để có kế hoạch hỗ trợ phát triển thành sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biu của tỉnh và tham gia bình chọn sản phẩm tiêu biểu cấp khu vực, cấp quốc gia.

Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh; hỗ trợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực, quc gia.

Hỗ trợ tổ chức hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp nông thôn, hàng thủ công mỹ nghệ; tổ chức tham gia các hội chợ trin lãm trong nước; hỗ trợ xây dựng, đăng ký thương hiệu và thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại khác.

Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn mở rộng sản xuất, thị trường, cải tiến mẫu mã, bao bì đóng gói... để tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, có khả năng cạnh tranh thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Xây dựng đăng ký thương hiệu cho 15 sản phẩm công nghiệp nông thôn; tổ chức được 03 hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; tổ chức tham gia được 15 hội chợ triển lãm trong nước; tổ chức 01 hội chợ công nghiệp thương mại vùng Đông Bắc;

5. Chương trình hỗ trợ tư vấn, cung cấp thông tin:

Hỗ trợ hoạt động tư vấn cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trong lĩnh vực lập dự án đu tư, quản trị doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp, liên doanh liên kết trong sản xuất kinh doanh, ứng dụng công nghệ và thiết bị mới, thiết kế mu mã, bao bì đóng gói; tư vấn hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tiếp cận các chính sách ưu đãi đầu tư, chính sách đất đai, chính sách khoa học công nghệ, chính sách tài chính tín dụng và các chính sách ưu đãi khác của nhà nước.

Xây dựng và phát trin hoạt động tư vấn khuyến công qua các hình thức đim tư vấn cố định, tư vấn trực tiếp cho các cơ sở công nghiệp nông thôn, tư vấn qua mạng Internet và các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng cơ sở dữ liệu về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

- Hỗ trợ thiết kế mẫu mã bao bì đóng gói sản phẩm 15 sản phẩm công nghiệp nông thôn.

6. Chương trình hỗ trợ thông tin tuyên truyền:

Xây dựng các chương trình truyền hình, truyền thanh, bản tin, ấn phẩm, xây dựng trung tâm dữ liệu, trang thông tin điện tử, tờ rơi và các hình thức thông tin đại chúng khác để cung cấp thông tin cho các cơ sở công nghiệp nông thôn về chính sách phát triển công nghiệp, thông tin thị trường, phổ biến kinh nghiệm, mô hình sản xuất kinh doanh điển hình, sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp.

- Hỗ trợ xây dựng được 30 chuyên mục tuyên truyền hoạt động công thương trên sóng truyền hình Bắc Kạn.

7. Chương trình hỗ trợ liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế, phát triển các cụm công nghiệp và di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường:

- Trên cơ sở quy hoạch phát triển các Cụm công nghiệp lựa chọn các Cụm công nghiệp phù hợp để hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết và hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật để thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

- Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các cơ sở công nghiệp nông thôn.

- Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cho 05 Cụm công nghiệp; hỗ trợ xây dựng hạ tầng 03 Cụm công nghiệp; hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường cho 04 cơ sở công nghiệp nông thôn.

8. Chương trình nâng cao năng lực quản lý, năng lực tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công:

Hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý nhà nước và cán bộ chủ cht làm công tác khuyến công.

Đào tạo nâng cao năng lực cho các tổ chức dịch vụ khuyến công, các chuyên gia tư vấn, các giảng viên; tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ khuyến công cho các cán bộ trực tiếp làm công tác khuyến công đảm bảo đủ năng lực trin khai thực hiện các đề án khuyến công hiệu quả tại cơ sở.

Tổ chức học tập kinh nghiệm về hoạt động khuyến công tại các tỉnh, thành phố cho các cán bộ quản lý nhà nước về công nghiệp, khuyến công.

Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công hàng năm, từng giai đoạn; thực hiện kim tra, giám sát và nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề án khuyến công.

Hỗ trợ cán bộ làm công tác khuyến công tham dự các lp tập huấn nghiệp vụ khuyến công, hội thảo, hội nghị chuyên đề, các hội nghị đánh giá tổng kết hoạt động khuyến công hàng năm, từng giai đoạn.

Hỗ trợ nghiên cứu và hoàn thiện khung pháp lý, chính sách về hoạt động khuyến công.

Tăng cường nhân lực, cơ sở vật chất kỹ thuật cho Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp - Xúc tiến thương mại theo hướng chuyên nghiệp, kết nối với các cơ quan, trường học, doanh nghiệp có khả năng thực hiện các hoạt động đào tạo, tư vấn kỹ thuật tại cơ sở.

- Hỗ trợ tổ chức được 02 đoàn tham quan khảo sát học tập kinh nghiệm khuyến công; đầu tư trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác chuyên môn; xây dựng kế hoạch khuyến công hàng năm và chi hỗ trợ cơ quan quản lý kiểm tra, giám sát, nghiệm thu các chương trình đề án.

IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Giải pháp về tăng cường quản lý nhà nước về khuyến công:

Rà soát lại cơ chế, chính sách đã ban hành để điều chỉnh bổ sung hoàn thiện cho phù hp với thực tế của địa phương và phù hợp với các văn bản hướng dẫn của các Bộ, Ngành Trung ương.

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu theo dõi quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công.

Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc thực hiện các hoạt động khuyến công, tạo ra bước đột phá thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chủ trương chính sách của nhà nước để người dân, doanh nghiệp yên tâm đầu tư phát triển công nghiệp ở nông thôn; vận động các doanh nghiệp lớn hỗ trợ cho hoạt động khuyến công và động viên doanh nhân tích cực tham gia hoạt động khuyến công.

-Thực hiện cải cách thủ tục hành chính tiến tới thực hiện dịch vụ hành chính công qua mạng cấp độ 3 (các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục qua mạng) để ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân thụ hưởng chính sách theo đúng mục tiêu của Chương trình.

2. Giải pháp nâng cao năng lực của bộ máy làm công tác khuyến công:

Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác khuyến công theo hướng chuyên nghiệp; củng cố và tăng cường năng lực quản lý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đi với Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thành phố; bố trí cán bộ làm công tác khuyến công chuyên trách cấp huyện, thành phố.

Tổ chức đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước, đội ngũ cán bộ viên chức của các tổ chức dịch vụ khuyến công.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động khuyến công hàng năm, giai đoạn để rút kinh nghiệm.

3. Giải pháp về huy động các nguồn tài chính cho hoạt động khuyến công:

Bám sát chỉ đạo của Cục Công nghiệp địa phương - Bộ Công thương để tiếp cận kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho các hoạt động khuyến công.

Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân được thụ hưởng chính sách khuyến công bố trí đủ nguồn vốn đối ng để triển khai thực hiện Chương trình.

4. Lồng ghép chương trình khuyến công vi thực hiện các Chương trình mục tiêu khác:

Thực hiện các hoạt động khuyến công với các Chương trình mục tiêu (Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựnnông thôn mới; Chương trình giảm nghèo bền vng; Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Chương trình chống biến đi khí hậu; Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp…) để khuyến khích, thu hút nguồn vốn của toàn xã hội đầu tư phát triển công nghiệp nông thôn.

5. Giải pháp tăng cường sự phối hợp hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước vi các đoàn thể chính trị, xã hội; các tổ chức tư vấn, các doanh nghiệp,  sở để triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động khuyến công trong tỉnh:

Triển khai thực hiện tốt các nội dung, chương trình phối hợp hoạt động giữa Sở Công thương với tổ chức, đoàn thể (Hội Nông dân, Liên minh HTX....) để triển khai hoạt động khuyến công.

Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị (các Viện nghiên cứu, các trường học, các chuyên gia, kỹ sư, các nhà quản lý, các doanh nghiệp...) để triển khai hoạt động khuyến công.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Căn cứ vào mục tiêu, phạm vi, đối tượng, nội dung của các chương trình; theo quy định tại Nghị định số: 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số: 46/2012/TT-BCT của Bộ Công thương; Thông tư liên tịch số: 26/2014/TTLT-BTC-BCT của Bộ Tài chính và Bộ Công thương; Quyết định số: 1288/QĐ-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số: 07/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Tổng kinh phí thực hiện Chương trình dự kiến là: 24.256 triệu đồng.

(Bằng chữ: Hai mươi tỷ hai trăm năm mươi sáu triệu đồng).

Trong đó:

- Kinh phí hỗ trợ từ khuyến công quốc gia là: 19.160 triệu đồng;

- Kinh phí hỗ trợ từ khuyến công địa phương là: 5.096 triệu đồng.

Cụ thể: (có dự toán chi tiết kèm theo)

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công thương:

- Là cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện Chương trình. Chủ trì, phối hợp các Sở, Ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện Chương trình khuyến công phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Tổ chức kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, xây dựng các đề án khuyến công sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công thương xem xét, quyết định.

- Chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp - Xúc tiến thương mại triển khai hướng dẫn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án được được UBND tỉnh và Bộ Công thương phê duyệt với chi phí tiết kiệm nhưng đạt hiệu quả cao. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, thanh quyết toán theo quy định của nhà nước.

2. Sở Tài chính: Căn cứ khả năng ngân sách, tham mưu bố trí kinh phí để thực hiện Chương trình khuyến công hàng năm theo quy định hiện hành; đồng thời phối hợp với Sở Công thương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện Chương trình đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương tổ chức đào tạo nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp và thực hiện lồng ghép giữa Chương trình khuyến công và các chương trình, chính sách khác để phát huy hiệu quả của Chương trình.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Phối hợp chặt chẽ với Sở Công thương trong các hoạt động liên quan đến đào tạo nghề, truyền nghề cho lao động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tránh trùng lặp, chồng chéo.

5. Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương chuyển giao cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có nhu cầu sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước để ứng dụng vào thực tiễn sản xuất nhằm phát huy hiệu quả các đề tài, dự án đã được triển khai tại địa phương; hướng dẫn các doanh nghiệp bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (gồm nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích...) đối với sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp với Sở Công thương lồng ghép các chương trình, chính sách liên quan đến phát triển vùng nguyên liệu, chế biến nông sản sau thu hoạch, đào tạo nghề, truyền nghề cho lao động nông thôn tránh trùng lặp, chồng chéo.

7. Các Sở, Ban, Ngành liên quan khác: Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Công thương lồng ghép các chương trình mục tiêu với Chương trình khuyến công để triển khai thực hiện.

8. UBND các huyện, thành phố:

- Tuyên truyền về cơ chế, chính sách khuyến công của Trung ương, của tỉnh đến đối tượng thụ hưởng trên địa bàn.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương phổ biến, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra giám sát các Phòng, Ban, UBND các xã, phường, thị trấn tại địa phương thực hiện Chương trình khuyến công.

- Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch, đề án khuyến công hàng năm theo các nội dung Chương trình khuyến công quy định tại Quyết định này và hướng dẫn của Sở Công thương.

- Tổ chức và huy động nguồn lực, lồng ghép các dự án thuộc Chương trình mục tiêu của tỉnh, Chương trình phát triển - xã hội với các đề án khuyến công thuộc Chương trình này để triển khai thực hiện.

- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định.

9. Chế độ thông tin, báo cáo định kỳ: Định kỳ ngày 30 tháng 9 hàng năm, các Sở, Ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Công thương). Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các Sở, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Công thương) xem xét, giải quyết theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Duy Chinh

 

Phụ lục 01:

KẾ HOẠCH KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN NGHỀ, ĐÀO TẠO NGHỀ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1771/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Nguồn kinh phí

Năm

Tổng cộng giai đoạn

2016

2017

2018

2019

2020

1

Khuyến công quốc gia

 

150

150

150

150

600

2

Khuyến công địa phương

 

0

0

0

0

0

 

Tổng cộng

 

150

150

150

150

600

Dự kiến: Đào tạo nghề cho khoảng 400 lao động mới cho các cở sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.

 

Phụ lục 02:

KẾ HOẠCH KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ, THÀNH LẬP VÀ KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1771/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Nguồn kinh phí

Năm

Tổng cộng giai đoạn

2016

2017

2018

2019

2020

1

Khuyến công quốc gia

 

100

100

100

100

400

2

Khuyến công địa phương

90

90

90

90

90

450

 

Tổng cộng

90

190

190

190

190

850

Dự kiến:

- Tổ chức khoảng 10 lớp đào tạo khởi sự doanh nghiệp (căn cứ Thông tư số: 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác, bồi dưỡng cán bộ, công chức);

- Hỗ trợ thành lập khoảng 40 doanh nghiệp công nghiệp nông thôn (căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 6 Thông tư số: 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/02/2014 của Bộ Tài chính - Bộ Công thương).

 

Phụ lục 03:

KẾ HOẠCH KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NÂNG CAO NĂNG LỰC SẢN XUẤT, XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRÌNH DIỄN KỸ THUẬT; CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG MÁY MÓC TIÊN TIẾN, TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀO SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1771/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Nguồn kinh phí

Năm

Tổng cộng giai đoạn

2016

2017

2018

2019

2020

1

Khuyến công quốc gia

900

900

900

900

900

4.500

2

Khuyến công địa phương

400

400

400

400

400

2.000

 

Tổng cộng

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

6.500

Dự kiến:

 - Nguồn kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 05 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới hoặc công nghệ mới và hỗ trợ 10 cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào các khâu sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

 - Nguồn kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ 20 cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào các khâu sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

* Mức hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật không quá 500 triệu đồng/mô hình (10 mô hình x 500 triệu đồng) theo Điểm b, c Khoản 2 Điều 6 Thông tư số: 26/2014/TT-BCT ngày 18/02/2014 của Bộ Công thương.

* Mức hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng máy móc thiết bị,... không quá 200 triệu đồng/cơ sở (45 cơ sở x 200 triệu đồng) theo Điểm b, c Khoản 2 Điều 6 Thông tư số: 26/2014/TT-BCT ngày 18/02/2014 của Bộ Công thương.

* Mức hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường không quá 300 triệu đồng/cơ sở (05 cơ sở x 300 triệu đồng) theo Điểm b, c Khoản 2 Điều 6 Thông tư số: 26/2014/TT-BCT ngày 18/02/2014 của Bộ Công thương.

 

Phụ lục 04:

KẾ HOẠCH KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TIÊU BIỂU GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1771/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Nguồn kinh phí

Năm

Tổng cộng giai đoạn

2016

2017

2018

2019

2020

1

Khuyến công quốc gia

960

 

 

 

 

960

2

Khuyến công địa phương

446

210

290

210

290

1.446

 

Tổng cộng

1.406

210

290

210

290

2.406

Dự kiến:

- Xây dựng đăng ký thương hiệu cho 15 sản phẩm công nghiệp nông thôn; tổ chức được 03 hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; tổ chức tham gia được 15 hội chợ triển lãm trong nước; tổ chức 01 hội chợ công nghiệp thương mại vùng Đông Bắc;

 

Phụ lục 05:

KẾ HOẠCH KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TƯ VẤN, CUNG CẤP THÔNG TIN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1771/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Nguồn kinh phí

Năm

Tổng cộng giai đoạn

2016

2017

2018

2019

2020

1

Khuyến công quốc gia

0

0

0

0

0

0

2

Khuyến công địa phương

90

90

90

90

90

450

 

Tổng cộng

90

90

90

90

90

450

Dự kiến: Hỗ trợ thiết kế mẫu mã bao bì đóng gói sản phẩm 15 sản phẩm công nghiệp nông thôn.

 

Phụ lục 06:

KẾ HOẠCH KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1771/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Nguồn kinh phí

Năm

Tổng cộng giai đoạn

2016

2017

2018

2019

2020

1

Khuyến công quốc gia

0

0

0

0

0

0

2

Khuyến công địa phương

30

30

30

30

30

150

 

Tổng cộng

30

30

30

30

30

150

Dự kiến: Hỗ trợ xây dựng được 30 chuyên mục tuyên truyền hoạt động công thương trên sóng Truyền hình Bắc Kạn.

 

Phụ lục 07:

KẾ HOẠCH KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH  HỖ TRỢ LIÊN DOANH, LIÊN KẾT, HỢP TÁC KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1771/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Nguồn kinh phí

Năm

Tổng cộng giai đoạn

2016

2017

2018

2019

2020

1

Khuyến công quốc gia

500

800

3.800

3.800

3.800

12.700

2

Khuyến công địa phương

0

0

0

0

0

0

 

Tổng cộng

500

800

3.800

3.800

3.800

12.700

Dự kiến:

- Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cho 05 cụm công nghiệp; hỗ trợ xây dựng hạ tầng 03 cụm công nghiệp; hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường cho 04 cơ sở công nghiệp nông thôn (căn cứ Điểm o, q, r, Khoản 2 Điều 6 Thông tư số: 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/02/2014 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công thương).

 

Phụ lục 08:

KẾ HOẠCH KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ, NĂNG LỰC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1771/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Nguồn kinh phí

Năm

Tổng cộng giai đoạn

2016

2017

2018

2019

2020

1

Khuyến công quốc gia

 

 

 

 

 

 

2

Khuyến công địa phương

100

150

100

150

100

600

 

Tổng cộng

100

150

100

150

100

600

Dự kiến:

- Hỗ trợ tổ chức được 02 đoàn tham quan khảo sát học tập kinh nghiệm khuyến công; đầu tư trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác chuyên môn; xây dựng kế hoạc khuyến công hàng năm và chi hỗ trợ cơ quan quản lý kiểm tra, giám sát, nghiệm thu các chương trình đề án.

 

Phụ lục 09:

BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  KHUYẾN CÔNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1771/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

TT

Nội dung thực hiện chương trình

KCQG

KCĐP

Tổng cộng

1

Chương trình truyền nghề, đào tạo nghề

600

0

600

2

Chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, thành lập và khởi sự doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn

400

450

850

3

Chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất

4.500

2.000

6.500

4

Chương trình hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

960

1.446

2.406

5

Chương trình hỗ trợ tư vấn, cung cấp thông tin

0

450

450

6

Chương trình thông tin tuyên truyền

0

150

150

7

Chương trình hỗ trợ liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế và phát triển các cụm công nghiệp

12.700

0

12.700

8

Chương trình nâng cao năng lực quản lý, năng lực tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công

0

600

600

 

Tổng kinh phí thực hiện chương trình

 

 

24.256

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1771/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1771/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/11/2015
Ngày hiệu lực03/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1771/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1771/QĐ-UBND 2015 phê duyệt Chương trình khuyến công Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1771/QĐ-UBND 2015 phê duyệt Chương trình khuyến công Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1771/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýHoàng Duy Chinh
        Ngày ban hành03/11/2015
        Ngày hiệu lực03/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1771/QĐ-UBND 2015 phê duyệt Chương trình khuyến công Bắc Kạn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1771/QĐ-UBND 2015 phê duyệt Chương trình khuyến công Bắc Kạn

           • 03/11/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/11/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực