Quyết định 1771/QĐ-UBND

Quyết định 1771/QĐ-UBND năm 2017 tạm cấp kinh phí cho các địa phương thực hiện bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển do tỉnh Quảng Trị ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1771/QĐ-UBND 2017 kinh phí bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1771/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 29 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

TM CẤP KINH PHÍ CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG BIN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành định mức bồi thường thiệt hại cho các đối tượng tại các tnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế bị thiệt hại do sự c môi trường biển;

Căn cứ Quyết định số 309/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 ca Th tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều 1 và Khoản 1 - Điều 2 Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 của Th tướng Chính phủ về ban hành định mức bi thường thiệt hại cho các đối tượng tại các tnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Qung Trị và Thừa Thiên Huế bị thiệt hại do sự c môi trường bin;

Căn cứ văn bản số 1776/TTg-KTTH ngày 07/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm cấp kinh phí bi thường thiệt hại cho người dân bị nh hưởng bởi sự cố môi trường bin tại 04 tỉnh Min Trung; Văn bản s 6851/BNN-TCTS ngày 12/8/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về hướng dẫn kê khai xác định thiệt hại do sự cố môi trường biển; Văn bản số 13993/BTC- NSNN ngày 04/10/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, báo cáo và quyết toán kinh phí bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển theo Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1811/STC-TCDN ngày 28/6/2017 và Sở Nông nghiệp & PTNT tại văn bản số 837/SNN-TS ngày 28/6/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trích 58.360.050.000 đồng (Năm mươi tám t, ba trăm sáu mươi triệu, không trăm năm mươi ngàn đồng) từ nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ có mục đích đtạm cấp cho các địa phương thực hiện bồi thường thiệt hại do sự cố môi tờng bin, cụ thể như sau:

- Huyện Vĩnh Linh: 45.247.590.000 đồng;

- Huyện Triệu Phong: 13.112.460.000 đồng;

Điều 2. Giao các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương thực hiện các công việc sau:

1. UBND các huyện: Vĩnh Linh và Triệu Phong tổ chức thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, htrợ thiệt hại do sự cố môi trường bin cho các đối tượng đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

2. Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn chi tiết việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Vĩnh Linh, Triệu Phong và các đối tượng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: Tài chính, NN&PTNT;
- Lưu: VT,TMT, NNK.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1771/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1771/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2017
Ngày hiệu lực29/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1771/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1771/QĐ-UBND 2017 kinh phí bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1771/QĐ-UBND 2017 kinh phí bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1771/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Chính
        Ngày ban hành29/06/2017
        Ngày hiệu lực29/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1771/QĐ-UBND 2017 kinh phí bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển Quảng Trị

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1771/QĐ-UBND 2017 kinh phí bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển Quảng Trị

            • 29/06/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/06/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực