Quyết định 1773/QĐ-BCT

Quyết định 1773/QĐ-BCT năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương

Quyết định 1773/QĐ-BCT năm 2008 chức năng Trường Đào tạo bồi dưỡng Cán bộ đã được thay thế bởi Quyết định 2788/QĐ-BCT năm 2013 chức năng nhiệm vụ Trường Đào tạo bồi dưỡng và được áp dụng kể từ ngày 03/05/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 1773/QĐ-BCT năm 2008 chức năng Trường Đào tạo bồi dưỡng Cán bộ


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1773/QĐ-BCT

Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG THƯƠNG TRUNG ƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 27 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 01 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương được thành lập theo quy định tại Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ trên cơ sở tổ chức lại Trường Cán bộ Thương mại Trung ương thuộc Bộ Công Thương.

2. Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương là tổ chức sự nghiệp giáo dục, khoa học công nghệ có thu, tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, hoạt động trên phạm vi cả nước trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và công nghệ về tổ chức, quản lý, các nghiệp vụ và đào tạo nghề ở trình độ cao đẳng cho ngành Công Thương.

3. Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản và sử dụng con dấu riêng để giao dịch.

4. Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: VietNam Institute for Trade and Industry Studying.

Viết tắt: VITIS

5. Trụ sở chính của Trường đặt tại Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Dạy nghề và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ, công chức quản lý nhà nước về công nghiệp, thương mại, kỹ năng quản lý và kinh doanh, cập nhật kiến thức về kinh tế, công nghiệp, thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn, dịch vụ, sản xuất và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực phát triển công nghiệp, thương mại.

3. Đào tạo, liên kết đào tạo ở các trình độ cho các đối tượng thuộc ngành Công nghiệp, Thương mại và các ngành khác theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

5. Chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ, xây dựng và ban hành các quy chế, quy định cụ thể phù hợp với đặc điểm hoạt động của Trường và theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Bộ Công Thương.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trường:

a. Hiệu trưởng

b. Các Phó hiệu trưởng

Hiệu trưởng Trường chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Công Thương về toàn bộ hoạt động của Trường. Các Phó hiệu trưởng giúp việc Hiệu trưởng từng lĩnh vực công tác do Hiệu trưởng phân công.

Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng do Bộ trưởng Bộ Công Thương bổ nhiệm và miễn nhiệm.

2. Bộ máy giúp việc Hiệu trưởng gồm có:

a. Các Phòng:

- Phòng Đào tạo

- Phòng Bồi dưỡng cán bộ

- Phòng Khoa học và hợp tác quốc tế

- Phòng Tài chính kế toán

- Phòng Tổ chức hành chính

- Phòng Quản trị

b. Các Khoa:

- Khoa Kinh tế

- Khoa Marketing

- Khoa Kỹ thuật- dịch vụ

- Khoa Công nghệ tin học

- Khoa Môi trường

c. Các Bộ môn:

- Bộ môn cơ sở

- Bộ môn Ngoại ngữ

d. Các trung tâm:

- Trung tâm ứng dụng công nghệ tin học

- Trung tâm Liên kết đào tạo

- Trung tâm Đào tạo hỗ trợ kỹ thuật

- Trung tâm tư vấn và đào tạo ngắn hạn.

Việc thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Trường do Hiệu trưởng quyết định sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Công Thương.

Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương có trách nhiệm xây dựng Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Trách nhiệm thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5 để thi hành;
- Bộ trưởng&các Thứ trưởng“để báo cáo”;
- Website MOIT;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1773/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1773/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2008
Ngày hiệu lực19/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/05/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1773/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 1773/QĐ-BCT năm 2008 chức năng Trường Đào tạo bồi dưỡng Cán bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1773/QĐ-BCT năm 2008 chức năng Trường Đào tạo bồi dưỡng Cán bộ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1773/QĐ-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýNguyễn Thành Biên
       Ngày ban hành19/03/2008
       Ngày hiệu lực19/03/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/05/2013
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1773/QĐ-BCT năm 2008 chức năng Trường Đào tạo bồi dưỡng Cán bộ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1773/QĐ-BCT năm 2008 chức năng Trường Đào tạo bồi dưỡng Cán bộ